SNP Data  

Dapeng Zhang (2016) SNP Data 1: for germplasm verification. Personal communication (Excel Spreadsheet) from Dapeng Zhang, USDA-ARS SPCL, received July 2016.

Sample IDPlant IDStationClone nameLocationTcSNP872TcSNP723TcSNP645TcSNP619TcSNP591TcSNP577TcSNP560TcSNP534TcSNP529TcSNP469TcSNP429TcSNP372TcSNP242TcSNP230TcSNP226TcSNP193TcSNP151TcSNP150TcSNP144TcSNP32TcSNP25TcSNP1520TcSNP1484TcSNP1458TcSNP1442TcSNP1414TcSNP1350TcSNP1270TcSNP1253TcSNP1165TcSNP1144TcSNP1075TcSNP1062TcSNP1060TcSNP998TcSNP994TcSNP953TcSNP929TcSNP917TcSNP891
ZHA16A_609-TTO005  AGU 3339 /12 [CHA]6B E280 T2CCGTAGTTCCCGGGCCACAGAGATCCAGGGCCTTGTACAACGCCGGCCCTCTAACTGTTTCCTTAGCCAATTATCGTTTT
ZHA16A_610-BRAALM  AGU 3339 /12 [CHA]5237 1 > FPCCGTGGTTCCCGGGCCACAGAGATCCAGGGCCTTGTACAACGCCGGCCCTCTAACTGTTTCCTTAGCCAATTATCGTTTT
ZHA16A_611-BRAALM  AGU 3339 /12 [CHA]5237 2 > FPCCGT-TTCCCGGGCCACAGAGAT-AG-CCTTGTACAACG-GGCCCTCTAACTGTTTCCTTAG-AATTATCGTTTT
ZHA16A_612-BRAALM  AGU 3339 /12 [CHA]5237 3 > FPCCGTGGTTCCCGGGCCACAGAGATCCAGGGCCTTGTACAACGCCGGCCCTCTAACTGTTTCCTTAGCCAATTATCGTTTT
ZHA16A_613-BRAALM  AGU 3339 /12 [CHA]5237 4CCGTGGTTCCCGGGCCACAGAGATCCAGGGCCTTGTACAACGCCGGCCCTCTAACTGTTTCCTTAGCCAATTATCGTTTT
ZHA16A_614-BRAALM  AGU 3339 /12 [CHA]5237 5CCGTGGTTCCCGGGCCACAGAGATCCAGGGCCTTGTACAACGCCGGCCCTCTAACTGTTTCCTTAGCCAATTATCGTTTT
ZHA16A_617-BRAALM  AMAZ 125110 1GGGTAACTACCCGTCTACAGGGATCTAACG-CTGTCCAAGGCCAACGCCCT-CTGTCTTTATAGTTAACTATGGTTCT
ZHA16A_618-BRAALM  AMAZ 125110 3GGGTAACTACCCGTCTACAGGGATCTAACGAACTGTCCAAGGCCAACGCCCT-CTGTCTTTATAGTTAACTATGGTTCT
ZHA16A_619-BRAALM  AMAZ 125110 5GGGTAACTACCCGTCTACAGGGATCTAACGAACTGTCCAAGGCCAACGCCCT-CTGTCTTTATAGTTAACTATGGTTCT
ZHA16A_620-BRAALM  AMAZ 125110 2 > FPGGGTAACTACCCGTCTACAGGGATCTAACGAACTGTCCAAGGCCAACGCCCT-CTGTCTTTATAGTTAACTATGGTTCT
ZHA16A_621-BRAALM  AMAZ 125110 4 > FPGGGTAACTACCCGTCTACAGGGATCTAACGAACTGTCCAAGGCCAACGCCCT-CTGTCTTTATAGTTAACTATGGTTCT
ZHA16A_622-BRAALM  AMAZ 125411 3GGGTAACTACCCGTCTACAGGGATCTAACGAACTGTCCAAGGCCAACGCCCT-CTGTCTTTATAGTTAACTATGGTTCT
ZHA16A_623-BRAALM  AMAZ 125411 4GGGTAACTACCCGTCTACAGGGATCTAACGAACTGTCCAAGGCCAACGCCCT-CTGTCTTTATAGTTAGCTATGGTTCT
ZHA16A_624-BRAALM  AMAZ 125411 5GGGTAACTACCCGTCTACAGGGATCTAACG-CTGT-AAGGCCAACGCCCT-CTGTCT-ATAGTTAACTATGGTTCT
ZHA16A_625-BRAALM  AMAZ 125411 1 > FPGGGTAACTACCCGTCTACAGGGATCTAACGAACTGTCCAAGGCCAACGCCCT-CTGTCTTTATAGTTAACTATGGTTCT
ZHA16A_626-BRAALM  AMAZ 125411 2 > FPGGGTAACTACCCGTCTACAGGGATCTAACGAA-GTCCAAGGCCAACGCCCTCCCTGTCTTTATAGTTAACTATGGTTCT
ZHA16A_615-TTO005  AMAZ 126B B94 T2CGGGAACTAAGGGTCCCCAAGGATCCGGCGACCCTTACATGGCCAAGGTTCTACTTTTCCTTAAGGCTAGCTATGGTTCT
ZHA16A_616RUQ 334GBR207  AMAZ 12-CGGGAACTAAGGGTCCCCAAAGATCCGGCGACCCGTACATGGCCAGGGTTCTACTTTTCCCTAAGGCTAGCTATGGTTCT
ZHA16A_628-BRAALM  AMAZ 12 /41503 7CGGGAACCACGGGGCCCCAAGGAATTAACGAACTTTACTTGGCCGGCCTTTTACTTTTTTCCAAGGCTAATTATGGCTCT
ZHA16A_629-BRAALM  AMAZ 12 /41503 9CGGGAACCACGGGGCCCCAAGGAATTAACGAACT-ACTTGGCCGGCCTTTTACTTTTTTCCAAGGCTAATTATGGCTCT
ZHA16A_630-BRAALM  AMAZ 12 /41503 2 > FPCGGGAACCACGGGGCCCCAAGGAATTAACGAACTTTACTTGGCCGGCCTTTTACTTTTTTCCAAGGCTAATTATGGCTCT
ZHA16A_631-BRAALM  AMAZ 12 /41503 5 > FPCGGGAACCACGGGGCCCCAAGGAATTAACGAACTTTACTTGGCCGGCCTTTTACTTTTTTCCAAGGCTAATTATGGCTCT
ZHA16A_634-BRAALM  AMAZ 1 /51513 3CCGGAACC-GGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_635-BRAALM  AMAZ 1 /51513 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_636-BRAALM  AMAZ 1 /51513 6CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_637-BRAALM  AMAZ 1 /51513 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_638-BRAALM  AMAZ 1 /51513 8CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_639-BRAALM  AMAZ 1 /51513 13CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_640-BRAALM  AMAZ 1 /51513 14CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_641-BRAALM  AMAZ 1 /51513 1 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_642-BRAALM  AMAZ 1 /51513 10 > FCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_643-BRAALM  AMAZ 1 /51513 11 > FCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_644-BRAALM  AMAZ 1 /51513 2 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_645-BRAALM  AMAZ 1 /54315 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_646-BRAALM  AMAZ 1 /54315 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCT-TTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_647-BRAALM  AMAZ 1 /54315 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_648-BRAALM  AMAZ 1 /54315 8CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_649-BRAALM  AMAZ 1 /58110 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_650-BRAALM  AMAZ 1 /58110 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_651-BRAALM  AMAZ 1 /58110 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_652-BRAALM  AMAZ 1 /58110 8CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_653-BRAALM  AMAZ 1 /58110 9CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_654-BRAALM  AMAZ 1 /58110 10CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_655-BRAALM  AMAZ 1 /58110 12CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_656-BRAALM  AMAZ 1 /58110 14CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_657-BRAALM  AMAZ 1 /58110 15CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_658-BRAALM  AMAZ 1 /58110 16CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_659-BRAALM  AMAZ 1 /58110 17CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_660-BRAALM  AMAZ 1 /58110 18CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_661-BRAALM  AMAZ 1 /58110 19CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_662-BRAALM  AMAZ 1 /58110 31CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_663-BRAALM  AMAZ 1 /58511 1CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_664-BRAALM  AMAZ 1 /58511 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_665-BRAALM  AMAZ 1 /58511 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_666-BRAALM  AMAZ 1 /58511 6CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTT-CTCT
ZHA16A_667-BRAALM  AMAZ 1 /58511 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_668-BRAALM  AMAZ 1 /58511 9CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACT-CGCTCT
ZHA16A_669-BRAALM  AMAZ 1 /58512 1CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_670-BRAALM  AMAZ 1 /58512 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_671-BRAALM  AMAZ 1 /58512 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_672-BRAALM  AMAZ 1 /58512 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_673-BRAALM  AMAZ 1 /58512 6CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_674-BRAALM  AMAZ 1 /58110 3CCGG-CCCCGGTTCC-AAGGAACTAA-AA--CC-CGCT-GGCC--TTGGCCCTAAGGCCAACT---CT
ZHA16A_632-TTO005  AMAZ 1 /56B B81 T10CGGTAACTAAGGGGCCAAAGGGAATTAGCCAACTTTACTTGGCCAGGGTTTTCCTTGGCTCCAAAGCTAACCAAGGCTTT
ZHA16A_633RUQ 99GBR207  AMAZ 1 /5-CGGTAACTAAGGGGCCAAAGAGAATTAGCCAACTTTACTTGGCCAGGGTTTTCCTTGGCTCCAAAGCTAACCAAGGCTCT
ZHA16A_678-BRAALM  AMAZ 15 /151205 9CGTTAACTAAGGGGCCACAGGGAACTAACCACCCGTACTTCGCCAAGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCTAACCAAGGCCTT
ZHA16A_679-BRAALM  AMAZ 15 /151205 16CGTTAACTAAGGGGCCACAGGGAACTAACCACCCGTACTTCGCCAAGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCTAACCAAGGCCTT
ZHA16A_680-BRAALM  AMAZ 15 /151205 1 > FPCGTTAACTAAGGGGCCACAGGGAACTAACCACCCGTACTTCGCCAAGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCTAACCAAGGCCTT
ZHA16A_681-BRAALM  AMAZ 15 /151205 4CGTTAACTAAGGGTCCACAGGGAACCAACCCCCTGTACTTCGCCAAGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAACTATGGCCTT
ZHA16A_682-BRAALM  AMAZ 15 /151205 6 > FPCGTTAACTAAGGGTCCACAGGGAACCAACCCCCTGTACTTCGCCAAGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAACTATGGCCTT
ZHA16A_683-BRAALM  AMAZ 15 /151205 10CGTTAACCAC-GGCCACAGGGAACTAACCACCTTTACTTCGCCAGGGTTCTCCTTTTCCCCAAGGCTAACTAAGGCCTT
ZHA16A_684-BRAALM  AMAZ 15 /151205 11 > FCGTTAACCAC-GGCCACAGGGAACTAACCACCTTTACTTCGCCAGGGTTCTCCTTTTCCCCAAGGCTAACTAAGGCCTT
ZHA16A_687-BRAALM  AMAZ 3 /23211 7CGGTAACCAA-GGCCCCAAGGATTTAAGGAA-GTAAATGGCCAACCTTTTAATTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_688-BRAALM  AMAZ 3 /23211 8CGGTAACCAA-GGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCCAACCTTTT-TTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_689-BRAALM  AMAZ 3 /23211 9CGGTAACCAA-GGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCCAACCTT-AATTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_690-BRAALM  AMAZ 3 /23211 12CGGTAACCAA-GGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCCAACCTTTTAATTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_691-BRAALM  AMAZ 3 /23211 13CGGTAACCAA-GGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCCAACCTTTTAATTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_692-BRAALM  AMAZ 3 /23211 15CGGTAACCAA-GGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCCAACCTTTTAATTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_693-BRAALM  AMAZ 3 /23211 16CGGTAACCAA-GGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCC-CCTTTTAATTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_694-BRAALM  AMAZ 3 /23211 1 > FPCGGTAACCAA-GGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCCAACCTTTTAATTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_695-BRAALM  AMAZ 3 /23211 14 > FCGGTAACCAA-GGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCCAACCTTTTAATTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_696-BRAALM  AMAZ 3 /23211 5 > FPCGGTAACCAA-GGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCCAACCTTTTAATTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_697-BRAALM  AMAZ 3 /23211 2GGGGAACTACGGGGCTCCAGGGATCTGGCCACCTGGACTTGGCCAGCCTTTTAATTGTCCCCAAAGCCAGCTAACGCCCT
ZHA16A_698-BRAALM  AMAZ 3 /23211 4GGGG-CTACGGGGCTCCAGGGATCTGGCCACCTGGACTTGGCCAGCCTTTTAATTGTCCCCAAAGCCAGCTAACGCCCT
ZHA16A_699-BRAALM  AMAZ 3 /23211 3 > FPGGGGAACTACGGGGCTCCAGGGATCTGGCCACCTGGACTTGGCCAGCCTTTTAATTGTCCCCAAAGCCAGCTAACGCCCT
ZHA16A_700-BRAALM  AMAZ 3 /23211 10GGGGAACTACGGGGCTCCAGGGATCTGGCCACCTGGACTTGGCCAGCCTTTTAATTGTCCCCAAAGCCAGCTAACGCCCT
ZHA16A_703-BRAALM  AMAZ 5 /23108 2CCGGAACTAAGGGGCCCCAAGGAATTAAGGAATTTTAAAAGGCCGGCCTTTTAATTTTCCCCAAAGCTAACCAAGGCCCT
ZHA16A_704-BRAALM  AMAZ 5 /23108 5CCGGAACTAAGGGGCCCCAAGGAATTAAGGAATTTTAAAAGGCCGGCCTTTTAATTTTCCCCAAAGCTAACCAAGGCCCT
ZHA16A_705-BRAALM  AMAZ 5 /23108 8 > FPCCGGAACTAAGGGGCCCCAAGGAATTAAGGAATTTTAAAAGGCCGGCCTTTTAATTTTCCCCAAAGCTAACCAAGGCCCT
ZHA16A_706-BRAALM  AMAZ 5 /23108 9 > FPCCGGAACTAAGGGGCCCCAAGGAATTAAGGAATTTTAAAAGGCCGGCCTTTTAATTTTCCCCAAAGCTAACCAAGGCCCT
ZHA16A_701-TTO005  AMAZ 5 /24A A20 T1GGGGAATTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_702RUQ 93GBR207  AMAZ 5 /2-CCGGAACTAAGGGGCCCCAAGGAATTAAGGAATTTTAAAAGGCCGGCCTTTTAATTTTCCCCAAAGTTAACCAAGGCCCT
ZHA16A_708-BRAALM  AMAZ 6 /31514 16GGGTAGTTAAGGGGCCCCAGGGAACTAAGGACTTGGAATTCGCCAGCCTTCTACTTTTCCCCAAGGTTAACTAAGGCTCT
ZHA16A_709-BRAALM  AMAZ 6 /31514 10 > FGGGTAGTTAAGGGGCCCCAAGGAACTAAGGACTTGGAATTCGCCAGCCTTCTACTTTTCCCCAAGGTTAACTAAGGCTCT
ZHA16A_710-BRAALM  AMAZ 6 /31514 11 > FGGGTAGTTAAGGGGCCCCAAGGAACTAAGGACTTGGAATTCGCCAGCCTTCTACTTTTCCCCAAGGTTAACTAAGGCTCT
ZHA16A_711-BRAALM  AMAZ 6 /31514 14 > FGGGTAGTTAAGGGGCCCCAAGGAACTAAGGACTTGGAATTCGCCAGCCTTCTACTTTTCCCCAAGGTTAACTAAGGCTCT
ZHA16A_707RUQ 1596GBR207  AMAZ 6 /3-GGGTAGTTAAGGGGCCCCAAGGAACTAAGGACTTGGAATTCGCCAGCCTTCTACTTTTCCCCAAGGTTAACTAAGGCTCT
ZHA16A_627-TTO005  AMAZ 12 /46B B95 T3CGGGAACTAAGGGTCCCCAAGGATCCGGCGACCCGTACATGGCCAAGGTTCTACTTTTCCTTAAGGCTAGCTATGGTTCT
ZHA16A_676RUQ 1GBR207  AMAZ 15 /15-CGTTGGCTAAGGGGCCACAGGGAACTAACCACCCGTACTTCGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGTTAACCAAGGCCTT
ZHA16A_675-TTO005  AMAZ 15 /154A A101 T1CGTTGGCTAAGGGGCCACAGGGAACTAACCACCCGTACTTCGCCAAGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCTAACCAAGGCCTT
ZHA16A_686-GHA005  AMAZ 3 /2P97 225CGGTAACCAACCGGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCCAACCTTTTAATTTTCTCCAAGGCCAACTATGGCTCC
ZHA16A_685RUQ 91GBR207  AMAZ 3 /2-CGGTAACCAACCGGCCCCAAGGATTTAAGGAACCGTAAATGGCCAGCCTTTTAATTTTCTCCAAGGCTAACTATGGCTCC
ZHA16A_677-MYS156  AMAZ 15 /15Trial 1/Rep 1 Trial 1/Rep 1 50CGTTGGCTAAGGGGCCACAGGGAACTAACCACCCGTACTTCGCCAAGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCTAACCAAGGCCTT
ZHA16A_714-BRAALM  B 12 /1 [POU]5244 2GGGTAACCCCGGGTCTCCAAAGTTCCAACCAACTGTCCAAGGCCGGCGCTTTCCCCGTTTCCTTAGCCAGCTAAGGCTTT
ZHA16A_715-BRAALM  B 12 /1 [POU]5244 3GGGTAACCCCGGGTCTCCAAAGTTCCAACCAA-GTCCAAGGCCGGCGCTTT-CCGTTTCCTTAGCCAGCTAAGGCTTT
ZHA16A_716-BRAALM  B 12 /1 [POU]5244 4GGGTAACCCCGGGTCTCCAAAGTTCCAACCAACTGTCCAAGGCCGGCGCTTT-CCGTTTCCTTAGCCAGCTAAGGCTTT
ZHA16A_717-BRAALM  B 12 /1 [POU]5244 5GGGTAACCCCGGGTCTCCAAAGTTCCAACCAACTGTCCAAGGCCGGCGCTTT-CCGTTTCCTTAGCCAGCTAAGGCTTT
ZHA16A_718-BRAALM  B 12 /1 [POU]5244 1 > FPGGGTAACCCCGGGTCTCCAAAGTTCCAACCAACTGTCCAAGGCCGGCGCTTT-CCGTTTCCTTAGCCAGCTAAGGCTTT
ZHA16A_712-TTO005  B 12 /1 [POU]6B F461 T10GGGTAACCCCGGGTCTCCAAAGTTCCAACCAACTGTCCAAGGCCGGCGCTTTCCCCGTTTCCTTAGCCAGCTAAGGCTTT
ZHA16A_721-BRAALM  B 13 /1 [POU]Borda Q6 1CGGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAACCAATTGGCCTTCGCTAACGCCCTAATTGGCTTTAAGGCTAACTATCCCCCT
ZHA16A_722-BRAALM  B 13 /1 [POU]Borda Q6 2CGGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAACCAATTGGCCTTCGCTAACGCCCTAATTGGCTTTAAGGCTAACTATCCCCCT
ZHA16A_723-BRAALM  B 13 /1 [POU]Borda Q6 3CGGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAACCAATTGGCCTTCGCTAA-CCCTAATTGGCTTTAAGGCTAACTATCCCCCT
ZHA16A_724-BRAALM  B 13 /1 [POU]Borda Q6 4CGGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAACCAATTGGCCTTCGCTAACGCCCTAATTGGCTTTAAGGCTAACTATCCCCCT
ZHA16A_725-BRAALM  B 13 /1 [POU]Borda Q6 5CGGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAACCAATTGGCCTTCGCTAACGCCCTAATT-CTTTAAGGCTAACTATCCCCCT
ZHA16A_726-BRAALM  B 13 /1 [POU]Borda Q6 6CGGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAACCAATTGGCCTTCGCTAACGCCCTAATTGGCTTTAAGGCTAACTATCCCCCT
ZHA16A_727-BRAALM  B 13 /1 [POU]Borda Q6 7CGGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAACCAATT-CCTTCGCTAACGCCCTAATTGGCTTTAAGGCTAACTATCCCCCT
ZHA16A_728-BRAALM  B 13 /1 [POU]Borda Q6 9CGGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAACCAATTGGCCTTCGCTAACGCCCTAATTGGCTTTAAGGCTAACTATCCCCCT
ZHA16A_729-BRAALM  B 13 /1 [POU]Borda Q6 10CGGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAACCAATTGGCCTTCGCTAACGCCCTAATTGGCTTTAAGGCTAACTATCCCCCT
ZHA16A_730-BRAALM  B 13 /1 [POU]Borda Q6 11CGGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAACCAATTGGCCTTCGCTAACGCCCTAATTGGCTTTAAGGCTAACTATCCCCCT
ZHA16A_719-TTO005  B 13 /1 [POU]Marper C 548GGGGAACTCCCGGTTTCCAGAGATCCAACCCCCCTTCCTTGGCTGGGGCTCTAATTTTCTCCAAAGCCGGTTATGGTTTT
ZHA16A_720RUQ 348GBR207  B 13 /1 [POU]-GGGGAACTCCCGGTCTCCAGAGATCCAACCCCCCTTCCTTGGCTGGGGCTCTAATTTTCTCCAAAGCTGGTTATGGTTTT
ZHA16A_732-BRAALM  B 6 /2 [POU]8347 1GGGTAGTTCCCCGTCCCCAAAAATCCAACCCCCTGTCCATCCTTAGCCCCCTAACCTTCTCCATAACCGGTTATGGCTCT
ZHA16A_733-BRAALM  B 6 /2 [POU]8347 3GGGTAGTTCCCCGTCCCCAAAAATCCAACCCCCTGTCCATCCTTAGCCCCCTAACCTTCTCCATAACCGGTTATGGCTCT
ZHA16A_734-BRAALM  B 6 /2 [POU]8347 5GGGTAGTTCCCCGTCCCCAAAAATCCAACCCCCTGTCCATCCTTAGCCCCCTAACCTTCTCCATAACCGGTTATGGCTCT
ZHA16A_735-BRAALM  B 6 /2 [POU]8347 8GGGTAGTTCCCCGTCCCCAAAAATCCAACCCCCTGTCCATCCTTAGCCCCCTAACCTTCTCCATAACCGGTTATGGCTCT
ZHA16A_736-BRAALM  B 6 /2 [POU]8347 10GGGTAGTTCCCCGTCCCCAAAAATCCAACCCCCTGTCCATCCTTAGCCCCCTAACCTTCTCCATAACCGGTTATGGCTCT
ZHA16A_731-TTO005  B 6 /2 [POU]Marper C 478GGGTAGTTCCCCGTCCCCAAAAATCCAACCCCCTGTCCATCCTTAGCCCCCTACCCTTCTCCATAACCGGTTATGGCTCT
ZHA16A_713RUQ 1541GBR207  B 12 /1 [POU]-GGGTAACCCCGGGTCTCCAAAGTTCCAACCAACTGTCCAAGGCCGGCGCTTTCCCCGTTTCCTTAGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_737-TTO005  BE 105A N3/467 T1GGGGAATTAACCTTTT-AAGGAA-AACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCC--CCTTCCTTAAAACCGGTTAA--CC
ZHA16A_738-BRAALM  BE 108213 5GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_739-BRAALM  BE 108213 6GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_740-BRAALM  BE 108213 7GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_741-BRAALM  BE 108213 8GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_742-BRAALM  BE 108213 9GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_743-BRAALM  BE 108213 11GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_744-BRAALM  BE 108213 13GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_745-BRAALM  BE 108213 14GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_746-BRAALM  BE 108213 1 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_747-BRAALM  BE 108213 2 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACC-CCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_748-BRAALM  BE 108213 3 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAA-TTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGG-CC
