SNP Profiles of "GU 133 /C"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-01-116-6-13
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
2. _GC-01-116-6-13
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
3. _GC-01-116-6-13
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
4. _GC-01-116-6-13
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
5. _GC-01-116-6-13
______GG___AT___GG______CCTTCCTT___
6. _GC-08-164-4-07
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
7. _GC-08-164-4-07
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
8. _GC-08-164-4-07
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
9. _GC-08-164-4-07
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
10. _GC-08-164-4-07
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
11. _GC-08-164-4-07
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
12. _GC-01-116-6-13
______GG___AT___GG______GGAACCAA___
13. _1613_2
______GG___AT___________________________
14. _1613_1_>_FP
______GG___AT___________________________
15. _1613_10_>_F
______GG___AT___________________________
16. _1613_3_>_FP
______GG___AT___________________________
17. _1613_9_>_FP
______GG___AT___________________________
18. _8407_1
______GG___AT___________________________
19. _8407_2
______GG___AT___________________________
20. _8407_3
______GG___AT___________________________
21. _8407_8
______GG___AT___________________________
22. _8407_10
______GG___AT___________________________
23. _8407_11
______GG___AT___________________________
24. _RUQ_190
__________________________________________
25. _RUQ_190
TTCC_________TT___CCGG____________TT
26. _RUQ_190
______________________________TTCC______
27. _RUQ_190
______GG___AT___________________________
28. _MITC-000670
______GGCCAT___GG______GGAACCAA___
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-01-116-6-13
___AATTTTAAGG______AA___CC___GGCC
2. _GC-01-116-6-13
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
3. _GC-01-116-6-13
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
4. _GC-01-116-6-13
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
5. _GC-01-116-6-13
___AATTTTAAGG______AA___CC___GGCC
6. _GC-08-164-4-07
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
7. _GC-08-164-4-07
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
8. _GC-08-164-4-07
___AATTTTAAGG____________CCGGGGCC
9. _GC-08-164-4-07
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
10. _GC-08-164-4-07
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
11. _GC-08-164-4-07
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
12. _GC-01-116-6-13
___AAAAAATTGG______AA___GGGGGGGG
13. _1613_2
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
14. _1613_1_>_FP
___AATTTT____________AA___CC______CC
15. _1613_10_>_F
___AATTTT____________AA___CC______CC
16. _1613_3_>_FP
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
17. _1613_9_>_FP
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
18. _8407_1
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
19. _8407_2
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
20. _8407_3
___AATTTT__________________CCGG___CC
21. _8407_8
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
22. _8407_10
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
23. _8407_11
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
24. _RUQ_190
___AA___TT___GG______AA___GGGG______
25. _RUQ_190
AAAA____________CCGG___GG___GG______
26. _RUQ_190
___AATTTT___GG______AA___CCGG___CC
27. _RUQ_190
___AAGTTT____________AA___CCGG___CC
28. _MITC-000670
___AAAAAATTGG______AA___GGGGGGGG
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-01-116-6-13
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
2. _GC-01-116-6-13
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
3. _GC-01-116-6-13
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
4. _GC-01-116-6-13
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
5. _GC-01-116-6-13
______AAGG___GGAA___GG___GGTTCCGG
6. _GC-08-164-4-07
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
7. _GC-08-164-4-07
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
8. _GC-08-164-4-07
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
9. _GC-08-164-4-07
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
