SNP Profiles of "EET 95 [ECU]"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
2. _3106_16
CG___AT_______________CCGTCT______AC
3. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
4. _8354_6
CG___AT_______________CCGTCT______AC
5. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
6. _8354_11
CG___AT_______________CCGTCT______AC
7. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
8. _8354_16
CG___AT_______________CCGTCT______AC
9. _GC-03-006-1-06
CG___ATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
10. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
11. _8819_4
CG___AT_______________CCGTCT______AC
12. _GC-03-006-1-06
CG___ATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
13. _3106_5
CG___AT_______________CCGTCT______AC
14. _8819_9
CG___AT_______________CCGTCT______AC
15. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
16. _3106_14
CG___AT_______________CCGTCT______AC
17. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
18. _3106_12_>_F
CG___AT_______________CCGTCT______AC
19. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
20. _8354_9
CG___AT_______________CCGTCT______AC
21. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
22. _8354_14
CG___AT_______________CCGTCT______AC
23. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
24. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
25. _8819_2
CG___AT_______________CCGTCT______AC
26. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
27. _8819_7
CG___AT_______________CCGTCT______AC
28. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
29. _3106_8
CG___AT_______________CCGTCT______AC
30. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
31. _3106_1_>_FP
CG___AT_______________CCGTCT______AC
32. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
33. _8354_7
CG___AT_______________CCGTCT______AC
34. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
35. _8354_12
CG___AT_______________CCGTCT______AC
36. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
37. _8354_17
CG___AT_______________CCGTCT______AC
38. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
39. _8819_5
CG___AT_______________CCGTCT______AC
40. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
41. _3106_6
CG___AT_______________CCGTCT______AC
42. _8819_10
CG___AT_______________CCGTCT______AC
43. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
44. _3106_15
CG___AT_______________CCGTCT______AC
45. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
46. _8354_2
CG___AT_______________CCGTCT______AC
47. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
48. _8354_10
CG___AT_______________CCGTCT______AC
49. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
50. _8354_15
CG___AT_______________CCGTCT______AC
51. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
52. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
53. _8819_3
CG___AT_______________CCGTCT______AC
54. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
55. _3106_3
CG___AT_______________CCGTCT______AC
56. _8819_8
CG___AT_______________CCGTCT______AC
57. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
58. _3106_9
CG___AT_______________CCGTCT______AC
59. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
60. _3106_11_>_F
CG___AT_______________CCGTCT______AC
61. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
62. _8354_8
CG___AT_______________CCGTCT______AC
63. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
64. _8354_13
CG___AT_______________CCGTCT______AC
65. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
66. _8819_1
CG___AT_______________CCGTCT______AC
67. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
68. _8819_6
CG___AT_______________CCGTCT______AC
69. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
70. _3106_7
CG___AT_______________CCGTCT______AC
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
CG___AT_______________CCGTCT______AC
72. _RUQ_414
CG___AT_______________CCGTCT______AC
73. _RUQ_414
_______________TTCC___CCGTCT___GGAC
74. _RUQ_414
________________________CC___CT___GGAC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
2. _3106_16
CCAA___CC_________AT______GG______AG
3. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACC___
4. _8354_6
CCAA___CC_________AT______GG______AG
5. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
6. _8354_11
CCAA___CC_________AT______GG______AG
7. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
8. _8354_16
CCAA___CC_________AT______GG______AG
9. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
10. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
11. _8819_4
CCAA___CC_________AT______GG______AG
12. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
13. _3106_5
CCAA___CC_________AT______GG______AG
14. _8819_9
CCAA___CC_________AT______GG______AG
15. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
16. _3106_14
CCAA___CC_________AT______GG______AG
17. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
18. _3106_12_>_F
CCAA___CC_________AT______GG______AG
19. _GC-08-155-3-54
CC___GGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
20. _8354_9
CCAA___CC_________AT______GG______AG
21. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
22. _8354_14
CCAA___CC_________AT______GG______AG
23. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
24. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
25. _8819_2
CCAA___CC_________AT______GG______AG
26. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
27. _8819_7
CCAA___CC_________AT______GG______AG
28. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
29. _3106_8
CCAA___CC_________AT______GG______AG
30. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
31. _3106_1_>_FP
CCAA___CC_________AT______GG______AG
32. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
33. _8354_7
CCAA___CC_________AT______GG______AG
34. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
35. _8354_12
CCAA___CC_________AT______GG_________
36. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
37. _8354_17
CCAA___CC_________AT______GG______AG
38. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
39. _8819_5
CCAA___CC_________AT______GG______AG
40. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
41. _3106_6
CCAA___CC_________AT______GG______AG
42. _8819_10
CCAA___CC_________AT______GG______AG
43. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGG___CCAG
44. _3106_15
CCAA___CC_________AT______GG______AG
45. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
46. _8354_2
CCAA___CC_________AT______GG______AG
47. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
48. _8354_10
CCAA___CC_________AT______GG______AG
49. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
50. _8354_15
CC______CC_________AT______GG______AG
51. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
52. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
53. _8819_3
CCAA___CC_________AT______GG______AG
54. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
55. _3106_3
CCAA___CC_________AT______GG______AG
56. _8819_8