ZHA16A_749-BRAALM  BE 108213 4 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_750-CRI001  BE 2CabiriaGGGGAATTAACGTTCCCCAAGGAATTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTTCCCCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_751-BRAALM  BE 21302 2GGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_752-BRAALM  BE 21302 3GGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_753-BRAALM  BE 21302 4GGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_754-BRAALM  BE 21302 6GGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_755-BRAALM  BE 21302 11GGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_756-BRAALM  BE 21302 13GGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_757-BRAALM  BE 21302 14GGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_758-BRAALM  BE 21302GGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_759-BRAALM  BE 21302 12 > FGGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_760-BRAALM  BE 21302 16 > FGGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_761-BRAALM  BE 21302 8 > FPGGGGAGTTAACGTTCCCCAAGGAACTAACCAATTTTCCATGGCTAGCGTTTT-CCTTCCCTAAAATTAGCTAAGGTTCT
ZHA16A_762-CRI001  CATONGOCabiriaGGGGAATTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_763-TTO005  CATONGO6B D254 T1GGGGAATTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_764-BRAALM  CATONGO8308 1GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_765-BRAALM  CATONGO8308 3GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_766-BRAALM  CATONGO8308 2 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_767-BRAALM  CATONGO8849 3GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACC-CCTTAAAACCGGTTAACC-CC
ZHA16A_768-BRAALM  CATONGO8849 5GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_769-BRAALM  CATONGO8849 6GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTT-CCTTCC
ZHA16A_770-BRAALM  CATONGO8849 10GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_771-BRAALM  CATONGO8849 2 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACC-CCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_772-BRAALM  CATONGO8849 4 > FPGGGGGGTTAACCTTTT-AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACC-CCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_773-BRAALM  CATONGO8849 9 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_774-BRAALM  CATONGO8850 8GGGGGGTTAACCTTTT-AAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTGGGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_775-BRAALM  CATONGO8849 7GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTACTTGGTTGGGGTTTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_776-BRAALM  CATONGO8849 8 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTACTTGGTTGGGGTTTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_777-BRAALM  CATONGO8850 1GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTACTTGGTTGGGGTTTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_778-BRAALM  CATONGO8850 2GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTACTTGGTTGGGGTTTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_779-BRAALM  CATONGO8850 4GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTACTTGGTTGGGGTTTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_780-BRAALM  CATONGO8850 6GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTACTTGGTTGGGGTTTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_781-BRAALM  CATONGO8850 7GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTACTTGGTTGGGGTTTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_782-CRI001  CC 10CabiriaGGGTAGCT-CCTTCTCCAGGG-CTAG-AC-GTCCTTGG--GGCTTTAA-GTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_783-MYS156  CC 10Trial 1/Rep 1 45GGGTAGCTACCCTTCTCCAGGGTTCTAGCGACCTGTCCTTGGCTAGGGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_784-BRAALM  CC 108843 1GGGTGGCTACCCTTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTCCTTGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_785-BRAALM  CC 108843 2GGGTGGCTACCCTTCTCCAGGGAT-AGCGACCTGTCCTTGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_786-BRAALM  CC 108843 5GGGTGGCTACCCTTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTCCTTGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_787-BRAALM  CC 108843 7GGGTGGCTACCCTTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTCCTTGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_788-BRAALM  CC 108843 9GGGTGGCTACCCTTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTCCTTGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_789-CRI001  CC 137CabiriaGGGGAGCT-CCTTCTCCAGGG-CTAA-AC-GTCCTTGG--GGCTTTAA-TTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_790-BRAALM  CC 1371711 1GGGGGGCTCCCCTTCTCCAGGGAACTAACCACCTGTCC-GGCTAGCGCTTTAACCTTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_791-BRAALM  CC 1371711 2GGGGGGCTCCCCTTCTCCAGGGAACTAACCACCTGTCCTTGGCTAGCGCTTTAACCTTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_792-BRAALM  CC 1371711 5GGGGGGCTCCCCTTCTCCAGGGAACTAACCACCTGTCCTTGGCTAGCGCTTTAACCTTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_793-BRAALM  CC 1371711 6GGGGGGCTCCCCTTCTCCAGGGAACTAACCACCTGTCCTTGGCTAGCGCTTTAACCTTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_794-BRAALM  CC 1371711 4CCGTAACCCCCCGTCTCCAAGGATCCAGGGAACTGGACATGGCTGGGGCTTTAACTGTCCCTAAAACTAACCAAGGTTCC
ZHA16A_795-TTO005  CC 384A B270 T1GGGGAATTACCGGTTTCCAGAGAACCAACCACCTTTCCATCGCTAGGGCTCTAACTGTCCCCAAAACCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_796-CRI001  CC 38CabiriaGGGGAATTACCGGTTTCCAGAGAACCAACCACCTTTCCATCGCTAGGGCTCTAACTGTCCCTAAAACCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_797-BRAALM  CC 388128 3GGGGGGTTACCGGTTTCCAGAGAACCAACCACCTTTCCATCGCTAGGGCTCTAACTGTCCCTAAAACCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_798-BRAALM  CC 388128 6GGGGGGTTACCGGTTTCCAGAGAACCAACCACCTTTCCATCGCTAGGGCTCTAACTGTCCCTAAAACCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_799-BRAALM  CC 388128 7GGGGGGTTACCGGTTTCCAGAGAACCAACCACCTTTCCATCGCTAGGGCTCTAACTGTCCCTAAAACCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_3040RUQ 1637GBR207  CC 137-GGGGAGCTCCCCTTCTCCAGGGAACTAACCACCTGTCCTTGGCTAG-CTTTAACCTTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_800-CRI001  CCN 16CabiriaCGGGAATTACCCGTCTACAGGGATCCAACGAACTGTACATGGCTAGCGCTTTACCCTTCTTTATAGCTAGTTATGGCCCT
ZHA16A_801-BRAALM  CCN 161109a 3CGGGAATTACCCGTCTACAGGGATCCAACGAACTGTACATGGCTAACGCTTTAACCTTCTTTATAGCTAGTTATGGCCCT
ZHA16A_802-BRAALM  CCN 161109a 7CGGGAATTACCCGTCTACAGGGATCCAACGAACTGTACATGGCTAACGCTTTAACCTTCTTTATAGCTAGTTATGGCCCT
ZHA16A_803-BRAALM  CCN 161109a 1 > FPCGGGAATTACCCGTCTACAGGGATCCAACGAACTGTACATGGCTAACGCTTTAACCTTCTTTATAGCTAGTTATGGCCCT
ZHA16A_804-BRAALM  CCN 161109a 6 > FPCGGGAATTACCCGTCTACAGGG-CCAACGAACTGTACATGGCTAACGCTTTAACCTTCTTTATAGCTAGTTATGGCCCT
ZHA16A_805-ECU021  CCN 51-CCGGAGCTCCCCTTCTACAGGGAACTAACGAACCTTACTTGGCTAGGGTTTTACCTTTCCCTAAAGCTAATTAAGGCTCC
ZHA16A_806RUQ 1347GBR207  CCN 51-CCGGGGCTCCCGGTCTACAGAGAACCAGCCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTACTTTTCCCTATAGCTAACTATGGCTCT
ZHA16A_808-USASPC  CCN 51-CCGGAGCTCCCCTTCTACAGGGAACTAACGAACCTTACTTGGCTAGGGTTTTACCTTTCCCTAAAGCTAACTAAGGCTCC
ZHA16A_809-USAPEN  CCN 51-CCGGAGCTCCCCTTCTACAGGGAACTAACGAACCTTACTTGGCTAGGGTTTTACCTTTCCCTAAAGCTAACTAAGGCTCC
ZHA16A_810-BRAALM  CCN 517121 10CCGGAGCTCCCCTTCTACAGGGAACTAACGAACCTTACTTGGCTAGGGTTTTACCTTTCCCTAAAGCTAATTAAGGCTCC
ZHA16A_811-BRAALM  CCN 517121 12CCGGAGCTCCCCTTCTACAGGGAACTAACGAACCTTACTTGGCTAGGGTTTTACCTTTCCCTAAAGCTAATTAAGGCTCC
ZHA16A_812-BRAALM  CCN 517121 13CCGGAGCTCCCCTTCTACAGGGAACTAACGAACCTTACTTGGCTAGGGTTTTACCTTTCCCTAAAGCTAATTAAGGCTCC
ZHA16A_813-BRAALM  CCN 517121 14CCGGAGCTCCCCTTCTACAGGGAACTAACGAACCTTACTTGGCTAGGGTTTTACCTTTCCCTAAAGCTAATTAAGGCTCC
ZHA16A_814-BRAALM  CCN 517121 3 > FPCCGGAGCTCCCCTTCTACAGGGAACTAACGAACCTTACTTGGCTAGGGTTTTACCTTTCCCTAAAGCTAATTAAGGCTCC
ZHA16A_815-BRAALM  CCN 517121 4 > FPCCGGAGCTCCCCTTCTACAGGGAACTAACGAACCTTACTTGGCTAGGGTTTTACCTTTCCCTAAAGCTAATTAA-CTCC
ZHA16A_816-BRAALM  CCN 517121 6 > FP-GGAGCT-CCTTCTACAGGGAACTAACGAACCTTACTTGGCTAGGGTTTTACCTTTCCCTAA-CTAATTAAGGCTCC
ZHA16A_807-CRI001  CCN 51CabiriaCCTTGGCCCCCCGGCCCCGGGGTTTTGGGGCCTTGGAAAAGGCCGGCCTTTTAACCGGTTCCAAAATTAACCAAGGTTCC
ZHA16A_817-CRI001  CHU 120 [VEN]CabiriaCGGTAACTCCCCGGCTCCGGGGTTTTAGCGACCTTTACATGGTTGG-TTTTAACCGTCCCCAAAACCAACCAAGGTTCC
ZHA16A_818-BRAALM  CHU 120 [VEN]8204 1CGGTGGCTCCCCGGCTCCGGGGTTCTAGCGACCTTTACATGGTTGGCGTTTTAACCGTCCCCAAAACCAACCAAGGTTCC
ZHA16A_819-BRAALM  CHU 120 [VEN]8204 8CGGTGGCTCCCCGGCTCCGGGGTTCTAGCGACCTTTACATGGTTGGCGTTTTAACCGTCCCCAAAACCAACCAAGGTTCC
ZHA16A_820-BRAALM  CHU 120 [VEN]8204 9CGGTGGCTCCCCGGCTCCGGGGTTCTAGCGACCTTTACATGGTTGGCGTTTTAACCGTCCCCAAAACCAACCAAGGTTCC
ZHA16A_821-BRAALM  CHU 120 [VEN]8204 15CGGTGGCTCCCCGGCTCCGGGGTTCTAGCGACCTTTACATGGTTGGCGTTTTAACCGTCCCCAAAACCAACCAAGGTTCC
ZHA16A_822-BRAALM  CHU 120 [VEN]8204 16CGGTGGCTCCCCGGCTCCGGGGTTCTAGCGACCTTTACATGGTTGGCGTTTTAACCGTCCCCAAAACCAACCAAGGTTCC
ZHA16A_823-BRAALM  CHU 120 [VEN]8204 2 > FPCGGTGGCTCCCCGGCTCCGGGGTTCTAGCGACCTTTACATGGTTGGCGTTTTAACCGTCCCCAAAACCAACCAAGGTTCC
ZHA16A_824-BRAALM  CHU 120 [VEN]8204 3 > FPCGGTGGCTCCCCGGCTCCGGGGTTCTAGCGACCTTTACATGGTTGGCGTTTTAACCGTCCCCAAAACCAACCAAGGTTCC
ZHA16A_825-TTO005  CL 9 /11Marper C 520GGTTGGTTCCCCGGCCAAGGGGATCCAGCCCCCCTTCCAAGGCTAGCCCCTTCCCTGTTTCCATGGCCGGTTATGGCTCT
ZHA16A_826-BRAALM  CL 9 /118350 1GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAG-CCAACCCCCTGGCCAACGCTAGCGCTCT-CTGGCTCTATAG-AATTATGGCTCT
ZHA16A_827-BRAALM  CL 9 /118350 4GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGTTCCAACCCCCTGGCCAACGCTAGCGCTCTAACTGGCTCTATAGCCAATTATGGCTCT
ZHA16A_828-BRAALM  CL 9 /118350 7GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGTTCCAACCCCCTGGCCAACGCTAGCGCTCTAACTGGCTCTATAGCCAATTATGGCTCT
ZHA16A_829-BRAALM  CL 9 /118350 9GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAG-CCAACCCCCTGGCCAACGCTAGCGCTCTAACTGGCTCTATAGCCAATTATGGCTCT
ZHA16A_830-BRAALM  CL 9 /118350 11GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGTTCCAACCCCCTGGCCAACGCTAGCGCTCTAACTGGCTCTATAGCCAATTATGGCTCT
ZHA16A_832-BRAALM  COCA 3310 /3 [CHA]5230 1 > FPGGGGAGCTACCGGTCTACAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_833-BRAALM  COCA 3310 /3 [CHA]5230 2 > FPGGGGAGCTACCGGTCTACAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_831-TTO005  COCA 3310 /3 [CHA]6B E371 T2GGGGAACTACCGGTCTACAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTACCTGTCCCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_836-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 1CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_837-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_838-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_839-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_840-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 8CCGGAACCCCGGTT-AAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_841-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 10CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTT-CTCT
ZHA16A_842-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 11CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_843-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 12CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACC-CTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_844-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 13CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_845-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 14CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_846-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 15CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_847-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 2 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_848-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 6 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCT-TTGGCCCTAAGGCCAACT-CGCTCT
ZHA16A_849-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 7 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGG-CTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_850-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]1101 9 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_851-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7126 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_852-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7126 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_853-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7126 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_854-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7126 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_855-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7126 9CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACT-CGCTCT
ZHA16A_856-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7127 1CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_857-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7127 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_858-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7127 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_859-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7127 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_860-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7127 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_861-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]7127 6CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_862-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8130 1CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_863-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8130 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_864-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8130 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_865-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8130 6CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCT-TTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_866-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8130 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_867-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8130 8CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_868-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8130 12CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_869-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8131 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_870-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8131 6CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_871-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8131 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_872-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8131 8CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_873-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8131 10CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_874-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8131 11CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_875-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8132 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_876-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8132 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_877-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8132 6CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_878-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8132 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_879-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8133 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_880-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8133 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_881-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8133 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_882-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8133 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_883-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8133 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_884-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8133 8CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_885-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8133 9CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_886-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8133 10CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_887-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8133 11CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_888-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8133 13CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_889-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8830 1CGGTAATTCCCCGTCCAAAGAAAACTAACCACCTGTCCATCGCCAGCGCCCTCCCTGTTTCTTTGGCTAACTTTCGCTCT
ZHA16A_890-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8830 2CGGTAATTCCCCGTCCAAAGAAAACTAACCACCTGTCCATCGCCAGCGCCCTCCCTGTTTCTTTGGCTAACTTTCGCTCT
ZHA16A_891-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8830 3CGGTAATTCCCCGTCCAAAGAAAACTAACCACCTGTCCATCGCCAGCGCCCTCCCTGTTTCTTTGGCTAACTTTCGCTCT
ZHA16A_892-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8830 4CGGTAATTCCCCGTCCAAAGAAAACTAACCACCTGTCCATCGCCAGCGCCCTCCCTGTTTCTTTGGCTAACTTTCGCTCT