10. _GC-08-164-4-07
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
11. _GC-08-164-4-07
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
12. _GC-01-116-6-13
______TTGG___GGAAAAGG___GGTTGG___
13. _1613_2
__________________AA_________GG______GG
14. _1613_1_>_FP
__________________AA_________GG______GG
15. _1613_10_>_F
__________________AA_________GG______GG
16. _1613_3_>_FP
__________________AA_________GG______GG
17. _1613_9_>_FP
__________________AA_________GG______GG
18. _8407_1
__________________AA_________GG______GG
19. _8407_2
__________________AA_________GG______GG
20. _8407_3
__________________AA_________GG______GG
21. _8407_8
__________________AA_________GG______GG
22. _8407_10
__________________AA_________GG______GG
23. _8407_11
__________________AA_________GG______GG
24. _RUQ_190
_______________GGAATT____________CC___
25. _RUQ_190
CCAA___GGAA____________CC____________
26. _RUQ_190
_________GG___GGAA_______________CCGG
27. _RUQ_190
__________________AA_________GG______GG
28. _MITC-000670
______TTGG___GGAAAAGG___GGTTGG___
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-01-116-6-13
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
2. _GC-01-116-6-13
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
3. _GC-01-116-6-13
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
4. _GC-01-116-6-13
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
5. _GC-01-116-6-13
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
6. _GC-08-164-4-07
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
7. _GC-08-164-4-07
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
8. _GC-08-164-4-07
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
9. _GC-08-164-4-07
______CC___AA______GGGGGGCC___ACCC
10. _GC-08-164-4-07
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
11. _GC-08-164-4-07
______CC___AACC___GGGGGGCC___ACCC
12. _GC-01-116-6-13
AA___CC___AA______GGCCGGCC___ACGG
13. _1613_2
____________AACC______GG___CC___AC___
14. _1613_1_>_FP
____________AACC______GG___CC___AC___
15. _1613_10_>_F
____________AACC______GG___CC___AC___
16. _1613_3_>_FP
____________AACC______GG___CC___AC___
17. _1613_9_>_FP
____________AACC______GG___CC___AC___
18. _8407_1
____________AACC______GG___CC___AC___
19. _8407_2
____________AACC______GG___CC___AC___
20. _8407_3
____________AACC______GG___CC___AC___
21. _8407_8
____________AA_________GG___CC___AC___
22. _8407_10
____________AACC______GG___CC___AC___
23. _8407_11
____________AACC______GG___CC___AC___
24. _RUQ_190
______________________________CC___ACCC
25. _RUQ_190
___AC___CCAA___AG_________CCATACCC
26. _RUQ_190
____________AACC______GG___CC___ACCC
27. _RUQ_190
____________AACC______GG___CC___AC___
28. _MITC-000670
AA___CC___AA______GGCCGGCC___ACGG
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-01-116-6-13
AACC_________GGAA___AACCCCGGAA___
2. _GC-01-116-6-13
AACC_________GGAA___AACCCCGGAA___
3. _GC-01-116-6-13
AACC_________GGAA___AACCCCGGAA___
4. _GC-01-116-6-13
AACC_________GGAA___AACCCCGGAA___
5. _GC-01-116-6-13
AACC_________GGAA___AACCCCGGAA___
6. _GC-08-164-4-07
AACC_________GGAA___AACC___GGAA___
7. _GC-08-164-4-07
AACC_________GGAA___AACCCCGGAA___
8. _GC-08-164-4-07
AACC_________GGAA___AACCCCGGAA___
9. _GC-08-164-4-07
AACC_________GGAA___AACCCCGGAA___
10. _GC-08-164-4-07
AACC_________GGAA___AACCCCGGAA___
11. _GC-08-164-4-07
AACC_________GGAA___AACCCCGGAA___
12. _GC-01-116-6-13
___GG____________GG___AA______CCAA___
13. _1613_2
___CC_________GG_______________GG______
14. _1613_1_>_FP
___CC_________GG_______________GG______
15. _1613_10_>_F
___CC_________GG_______________GG______
16. _1613_3_>_FP
___CC_________GG_______________GG______
17. _1613_9_>_FP
___CC_________GG_______________GG______
18. _8407_1
___CC_________GG_______________GG______
19. _8407_2
___CC_________GG_______________GG______
20. _8407_3
___CC_________GG_______________GG______
21. _8407_8
___CC_________GG_______________GG______
22. _8407_10
___CC_________GG_______________GG______
23. _8407_11
___CC_________GG_______________GG______
24. _RUQ_190
AA_______________________________________
25. _RUQ_190
______CTAGCCAA___CC______CCGGAATT
26. _RUQ_190
___CC________________________CCGGAA___
27. _RUQ_190