CCAA___CC_________AT______GG______AG
57. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
58. _3106_9
CCAA___CC_________AT______GG______AG
59. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
60. _3106_11_>_F
CCAA___CC_________AT______GG______AG
61. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
62. _8354_8
CCAA___CC_________AT______GG______AG
63. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
64. _8354_13
CCAA___CC_________AT______GG______AG
65. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
66. _8819_1
CCAA___CC_________AT______GG______AG
67. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
68. _8819_6
CCAA___CC_________AT______GG______AG
69. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
70. _3106_7
CCAA___CC_________AT______GG______AG
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
___AA___CC_________AT______GG______AG
72. _RUQ_414
CCAA___CC_________AT______GG______AG
73. _RUQ_414
CCAA___CC___GGGGAT____________CCAG
74. _RUQ_414
GGAA____________GGATCT_________CC___
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
2. _3106_16
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
3. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
4. _8354_6
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
5. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
6. _8354_11
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
7. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
8. _8354_16
___AC______GT___CGCC______TTAG______
9. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
10. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
11. _8819_4
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
12. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
13. _3106_5
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
14. _8819_9
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
15. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAA___
16. _3106_14
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
17. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
18. _3106_12_>_F
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
19. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
20. _8354_9
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
21. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
22. _8354_14
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
23. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
24. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
25. _8819_2
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
26. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
27. _8819_7
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
28. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
29. _3106_8
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
30. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
31. _3106_1_>_FP
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
32. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
33. _8354_7
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
34. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
35. _8354_12
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
36. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
37. _8354_17
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
38. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
39. _8819_5
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
40. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
41. _3106_6
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
42. _8819_10
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
43. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
44. _3106_15
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
45. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
46. _8354_2
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
47. _GC-08-155-3-54
ACAC___AGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
48. _8354_10
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
49. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
50. _8354_15
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
51. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
52. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
53. _8819_3
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
54. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
55. _3106_3
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
56. _8819_8
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
57. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
58. _3106_9
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
59. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
60. _3106_11_>_F
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
61. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
62. _8354_8
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
63. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
64. _8354_13
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
65. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
66. _8819_1
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
67. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
68. _8819_6
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
69. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
70. _3106_7
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
___ACCT___GT___CGCC______TTAA______
72. _RUQ_414
___ACCT___GT___CGCC______TTAA______
73. _RUQ_414
___ACCT___GT___GGCCCC___TT_________
74. _RUQ_414
__________________CGCCCCAA____________
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
2. _3106_16
______GT_____________________GG___CT___
3. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
4. _8354_6
______GT_____________________GG___CT___
5. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCG___GGGGCTCG
6. _8354_11
______GT_____________________GG___CT___
7. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
8. _8354_16
______GT_____________________GG___CT___
9. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAA___GGCTCG
10. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
11. _8819_4
______GT_____________________GG___CT___
12. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
13. _3106_5
______GT___________________________CT___
14. _8819_9
______GT_____________________GG___CT___
15. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
16. _3106_14
______GT_____________________GG___CT___
17. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
18. _3106_12_>_F
______GT_____________________GG___CT___
19. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
20. _8354_9
______GT_____________________GG___CT___
21. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
22. _8354_14
______GT_____________________GG___CT___
23. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
24. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
25. _8819_2
______GT_____________________GG___CT___
26. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
27. _8819_7
______GT_____________________GG___CT___
28. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