ZHA16A_893-BRAALM  COCA 3370 /5 [CHA]8830 6CGGTAATTCCCCGTCCAAAGAAAACTAACCACCTGTCCATCGCCAGCGCCCTCCCTGTTTCTTTGGCTAACTTTCGCTCT
ZHA16A_834-TTO005  COCA 3370 /5 [CHA]6B E372 T1CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_835RUQ 137GBR207  COCA 3370 /5 [CHA]-CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCTAACTTTCGCTCT
ZHA16A_894-TTO005  CRU 101Marper D91GGGGAGTTCCCCGTTTCCAGAGAACCAA-AATTTTCCTTCG-AGCGCT-AACTTTCC-ATAG-AGTTAAGGCTCC
ZHA16A_895-BRAALM  CRU 1015417 5GGGGAATTCCCCGTTTCCAGAGAACCAACCAATTTTCCTTCGCTAGCGCTCTAACTTTCCCTATAGCCAGTTAAGGCTCC
ZHA16A_896-BRAALM  CRU 1015417 1 > FPGGGGAATTCCCCGTTTCCAGAGAACCAACCAATTTTCCTTCGCTAGCGCTCTAACTTTCCCTATAGCCAGTTAAGGCTCC
ZHA16A_897-BRAALM  CRU 1015417 2 > FPGGGGAATTCCCCGTTTCCAGAGAACCAACCAATTTTCCTTCGCTAGCGCTCTAACTTTCCCTATAGCCAGTTAAGGCTCC
ZHA16A_898-BRAALM  CRU 1015417 3 > FPGGGGAATTCCCCGTTTCCAGAGAACCAACCAATTTTCCTTCGCTAGCGCTCTAACTTTCCCTATAGCCAGTTAAGGCTCC
ZHA16A_899-BRAALM  CRU 1015417 4 > FPGGGGAATTCCCCGTTTCCAGAGAACCAACCAATTTTCCTTCGCTAGCGCTCTAACTTTCCCTATAGCCAGTTAAGGCTCC
ZHA16A_900-TTO005  CRU 156 (MIS_TTOICGT_GU 175 /P)CAMPUS 1 A X2 Y1CCGGAG-ACGGGGCTACAAGGAACTAAGGCCCTGTACTTGGCCGGCGCTCTAACTGTCC-AAGGCTAACTAAGGCTCT
ZHA16A_902-BRAALM  CRU 156 (MIS_TTOICGT_GU 175 /P)1708 1CCGGAGCTACCCGTCCCCAAGGATCTAGGGACCTGTAAATGGCCAACGCTTTAACCGTCCCCAAAGCTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_903-BRAALM  CRU 156 (MIS_TTOICGT_GU 175 /P)1708 2CCGGAGCTACCCGTCCCCAAGGATCTAGGGACCTGTAAATGGCCAACGCTTTAACCGTCCCCAAAGCTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_904-BRAALM  CRU 156 (MIS_TTOICGT_GU 175 /P)1708 3CCGGAGCTACCCGTCCCCAAGGATCTAGGGACCTGTAAATGGCCAACGCTTTAACCGTCCCCAAAGCTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_905-BRAALM  CRU 156 (MIS_TTOICGT_GU 175 /P)1708 5CCGGAGCTACCCGTCCCCAAGGATCTAGGGACCTGTAAATGGCCAACGCTTTAACCGTCCCCAAAGCTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_906-BRAALM  CRU 156 (MIS_TTOICGT_GU 175 /P)1708 6CCGGAGCTACCCGTCCCCAAGGATCTAGGGACCTGTAAATGGCCAACGCTTTAACCGTCCCCAAAGCTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_901RUQ 880GBR207  CRU 156 (MIS_TTOICGT_GU 175 /P)-GGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTGTAATTGGCCGGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_907-CRI001  C SUL 7CabiriaGGGGAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACGCCCTGTCCATCGCTAGCGCTCTACCTGTCTCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_908-GHA005  C SUL 7P95 583CGGTAGCCCCCCGGCCACGGGGAACTAACGCCTTGGACAAGGCCAACCCTCCACTTGGCTCCAAGGCCAACCATGGCTTT
ZHA16A_909-BRAALM  C SUL 78129 1CGGTAACCCCCCGGCCACGGGGAACTAACGCCTTGGACAAGGCCAACCCTCCACTTGGCTCCAAGGCCAACCATGGCTTT
ZHA16A_910-BRAALM  C SUL 78129 3CGGTAACCCCCCGGCCACGGGGAACTAACGCCTTGGACAAGGCCAACCCTCCACTTGGCTCCAAGGCCAA-ATGG-TT
ZHA16A_911-BRAALM  C SUL 78129 5CGGTAACCCCCCGGCCACGGGGAACTAACGCCTTGGACAAGGCCAACCCTCCACTTGGCTCCAAGGCCAACCATGGCTTT
ZHA16A_912-BRAALM  C SUL 78129 6CGGTAACCCCCCGGCCACGGGGAACTAACGCCTTGGACAAGGCCAACCCTCCACTTGGCTCCAAGGCCAACCATGGCTTT
ZHA16A_913-BRAALM  C SUL 78129 7CGGTAACCCCCCGGCCACGGGGAACTAACGCCTTGGACAAGGCCAACCCTCCACTTGGCTCCAAGGCCAACCATGGCTTT
ZHA16A_914-BRAALM  C SUL 78829 2CGGGAGCTACCCGGCTACGGGGAACTAACG-TTGGACATCGCCGGCGTTCT-CCGGCTCCAAAGCTAACCATCGCTCT
ZHA16A_915-BRAALM  C SUL 78829 3CGGGAGCTACCCGGCTACGGGGAACTAACGACTTGGACATCGCCGGCGTTCT-CCGGCTCCAAAGCTAACCATCGCTCT
ZHA16A_916-BRAALM  C SUL 78829 4CGGGAGCTACCCGGCTACGGGGAACTAACGACTTGGACATCGCCGGCGTTCT-CCGGCTCCAAAGCTAACCATCGCTCT
ZHA16A_917-BRAALM  C SUL 78829 5CGGGAGCTACCCGGCTACGGGGAACTAACGACTTGGACATCGCCGGCGTTCT-CCGGCTCCAAAGCTAACCATCGCTCT
ZHA16A_918-BRAALM  C SUL 78829 7CGGGAGCTACCCGGCTACGGGGAACTAACGACTTGGACATCGCCGGCGTTCT-CCGGCTCCAAAGCTAACCATCGCTCT
ZHA16A_919-TTO005  DOM 14A B191 T2GGGGAATTACGGTTTTCCAAAGATCCAACCACCCTTCCATGGTTAGGGCCTTAACCTTCCCTAAAACTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_920-BRAALM  DOM 18827 1CGGGAGTTACCCGTCTACAGGGATCTAACCACCTGTAAATCGCTAACGCTCTACCTGTTTCTATAGCTAACTATCGCTCT
ZHA16A_921-BRAALM  DOM 18827 2CGGGAGTTACCCGTCTACAGGGATCTAACCACCTGTAAATCGCTAACGCTCTACCTGTTTCTATAGCTAACTATCGCTCT
ZHA16A_922-BRAALM  DOM 18827 3CGGGAGTTACCCGTCTACAGGGATCTAACCACCTGTAAATCGCTAACGCTCTACCTGTTTCTATAGCTAACTATCGCTCT
ZHA16A_923-BRAALM  DOM 18827 4CGGGAGTTACCCGTCTACAGGGATCTAACCACCTGTAAATCGCTAACGCTCTACCTGTTTCTATAGCTAACTATCGCTCT
ZHA16A_924-BRAALM  DOM 18827 5CGGGAGTTACCCGTCTACAGGGATCTAACCACCTGTAAATCGCTAACGCTCTACCTGTTTCTATAGCTAACTATCGCTCT
ZHA16A_925-TTO005  DOM 164A B192 T1GGGTAATTACCCTTTTCCAAAGAACCAACCAACCTTCCTTGGCCAGGGTTTTAACCTTCTCTAAAACCAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_926-BRAALM  DOM 168158 1CGGGAGTTCCCCGTCTACGGAGAACTAACCACCTGTAAATCGCTAACGCTCTACCTGTCTCTAAAGCTAACTATCGCTCT
ZHA16A_927-BRAALM  DOM 168158 2CGGGAGTTCCCCGTCTACGGAGAACTAACCACCTGTAAATCGCTAACGCTCTACCTGTCTCTAAAGCTAACTATCGCTCT
ZHA16A_928-BRAALM  DOM 168158 4CGGGAGTTCCCCGTCTACGGAGAACTAACCACCTGTAAATCGCTAACGCTCTACCTGTCTCTAAAGCTAACTATCGCTCT
ZHA16A_929-BRAALM  DOM 168158 5CGGGAGTTCCCCGTCTACGGAGAACTAACCACCTGTAAATCGCTAACGCTCTACCTGTCTCTAAAGCTAACTATCGCTCT
ZHA16A_930-BRAALM  DOM 168158 6CGGGAGTTCCCCGTCTACGGAGAACTAACCACCTGTAAATCGCTAACGCTCTACCTGTCTCTAAAGCTAACTATCGCTCT
ZHA16A_931-TTO005  DOM 54A B241 T1GGGGGGTTCCCGGTTTCCAAGGATCCAACCAACTGGCCATGGTTAAGGCCTTAACCGTCCTTAAAACCAATTAAGGTTCC
ZHA16A_932-BRAALM  DOM 58164 1CCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_933-BRAALM  DOM 58164 2CCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_934-BRAALM  DOM 58164 3CCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_935-BRAALM  DOM 58164 4CCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_936-BRAALM  DOM 58164 6CCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_940-BRAALM  EET 19 [ECU]5437 1GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_941-BRAALM  EET 19 [ECU]5437 3GGGGAGTTCCCGGGCT-GGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_942-BRAALM  EET 19 [ECU]5437 5GGGGAGTTCCCGGGCT-GGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_943-BRAALM  EET 19 [ECU]5437 2 > FPGGGGAG-CCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_944-BRAALM  EET 19 [ECU]5437 4 > FPGGGGAGTTCCCGGGCT-GGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_945-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 1GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_946-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 2GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_947-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 3GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_948-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 4GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_949-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 5GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_950-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 6GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_951-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 7GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_952-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 8GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_953-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 9GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_954-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 10GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_955-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 11GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_956-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 12GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_957-BRAALM  EET 19 [ECU]8208 13GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_937-CRI001  EET 19 [ECU]CabiriaGGGGGGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTACCTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_938-TTO005  EET 19 [ECU]6B F462 T9GGGGGGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTACCTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_939RUQ 1630GBR207  EET 19 [ECU]-GGGGGGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTACCTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_959-BRAALM  EET 233 [ECU]5236 1 > FPGGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCCAACCCCCTGTCCAACCCTGGCCCTCC-CT-TTCCTTGGCCAGTTATGGCCTT
ZHA16A_960-BRAALM  EET 233 [ECU]5236 2 > FPGGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCCAACCCCCTGTCCAACCCTGGCCCTCC-CTGGTTCCTTGGCCAGTTATGGCCTT
ZHA16A_961-BRAALM  EET 233 [ECU]5236 3 > FPGGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCCAACCCCCTGT-AACCCTGGCCCTCC-CTGGTTCCTTGGCCAGTTATGGCCTT
ZHA16A_962-BRAALM  EET 233 [ECU]5236 5 > FPGGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCC-CCCCCTGTCCAACCCTGGCCCTCC-CTGGTTCCTTGGCCAGTTATGGCCTT
ZHA16A_963-BRAALM  EET 233 [ECU]5236 4GGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCCAACCCCCTGTCCAACCCTGGCCCTCC-CTGGTTCCTTGGCCAGTTATGGCCTT
ZHA16A_964-BRAALM  EET 233 [ECU]5402 2GGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCCAACCCCCTGTCC-CCCTGGCCCTCC-CTGGTTCCTTGGCCAGTTATGGCCTT
ZHA16A_965-BRAALM  EET 233 [ECU]5402 1 > FPGGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCCAACCCCCTGTCCAACCCTGGCCCTCC-CTGGTTCCTTGGCCAGTTATGGCCTT
ZHA16A_966-BRAALM  EET 233 [ECU]5431 4GGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCCAACCCCCTGTCCAACCCTGGCCCTCC-CTGGTTCCTTGGCCAGTTATGGCCTT
ZHA16A_967-BRAALM  EET 233 [ECU]5431 5GGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCCAACCCCCTGTCCAACCCTGGCCCTCC-CTGGTTCCTTGGCCAGTTATGGCCTT
ZHA16A_968-BRAALM  EET 233 [ECU]5431 3 > FPGGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCCAACCCCCTGTCCAACCCTGGCCCTCC-CTGGTTCCTTGGCCAGTTATGGCCTT
ZHA16A_969-BRAALM  EET 233 [ECU]5227 2CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_970-BRAALM  EET 233 [ECU]5227 3CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_971-BRAALM  EET 233 [ECU]5227 4CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_972-BRAALM  EET 233 [ECU]5227 5CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_973-BRAALM  EET 233 [ECU]5227 1 > FPCCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_974-BRAALM  EET 233 [ECU]5402 3CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCC-GGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_975-BRAALM  EET 233 [ECU]5402 4CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_976-BRAALM  EET 233 [ECU]5431 1CCGGAGTTCCGGGGCCACGGAGATCTAACCCCTTGGCCAACGCCAACCCTCC-CTTTTTCCATGGCCAACTTTGGTTTT
ZHA16A_977-BRAALM  EET 233 [ECU]5132 2CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_978-BRAALM  EET 233 [ECU]5132 3CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_979-BRAALM  EET 233 [ECU]5132 5CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_980-BRAALM  EET 233 [ECU]5132 1 > FPCCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_981-BRAALM  EET 233 [ECU]5132 4 > FPCCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_982-BRAALM  EET 233 [ECU]5336 4CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_983-BRAALM  EET 233 [ECU]5336 5CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_984-BRAALM  EET 233 [ECU]5336 1 > FPCCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_985-BRAALM  EET 233 [ECU]5336 3 > FPCCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_986-BRAALM  EET 233 [ECU]5336 2GGGG-TTCCCCTTCTACAGAAAACCGGCCACTTTTCCTTCGCTAGGGCTCTAACTGGCTCTAAAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_988-BRAALM  EET 272 [ECU]3311 5CCGGAACTAAGGGTCTCCAAGGAACTAACCAACTGGACTTGGCCAACCTTTTAATTTTCCCCAAGGCTAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_989-BRAALM  EET 272 [ECU]3311 9CCGGAACTAAGGGTCTCCAAGGAACTAACCAACTGGACTTGGCCAACCTTTTAATTTTCCCCAAGGCTAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_990-BRAALM  EET 272 [ECU]3311 10CCGGAACTAAGGGTCTCCAAGGAACTAACCAACTGGACTTGGCCAACCTTTTAATTTTCCCCAAGGCTAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_991-BRAALM  EET 272 [ECU]3311 13CCGGAACTAAGGGTCTCCAAGGAACTAACCAACTGGACTTGGCCAACCTTTTAATTTTCCCCAAGGCTAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_992-BRAALM  EET 272 [ECU]3311 16CCGGAACTAAGGGTCTCCAAGGAACTAACCAACTGGACTTGGCCAACCTTTTAATTTTCCCCAAGGCTAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_993-BRAALM  EET 272 [ECU]3311 1 > FPCCGGAACTAAGGGTCTCCAAGGAACTAACCAACTGGACTTGGCCAACCTTTTAATTTTCCCCAAGGCTAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_994-BRAALM  EET 272 [ECU]3311 2 > FPCCGGAACTAAGGGTCTCCAAGGAACTAACCAACTGGACTTGGCCAACCTTTTAATTTTCCCCAAGGCTAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_995-BRAALM  EET 272 [ECU]3311 3 > FPCCGGAACTAAGGGTCTCCAAGGAACTAACCAACTGGACTTGGCCAACCTTTTAATTTTCCCCAAGGCTAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_996-BRAALM  EET 272 [ECU]3311 7GGGGAGTTCCCGGTCCACAAGGAACCAGCC-CCGGCCATGGCTGGGGCCTTACCTTTCCCCAAAGCCAGCTAACCCTCC
ZHA16A_997-BRAALM  EET 272 [ECU]3311 8GGGGAGTTCCCGGTCCACAAGGAACCAGCCAACCGGCCATGGCTGGGGCCTTACCTTTCCCCAAAGCCAGCTAACCCTCC
ZHA16A_987-TTO005  EET 272 [ECU]CAMPUS 3 X16 Y8-GGAACTAA-GTCT-AAAG-CTAACCAACT-AC-GGCTAA-TTTTAA-TT-CTAA-CTAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_999-BRAALM  EET 390 [ECU]1210a 3CGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1000-BRAALM  EET 390 [ECU]1210a 8CGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1001-BRAALM  EET 390 [ECU]1210a 1 > FPCGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1002-BRAALM  EET 390 [ECU]1210a 4 > FPCGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1003-BRAALM  EET 390 [ECU]1210a 6 > FPCGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_998-CRI001  EET 390 [ECU]La Montaña Lot 6 Row 37 46-48CGGTAGTT-CGGGCTAAGG--CCAG-CC-GTCCAACGCC-CGCTCTCCCTGGTT-AAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1006-BRAALM  EET 397 [ECU]8846 1CGGGAATTCCCGGGCCAAAGGGATCTAACCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCCCCTGGCTCCATGGCCAACTATCGCTCT
ZHA16A_1007-BRAALM  EET 397 [ECU]8846 2CGGGAATTCCCGGGCCAAAGGGATCT-CCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCCCCTGGCTCCATGGCCAACTATCGCTCT
ZHA16A_1008-BRAALM  EET 397 [ECU]8846 4CGGGAATTCCCGGGCCAAAGGGATCTAACCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCCCCTGGCTCCATGGCCAACTATCGCTCT
ZHA16A_1009-BRAALM  EET 397 [ECU]8846 5CGGGAATTCCCGGGCCAAAGGGATCTAACCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCCCCTGGCTCCATGGCCAACTATCGCTCT
ZHA16A_1010-BRAALM  EET 397 [ECU]8846 6CGGGAATTCCCGGGCCAAAGGGATCTAACCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCCCCTGGCTCCATGGCCAACTATCGCTCT
ZHA16A_1011-BRAALM  EET 397 [ECU]8846 7CGGGAATTCCCGGGCCAAAGGGATCTAACCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCCCCTGGCTCCATGGCCAACTATCGCTCT
ZHA16A_1012-BRAALM  EET 397 [ECU]8846 9CGGGAATTCCCGGGCCAAAGGGATCTAACCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCCCCTGGCTCCATGGCCAACTATCGCTCT
ZHA16A_1004-TTO005  EET 397 [ECU]6B F456 T11CGGGAGTTCCCGGGCCAAAGAGATCTAA-CCTTGGACAACGCCGGCCTTCCCCCTGGCTCCATGGCCAACTATCGCTCT
ZHA16A_1005RUQ 759GBR207  EET 397 [ECU]-CGGGAGTTCCCGGGCCAAAGGGATCTAACCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCCCCTGGCTCCATGGCCAACTATCGCTCT
ZHA16A_1014-BRAALM  EET 399 [ECU]4311 1CGGTAACTACGGGGCT-AGGGAACCGGGGCCCTGTACATGGCCAGCCTTCTAATTGGCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1015-BRAALM  EET 399 [ECU]4311 2CGGTAACTACGGGGCTACAGGGAACCGGGGCCCTGTACATGGCCAGCCTTCTAATTGGCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1016-BRAALM  EET 399 [ECU]4311 3 > FPCGGTAACTACGG-CTACAGGGAACCGGGGCCCTGTACATGGCCAGCCTTCTAATTGGCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1017-BRAALM  EET 399 [ECU]4311 5 > FPCGGTAACTACGGGGCTACAGGGAACCGGGGCC-GTACATGGCCAGCCTTCTAATTGGCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1018-BRAALM  EET 399 [ECU]4311 6 > FPCGGTAACTACGGGGCTACAGGGAACCGGGGCCCTGTACATGGCCAGCCTTCTAATTGGCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1019-BRAALM  EET 399 [ECU]4311 8 > FPCGGTAACTACGGGGCTACAGGGAACCGGGGCC-GTACATGGCCAGCCTTCTAATTGGCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1020-BRAALM  EET 399 [ECU]4311 3 > FPCGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1013RUQ 745GBR207  EET 399 [ECU]-CGGTAACTACGGGGCTACAGGGAACCGGGGCCCTGTACATGGCCAGCCTTCTACTTGGCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1025-BRAALM  EET 400 [ECU]1402 3CGGGAACTACGGGGCTACAGGGAACTAGCCCCCTGTACATGGCCAGCCTTCTAATTGTCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1026-BRAALM  EET 400 [ECU]1402 9CGGGAACTACGGGGCTACAGGGAACTAGCCCCCTGTACATGGCCAGCCTTCTAATTGTCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1027-BRAALM  EET 400 [ECU]1402 13 > FCGGGAACTACGGGGCTACAGGGAACTAGCCCCCTGTACATGGCCAGCCTTCTAATTGTCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1028-BRAALM  EET 400 [ECU]1402 2CGGGAACCAAGGTTCCCCAAGGAACCGGCCAACCGGAATTGGCCAAGGTTTT-TTTTCCCCAAGGCCGGTTAAGGTTTT
ZHA16A_1029-BRAALM  EET 400 [ECU]1402 5CGGGAACCAAGGTTCCCCAAGGAACCGGCCAACTGGAATTGGCCAAGGTTTT-TTTTCCCCAAGGCCGGTTAAGGTTTT
ZHA16A_1030-BRAALM  EET 400 [ECU]1402 7CGGGAACCAAGGTTCCCCAAGGAACCGGCCAACCGGAATTGGCCAAGGTTTT-TTTTCCCCAAGGCCGGTTAAGGTTTT
ZHA16A_1031-BRAALM  EET 400 [ECU]1402 1 > FPCGGGAACCAAGGTTCCCCAAGGAACCGGCCAACCGGAATTGGCCAAGGTTTT-TTTTCCCCAAGGCCGGTTAAGGTTTT