___CC_________AA_______________GG______
28. _MITC-000670
___GG____________GG___AA______CCAA___
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-01-116-6-13
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
2. _GC-01-116-6-13
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
3. _GC-01-116-6-13
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
4. _GC-01-116-6-13
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
5. _GC-01-116-6-13
___TTTT___AA___GGAAGGCC___CCGGCC
6. _GC-08-164-4-07
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
7. _GC-08-164-4-07
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
8. _GC-08-164-4-07
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
9. _GC-08-164-4-07
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
10. _GC-08-164-4-07
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
11. _GC-08-164-4-07
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
12. _GC-01-116-6-13
CCAAAA___AA___CCGGCC___GGGGGGGG
13. _1613_2
________________________GG___CC______CC
14. _1613_1_>_FP
________________________GG___CC______CC
15. _1613_10_>_F
________________________GG____________CC
16. _1613_3_>_FP
________________________GG___CC______CC
17. _1613_9_>_FP
________________________GG___CC______CC
18. _8407_1
________________________GG___CC______CC
19. _8407_2
________________________GG___CC______CC
20. _8407_3
________________________GG___CC______CC
21. _8407_8
________________________GG___CC______CC
22. _8407_10
________________________GG___CC______CC
23. _8407_11
________________________GG___CC______CC
24. _RUQ_190
GG__________________GGCCGGCC_________
25. _RUQ_190
_________TTAAAACC___GG_________GG___
26. _RUQ_190
______TT___AA_________GGCCCC___-___
27. _RUQ_190
________________________GG___CC______CC
28. _MITC-000670
CCAAAA___AA___CCGGCC___GGGGGGGG
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1. _GC-01-116-6-13
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
2. _GC-01-116-6-13
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
3. _GC-01-116-6-13
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
4. _GC-01-116-6-13
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
5. _GC-01-116-6-13
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
6. _GC-08-164-4-07
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
7. _GC-08-164-4-07
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
8. _GC-08-164-4-07
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
9. _GC-08-164-4-07
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
10. _GC-08-164-4-07
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
11. _GC-08-164-4-07
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
12. _GC-01-116-6-13
GGGG___AAGGGG_________AA______GGGG
13. _1613_2
GG______AACCGG__________________CCGG
14. _1613_1_>_FP
GG______AACCGG__________________CCGG
15. _1613_10_>_F
GG______AACCGG__________________CCGG
16. _1613_3_>_FP
GG______AACCGG__________________CCGG
17. _1613_9_>_FP
GG______AACCGG__________________CCGG
18. _8407_1
GG______AACCGG__________________CCGG
19. _8407_2
GG______AACCGG__________________CCGG
20. _8407_3
GG______AACCGG__________________CCGG
21. _8407_8
GG______AACCGG__________________CCGG
22. _8407_10
GG______AACCGG__________________CCGG
23. _8407_11
GG______AACCGG__________________CCGG
24. _RUQ_190
____________CC_______________CC___CC___
25. _RUQ_190
______CC______GGCCCCAA______CC___GG
26. _RUQ_190
_______________GGCC_______________CC___
27. _RUQ_190
GG______AACCGG__________________CCGG
28. _MITC-000670
GGGG___AAGGGG_________AA______GGGG
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1. _GC-01-116-6-13
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
2. _GC-01-116-6-13
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
3. _GC-01-116-6-13
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
4. _GC-01-116-6-13
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
5. _GC-01-116-6-13
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
6. _GC-08-164-4-07
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
7. _GC-08-164-4-07
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
8. _GC-08-164-4-07
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
9. _GC-08-164-4-07
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