29. _3106_8
______GT_____________________GG___CT___
30. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
31. _3106_1_>_FP
______GT_____________________GG___CT___
32. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
33. _8354_7
______GT_____________________GG___CT___
34. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
35. _8354_12
______GT_____________________GG___CT___
36. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
37. _8354_17
______GT_____________________GG___CT___
38. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
39. _8819_5
______GT_____________________GG___CT___
40. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
41. _3106_6
______GT_____________________GG___CT___
42. _8819_10
______GT_____________________GG___CT___
43. _GC-08-155-3-54
___CTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
44. _3106_15
______GT_____________________GG___CT___
45. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
46. _8354_2
______GT_____________________GG___CT___
47. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
48. _8354_10
______GT_____________________GG___CT___
49. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
50. _8354_15
______GT_____________________GG___CT___
51. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
52. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
53. _8819_3
______GT_____________________GG___CT___
54. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
55. _3106_3
______GT_____________________GG___CT___
56. _8819_8
______GT_____________________GG___CT___
57. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
58. _3106_9
______GT_____________________GG___CT___
59. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
60. _3106_11_>_F
______GT_____________________GG___CT___
61. _GC-08-155-3-54
CT___GTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
62. _8354_8
______GT_____________________GG___CT___
63. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
64. _8354_13
______GT_____________________GG___CT___
65. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
66. _8819_1
______GT_____________________GG___CT___
67. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
68. _8819_6
______GT_____________________GG___CT___
69. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
70. _3106_7
______GT_____________________GG___CT___
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
______GT_____________________GG___CT___
72. _RUQ_414
______GT_____________________GG___CT___
73. _RUQ_414
___CTGTAG______TTCC______GGGGTT___
74. _RUQ_414
____________TT____________AGCCCGCT___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
2. _3106_16
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
3. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
4. _8354_6
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
5. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
6. _8354_11
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
7. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
8. _8354_16
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
9. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTT___CCAGGGAT
10. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
11. _8819_4
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
12. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
13. _3106_5
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
14. _8819_9
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
15. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
16. _3106_14
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
17. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
18. _3106_12_>_F
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
19. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
20. _8354_9
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
21. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
22. _8354_14
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
23. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
24. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
25. _8819_2
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
26. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
27. _8819_7
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
28. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
29. _3106_8
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
30. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
31. _3106_1_>_FP
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
32. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
33. _8354_7
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
34. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
35. _8354_12
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
36. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
37. _8354_17
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
38. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
39. _8819_5
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
40. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
41. _3106_6
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
42. _8819_10
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
43. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
44. _3106_15
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
45. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
46. _8354_2
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
47. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
48. _8354_10
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
49. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
50. _8354_15
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
51. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
52. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
53. _8819_3
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
54. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
55. _3106_3
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
56. _8819_8
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
57. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
58. _3106_9
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
59. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
60. _3106_11_>_F
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
61. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
62. _8354_8
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
63. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
64. _8354_13
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
65. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
66. _8819_1
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
67. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
68. _8819_6
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
69. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
70. _3106_7
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
___TT______ATTTAG_________CCAG___AT
72. _RUQ_414
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