ZHA16A_1032-BRAALM  EET 400 [ECU]1402 10 > FCGGGAACCAAGGTTCCCCAAGGAACCGGCCAA-GGAATTGGCCAAGGTTTT-TTTTCCCCAAGGCCGGTTAAGGTTTT
ZHA16A_1035-BRAALM  EET 45 [ECU]3206 1 > FPCGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1036-BRAALM  EET 45 [ECU]4408 1CGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1037-BRAALM  EET 45 [ECU]4408 2CGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1038-BRAALM  EET 45 [ECU]4408 5CGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCC-GTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1039-BRAALM  EET 45 [ECU]4408 7CGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1040-BRAALM  EET 45 [ECU]4408 8CGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACG-AACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1041-BRAALM  EET 45 [ECU]4409 6CGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1042-BRAALM  EET 45 [ECU]4409 8CGGTAATTCCCGGGCTAAGGAAAACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCCCTACCTGGTTCTAAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1043-BRAALM  EET 45 [ECU]3206 3 > FPCGGGAGTTACCGGTCTACAGAGAACCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCCCTCCCTGTCTCTAAAGCCAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1044-BRAALM  EET 45 [ECU]3206 2 > FPCGGGAGTTACGGGTCTACAGAGAACCAACCAC-GTACATCGCTAGCGCTCTACCTGTCTCTATAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1045-BRAALM  EET 45 [ECU]4409 1CGTTGGCTACCGGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGGACATGGCTAGCGCTTTAACCGGTTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1033-CRI001  EET 45 [ECU]La Montaña Lot 6 Row 33 34_36CGGTAGTTAACGGGCTAAGG-AACCAGCCCCCTGTCCAACGCCAACGCTCTCCCTGGTT-AAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1034-CRI001  EET 45 [ECU]CabiriaCGGTAGTTCCCGGGCTAAGG-AACCAG-CC-GTCCAACGCCAACGCTCTCCCTGGTT-AAAGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1047-BRAALM  EET 58 [ECU]8859 1GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1048-BRAALM  EET 58 [ECU]8859 3GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1049-BRAALM  EET 58 [ECU]8859 4GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1050-BRAALM  EET 58 [ECU]8859 5GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1051-BRAALM  EET 58 [ECU]8859 6GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1052-BRAALM  EET 58 [ECU]8859 7GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1053-BRAALM  EET 58 [ECU]8859 8GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1054-BRAALM  EET 58 [ECU]8859 9GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1055-BRAALM  EET 58 [ECU]8859 10GGGGAGTTCCCGGGCTACGGAGATCCAGCCCCCTGTCCATCGCCAGCGCTCTAACTGTCTCTAAAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1046-TTO005  EET 58 [ECU]6B F465 T10GGGGAGTTCCCGGTCTACAGAGATCCAACGCCCTGTCCATCGCTAGCGCTCTACCTGTCTCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_3041RUQ 383GBR207  EET 58 [ECU]-GGGGAGCTCCCGGTCTACAGGGATCCAACGCCCTGTCCATCGCTAGCGCTCTACCTGTCTCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1057-BRAALM  EET 94 [ECU]8346 3GGGGAGTTCCCGGTCTACAGAGATCCAACGACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1058-BRAALM  EET 94 [ECU]8346 6GGGGAGTTCCCGGTCTACAGAGATCCAACGACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1059-BRAALM  EET 94 [ECU]8346 7GGGGAGTTCCCGGTCTACAGAGATCCAACGACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1060-BRAALM  EET 94 [ECU]8346 8GGGGAGTTCCCGGTCTACAGAGATCCAACGACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1061-BRAALM  EET 94 [ECU]8346 9GGGGAGTTCCCGGTCTACAGAGATCCAACGACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1056-CRI001  EET 94 [ECU]CabiriaGGGGAATTCCCGGTCTACAGAGATCCAACGACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTACCTGTCCCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1064-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 3GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1065-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 5-GTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCT-CTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1066-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 6GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1067-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 7GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1068-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 8GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1069-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 9GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1070-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 14GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1071-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 15GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1072-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 16GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1073-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 1 > FPGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1074-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 11 > FGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1075-BRAALM  EET 95 [ECU]3106 12 > FGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1076-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 2GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAG-CTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1077-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 6GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1078-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 7GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1079-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 8GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1080-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 9GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1081-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 10GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1082-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 11GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1083-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 12GGGTAGTTCCCGGTCTAC-GGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1084-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 13GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1085-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 14GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1086-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 15GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCC-CCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1087-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 16GGGTAGTTCCCGGT-ACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1088-BRAALM  EET 95 [ECU]8354 17GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1089-BRAALM  EET 95 [ECU]8819 1GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1090-BRAALM  EET 95 [ECU]8819 2GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1091-BRAALM  EET 95 [ECU]8819 3GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1092-BRAALM  EET 95 [ECU]8819 4GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1093-BRAALM  EET 95 [ECU]8819 5GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1094-BRAALM  EET 95 [ECU]8819 6GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1095-BRAALM  EET 95 [ECU]8819 7GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1096-BRAALM  EET 95 [ECU]8819 8GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACT-CTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1097-BRAALM  EET 95 [ECU]8819 9GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1098-BRAALM  EET 95 [ECU]8819 10GGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_1062-CRI001  EET 95 [ECU]Cabiria EET 95 CATIEGGGTAATTCCCGGTCTACAGGGATCCAA-ACCTGTCCATCG-AGCGCT-ACCTGTCTCCATAGCCAGTTAT-TTCT
ZHA16A_1063RUQ 414GBR207  EET 95 [ECU]-GGGTAATTCCCGGTCTACAGGGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTACCTGTCTCTATAGCCAGTTATGGTTCT
ZHA16A_958RUQ 1517GBR207  EET 233 [ECU]-GGGGAACTCCCGGTCTACAGAGTTCCAACCCCCTGTCCAACCCTGGCCCTCCCCCTGGTTCCTTGGCTAGTTATGGCCTT
ZHA16A_1021-ECU021  EET 400 [ECU]OCHO CASAS #1CGGGAACTACGGGGCTACAGGGAACTAGCCCCCTGTACATGGCCAGCCTTCTACTTGTCTCCAAGGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1022-MYS156  EET 400 [ECU]Plot85/Trial II 2BGGGGAATTCCGGTTCCACAAGGAACCAACCACCTGGACATGGCCAGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAGCTAACGTTCC
ZHA16A_1023-CRI001  EET 400 [ECU]CabiriaCGGGAACTACGGGGCTACAGGGAACCAG-CCCTGTACATGG-AGCCTT-ACTTGTCT--GGCCAATTAACGCTCT
ZHA16A_1024RUQ 760GBR207  EET 400 [ECU]-CGGGAACTACGGGGCTACAGGGAACTAGCCCCCTGTACATGGCCAGCCTTCTACTTGTCTCCAAGGCCAGTTAACGCTCT
ZHA16A_1100-BRAALM  EQX /O [CHA]7421 1CCGTGGTTACCGTTTTCCAGGGAACCGGCCAACCGTACTTGGTTAAGGCTTTAACCTTCCTTAAAACTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1101-BRAALM  EQX /O [CHA]7421 3CCGTGGTTACCGTTTTCCAGGGAACCGGCCAACCGTACTTGGTTAAGGCTTTAACCTTCCTTAAAACTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1102-BRAALM  EQX /O [CHA]7522 2 > FPCCGTGGTTACCGTTTTCCAGGGAACCGGCCAACCGTACTTGGTTAAGGCTTTAACCTTCCTTAAAACTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1103-BRAALM  EQX /O [CHA]7522 4 > FPCCGTGGTTACCGTTTTCCAGGGAACCGGCCAACCGTACTTGGTTAAGGCTTTAACCTTCCTTAAAACTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1104-BRAALM  EQX /O [CHA]7522 1 > FPGGGGAGTTACCCTTCTACAAGGAACCAGCCAACCGTACATGGCTAGGGCCTTACCCTTCCCTAAAACCAGCTAAGGCTCC
ZHA16A_1105-BRAALM  EQX /O [CHA]7421 2GGGGAGTTCCCGGTCCACAAGGAACCAGCCCCCCGGCCATGGCCGGGGCCTTACCCTTCCCCAAAGCC-CTAACCCTCC
ZHA16A_1107-BRAALM  EQX 69 [EQX]1106 1CGGGAACTCCCGGTTTCCAGGGAACTAACCAACTGGCCATGGCTAACGTTTTCCTTTTCTCTAAGGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1108-BRAALM  EQX 69 [EQX]1106 2CGGGAACTCCCGGTTTCCAGGGAACTAACCAACTGGCCATGGCTAACGTTTTCCTTTTCTCTAAGGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1109-BRAALM  EQX 69 [EQX]1106 3CGGGAACTCCCGGTTTCCAGGGAACTAACCAACTGGCCATGGCTAACGTTTTCCTTTTCTCTAAGGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1110-BRAALM  EQX 69 [EQX]1106 12CGGGAACTCCCGGTTTCCAGGGAACTAACCAACTGGCCATGGCTAACGTTTTCCTTTTCTCTAAGGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1111-BRAALM  EQX 69 [EQX]1106 16CGGGAACTCCCGGTTTCC-GGAACTAACCAACTGGCCATGGCTAACGTTTTCCTTTTCTCTAAGGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1112-BRAALM  EQX 69 [EQX]1106 10 > FCGGGAACTCCCGGTTTCCAGGGAACTAACCAACTGGCCATGGCTAACGTTTTCCTTTTCTCTAAGGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1113-BRAALM  EQX 69 [EQX]1106 14 > FCGGGAACTCCCGGTTTCCAGGGAACTAACCAACTGGCCATGGCTAACGTTTTCCTTTTCTCTAAGGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1114-BRAALM  EQX 69 [EQX]1106 7 > FPCGGGAACTCCCGGTTTCCAGGGAACTAACCAACTGGCCATGGCTAACGTTTTCCTTTTCTCTAAGGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1115-BRAALM  EQX 69 [EQX]1106 9 > FPCGGGAACTCCCGGTTTCCAGGGAACTAACC-CTGG-ATGGCTAACGTTTTCCTTTTCTCTAAGGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1106RUQ 100GBR207  EQX 69 [EQX]-CGGGAACTCCCGGTCTCCAGAGAACTAACCAACTGGCCATGGCTAGCGTTTTCCTTTTCTCTAAGGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1117-BRAALM  EQX /J [CHA]4105 4CCGGAATTCCGGGGCCAAGGAGTTTTAGCCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCAATTGGTTCCTTGGCCAATTATCCTTTT
ZHA16A_1118-BRAALM  EQX /J [CHA]4105 1 > FPCCGGAATTCCGGGGCCAAGGAGTTTTAGCCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCAATTGGTTCCTTGGCCAATTATCCTTTT
ZHA16A_1119-BRAALM  EQX /J [CHA]4105 7 > FPCCGGAATTCCGGGGCCAAGGAGTTTTAGCCCCTTGGAC-CGCCGGCCTTCCAATTGGTTCCTTGGCCAATTATCCTTTT
ZHA16A_1120-BRAALM  EQX /J [CHA]4105 8 > FPCCGGAATTCCGGGGCCAAGGAGTTTTAGCCCCTTGGACAACGCCGGCCTTCCAATTGGTTCCTTGGCCAATTATCCTTTT
ZHA16A_1123-BRAALM  EQX /Z [CHA]1310 4CCGGAACTCCCGGGCCAAAAGGAACCAACCACCCGTACATCGCTAGCCCTCTAACCGGCCCCATAACCAACCATCGCCCC
ZHA16A_1124-BRAALM  EQX /Z [CHA]1310 10CCGGAACTCCCGGGCCAAAAGGAACCAACCACCCGTACATCGCTAGCCCTCTAACCGGCCCCATAACCAACCATCGCCCC
ZHA16A_1125-BRAALM  EQX /Z [CHA]1310 14CCGGAACTCCCGGGCCAAAAGGAACCAACCACCCGTACATCGCTAGCCCTCTAACCGGCCCCATAACCAACCATCGCCCC
ZHA16A_1126-BRAALM  EQX /Z [CHA]1310 15CCGGAACTCCCGGGCCAAAAGGAACCAACCACCCGTACATCGCTAGCCCTCTAACCGGCCCCATAACCAACCATCGCCCC
ZHA16A_1127-BRAALM  EQX /Z [CHA]1310 12 > FCCGGAACTCCCGGGCCAAAAGGAACCAACCACCCGTACATCGCTAGCCCTCTAACCGGCCCC-AACCAACCATCGCCCC
ZHA16A_1128-BRAALM  EQX /Z [CHA]1310 13 > FCCGGAACTCCCGGGCCAAAAGGAACCAACCACCCGTACATCGCTAGCCCTCTAACCGGCCCCATAACCAACCATCGCCCC
ZHA16A_1129-BRAALM  EQX /Z [CHA]1310 3 > FPCCGGAACTCCCGGGCCAAAAGGAACCAACCACCCGTACATCGCTAGCCCTCTAACCGGCCCCATAACCAACCATCGCCCC
ZHA16A_1130-BRAALM  EQX /Z [CHA]1310 7 > FPCCGGAACTCCCGGGCCAAAAGGAACCAACCACCC-ACATCGCTAGCCCTCTAACCGGCCCCATAACCAACCATCGCCCC
ZHA16A_1131-BRAALM  EQX /Z [CHA]1310 8GGGGAGCTACCGGTCTAAAAGGAACCGGCCAACTGGACAAGGCCGGCGCTTTCCCCTTCCCCAAGGCCAGCTAACGTTCC
ZHA16A_1132-BRAALM  EQX /Z [CHA]1310 9GGGGAGCTACCGGTCTAAAAGGAACCGGCCAACTGGACAAGGCCGGCGCTTTCCCCTTCCCCAAGGCCAGCTAACGTTCC
ZHA16A_1116RUQ 107GBR207  EQX /J [CHA]-CCGGAGCTCCGGGGCCAAGGAGTTCTAGCGCCTTGGAAAAGGCCGGCCTTCTAATTGTCTCCAAGGCCAACCATCCTTCT
ZHA16A_1099RUQ 138GBR207  EQX /O [CHA]-CGGTAACTACGGGTCTACAGAGATCCAACGCCTTGGACAAGGCCAGCCTTTTACCTTTCTCCAAAGCCAATTAAGGTTCT
ZHA16A_1121-TTO005  EQX /Z [CHA]CAMPUS 11 Y9CCGGGGCTCCCGGGCCAAAAGGAACCAACCACCCGTACATCGCTAGCCCTCTAACCGGCCCCATAACCAACCATCGCCCC
ZHA16A_1122RUQ 109GBR207  EQX /Z [CHA]-CCGGGGCTCCCGGGCCAAAAAGAACCAACCACCCGTACATCGCTAGCCCTCTAACCGGCCCCAT-CCAACCATCGCCCC
ZHA16A_1135-BRAALM  GU 114 /P8413 1GGGGAGCTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1136-BRAALM  GU 114 /P8413 2GGGGAGCTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAA-TTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1137-BRAALM  GU 114 /P8413 3GGGGAGCTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAA-CCCC
ZHA16A_1138-BRAALM  GU 114 /P8413 5GGGGAGCTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCC-CCAAGGCCCC
ZHA16A_1139-BRAALM  GU 114 /P8413 7GGGGAGCTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1140-BRAALM  GU 114 /P8413 9GGGGAGCTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAA-CCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1141-BRAALM  GU 114 /P8413 12GGGGAGCTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGG-CCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1133-TTO005  GU 114 /PCAMPUS 1 A X3 Y18GGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGAACCGG-AATTTTAAAAGGCCGGCCCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1134RUQ 813GBR207  GU 114 /P-GGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1142-GHA005  GU 123 /CQ6_EXT_2 44GGGGAATTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1143-BRAALM  GU 123 /C1512 2GGGGAATTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1144-BRAALM  GU 123 /C1512 3GGGGAATTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1145-BRAALM  GU 123 /C1512 6GGGGAATTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1146-BRAALM  GU 123 /C1512 9GGGGAATTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1147-BRAALM  GU 123 /C1512 14GGGGAATTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1148-BRAALM  GU 123 /C1512 1 > FPGGGGAATTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1149-BRAALM  GU 123 /C1512 13 > FP4GGGGAATTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1150-BRAALM  GU 123 /C1512 4 > FP3GGGGAATTCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1151RUQ 188GBR207  GU 125 /C-GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1152-GHA005  GU 125 /CQ6_EXT_2 20GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1153-BRAALM  GU 125 /C1717 3GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1154-BRAALM  GU 125 /C1717 9GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCC-GGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1155-BRAALM  GU 125 /C1717 11GGGGAACCCCCC-CCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1156-BRAALM  GU 125 /C1717 1 > FPGGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1157-BRAALM  GU 125 /C1717 10 > FGGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1158-BRAALM  GU 125 /C1717 4 > FPGGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_3042RUQ 188GBR207  GU 125 /C-GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTGTAAATGGCCGGCGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1159RUQ 190GBR207  GU 133 /C-GGGGAACCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTGTAAATGGCCGGCGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1160-BRAALM  GU 133 /C1613 2GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1161-BRAALM  GU 133 /C1613 1 > FPGGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACC-CCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1162-BRAALM  GU 133 /C1613 10 > FGGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACC-CCAATTTTAAATGGCCGGCGCC--TT-CCCCAAGGCCGGCCAAGGCC-