10. _GC-08-164-4-07
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
11. _GC-08-164-4-07
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
12. _GC-01-116-6-13
CCAAGGGG_________AAGG___AA_________
13. _1613_2
___AA____________CC______CC____________
14. _1613_1_>_FP
___AA____________CC______CC____________
15. _1613_10_>_F
___AA____________CC______CC____________
16. _1613_3_>_FP
___AA____________CC______CC____________
17. _1613_9_>_FP
___AA____________CC______CC____________
18. _8407_1
___AA____________CC______CC____________
19. _8407_2
___AA____________CC______CC____________
20. _8407_3
___AA____________CC______CC____________
21. _8407_8
___AA____________CC______CC____________
22. _8407_10
___AA____________CC______CC____________
23. _8407_11
___AA____________CC______CC____________
24. _RUQ_190
_________GG___TT________________________
25. _RUQ_190
____________TT___CC____________GGAATT
26. _RUQ_190
GG______GG___TT________________________
27. _RUQ_190
___AA____________CC______CC____________
28. _MITC-000670
CCAAGGGG_________AAGG___AA_________
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1. _GC-01-116-6-13
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
2. _GC-01-116-6-13
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
3. _GC-01-116-6-13
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
4. _GC-01-116-6-13
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
5. _GC-01-116-6-13
CC___TT______TT_______________CCCCCG
6. _GC-08-164-4-07
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
7. _GC-08-164-4-07
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
8. _GC-08-164-4-07
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
9. _GC-08-164-4-07
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
10. _GC-08-164-4-07
CC___TT______TT___GG______TTCCCCCG
11. _GC-08-164-4-07
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCG
12. _GC-01-116-6-13
___AAAA______AA___GG______AAGGGGCG
13. _1613_2
___TTTT_____________________TT___CCCG
14. _1613_1_>_FP
___TTTT_____________________TT___CCCG
15. _1613_10_>_F
______TT___________________________CCCG
16. _1613_3_>_FP
___TTTT_____________________TT___CCCG
17. _1613_9_>_FP
___TTTT_____________________TT___CCCG
18. _8407_1
___TTTT_____________________TT___CCCG
19. _8407_2
___TTTT_____________________TT___CCCG
20. _8407_3
___TTTT_____________________TT___CCCG
21. _8407_8
___TTTT_____________________TT___CCCG
22. _8407_10
______TT_____________________TT___CCCG
23. _8407_11
___TTTT_____________________TT___CCCG
24. _RUQ_190
_________________________________CC___CG
25. _RUQ_190
___TT___GGTT_________AAGG_________CG
26. _RUQ_190
___TT_________TT_______________CCCCCG
27. _RUQ_190
___TTTT_________CC_________TT___CCCG
28. _MITC-000670
___AAAA______AACCGG______AAGGGGCG
 127 128 129 130 131 132 133 134 135      
1. _GC-01-116-6-13
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
2. _GC-01-116-6-13
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
3. _GC-01-116-6-13
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
4. _GC-01-116-6-13
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
5. _GC-01-116-6-13
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
6. _GC-08-164-4-07
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
7. _GC-08-164-4-07
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
8. _GC-08-164-4-07
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
9. _GC-08-164-4-07
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
10. _GC-08-164-4-07
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
11. _GC-08-164-4-07
GGCC______CCGGACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
12. _GC-01-116-6-13
GGGG______CC___ACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X
13. _1613_2
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
14. _1613_1_>_FP
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
15. _1613_10_>_F
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
16. _1613_3_>_FP
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
17. _1613_9_>_FP
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
18. _8407_1
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
19. _8407_2
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
20. _8407_3