73. _RUQ_414
-_______________AGCC______CC___GG___
74. _RUQ_414
_______________TT_________CCCC_________
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
2. _3106_16
_________CT______CT______GTCT___AA___
3. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
4. _8354_6
_________CT______CT______GTCT___AA___
5. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
6. _8354_11
_________CT______CT______GTCT___AA___
7. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
8. _8354_16
_________CT______CT______GTCT___AA___
9. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTT___GG
10. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
11. _8819_4
_________CT______CT______GTCT___AA___
12. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
13. _3106_5
_________CT______CT______GTCT_________
14. _8819_9
_________CT______CT______GTCT___AA___
15. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
16. _3106_14
_________CT______CT______GTCT___AA___
17. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
18. _3106_12_>_F
_________CT______CT______GTCT___AA___
19. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
20. _8354_9
_________CT______CT______GTCT___AA___
21. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
22. _8354_14
_________CT______CT______GTCT___AA___
23. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCT___TTCTGTACGTCTTTAAGG
24. _GC-08-251-8-19
___AGTTCTCTTTCTGTAC___CTTTAAGG
25. _8819_2
_________CT______CT______GTCT___AA___
26. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
27. _8819_7
_________CT______CT______GTCT___AA___
28. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
29. _3106_8
_________CT______CT______GTCT___AA___
30. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
31. _3106_1_>_FP
_________CT______CT______GTCT___AA___
32. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
33. _8354_7
_________CT______CT______GTCT___AA___
34. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
35. _8354_12
_________CT______CT______GTCT___AA___
36. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
37. _8354_17
_________CT______CT______GTCT___AA___
38. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
39. _8819_5
_________CT______CT______GTCT___AA___
40. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
41. _3106_6
_________CT______CT______GTCT___AA___
42. _8819_10
_________CT______CT______GTCT___AA___
43. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
44. _3106_15
_________CT______CT______GTCT___AA___
45. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
46. _8354_2
_________CT______CT______GTCT___AA___
47. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
48. _8354_10
_________CT______CT______GTCT___AA___
49. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
50. _8354_15
_________CT______CT______GTCT___AA___
51. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
52. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
53. _8819_3
_________CT______CT______GTCT___AA___
54. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
55. _3106_3
_________CT______CT______GTCT___AA___
56. _8819_8
_________CT______CT_________CT___AA___
57. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
58. _3106_9
_________CT______CT______GTCT___AA___
59. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
60. _3106_11_>_F
_________CT______CT______GTCT___AA___
61. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
62. _8354_8
_________CT______CT______GTCT___AA___
63. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
64. _8354_13
_________CT______CT______GTCT___AA___
65. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
66. _8819_1
_________CT______CT______GTCT___AA___
67. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
68. _8819_6
_________CT______CT______GTCT___AA___
69. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
70. _3106_7
_________CT______CT______GTCT___AA___
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
_________CC______CT______GTCT___AC___
72. _RUQ_414
_________CT______CT______GTCT___AC___
73. _RUQ_414
___AGTT__________________GT___CT______
74. _RUQ_414
___AGTT_________________________________
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95    
1. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
2. _3106_16
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
3. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
4. _8354_6
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
5. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
6. _8354_11
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
7. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
8. _8354_16
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
9. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
10. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
11. _8819_4
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
12. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
13. _3106_5
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
14. _8819_9
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
15. _GC-08-155-3-54
CTCTCT___AGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
16. _3106_14
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
17. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
18. _3106_12_>_F
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
19. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
20. _8354_9
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
21. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
22. _8354_14
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
23. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
24. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
25. _8819_2
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
26. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
27. _8819_7
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
28. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
29. _3106_8
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
30. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
31. _3106_1_>_FP
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
32. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
33. _8354_7
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
34. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
35. _8354_12
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
36. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
37. _8354_17
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
38. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAA___AGACX_XX_XX_X
39. _8819_5
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
40. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
41. _3106_6
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
42. _8819_10
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
43. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
44. _3106_15
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
45. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