ZHA16A_1163-BRAALM  GU 133 /C1613 3 > FPGGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1164-BRAALM  GU 133 /C1613 9 > FPGGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1165-BRAALM  GU 133 /C8407 1GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1166-BRAALM  GU 133 /C8407 2GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1167-BRAALM  GU 133 /C8407 3GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCC-TTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1168-BRAALM  GU 133 /C8407 8GGGGGGCCACCCGG-AAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1169-BRAALM  GU 133 /C8407 10GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TT-CCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1170-BRAALM  GU 133 /C8407 11GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1171RUQ 221GBR207  GU 136 /H-GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1172-BRAALM  GU 136 /H3208 1GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1173-BRAALM  GU 136 /H3208 2GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1174-BRAALM  GU 136 /H3208 3GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1175-BRAALM  GU 136 /H3208 4GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1176-BRAALM  GU 136 /H3208 5GGGGGGCCCCCCGGCCAAGG-AACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1177-BRAALM  GU 136 /H3208 6GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1178-BRAALM  GU 136 /H3208 8GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1179-BRAALM  GU 136 /H3208 11GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1180-BRAALM  GU 136 /H3208 12GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATT-AAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1181-BRAALM  GU 136 /H3208 13GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1182-BRAALM  GU 136 /H3208 16GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1183-BRAALM  GU 136 /H3208 10 > FGGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1184-BRAALM  GU 136 /H3208 14 > FGGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1185-BRAALM  GU 136 /H3208 7 > FPGGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1186-BRAALM  GU 136 /H3208 9 > FPGGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TT-CCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1187RUQ 191GBR207  GU 144 /C-GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1188-BRAALM  GU 144 /C1409 2GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1189-BRAALM  GU 144 /C1409 6GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1190-BRAALM  GU 144 /C1409 8GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1191-BRAALM  GU 144 /C1409 10GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1192-BRAALM  GU 144 /C1409 13GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1193-BRAALM  GU 144 /C1409 1 > FPGGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1194-BRAALM  GU 144 /C1409 12 > FGGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1195-BRAALM  GU 144 /C1409 5 > FPGGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1196-BRAALM  GU 144 /C8619 2GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1197-BRAALM  GU 144 /C8619 5GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1198-BRAALM  GU 144 /C8619 7GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1199-BRAALM  GU 144 /C8619 9GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1200-BRAALM  GU 144 /C8619 10GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1201-BRAALM  GU 144 /C8619 3 > FPGGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1202-BRAALM  GU 144 /C8620 1GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1203-BRAALM  GU 144 /C8620 2GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1204-BRAALM  GU 144 /C8620 3GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1205-BRAALM  GU 144 /C8620 8GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1206-BRAALM  GU 144 /C1409 3GGGGGGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1207-BRAALM  GU 144 /C8619 1 > FPGGGGGGTTACCCTTTTCCAAGGAACCAACCAC-GTACATCGTTAAGGCCCTACCCTTCCTTATAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_1208-BRAALM  GU 144 /C8620 5CCGGAATTACGGGGCTACAGAGAATTAACCACTTGGCCATCGCCAACCTTCTACTTGTCTCCATGGCCAGCCATCGCCCT
ZHA16A_1209-BRAALM  GU 144 /C1409 9GGGGGGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1210-BRAALM  GU 144 /C8620 7GGGGGGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1211RUQ 222GBR207  GU 147 /H-GGGGAACTAACCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCCCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1212-BRAALM  GU 147 /H1416 2GGGGGGCTAACCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1213-BRAALM  GU 147 /H1416 7GGGGGGCTAACCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1214-BRAALM  GU 147 /H1416 12GGGGGGCTAACCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1215-BRAALM  GU 147 /H1416 13GGGGGGCTAACCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1216-BRAALM  GU 147 /H1416 16GGGGGGCTAACCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1217-BRAALM  GU 147 /H1416 1 > FPGGGGGGCTAACCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTT-ATGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1218-BRAALM  GU 147 /H1416 14 > FGGGGGGCTAACCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1219-BRAALM  GU 147 /H1416 15 > FGGGGGGCTAACCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1220-BRAALM  GU 147 /H1416 5 > FPGGGGGGCTAACCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1221-TTO005  GU 151 /FCAMPUS 1 A X1 Y26GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCCTCCTTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1222-BRAALM  GU 151 /F8415 1GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1223-BRAALM  GU 151 /F8415 5GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1224-BRAALM  GU 151 /F8415 7GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1225-BRAALM  GU 151 /F8415 7GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1226-BRAALM  GU 151 /F8415 8GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1227-BRAALM  GU 151 /F8415 4CGGGAATTCCCCGTTTCCAGGGAACTAACGACCTGTACATCGCTAGGGCTCTACCCGTTTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1228-BRAALM  GU 154 /C1414 2GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1229-BRAALM  GU 154 /C1414 3GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1230-BRAALM  GU 154 /C1414 4GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1231-BRAALM  GU 154 /C1414 5GGGG-CCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1232-BRAALM  GU 154 /C1414 7GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGG-AGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1233-BRAALM  GU 154 /C1414 8GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCC-TTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1234-BRAALM  GU 154 /C1414 9GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1235-BRAALM  GU 154 /C1414 13GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1236-BRAALM  GU 154 /C1414 14GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1237-BRAALM  GU 154 /C1414 16GGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1238-BRAALM  GU 154 /C1414 1 > FPGGGGGGCCACCCGGCCAAGGGG-CCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1239-BRAALM  GU 154 /C1414 10 > FGGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1240-BRAALM  GU 154 /C1414 12 > FGGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1241-BRAALM  GU 154 /C1414 15 > FGGGGGGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1242RUQ 223GBR207  GU 168 /H-GGGGAACCCCCCGGCCAAAGAGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1243-BRAALM  GU 168 /H3212 2GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1244-BRAALM  GU 168 /H3212 3GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTT-TTGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1245-BRAALM  GU 168 /H3212 4GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1246-BRAALM  GU 168 /H3212 6GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1247-BRAALM  GU 168 /H3212 13GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1248-BRAALM  GU 168 /H3212 15GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1249-BRAALM  GU 168 /H3212 1 > FPGGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1250-BRAALM  GU 168 /H3212 10 > FGGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1251-BRAALM  GU 168 /H3212 12 > FGGGGAGCCCC-GGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1252-BRAALM  GU 168 /H3212 7 > FPGGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAA-TTAATTGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1253-BRAALM  GU 168 /H3212 16GGGGGGTTCCCCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTACTTGGTTAAGGCTTT-CCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_1254RUQ 195GBR207  GU 171 /C-GGGGAACCCCCCGGCCAAAGAGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCAGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1255-BRAALM  GU 171 /C1511 7GGGGGGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCAAGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1256-BRAALM  GU 171 /C1511 9GGGGGGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCAAGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1257-BRAALM  GU 171 /C1511 12GGGGGGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCAAGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1258-BRAALM  GU 171 /C1511 14GGGGGGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCAAGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1259-BRAALM  GU 171 /C1511 1 > FPGGGGGGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCAAGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1260-BRAALM  GU 171 /C1511 10 > FGGGGGGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCAAGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1261-BRAALM  GU 171 /C1511 2 > FPGGGGGGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCAAGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1263-BRAALM  GU 175 /P1517 6GGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1264-BRAALM  GU 175 /P1517 9GGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1265-BRAALM  GU 175 /P1517 14GGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1266-BRAALM  GU 175 /P1517 15GGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1267-BRAALM  GU 175 /P1517 1 > FPGGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1268-BRAALM  GU 175 /P1517 11 > FGGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1269-BRAALM  GU 175 /P1517 8 > FPGGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1270-BRAALM  GU 175 /P5248 5GGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1271-BRAALM  GU 175 /P5248 1 > FPGGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1272-BRAALM  GU 175 /P5248 2 > FPGGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1273-BRAALM  GU 175 /P5248 4 > FPGGGGAACCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1275-BRAALM  GU 207 /H1311 2GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACC-CCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1276-BRAALM  GU 207 /H1311 4GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1277-BRAALM  GU 207 /H1311 7GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1278-BRAALM  GU 207 /H1311 9GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1279-BRAALM  GU 207 /H1311 10GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1280-BRAALM  GU 207 /H1311 11GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1281-BRAALM  GU 207 /H1311 13GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTT-TTGGTTAAGGCC-AACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1282-BRAALM  GU 207 /H1311 1 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1283-BRAALM  GU 207 /H1311 12 > FGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1284-BRAALM  GU 207 /H1311 6 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCTTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1285RUQ 200GBR207  GU 221 /C-GGGGAACCACCCGGCCAAAGAGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1286-BRAALM  GU 221 /C1411 2GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1287-BRAALM  GU 221 /C1411 6GGGGAG-ACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1288-BRAALM  GU 221 /C1411 8GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1289-BRAALM  GU 221 /C1411 9GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1290-BRAALM  GU 221 /C1411 10GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1291-BRAALM  GU 221 /C1411 12GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1292-BRAALM  GU 221 /C1411 14GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1293-BRAALM  GU 221 /C1411 16GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1294-BRAALM  GU 221 /C1411 13 > FGGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1295-BRAALM  GU 221 /C1411 15 > FGGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1296-BRAALM  GU 221 /C1411 15 > FGGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1297-BRAALM  GU 221 /C1411 4 > FPGGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1298-BRAALM  GU 221 /C1411 1 > FPGGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1299-BRAALM  GU 221 /C1411 11GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1300-BRAALM  GU 221 /H7410 ( >> 1410) 6GGGGAGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1301-BRAALM  GU 221 /H7410 ( >> 1410) 9GGGGAGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1302-BRAALM  GU 221 /H7410 ( >> 1410) 15GGGGAGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1303-BRAALM  GU 221 /H7410 ( >> 1410) 16GGGGAGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1304-BRAALM  GU 221 /H7410 ( >> 1410) 1 > FPGGGGAGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1305-BRAALM  GU 221 /H7410 ( >> 1410) 12 > FGGGGAGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1306-BRAALM  GU 221 /H7410 ( >> 1410) 14 > FGGGGAGCCCCCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCAGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1307-BRAALM  GU 221 /H7410 ( >> 1410) 4 > FPCCGGAATTCCGGGGCCACGGGGAATTGGCGCCTTGGACAAGGCCAGCCCCTTAATTGTTTCCATGGCCAACCTTCGCTTT
ZHA16A_1308RUQ 227GBR207  GU 239 /H-CCGGGGTTCCCGGTCTACAAAGATCCGGCCACCTTTAAATGGCTAGGGCTTTACCTGGCTCTATAGCTAACTAACGTTCT
ZHA16A_1309-BRAALM  GU 239 /H1415 4CCGGGGTTCCCGGTCTACAAAGATCCGGCC-CTTTAAATGGCTAGGGCTTT-CTGGCTCTATAGCTAACTAACGTTCT
ZHA16A_1310-BRAALM  GU 239 /H1415 5CCGGGGTTCCCGGTCTACAAAGATCCGGCCACCTTTAAATGGCTAGGGCTTT-CTGGCTCTATAGCTAACTAACGTTCT
ZHA16A_1311-BRAALM  GU 239 /H1415 6CCGGGGTTCCCGGTCTACAAAGATCCGGCCACCTTTAA-GGCTAGGGCTTT-CTGGCTCTATAGCTAACTAACGTTCT
ZHA16A_1312-BRAALM  GU 239 /H1415 7CCGGGGTTCCCGGTCTACAAAGATCCGGCCACCTTTAAATGGCTAGGGCTTT-CTGGCTCTATAGCTAACTAACGTTCT
ZHA16A_1313-BRAALM  GU 239 /H1415 10CCGGGGTTCCCGGTCTACAAAGATCCGGCCACCTTTAAATGGCTAGGGCTTT-CTGGCTCTATAGCTAACTAACGTTCT
ZHA16A_1314-BRAALM  GU 239 /H1415 11CCGGGGTTCCCGGTCTACAAAGATCCGGCCACCTTTAAATGGCTAGGGCTTT-CTGGCTCTATAGCTAACTAACGTTCT
ZHA16A_1315-BRAALM  GU 239 /H1415 2 > FPCCGGGGTTCCCGGTCTACAAAGATCCGGCCACCTTTAAATGGCTAGGGCTTT-CTGGCTCTATAGCTAACTAACGTTCT
ZHA16A_1316-BRAALM  GU 239 /H1415 9 > FPCCGGGGTTCCCGGTCTACAAAGATCCGGCCACCTTTAAATGGCTAGGGCTTT-CTGGCTCTATAGCTAACTAACGTTCT
ZHA16A_1319-BRAALM  GU 241 /P8838 1GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1320-BRAALM  GU 241 /P8838 2GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1321-BRAALM  GU 241 /P8838 3GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1322-BRAALM  GU 241 /P8838 9GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGG-AGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1323-BRAALM  GU 241 /P8838 10GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCAGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1325-BRAALM  GU 255 /P8854 1CCGGAACCAAGGGTCCCCAGGGATCTAGCCAACTGGACTTGGCCAACGTTTTAATTTTCCCCAAGG-AGTTATGGCTCT
ZHA16A_1326-BRAALM  GU 255 /P8854 3CCGGAACCAAGGGTCCCCAGGGATCTAGCCAACTGGACTTGGCCAACGTTTTAATTTTCCCCAAGGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1327-BRAALM  GU 255 /P8854 4CCGGAACCAAGGGTCCCCAGGGATCTAGCCAACTGGACTTGGCCAACGTTTTAATTTTCCCCAAGGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1328-BRAALM  GU 255 /P8854 6CCGGAACCAAGGGTCCCCAGGGATCTAGCCAACTGGACTTGGCCAACGTTTTAATTTTCCCCAAGGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1329-BRAALM  GU 255 /P8854 9CCGGAACCAAGGGTCCCCAGGGATCTAGCCAACTGGACTTGGCCAACGTTTTAATTTTCCCCAAGGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1332-BRAALM  GU 261 /P1408 3GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1333-BRAALM  GU 261 /P1408 5GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1334-BRAALM  GU 261 /P1408 6GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1335-BRAALM  GU 261 /P1408 7GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCC-GGCCGGCCAAGGCC-