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
21. _8407_8
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
22. _8407_10
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
23. _8407_11
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
24. _RUQ_190
___________________________X_XX_XX_XX_XX_X
25. _RUQ_190
______TTAA_______________X_XX_XX_XX_XX_X
26. _RUQ_190
GG________________________X_XX_XX_XX_XX_X
27. _RUQ_190
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
28. _MITC-000670
GGGG______CC___ACGGCCX_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._GU_133_/C GC-01-116-6-13
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018
2._GU_133_/C GC-01-116-6-13
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
3._GU_133_/C GC-01-116-6-13
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP4
 Mars, 2018
4._GU_133_/C GC-01-116-6-13
Location: Tree: 9
Notes: 9 > FP2
 Mars, 2018
5._GU_133_/C GC-01-116-6-13
Location: Tree: 10
Notes: 10 > FP3
 Mars, 2018
6._GU_133_/C GC-08-164-4-07
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
7._GU_133_/C GC-08-164-4-07
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
8._GU_133_/C GC-08-164-4-07
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
9._GU_133_/C GC-08-164-4-07
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
10._GU_133_/C GC-08-164-4-07
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
11._GU_133_/C GC-08-164-4-07
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
12._GU_133_/C GC-01-116-6-13
Location: Field: 1, Block: 6, Rep: 13, Tree: 2
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018
13._GU_133_/C
Location: 1613 2
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
14._GU_133_/C
Location: 1613 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
15._GU_133_/C
Location: 1613 10 > F
 Dapeng Zhang, 2016
16._GU_133_/C
Location: 1613 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
17._GU_133_/C
Location: 1613 9 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
18._GU_133_/C
Location: 8407 1
 Dapeng Zhang, 2016
19._GU_133_/C
Location: 8407 2
 Dapeng Zhang, 2016
20._GU_133_/C
Location: 8407 3
 Dapeng Zhang, 2016
21._GU_133_/C
Location: 8407 8
 Dapeng Zhang, 2016
22._GU_133_/C
Location: 8407 10
 Dapeng Zhang, 2016
23._GU_133_/C
Location: 8407 11
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

24._GU_133_/C RUQ 190
 Jocelyn De Wever et al., 2019
25._GU_133_/C RUQ 190
 Lambert Motilal, 2023
26._GU_133_/C RUQ 190
 Dapeng Zhang, 2014
27._GU_133_/C RUQ 190
 Dapeng Zhang, 2016

USDA-SHRS United States of America

28._GU_133_/C MITC-000670
 Mars, 2018

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP25 4TcSNP28 5TcSNP32
6TcSNP33 7TcSNP42 8TcSNP49 9TcSNP52 10TcSNP60
11TcSNP75 12TcSNP90 13TcSNP122 14TcSNP131 15TcSNP143
16TcSNP144 17TcSNP150 18TcSNP151 19TcSNP154 20TcSNP174
21TcSNP176 22TcSNP189 23TcSNP193 24TcSNP194 25TcSNP226
26TcSNP230 27TcSNP240 28TcSNP242 29TcSNP290 30TcSNP305
31TcSNP316 32TcSNP329 33TcSNP363 34TcSNP364 35TcSNP372
36TcSNP413 37TcSNP418 38TcSNP421 39TcSNP429 40TcSNP430
41TcSNP448 42TcSNP469 43TcSNP497 44TcSNP519 45TcSNP521
46TcSNP522 47TcSNP529 48TcSNP534 49TcSNP546 50TcSNP547
51TcSNP560 52TcSNP561 53TcSNP577 54TcSNP589 55TcSNP591
56TcSNP602 57TcSNP606 58TcSNP619 59TcSNP640 60TcSNP642
61TcSNP644 62TcSNP645 63TcSNP653 64TcSNP660 65TcSNP689
66TcSNP701 67TcSNP702 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP739
71TcSNP751 72TcSNP776 73TcSNP799 74TcSNP800 75TcSNP823
76TcSNP835 77TcSNP836 78TcSNP860 79TcSNP872 80TcSNP878
81TcSNP891 82TcSNP894 83TcSNP899 84TcSNP917 85TcSNP929
86TcSNP944 87TcSNP945 88TcSNP953 89TcSNP994 90TcSNP998
91TcSNP999 92TcSNP1010 93TcSNP1019 94TcSNP1034 95TcSNP1041
96TcSNP1053 97TcSNP1060 98TcSNP1062 99TcSNP1063 100TcSNP1075
101TcSNP1096 102TcSNP1111 103TcSNP1112 104TcSNP1126 105TcSNP1144
106TcSNP1149 107TcSNP1156 108TcSNP1165 109TcSNP1175 110TcSNP1205
111TcSNP1230 112TcSNP1237 113TcSNP1242 114TcSNP1253 115TcSNP1270
116TcSNP1275 117TcSNP1293 118TcSNP1309 119TcSNP1350 120TcSNP1383
121TcSNP1401 122TcSNP1404 123TcSNP1414 124TcSNP1439 125TcSNP1442
126TcSNP1458 127TcSNP1484 128TcSNP1520 129TcSNP1524 130TcSNP1527
131Tcm001s00947643 132Tcm002s20575712 133Tcm003s01336581 134Tcm003s07402719 135Tcm006s26664133