46. _8354_2
CT___CT___AGCT_______________X_XX_XX_X
47. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
48. _8354_10
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
49. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
50. _8354_15
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
51. _GC-03-006-1-06
CT___CTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
52. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
53. _8819_3
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
54. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
55. _3106_3
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
56. _8819_8
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
57. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
58. _3106_9
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
59. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
60. _3106_11_>_F
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
61. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
62. _8354_8
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
63. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
64. _8354_13
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
65. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
66. _8819_1
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
67. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACC___ACX_XX_XX_X
68. _8819_6
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
69. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
70. _3106_7
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
______CTCGAG__________________X_XX_XX_X
72. _RUQ_414
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
73. _RUQ_414
___CTCTCGAG__________________X_XX_XX_X
74. _RUQ_414
___CT___CG_____________________X_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
2._EET_95_[ECU]
Location: 3106 16
 Dapeng Zhang, 2016
3._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018
4._EET_95_[ECU]
Location: 8354 6
 Dapeng Zhang, 2016
5._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 17
Notes: 17
 Mars, 2018
6._EET_95_[ECU]
Location: 8354 11
 Dapeng Zhang, 2016
7._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
8._EET_95_[ECU]
Location: 8354 16
 Dapeng Zhang, 2016
9._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
10._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
11._EET_95_[ECU]
Location: 8819 4
 Dapeng Zhang, 2016
12._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 11
Notes: 11 > FBP2
 Mars, 2018
13._EET_95_[ECU]
Location: 3106 5
 Dapeng Zhang, 2016
14._EET_95_[ECU]
Location: 8819 9
 Dapeng Zhang, 2016
15._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
16._EET_95_[ECU]
Location: 3106 14
 Dapeng Zhang, 2016
17._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
18._EET_95_[ECU]
Location: 3106 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016
19._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018
20._EET_95_[ECU]
Location: 8354 9
 Dapeng Zhang, 2016
21._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
22._EET_95_[ECU]
Location: 8354 14
 Dapeng Zhang, 2016
23._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018
24._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
25._EET_95_[ECU]
Location: 8819 2
 Dapeng Zhang, 2016
26._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
27._EET_95_[ECU]
Location: 8819 7
 Dapeng Zhang, 2016
28._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018
29._EET_95_[ECU]
Location: 3106 8
 Dapeng Zhang, 2016
30._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
31._EET_95_[ECU]
Location: 3106 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
32._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
33._EET_95_[ECU]
Location: 8354 7
 Dapeng Zhang, 2016
34._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
35._EET_95_[ECU]
Location: 8354 12
 Dapeng Zhang, 2016
36._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
37._EET_95_[ECU]
Location: 8354 17
 Dapeng Zhang, 2016
38._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
39._EET_95_[ECU]
Location: 8819 5
 Dapeng Zhang, 2016
40._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP3
 Mars, 2018
41._EET_95_[ECU]
Location: 3106 6
 Dapeng Zhang, 2016
42._EET_95_[ECU]
Location: 8819 10
 Dapeng Zhang, 2016
43._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
44._EET_95_[ECU]
Location: 3106 15
 Dapeng Zhang, 2016
45._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
46._EET_95_[ECU]
Location: 8354 2
 Dapeng Zhang, 2016
47._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018
48._EET_95_[ECU]
Location: 8354 10
 Dapeng Zhang, 2016
49._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
50._EET_95_[ECU]
Location: 8354 15
 Dapeng Zhang, 2016
51._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
52._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
53._EET_95_[ECU]
Location: 8819 3
 Dapeng Zhang, 2016
54._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
55._EET_95_[ECU]
Location: 3106 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
56._EET_95_[ECU]
Location: 8819 8
 Dapeng Zhang, 2016
57._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018
58._EET_95_[ECU]
Location: 3106 9
 Dapeng Zhang, 2016
59._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
60._EET_95_[ECU]
Location: 3106 11 > F
 Dapeng Zhang, 2016
61._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018
62._EET_95_[ECU]
Location: 8354 8
 Dapeng Zhang, 2016
63._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
64._EET_95_[ECU]
Location: 8354 13
 Dapeng Zhang, 2016
65._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
66._EET_95_[ECU]
Location: 8819 1
 Dapeng Zhang, 2016
67._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
68._EET_95_[ECU]
Location: 8819 6
 Dapeng Zhang, 2016
69._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018
70._EET_95_[ECU]
Location: 3106 7
 Dapeng Zhang, 2016

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

71._EET_95_[ECU]
Location: Cabiria EET 95 CATIE
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

72._EET_95_[ECU] RUQ 414
 Dapeng Zhang, 2016
73._EET_95_[ECU] RUQ 414
 Dapeng Zhang, 2014
74._EET_95_[ECU] RUQ 414
 Jocelyn De Wever et al., 2019

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP521 30TcSNP529
31TcSNP534 32TcSNP547 33TcSNP560 34TcSNP561 35TcSNP577
36TcSNP591 37TcSNP602 38TcSNP606 39TcSNP619 40TcSNP645
41TcSNP653 42TcSNP689 43TcSNP701 44TcSNP702 45TcSNP723
46TcSNP731 47TcSNP751 48TcSNP776 49TcSNP799 50TcSNP823
51TcSNP836 52TcSNP860 53TcSNP872 54TcSNP878 55TcSNP891
56TcSNP894 57TcSNP899 58TcSNP917 59TcSNP929 60TcSNP944
61TcSNP953 62TcSNP994 63TcSNP998 64TcSNP999 65TcSNP1034
66TcSNP1041 67TcSNP1060 68TcSNP1062 69TcSNP1063 70TcSNP1075
71TcSNP1096 72TcSNP1111 73TcSNP1126 74TcSNP1144 75TcSNP1149
76TcSNP1156 77TcSNP1165 78TcSNP1175 79TcSNP1242 80TcSNP1253
81TcSNP1270 82TcSNP1309 83TcSNP1350 84TcSNP1383 85TcSNP1414
86TcSNP1439 87TcSNP1442 88TcSNP1458 89TcSNP1484 90TcSNP1520
91Tcm001s00947643 92Tcm002s20575712 93Tcm003s01336581 94Tcm003s07402719 95Tcm006s26664133