ZHA16A_1336-BRAALM  GU 261 /P1408 8GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCC-CCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1337-BRAALM  GU 261 /P1408 9GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1338-BRAALM  GU 261 /P1408 10GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1339-BRAALM  GU 261 /P1408 12GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1340-BRAALM  GU 261 /P1408 15GGGGAGCCACCCGGCC-GGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1341-BRAALM  GU 261 /P1408 16GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1342-BRAALM  GU 261 /P1408 1 > FPGGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1343-BRAALM  GU 261 /P1408 11 > FGGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGG-AAGGCCCC
ZHA16A_1344-BRAALM  GU 261 /P1408 14 > FGGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1345-BRAALM  GU 261 /P1408 2 > FPGGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1346-BRAALM  GU 261 /P8112 2GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAC-TTAAAAGGCC-CCCCTT-TTGTCCCC-GGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1347-BRAALM  GU 261 /P8112 3GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1348-BRAALM  GU 261 /P8112 4GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1349-BRAALM  GU 261 /P8112 5GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1350-BRAALM  GU 261 /P8112 6GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAA-TTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1351-BRAALM  GU 261 /P8112 8GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAA-TTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1352-BRAALM  GU 261 /P8112 9GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1353-BRAALM  GU 261 /P8112 10GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1354-BRAALM  GU 261 /P8112 11GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1355-BRAALM  GU 261 /P8112 12GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1356-BRAALM  GU 261 /P8112 13GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1357-BRAALM  GU 261 /P8112 14GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1358-BRAALM  GU 261 /P8112 15GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1359-BRAALM  GU 261 /P8112 16GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1360-BRAALM  GU 261 /P8112 17GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1361-BRAALM  GU 261 /P8112 18GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1362-BRAALM  GU 261 /P8112 19GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1363-BRAALM  GU 261 /P8112 20GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1364-BRAALM  GU 261 /P8112 21GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGG-CC
ZHA16A_1366-BRAALM  GU 300 /P8185 2GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1367-BRAALM  GU 300 /P8185 3GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1368-BRAALM  GU 300 /P8185 8GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1369-BRAALM  GU 300 /P8185 9GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1370-BRAALM  GU 300 /P8185 1 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGGTTAAGG-CC
ZHA16A_1371-BRAALM  GU 300 /P8185 5 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1372-BRAALM  GU 300 /P8185 6 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTAATTGGTTAGGGCTTTAACCTTCCCTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1365-TTO005  GU 300 /PCAMPUS 1 A X2 Y7GGGGAACCAACCGGCCAAGGAGAACCGG-AATTTTAATTGGCCGGCGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1375-BRAALM  GU 310 /P8840 1GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1376-BRAALM  GU 310 /P8840 2GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACC-GGCCCC
ZHA16A_1377-BRAALM  GU 310 /P8840 3GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1378-BRAALM  GU 310 /P8840 4GGGGGGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1379-BRAALM  GU 310 /P8840 5GGGGGGCCCCCC-CCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1381-BRAALM  GU 335 /P8163a ( > 8163) 2GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1382-BRAALM  GU 335 /P8163a ( > 8163) 6GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1383-BRAALM  GU 335 /P8163a ( > 8163) 7GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1384-BRAALM  GU 335 /P8163a ( > 8163) 8GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1385-BRAALM  GU 335 /P8163a ( > 8163) 9GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1386-BRAALM  GU 335 /P8163a ( > 8163) 10GGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1387-BRAALM  GU 335 /P8163a ( > 8163) 3 > FPGGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1388-BRAALM  GU 335 /P8163a ( > 8163) 4 > FPGGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1389-BRAALM  GU 335 /P8163a ( > 8163) 5 > FPGGGGAGCCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGCGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1380-TTO005  GU 335 /PCAMPUS 1 A X2 Y21GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGG-AATTTTAAATGGCCGGCGCCTTCCTTTTCC-AAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1391-BRAALM  GU 353 /L4205 4GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTACTTGGCCGGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1392-BRAALM  GU 353 /L4205 6GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCC-CTAAGGCCCC
ZHA16A_1393-BRAALM  GU 353 /L4205 7GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1394-BRAALM  GU 353 /L4205 1 > FPGGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1395-BRAALM  GU 353 /L4205 2 > FPGGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1396-BRAALM  GU 353 /L4205 3 > FPGGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1397-BRAALM  GU 353 /L4205 8 > FPGGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTT-TTTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1390-TTO005  GU 353 /LCAMPUS 1 A X1 Y14GGGGAACCACCCGGCCAAAGGGAACCGG-AATTTTAATTGGCCGGGGCCTTCCTTTTCC-AAGGCCAGCTAAGGCCCC
ZHA16A_1262RUQ 1373GBR207  GU 175 /P-GGGGAACCCCCCGGCCAAAGAGAACCGGCCAATTTTAATTGGCCGGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1274RUQ 225GBR207  GU 207 /H-GGGGAACCCCCCGGCCAAGGAGAACCGGCCAATTGTAATTGGCCGGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1317RUQ 1431GBR207  GU 241 /P-GGGGAGCCACCCGGCCAAAGGGAACCGGCCAATTGTAAATGGCCAGCGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1318-TTO005  GU 241 /PCAMPUS 1 A X2 Y33GGGGAGCCACCCGGCCAAAGAGAACCGG-AATTTTAAATGGCCAGCGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAACTAAGGCCCC
ZHA16A_1324-TTO005  GU 255 /PCAMPUS 1 A X1 Y23GGGGAGTTCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1330-TTO005  GU 261 /PCAMPUS 1 A X2 Y16GGGGAGCCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1331RUQ 1370GBR207  GU 261 /P-GGGGAACCACCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1373-TTO005  GU 310 /PCAMPUS 1 A X1 Y33GGGGAACCCCCCGGCCAAGGAGAACCGG-AATTTTAAATGGCCGGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1374RUQ 815GBR207  GU 310 /P-GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAATGGCCGGGGCCTTCCTTTTCCCCAAGGCCAACCAAGGCCCC
ZHA16A_1401-BRAALM  HUALLAGA 398916 2GGGTAACCAC-GGCCACAAAGAACTAACGAATTGGCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACCAAGGCTTT
ZHA16A_1402-PERICT  HUALLAGA 15-GGTTAACCAACCGGCTACAAAGAACCAGCGACCTGGCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1403-BRAALM  HUALLAGA 151202 2GGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1404-BRAALM  HUALLAGA 151202 3GGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1405-BRAALM  HUALLAGA 151202 5GGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1406-BRAALM  HUALLAGA 151202 9GGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1407-BRAALM  HUALLAGA 151202 10GGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1408-BRAALM  HUALLAGA 151202 11GGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1409-BRAALM  HUALLAGA 151202 12GGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1410-BRAALM  HUALLAGA 151202 14GGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1411-BRAALM  HUALLAGA 151202 1 > FPGGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1412-BRAALM  HUALLAGA 151202 4 > FPGGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1413-BRAALM  HUALLAGA 151202 6 > FPGGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1414-BRAALM  HUALLAGA 151202 8 > FPGGTTAACCAA-GGCTACAAAGAACCAGCGAACTGGCCTTGGCCAAGGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1415-PERICT  HUALLAGA 3-GGGTAACCAACCGGCCCCAAGGAATTAGGGAACTGTCCTTGGCCAGGGTTTTACTTGGCCCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1416-BRAALM  HUALLAGA 38355 1GGGTAACCAA-GGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1417-BRAALM  HUALLAGA 38355 5GGGTAACCAA-GGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1418-BRAALM  HUALLAGA 38355 6GGGTAACCAA-GGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1419-BRAALM  HUALLAGA 38355 8GGGTAACCAA-GGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1420-BRAALM  HUALLAGA 38355 10GGGTAACCAA-GGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1421-PERICT  HUALLAGA 48-CGTTAACCAAGGGGCCCCAAGGAATTAGGGAACTGTCCTTGGCCAGGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1422-BRAALM  HUALLAGA 481107 2CGTTAACCAAGGGGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1423-BRAALM  HUALLAGA 481107 3CGTTAACCAAGGGGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1424-BRAALM  HUALLAGA 481107 5CGTTAACCAAGGGGCCCCAAGGAACTAG-AACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1425-BRAALM  HUALLAGA 481107 8CGTTAACCAAGGGGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1426-BRAALM  HUALLAGA 481107 9CGTTAACCAAGGGGCCCCAAGG-CTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1427-BRAALM  HUALLAGA 481107 10CGTTAACCAAGGGGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1428-BRAALM  HUALLAGA 481107 11CGTTAACCAAGGGGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1429-BRAALM  HUALLAGA 481107 14CGTTAACCAAGGGGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1430-BRAALM  HUALLAGA 481107 1 > FPCGTTAACCAAGGGGCCCC-GGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1431-BRAALM  HUALLAGA 481107 16 > FCGTTAACCAAGGGGCCCCAAGGAACTAGGGAACTGTCCTTGGCCAAGGTTTTACTTGGCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCT
ZHA16A_1432-PERICT  HUALLAGA 56-CGTTAACCAACCGGCCACAAGGAATTAGCGAACCGGCCTTGGCCAGGGTTTTCCTTGTCCCCATGGCCAACTAAGGCTCT
ZHA16A_1433-BRAALM  HUALLAGA 561207 8CGTTAACCAA-GGCCACAAGGAACTAGCGAACCGGCCTTGGCCAAGGTTTTCCTTGTCCCCATGGCCAACTAAGGCTCT
ZHA16A_1434-BRAALM  HUALLAGA 561207 9CGTTAACCAA-GGCCACAAGGAACTAGCGAACCGGCCTTGGCCAAGGTTTTCCTTGTCCCCATGGCCAACTAAGGCTCT
ZHA16A_1435-BRAALM  HUALLAGA 561207 10CGTTAACCAA-GGCCACAAGGAACTAGCGAACCGGCCTTGGCCAAGGTTTTCCTTGTCCCCATGGCCAACTAAGGCTCT
ZHA16A_1436-BRAALM  HUALLAGA 561207 14CGTTAACCAA-GGCCACAAGGAACTAGCGAACCGGCCTTGGCCAAGGTTTTCCTTGTCCCCATGGCCAACTAAGGCTCT
ZHA16A_1437-BRAALM  HUALLAGA 561207 15CGTTAACCAA-GGCCACAAGGAACTAGCG-CCGGCCTTGGCCAAGGTTTTCCTTGTCCCCATGGCCAACTAAGGCTCT
ZHA16A_1438-BRAALM  HUALLAGA 561207 1 > FPCGTTAACCAA-GGCCACAAGGAACTAGCGAACCGGCCTTGGCCAAGGTT-CCTTGTCCCCATGGCCAACTAAGGCTCT
ZHA16A_1439-BRAALM  HUALLAGA 561207 13 > FCGTTAACCAA-GGCCACAAGGAACTAGCGAACCGGCCTTGGCCAAGGTTTTCCTTGTCCCCATGGCCAACTAAGGCTCT
ZHA16A_1440-BRAALM  HUALLAGA 567124 1 > FPCGTTAACCAA-GGCCACAAGGAACTAGCGAACCGGCCTTGGCCAAGGTTTTCCTTGTCCCCATGGCCAACTAAGGCTCT
ZHA16A_1441-BRAALM  HUALLAGA 567124 4 > FPCGTTAACCAA-GGCCACAAGGAACTAGCGAACCGGCCTTGGCCAAGGTTTTCCTTGTCCCCATGGCCAACTAAGGCTCT
ZHA16A_1442-BRAALM  HUALLAGA 561207 16CCGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAGCGCCCTGGCCATCGCCAACGTTCCCCTTGGCTCCATGGCCAACTATCGCCCT
ZHA16A_1443-BRAALM  HUALLAGA 567124 2 > FPCCGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAGCGCCCTGGCCATCGCCAACGTTCCCCTTGGCTCCATGGCCAACTATCGCCCT
ZHA16A_1444-BRAALM  HUALLAGA 567124 3 > FPCCGGAACTCCCGGTCCAAAGGGAACTAGCGCCCTGGCCATCGCCAACGTTCCCCTTGGCTCCATGGCCAACTATCGCCCT
ZHA16A_1398-BRAALM  HUALLAGA 91403 11CGGGAACCAA-GGCTCCAAGGAACTAGCGAACCGTCCTTGGCCAGGGTTTTCCTTGGCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1399-BRAALM  HUALLAGA 91403 16CGGGAACCAA-GGCTCCAAGGAACTAGCGAACCGTCCTTGGCCAGGGTTTTCCTTGGCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1400-BRAALM  HUALLAGA 91403 1 > FPCGGGAACCAA-GGCTCCAAGGAACTAGCGAACCGTCCTTGGCCAGGGTTTTCCTTGGCTCCATGGCCAACTAAGGCCCT
ZHA16A_1445-TTO005  ICS 1San Juan Block4-GTGGTTACCCTTTTCC-GGATCTAGCGAACCGTAAATGGTTAAGGCTTTAACCTTCTTTAAAATTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1446RUQ 847GBR207  ICS 1-CGGTGGTTACCCTTTTCCAGGGATCTAGCGAACCGTAAATGGTTAGGGCTTTAACCTTCTTTAAAATTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1447-CRI001  ICS 1CabiriaGGGGAATTCCCGGGCTAAAGGGAACCAACCAACCGTACATGGCTGGGGCTTTACTTTTCCCCAAGGCCAGTTAACGTTCC
ZHA16A_1448-BRAALM  ICS 18903 1CGGTGGTTACCCTTTTCCAGGGATCTAGCGAACCGTAAATGGTTAAGGCTTTAACCTTCTTTAAAATTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1449-BRAALM  ICS 18903 3CGGTGGTTACCCTTTTCCAGGGATCTAGCGAACCGTAAATGGTTAAGGCTTTAACCTTCTTTAAAATTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1450-BRAALM  ICS 18903 5CGGTGGTTACCCTTTTCCAGGGATCTAGCGAACCGTAAATGGTTAAGGCTTTAACCTTCTTTAAAATTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1451-BRAALM  ICS 18903 6CGGTGGTTACCCTTTTCCAGGGATCTAGCGAACCGTAAATGGTTAAGGCTTTAACCTTCTTTAAAATTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1452-BRAALM  ICS 18903 7CGGTGGTTAC-TTTTCCAGGGATCTAGCGAACCGTAAATGGTTAAGGCTTTAACCTTCTTTAAAATTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1453-BRAALM  ICS 18903 8CGGTGGTTACCCTTTTCCAGGGATCTAGCGAACCGTAAATGGTTAAGGCTTTAACCTTCTTTAAAATTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_3043RUQ 847GBR207  ICS 1-CGGTGGCTACCCTTCTCCAGGGATCTAGCGAACCGTAAATGGTTAGGGCTTTAACCTTCTCTAAAATTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1454-MYS156  ICS 16Row 1 C0199 2ACGGTGGTTCCGGTTCCCCAGGGTTCCAGCCACCCGTACATGGCTAAGGCCTTAACCTTCTTTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1455-BRAALM  ICS 168189 2GGGGAGCTACGGTTCTAAAGGGAACCGGCCAACCGGACAAGGCTGGGGCCTTACTTTTCCCCAAGGCCAGCTAACGCTCC
ZHA16A_1456-BRAALM  ICS 168189 6GGGGAGCTACGGTTCTAAAGGGAACCGGCCAACCGGACAAGGCTGGGGCCTTACTTTTCCCCAAGGCCAGCTAACGCTCC
ZHA16A_1457-BRAALM  ICS 168189 7GGGGAGCTACGGTTCTAAAGGGAACCGGCCAACCGGACAAGGCTGGGGCCTTACTTTTCCCCAAGGCCAGCTAACGCTCC
ZHA16A_1458-BRAALM  ICS 168189 8GGGGAGCTACGGTTCTAAAGGGAACCGGCCAACCGGACAAGGCTGGGGCCTTACTTTTCCCCAAGGCCAGCTAACGCTCC
ZHA16A_1459-BRAALM  ICS 168189 10GGGGAGCTACGGTTCTAAAGGGAACCGGCCAACCGGACAAGGCTGGGGCCTTACTTTTCCCCAAGGCCAGCTAA-CTCC
ZHA16A_1460-BRAALM  ICS 168189 12GGGGAGCTACGGTTCTAAAGGGAACCGGCCAACCGGACAAGGCTGGGGCCTTACTTTTCCCCAAGGCCAGCTAACGCTCC
ZHA16A_1461-BRAALM  ICS 168189 1 > FPGGGGAGCTACGGTTCTAAAGGGAACCGGCCAACCGGACAAGGCTGGGGCCTTACTTTTCCCCAAGGCCAGCTAACGCTCC
ZHA16A_1462-BRAALM  ICS 168189 3 > FPGGGGAGCTACGGTTCTAAAGGGAACCGGCCAACCGGACAAGGCTGGGGCCTTACTTTTCCCCAAGGCCAGCTAACGCTCC
ZHA16A_1463-BRAALM  ICS 168189 5 > FPGGGGAGCTACGGTTCTAAAGGGAACCGGCCAACCGGACAAGGCTGGGGCCTTACTTTTCCCCAAGGCCAGCTAACGCTCC
ZHA16A_1464-BRAALM  ICS 168189 9 > FPGGGGAGCTACGGTTCTAAAGGGAA-GGCCAACCGGACAAGGCTGGGGCCTTACTTTTCCCCAAGGCCAGCTAACGCTCC
ZHA16A_1465-TTO005  ICS 276B E286 T13GGTTAACTCCCGGTTTCCAAGGATCCAGCCACCCGTACATGGCTAGGGCCTTAACCTTCT-AAAACTAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1466-BRAALM  ICS 271305 15GGGG-TTCCCCTTTTCCGGGGATCCAGCCAACTGGAATTGGCTAAGGCCTTAACCGTTTTTAAAATTGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1467-BRAALM  ICS 271305 12 > FGGGG-TTCCCCTTTTCCGGGGATCCAGCCAACTGGAATTGGCTAAGGCCTTAACCGTTTTTAAAATTGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1468-BRAALM  ICS 271305 14 > FGGGG-TTCCCCTTTTCCGGGGATCCAGCCAACTGGAATTGGCTAAGGCCTTAACCGTTTTTAAAATTGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1469-BRAALM  ICS 271305 6 > FPGGGG-TTCCCCTTTTCCGGGGATCCAGCCAACTGGAATTGGCTAAGGCCTTAACCGTTTTTAAAATTGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1470-BRAALM  ICS 271305 7 > FPGGGG-TTCCCCTTTTCCGGGGATCCAGCCAACTGGAATTGGCTAAGGCCTTAACCGTTTTTAAAATTGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1471-TTO005  ICS 396B E361 T3CGGTAGCTACCCGTCTCCAGAGATCTAGGGACCTGTACATGGCTAGGGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1472-MYS156  ICS 39Row 9 C0200 2ACGGTAGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGGGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1473-BRAALM  ICS 391502 9CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1474-BRAALM  ICS 391502 12CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1475-BRAALM  ICS 391502 16CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1476-BRAALM  ICS 391502 PL14 FCGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1477-BRAALM  ICS 391502 PL15 FCGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1478-BRAALM  ICS 391502 PL5 FPCGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1479-BRAALM  ICS 391502 PL8 FPCGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCG-CTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_3044RUQ 1089GBR207  ICS 39-CCGGAACCAAGGGTCCCCAAGGATCTAGCCACCTGGACTTGGCCAGCCTTTTACTTTTCCCCAAAGCTAGTTATGGCTCC
ZHA16A_1480-TTO005  ICS 40San Juan Block2CGGTAGCT-CCGTCTCCAGGG-CTAG-AC-GTACATGG--GGCTTTAA-GTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1481-TTO005  ICS 406B E287 T4CGGGAACTCCCCTTCTACAAAGAATTAAGGACCCGTCCTTCGCCGGGGTTCTACCTGTCCCCAAGGCCAACTAACGCTCC
