SNP Profiles of "GU 296 /H"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
2. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
3. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
4. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
5. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
6. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
7. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
8. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
9. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
10. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
11. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
12. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
13. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
14. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
15. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
16. _GC-01-076-4-12
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
17. _GC-01-76-4-12
______GGCCTT___GG______GGAACCAA___
18. _RUQ_230
TTAC_________TT___CCGG____________TT
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
2. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
3. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
4. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
5. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
6. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
7. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
8. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
9. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
10. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
11. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
12. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
13. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
14. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
15. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
16. _GC-01-076-4-12
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
17. _GC-01-76-4-12
___AAAAAATTGG______AA___GGGGGGGG
18. _RUQ_230
AAAA____________CCGG___GG___GG______
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
2. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
3. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
4. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
5. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
6. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
7. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
8. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
9. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
10. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
11. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
12. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
13. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
14. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
15. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
16. _GC-01-076-4-12
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCAG
17. _GC-01-76-4-12
______TTGG___GGAAAAGG___GGTTGG___
18. _RUQ_230
CCAA___GGAA____________CT____________
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
2. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
3. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
4. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
5. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
6. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
7. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
8. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
9. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
10. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
11. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
12. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
13. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
14. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
15. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
16. _GC-01-076-4-12
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
17. _GC-01-76-4-12
AA___CC___AA______GGCCGGCC___ACGG
18. _RUQ_230
___AC___CTAA___AA_________CCATACCC
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
2. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
3. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
4. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
5. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
6. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
7. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
8. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
9. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
10. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
11. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
12. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
13. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
14. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
15. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
16. _GC-01-076-4-12
AACC_________GGAA___AACCCTGGAA___
17. _GC-01-76-4-12
___GG____________GG___AA______CCAA___
18. _RUQ_230
______CTGGCCAA___CC______CCGGAACT
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
2. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
3. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
4. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
5. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
6. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
7. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
8. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
9. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
10. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
11. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
12. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA_________GGCCCCCCGGCC
13. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
14. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
15. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
16. _GC-01-076-4-12
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
17. _GC-01-76-4-12
CCAAAA___AA___CCGGCC___GGGGGGGG
18. _RUQ_230
_________TTAAAACC___GG_________GG___
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
2. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
3. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
4. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
5. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
6. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
7. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
8. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
9. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
10. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
11. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
12. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
13. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
14. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
15. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
16. _GC-01-076-4-12
GGCC___AACTGGCC______TTCC___CCGG
17. _GC-01-76-4-12
GGGG___AAAGGG_________AA______GGGG
18. _RUQ_230
______CC______GGCCCTAA______CC___GG
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
2. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
3. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
4. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
5. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
6. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
7. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
8. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
9. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
10. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
11. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
12. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
13. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
14. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
15. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
16. _GC-01-076-4-12
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
17. _GC-01-76-4-12
CCAAGGGG_________AAGG___AA_________
18. _RUQ_230
____________TT___CC____________TTAATT
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
2. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
3. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
4. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
5. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
6. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
7. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
8. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TTCCGG______TTCCCCCG
9. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
10. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
11. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
12. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
13. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
14. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
15. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
16. _GC-01-076-4-12
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
17. _GC-01-76-4-12
___AAAA______AG___GG______AAGGGGCG
18. _RUQ_230
___TT___GGTT_________AAGG_________CG
 127 128 129 130 131 132 133 134 135      
1. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
2. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
3. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
4. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
5. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
6. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
7. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
8. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
9. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
10. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
11. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
12. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
13. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
14. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
15. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
16. _GC-01-076-4-12
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
17. _GC-01-76-4-12
GGGG______CC___AAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
18. _RUQ_230
______TTAA_______________X_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018
2._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
3._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
4._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
5._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
6._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
7._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
8._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
9._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
10._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
11._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
12._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP2
 Mars, 2018
13._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
14._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018
15._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018
16._GU_296_/H GC-01-076-4-12
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018
17._GU_296_/H GC-01-76-4-12
Location: Field: 1, Block: 4, Rep: 12, Tree: 2
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

18._GU_296_/H RUQ 230
 Lambert Motilal, 2023

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP25 4TcSNP28 5TcSNP32
6TcSNP33 7TcSNP42 8TcSNP49 9TcSNP52 10TcSNP60
11TcSNP75 12TcSNP90 13TcSNP122 14TcSNP131 15TcSNP143
16TcSNP144 17TcSNP150 18TcSNP151 19TcSNP154 20TcSNP174
21TcSNP176 22TcSNP189 23TcSNP193 24TcSNP194 25TcSNP226
26TcSNP230 27TcSNP240 28TcSNP242 29TcSNP290 30TcSNP305
31TcSNP316 32TcSNP329 33TcSNP363 34TcSNP364 35TcSNP372
36TcSNP413 37TcSNP418 38TcSNP421 39TcSNP429 40TcSNP430
41TcSNP448 42TcSNP469 43TcSNP497 44TcSNP519 45TcSNP521
46TcSNP522 47TcSNP529 48TcSNP534 49TcSNP546 50TcSNP547
51TcSNP560 52TcSNP561 53TcSNP577 54TcSNP589 55TcSNP591
56TcSNP602 57TcSNP606 58TcSNP619 59TcSNP640 60TcSNP642
61TcSNP644 62TcSNP645 63TcSNP653 64TcSNP660 65TcSNP689
66TcSNP701 67TcSNP702 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP739
71TcSNP751 72TcSNP776 73TcSNP799 74TcSNP800 75TcSNP823
76TcSNP835 77TcSNP836 78TcSNP860 79TcSNP872 80TcSNP878
81TcSNP891 82TcSNP894 83TcSNP899 84TcSNP917 85TcSNP929
86TcSNP944 87TcSNP945 88TcSNP953 89TcSNP994 90TcSNP998
91TcSNP999 92TcSNP1010 93TcSNP1019 94TcSNP1034 95TcSNP1041
96TcSNP1053 97TcSNP1060 98TcSNP1062 99TcSNP1063 100TcSNP1075
101TcSNP1096 102TcSNP1111 103TcSNP1112 104TcSNP1126 105TcSNP1144
106TcSNP1149 107TcSNP1156 108TcSNP1165 109TcSNP1175 110TcSNP1205
111TcSNP1230 112TcSNP1237 113TcSNP1242 114TcSNP1253 115TcSNP1270
116TcSNP1275 117TcSNP1293 118TcSNP1309 119TcSNP1350 120TcSNP1383
121TcSNP1401 122TcSNP1404 123TcSNP1414 124TcSNP1439 125TcSNP1442
126TcSNP1458 127TcSNP1484 128TcSNP1520 129TcSNP1524 130TcSNP1527
131Tcm001s00947643 132Tcm002s20575712 133Tcm003s01336581 134Tcm003s07402719 135Tcm006s26664133