ZHA16A_1482RUQ 1432GBR207  ICS 40-CGGTAGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTCTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1483-MYS156  ICS 40C0201 2ACGGTAGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGGGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1484-BRAALM  ICS 401603 1CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1485-BRAALM  ICS 401603 4CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1486-BRAALM  ICS 401603 6CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1487-BRAALM  ICS 401603 11CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1488-BRAALM  ICS 401603 13CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1489-BRAALM  ICS 401603 16CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACC-CTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1490-BRAALM  ICS 401603 4 > FPCGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAA-AAGGTTCC
ZHA16A_1491-BRAALM  ICS 401603 6 > FPCGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCG-CTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1492-BRAALM  ICS 401603 9CCGTAATTCCGGGGCCAAAGAAATCCAGCCCCTTGGACATGGCCGGCCTTCTACCTGGTTCCAAGGCCAACTATGGCTTT
ZHA16A_1493-TTO005  ICS 43San Juan Block3GGGTAGTTAACCTTTTCCAGAGAACTGG-ACCTGTACTTGGCTAGGGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1494RUQ 144GBR207  ICS 43-GGGTAGTTAACCTTTTCCAGAGAACTGGCGACCTGTACTTGGCTAGGGCTTTAACCGTCTCTAA-CTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1495-BRAALM  ICS 431306 1GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1496-BRAALM  ICS 431306 2GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1497-BRAALM  ICS 431306 2GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1498-BRAALM  ICS 431306 3GGGGAACCCCCCGGCCAA-GGAACC-CCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1499-BRAALM  ICS 431306 4GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1500-BRAALM  ICS 431306 12GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1501-BRAALM  ICS 431306 14GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1502-BRAALM  ICS 431306 15GGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1503-BRAALM  ICS 431306 8 > FPGGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1504-BRAALM  ICS 431306 9 > FPGGGGAACCCCCCGGCCAAGGGGAACCGGCCAATTTTAAAAGGCCGGCCCCTT-TTTTCCCCAAGGCCGGCCAAGGCCCC
ZHA16A_1505-TTO005  ICS 48San Juan Block3CGTTAGCTACCGGTCTCCAGGGATCTAGGGACCTGTACATGGCTAGGGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAACGTTCC
ZHA16A_1506-TTO005  ICS 486B E318 T6CGTTAGCTACCGGTCTCCAGGGATCTAG-ACCTGTACATGGCTAGGGCTTTAACCGTCT-ATAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1507RUQ 146GBR207  ICS 48-CGTTAGCTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1508-BRAALM  ICS 485229 3CGTT-CTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1509-BRAALM  ICS 485229 4CGTT-CTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1510-BRAALM  ICS 485229 5CGTT-CTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1511-BRAALM  ICS 485229 1 > FPCGTT-CTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1512-BRAALM  ICS 485322 1CGTT-CTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1513-BRAALM  ICS 485322 4CGTT-CTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1514-BRAALM  ICS 485322 2 > FPCGTT-CTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1515-BRAALM  ICS 485322 3 > FPCGTTAGCTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1516-BRAALM  ICS 485229 2 > FPGGGTGGTTCCCGTTTTCCAAGGAACTAGCCAACCTTCCTTGGTTAAGGCTTTAACCTTCCTTAAAACCAATTAAGGTTCC
ZHA16A_1517-TTO005  ICS 66B E281 T2CCGGAGCTACCCTTCTCCAAGGATCCGG-AACCGTCCATGGTTAAGGTTTTAACCTTCC-TTAACCAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1518RUQ 721GBR207  ICS 6-CCGGAGCTACCCTTCTCCAAGGATCCGGCCAACCGTCCATGG-AGCGTTCTAACCTTCCCTAAAACCAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1519-BRAALM  ICS 68160 1CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1520-BRAALM  ICS 68160 4CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAA-GTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1521-BRAALM  ICS 68160 5CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1522-BRAALM  ICS 68160 6CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCT-CGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1523-BRAALM  ICS 68160 8CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1524-BRAALM  ICS 68160 9CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1525-BRAALM  ICS 68160 11CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1526-BRAALM  ICS 68160 2 > FPCGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1527-TTO005  ICS 60San Juan Block3CGGTAGCTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCG-CTGTACATGG-AGGGCTTTAACCGGCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1528RUQ 959GBR207  ICS 60-CGGTAGCTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGGCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1529-MYS156  ICS 60Row 8 C0202 2ACGGTAGCTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGGGCTTTAACCGGCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1530-IDN192  ICS 60KW 74 I-049CGGTAGCTACCGGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGGGCTTTAACCGGCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1531-BRAALM  ICS 603213 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1532-BRAALM  ICS 603213 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1533-BRAALM  ICS 603213 6CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1534-BRAALM  ICS 603213 8CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1535-BRAALM  ICS 603213 10CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1536-BRAALM  ICS 603213 12CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1537-BRAALM  ICS 603213 14CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1538-BRAALM  ICS 603213 16CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1539-BRAALM  ICS 603213 1 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1540-BRAALM  ICS 603213 4 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1541-BRAALM  ICS 603213 7 > FPCCGGAACCCCGG-CCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1542-BRAALM  ICS 603213 9 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1543-BRAALM  ICS 608107 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1544-BRAALM  ICS 608107 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1545-BRAALM  ICS 608107 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1546-BRAALM  ICS 608107 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1547-BRAALM  ICS 608107 12CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1548-BRAALM  ICS 608107 15CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1549-BRAALM  ICS 608107 16CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1550-BRAALM  ICS 608107 17CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCC-AAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1551-BRAALM  ICS 608107 18CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1552-BRAALM  ICS 608107 19CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1553-BRAALM  ICS 608107 20CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1554-BRAALM  ICS 608107 21CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1555-BRAALM  ICS 608107 22CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1556-BRAALM  ICS 608107 24CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1557-BRAALM  ICS 608107 25CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1558-BRAALM  ICS 608107 26CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAA-GGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1559-BRAALM  ICS 608107 27CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1560-BRAALM  ICS 608107 28CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1561-BRAALM  ICS 608107 10 > FCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACT-CCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1562-BRAALM  ICS 608107 6 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1563-BRAALM  ICS 608107 7 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1564-BRAALM  ICS 608107 9 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCT-
ZHA16A_1565-BRAALM  ICS 608505 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1566-BRAALM  ICS 608505 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1567-BRAALM  ICS 608505 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1568-BRAALM  ICS 608505 8CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1569-BRAALM  ICS 608505 10CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1570-BRAALM  ICS 608506 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1571-BRAALM  ICS 608506 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1572-BRAALM  ICS 608506 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1573-BRAALM  ICS 608506 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1574-BRAALM  ICS 608506 9CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1575-BRAALM  ICS 608506 10CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1576-BRAALM  ICS 608506 11CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1577-TTO005  ICS 70San Juan Block5CGGTAGTTCCCCTTTTCCAGGGTTCCAA-ACCCGTACTTGGCTAAGGCTTTAACCGTCCTTAAAACTGGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1578RUQ 321GBR207  ICS 70-CCGGGGTTCCCGGTCTACAGAGAACTAGCGACCTGTAAAACGCTAGCGCTCTACCTGTCTCTATAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1579-BRAALM  ICS 704210 1 > FPCCGGAATTCCCGGTCTACAGGGAACTAGCGACCTGTAAAACGCTAACGCTCTACCTGTTTCTATAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1580-BRAALM  ICS 704210 7 > FPCCGGAATTCCCGGTCTACAGGGAACTAGCGACCTGTAAAACGCTAACGCTCTACCTGTTTCTATAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1581-TTO005  ICS 8San Juan Block5GGGGGGTTCCCCTTTTACAAAGAACCAG-ACCTGTACTTGGTTAAGGCCTTAACCTTTTTTAAAACTGGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1582-BRAALM  ICS 88165 6GGGGGGTTCCCCTTTTCCAAGGAACCAGCCACCTGTACTTGGTTAAGGCCTTAACCTTTTTTAAAACTGGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1583-BRAALM  ICS 88165 7GGGGGGTTCCCCTTTTCCAAGGAACCAGCCACCTGTACTTGGTTAAGGCCTTAACCTTTTTTAAAACTGGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1584-BRAALM  ICS 88165 8GGGGGGTTCCCCTTTTCCAAGGAACCAGCCACCTGTACTTGGTTAAGGCCTTAACCTTTTTTAAAACTGGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1585-BRAALM  ICS 88165 9GGGGGGTTCCCCTTTTCCAAGGAACCAGCCACCTGTACTTGGTTAAGGCCTTAACCTTTTTTAAAACTGGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1586-BRAALM  ICS 88165 10GGGGGGTTCCCCTTTTCCAAGGAACCAGCCACCTGTACTTGGTTAAGGCCTTAACCTTTTTTAAAACTGGCTAAGGTT-
ZHA16A_1587-BRAALM  ICS 88165 1 > FPGGGGGGTTCCCCTTTTCCAAGGAACCAGCCACCTGTACTTGGTTAAGGCCTTAACCTTTTTTAAAA-GGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1588-BRAALM  ICS 88165 2 > FPGGGGGGTTCCCCTTTTCCAAGGAACCAGCCACCTGTACTTGGTTAAGGCCTTAACCTTTTTTAAAACTGGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1589-BRAALM  ICS 88165 3 > FPGGGGGGTTCCCCTTTTCCAAGGAACCAGCCACCTGTACTTGGTTAAGGCCTTAACCTTTTTTAAAACTGGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1590-TTO005  ICS 89San Juan Block1CCGTGGCTCCCCTTCTCCGGGGATCTAA-ACCTGGACAAGGCTAAGGCTTTAACCGTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1591-BRAALM  ICS 898188 2CCGTGGCTCCCCTTCTCCGGGGATCTAACCACCTGGACAAGGCTAACGCTTTAACCGTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1592-BRAALM  ICS 898188 3CCGTGGCTCCCCTTCTCCGGGGATCTAACCACCTGGACAAGGCTAACGCTTTAACCGTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1593-BRAALM  ICS 898188 5CCGTGGCTCCCCTTCTCCGGGGATCTAACCACCTGGACAAGGCTAACGCTTTAACCGTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1594-BRAALM  ICS 898188 6CCGTGGCTCCCCTTCTCCGGGGATCTAACCACCTGGACAAGGCTAACGCTTTAACCGTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1595-BRAALM  ICS 898188 7CCGTGGCTCCCCTTCTCCGGGGATCTAACCACCTGGACAAGGCTAACGCTTTAACCGTCCTTAAAACCGGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1596-TTO005  ICS 9San Juan Block3GGGTAATTCCCCTTCCCCGGGGATCTAGGGACCTTTCCATGGCTAGGGCTCTAACCGTCTCTAAAACCAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1597-BRAALM  ICS 98901 1GGGTGGTTCCCCTTCCCCGGGGATCTAGGGACCTTTCCATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACCAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1598-BRAALM  ICS 98901 4GGGTGGTTCCCCTTCCCCGGGGATCTAGGGACCTTTCCATGGCTAGCGCTTTAA-GTCTCTAAAACCAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1599-BRAALM  ICS 98901 6GGGTGGTTCCCCTTCCCCGGGGATCTAGGGACCTTTCCATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACCAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1600-BRAALM  ICS 98901 7GGGTGGTTCCCCTTCCCCGGGGATCTAGGGACCTTTCCATGG-AGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACCAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1601-TTO005  ICS 9San Juan Block3GGGTAATTCCCCTTCCCCGGGGATCTAGGGACCTTTCCATGGCTAGGGCTCTAACCGTCTCTAAAACCAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1602-BRAALM  ICS 98902 3CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1603-BRAALM  ICS 98902 5CGGTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1604-BRAALM  ICS 98902 6-GTGGCTACCCGTCTCCAGGGATCTAGCGACCTGTACATGGCTAGCGCTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1605-TTO005  ICS 95San Juan Block1CGTTAGCTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGGGACCTGTACATGGCTAGGGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1606RUQ 1144GBR207  ICS 95-CGTTAGCTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAG-TTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1607-MYS156  ICS 95Row 10 C0204 2ACGTTAGCTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGGGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1608-GHA005  ICS 95P26 56CGTTAGCTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGGGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1609-ECU021  ICS 95-CGTTAGCTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGGGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1610-BRAALM  ICS 951705 1CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTT-
ZHA16A_1611-BRAALM  ICS 951705 2CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1612-BRAALM  ICS 951705 3CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1613-BRAALM  ICS 951705 4CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1614-BRAALM  ICS 951705 5CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1615-BRAALM  ICS 951705 6CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1616-BRAALM  ICS 952102 9CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1617-BRAALM  ICS 952102 16CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1618-BRAALM  ICS 952102 1 > FPCGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGG-AGCGTTTTAACC-CTCTAAAA-AA-AAGGTTCC
ZHA16A_1619-BRAALM  ICS 952102 13 > FCGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAA-AAGGTTCC
ZHA16A_1620-BRAALM  ICS 952102 2 > FPCGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1621-BRAALM  ICS 952102 3 > FPCGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACC-CTCTAAAACTAACT-GGTTCC
ZHA16A_1622-BRAALM  ICS 953403 1CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1623-BRAALM  ICS 953403 3CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACC-CTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1624-BRAALM  ICS 953403 5CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1625-BRAALM  ICS 953403 7CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACT-GGTTCC
ZHA16A_1626-BRAALM  ICS 953403 10CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1627-BRAALM  ICS 953403 12CG-AACTCCCCGTCTCCAGGGATCT-CGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1628-BRAALM  ICS 953403 14CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1629-BRAALM  ICS 953404 1CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1630-BRAALM  ICS 953404 3CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1631-BRAALM  ICS 953404 5CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1632-BRAALM  ICS 953404 9CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1633-BRAALM  ICS 953404 11CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1634-BRAALM  ICS 953404 13CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTTAACCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1635-BRAALM  ICS 953404 15CGTT-CTCCCCGTCTCCAGGGATCTGGCGACCTGTACATGGCTAGCGTTTT-CCGTCTCTAAAACTAACTAAGGTTCC
ZHA16A_1636-TTO005  IMC 116B F423 T1CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGACCTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1637RUQ 8GBR207  IMC 11-CCGGAACCAAGGGGCTCCAAAGAATTAGCGACCTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1638-BRAALM  IMC 114211 5CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1639-BRAALM  IMC 114211 8CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1640-BRAALM  IMC 114211 1 > FPCCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1641-BRAALM  IMC 114211 2 > FPCCGGAACCAAGGGGCT-AAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1642-BRAALM  IMC 114211 6 > FPCCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1643-TTO005  IMC 14Marper D600CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAG-ACCTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCC-AAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1644RUQ 1634GBR207  IMC 14-GGGGAGCTCCCCTTCTCCAGGGAACTAACCACCTGTCCTTGGCTAG-CTTTAACCTTCTCTAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1645-BRAALM  IMC 143309 1CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1646-BRAALM  IMC 143309 2CCGG-CCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1647-BRAALM  IMC 143309 3CCGG-CCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1648-BRAALM  IMC 143309 4CCGG-CCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTT-TT-CCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1649-BRAALM  IMC 143309 5CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1650-BRAALM  IMC 143309 6CCGG-CCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTT-TT-CCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1651-BRAALM  IMC 143309 9CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1652-BRAALM  IMC 143309 10CCGG-CCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTT-TT-CCCCAAGGCTAA-AAGGCCCC
ZHA16A_1653-BRAALM  IMC 143309 11CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1654-BRAALM  IMC 143309 12CCGG-CCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTT-CCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1655-BRAALM  IMC 143309 13CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTT-CCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1656-BRAALM  IMC 143309 16CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTT-CCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1657-BRAALM  IMC 144318 4 > FPCCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAATTAGCGAACTGTACTTGGCCAGCGTTTTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCC
ZHA16A_1658-TTO005  IMC 26B A41 T8CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAACT--ACCTGTACTTGG-AGCGTT-CCTTGGCC-AAGGCCAATTAA-CCTT
ZHA16A_1659RUQ 828GBR207  IMC 2-CCGTAACCACGGGTCCACAGAGATCTAGCCACCTTTCCTTCGCCAGGGTTCTCCTTTTCCCCAAGGCCAATTATGGCCCT
ZHA16A_1660-BRAALM  IMC 24306 1CCGTAACCACGGGTCCACAGGGATCTAGCCACCTTTCCTTCGCCAGGGTTCTCCTTTTCCCCAA-CCAATTATGGCCTT
ZHA16A_1661-BRAALM  IMC 24306 8CCGTAACCACGGGTCCACAGGGATCTAGCCACCTTTCCTTCGCCAGGGTTCTCCTTTTCCCCAAGGCCAATTATGGCCTT
ZHA16A_1662-BRAALM  IMC 24306 4 > FPCCGTAACCACGGGTCCACAGGGATCTAGCCACCTTTCCTTCGCCAGGGTTCTCCTTTT-CCAAGGCCAATTATGGCCTT
ZHA16A_1663-BRAALM  IMC 24306 5 > FPCCGTAACCACGGGTCCACAGGGATCTAGCCACCTTTCCTTCGCCAGGGTTCTCCTTTTCCCCAAGGCCAATTATGGCCTT
ZHA16A_1664-TTO005  IMC 416B F418 T1GGGGAATT-GGGTCCAAAAGGAACCAA-ACCCGTACAAGGCCGGCGCCTT-CCTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCC
ZHA16A_1665-BRAALM  IMC 418847 1GGGGAATTACGGGTCCAAAAGGAACCAACC-CCGTACAAGGCCGGCGCCTTACCCTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCC
ZHA16A_1666-BRAALM  IMC 418847 2GGGGAATTACGGGTCCAAAAGGAACCAACC-CCGTACAAGGCCGGCGCCTTACCCTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCC
ZHA16A_1667-BRAALM  IMC 418847 3GGGGAATTACGGGTCCAAAAGGAACCAACC-CCGTACAAGGCCGGCGCCTTACCCTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCC
ZHA16A_1668-BRAALM  IMC 418847 4GGGGAATTACGGGTCCAAAAGGAACCAACCAACCGTACAAGGCCGGCGCCTTACCCTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCC
ZHA16A_1669-BRAALM  IMC 418847 5GGGGAATTACGGGTCCAAAAGGAACCAACCAACCGTACAAGGCCGGCGCCTTACCCTTCCCCAAGGCCAGCTAAGGCTCC
ZHA16A_1670-TTO005  IMC 47Marper D242CCGGAACCAAGGGTCTCCAAGGAATTAG-ACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCTAATTATGGCCCT
ZHA16A_1671-TTO005  IMC 476B F401 T1CCGGAGTTACCCGTCTACAGAGATCTAG-ACCTGTCCAAGGCTAACGTTTTACCTGTCTCTAAAGCCAACTATCGCTCT
ZHA16A_1672-TTO005  IMC 476B F401 T6CCGGAACCACGGGGCCACAAAGATCTAGCCACCTTTCCATCGCCAGCGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAATTAAGGCCTT
ZHA16A_1673RUQ 849GBR207  IMC 47-CCGGAACCACGGGGCCACAAAGATCTAGCGACCTGTCCATCGCCAGCGTTCTCCTTGTCTCCATGGCCAGTTAAGGCCCT
ZHA16A_1674-BRAALM  IMC 478302 4CCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1675-BRAALM  IMC 478302 7CCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCG-AACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1676-BRAALM  IMC 478302 10CCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1677-BRAALM  IMC 478302 11CCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1678-BRAALM  IMC 478302 12CCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1679-BRAALM  IMC 478302 1 > FPCCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1680-BRAALM  IMC 478302 3 > FPCCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1681-BRAALM  IMC 478302 5 > FPCCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1682-BRAALM  IMC 478302 6 > FPCCGTAATTACCGGTCTACAGAGATCTAGCGACCTGGAAATCGCTAACGTTCTACCCGTCTCTAAAGCTAGCTATCGCTCT
ZHA16A_1683-TTO005  IMC 54Marper D311CCGTAACCACGGGGCCCCAAAGATCTGG-AC-GTCCATCG-GGCGTT-CCTTGTCT-ATGGCTAATTTTGGCTCT
ZHA16A_1684RUQ 11GBR207  IMC 54-CCGGAACCAAGGGTCTCCAAAGAACTAGCCACCTGT-TTGGCCAGCG-TTCCTTTTCCCCAAGGCTAATTATGGCCCT
ZHA16A_1685-BRAALM  IMC 544118 7CCGGAACCAAGGGTCTCCAAGGAATTAGCCAACTGTCCTTGGCCAGCGTTTTCCTTTTCCCCAAGGCTAATTATGGCCCT
ZHA16A_1686-BRAALM  IMC 544118 3 > FPCCGGAACCAAGGGTCTCCAAGGAATTAGCCAACTGTCCTTGGCCAGCGTTTTCCTTTTCCCCAAGGCTAATTATGGCCCT
ZHA16A_1687-BRAALM  IMC 544118 4 > FPCCGGAACCAAGGGTCTCCAAGGAATTAGCCAACTGTCCTTGGCCAGCGTTTTCCTTTTCCCCAAGGCTAATTATGGCCCT
ZHA16A_1688-BRAALM  IMC 544118 5 > FPCCGGAACCAAGGGTCTCCAAGGAATTAGCCAACTGTCCTTGGCCAGCGTTTTCCTTTTCCCCAAGGCTAATTATGGCCCT
ZHA16A_1689-BRAALM  IMC 544118 6 > FPCCGGAACCAAGGGTCTCCAAGGAATTAGCCAACTGTCCTTGGCCAGCGTTTTCCTTTTCCCCAAGGCTAATTATGGCCCT
ZHA16A_1690-TTO005  IMC 67Marper D 647CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAGTTAAGGCCCT
ZHA16A_1691RUQ 1056GBR207  IMC 67-CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAGTTAAGGCCCT
ZHA16A_1692-MYS156  IMC 67Plot 1/Rep 19 C0176CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1693-GHA005  IMC 67P55CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1694-CRI001  IMC 67CabiriaCCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1695-ECU021  IMC 67-CCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1696-BRAALM  IMC 675233 1 > FPCCGGAACCACGGGTCCACAAGG-CTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1697-BRAALM  IMC 675233 2 > FPCCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1698-BRAALM  IMC 675233 3 > FPCCGGAACCACGGGTCCACAAGG-CTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1699-BRAALM  IMC 675233 4 > FPCCGG-CCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1700-BRAALM  IMC 675233 5 > FPCCGGAACCACGGGTCCACAAGGAACTAGCGACCTGTCCTTGGCCAGGGTTCTCCTTGTCCCCAAGGCCAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1701-TTO005  IMC 96MARPER D562CCGGAACC-GGGTCTCCAAGGAACTAG-ACCCGTCCTTGGCCAGCGTTCTCCTTTTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1702-TTO005  IMC 966B A46 T2CCGGAACC-GGGTCTCCAAGGAACTAG-ACCCGTCCTTGGCCAGCGTTCTCCTTTTCCCCAAGGCTAATTAAGGCCCT
ZHA16A_1703-BRAALM  IMC 968823 1CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAACCAGCGAACCGGACATGGCCAACGTTTTAATTGTCCCCAAGGCCGGTTAAGGCT-
ZHA16A_1704-BRAALM  IMC 968823 2CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAACCAGCGAACCGGACATGGCCAACGTTTTAATTGTCCCCAAGGCCGGTTAAGGCTCT
ZHA16A_1705-BRAALM  IMC 968823 4GGGGAACTAACCGTCCACAAGGAACTAACCAACCGTCCATGGCTAGGGCTTTAATTTTCCCTAAAACTAACTAACGCCCC
ZHA16A_1706-BRAALM  IMC 968823 5CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAACCAGCGAACCGGACATGGCCAACGTTTTAATTGTCCCCAAGGCCGGTTAAGGCTCT
ZHA16A_1707-BRAALM  IMC 968823 6CCGGAACCAAGGGGCTCCAAGGAACCAGCGAACCGGACATGGCCAACGTTTTAATTGTCCCCAAGGCCGGTTAAGGCTCT
ZHA16A_1708-TTO005  JA 4 /7 [POU]Marper C 27GGGTGGTTCCGGGTCTACAGGGAACCAACCAATTGGCCTTGGCCAGCGCTTTACCTGTCTCTATAGCCAATTTTGGCTCT
ZHA16A_1709-BRAALM  JA 4 /7 [POU]8856 1GGGGAGCTCCCGGTCTACAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1710-BRAALM  JA 4 /7 [POU]8856 3GGGGAGCTCCCGGTCTACAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1711-BRAALM  JA 4 /7 [POU]8856 5GGGGAGCTCCCGGTCTACAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1712-BRAALM  JA 4 /7 [POU]8856 6GGGGAGCTCCCGGTCTACAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1713-BRAALM  JA 4 /7 [POU]8856 7GGGGAGCTCCCGGTCTACAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1715-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 4GGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1716-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 4GGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1717-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 5GGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1718-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 7GGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1719-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 9GGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1720-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 10GGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCAC-GTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1721-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 11GGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1722-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 13GGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1723-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 15GG-AACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCTACCTGTCTCC-AACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1724-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 1 > FPGGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1725-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 2 > FPGGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1726-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 3 > FPGGGGAACTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCT-CTGTCTCCTTAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1727-BRAALM  JA 6 /2 [POU]8214 12GGGGAATTCCCGGTCTACAGGGATCCAACGCCCTGTCCATCGCTAGCGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTATGGCTCT
ZHA16A_1728-TTO005  JA 9 /37 [POU]5B E394 T8GGGGAACTCCCCTTTTCCAAGGAACCAGCCACCTTTCCTTGGTTAAGGCCTTAACCGTCCTTAAAACCAGTTAAGGTTCC
ZHA16A_1729-BRAALM  JA 9 /37 [POU]8193 5GGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTT-CCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_1730-BRAALM  JA 9 /37 [POU]8193 1 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTT-CCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_1731-BRAALM  JA 9 /37 [POU]8193 3 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTT-CCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_1732-BRAALM  JA 9 /37 [POU]8193 4 > FPGGGGGGTTAACCTTTTCCAAGGAACCAACCAACCTTCCTTGGTTAAGGCCTT-CCTTCCTTAAAACCGGTTAACCTTCC
ZHA16A_1733-BRAALM  JA 9 /37 [POU]8193 2 > FPCGGTGGTTAACCGTTTCCAGGGAACTAGCCACCTGTACATCGCTGGGGCTCTAACCGTCTCTAAAGCTAGCTATCCTTCT
ZHA16A_1714-TTO005  JA 6 /2 [POU]Marper C 364GGGGAGCTCCCCGGCCAAAGAGATCCAACCACCTGTCCATCGCCGGCCCTCTCCCTGTCTCCATAACCAATTATGGCTCT
ZHA16A_1734-MYS156  LF 1C0298CCTTAGCTCCCCGGCCCCGGGGTTTTGGGGCCCTGTAAAAGGCCGGCCTTTTAACCGGCTCCAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1735-BRAALM  LF 18857 2CCTT-CTCCCCGGCCCCGGGGTTTTGGGGCCCTGTAAAAGGCCGGCCTTTTAACCGGCTCCAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1736-BRAALM  LF 18857 4CCTT-CTCCCCGGCCCCGGGGTTTTGGGGCCCTGTAAAAGGCCGGCCTTTTAACCGGCTCCAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1737-BRAALM  LF 18857 7CCTT-CTCCCCGGCCCCGGGGTTTTGGGGCCCTGTAAAAGGCCGGCCTTTTAACCGGCTCCAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1738-BRAALM  LF 18857 8CCTT-CTCCCCGGCCCCGGGGTTTTGGGGCCCTGTAAAAGGCCGGCCTTTTAACCGGCTCCAAAACTAGCTAAGGTTCC
ZHA16A_1739-TTO005  LCT EEN 162 /S-10104A A60 T1CGGGAACTACCGGTCCCCAAGGAATTAGCCAACTGGAAATGGCCGGCGTTTTCCTTTTCCCCAAAGTTAACCATGGCTCC
ZHA16A_1742-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1743-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1744-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1745-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCG-AGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1746-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 9CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1747-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 10CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1748-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 11CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1749-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 12CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1750-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 15CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1751-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 1 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1752-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 14 > FCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACC-CTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1753-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 4 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1754-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10101312 6 > FPCCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCG-AGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1755-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10104316 1CCGGAACCCCGGTTCC-AAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1756-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10104316 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1757-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10104316 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGATCTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1758-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10104316 4CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1759-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10104316 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1760-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10104316 6CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1761-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10104316 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1762-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10104316 8CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1763-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 1CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1764-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 2CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1765-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 3CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1766-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 5CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1767-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 6CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1768-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 7CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1769-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 8CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1770-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 9CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1771-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 10CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1772-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 11CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1773-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 12CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1774-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 13CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1775-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 14CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1776-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 15CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1777-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 16CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1778-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 17CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1779-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 18CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1780-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 19CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1781-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 20CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1782-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 21CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1783-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 22CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1784-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 23CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCTAAGGCCAACTTTCGCTCT
ZHA16A_1785-BRAALM  LCT EEN 162 /S-10108108 24CCGGAACCCCGGTTCCAAAAGGAACTAACCAACTGTCCTTCGCTAGGGCCCTAATTGGCCCT