SNP Profiles matching GU 255

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
AAAACCAAGGGGCCCCCCCCGGTTCTTT
1._GC-08-282-8-54
AAAACCAAGGGGCCCCCCCCGGTTCTTT
2._GC-08-282-8-54
AAAACCAAGGGGCCCCCCCCGGTTCTTT
3._GC-08-282-8-54
AAAACCAAGGGGCCCCCCCCGGTTCTTT
4._GC-01-112-6-09
AAAACCAAGGGGCCCCCCCCGGTTCTTT
5._GC-01-112-6-09
AAAACCAAGGGGCCCCCCCCGGTTCTTT
6._GC-01-112-6-09
AAAACCAAGGGGCCCCCCCCGGTTCTTT
7._GC-08-282-8-54
AAAACCAAGGGGCCCC_CCGGTTCTTT
8._GC-01-112-6-09
AAAACCAAGGGGCCCCCCCCGGTTCTTT
9._GC-01-112-6-09
AAAACCAAGGGGCCCCCCCCGGTTCTTT
10._GC-01-112-6-09
AAAACCAAGGGGCCCCCCCCGGTTCTTT
11._GU_255_/P
AAAACCAA____CCCCGG_CT_
12._GU_255_/P
AAAACCAA____CCCCGG_CT_
13._GU_255_/P
AAAACCAA____CCCCGG_CT_
14._GU_255_/P
AAAACCAA____CCCCGG_CT_
15._NA_168
AAAACCAA____CCCCGG_CT_
16._NA_168
AAAACCAA____CCCCGG_CT_
17._NA_168
AAAACCAA____CCCCGG_CT_
18._NA_168
AAAACCAA____CCCCGG_CT_
19._NA_168
AAAACCAA____CCCCGG_CT_
20._GU_255_/P
AAAACCAA_____CCGG_CT_
21._NA_168
AAAACCAA____CCCCGG_CT_
22._GC-04-021-2-03
AACCCTACGGGGCCCCCTCCGGTTCCTT
23._GC-04-021-2-03
AACCCTACGGGGCCCCCTCCGGTTCCTT
24._GC-04-021-2-03
AACCCTACGGGGCCCCCTCCGGTTCCTT
25._GC-04-021-2-03
AACCCTACGGGGCCCCCTCCGGTTCCTT
26._GC-04-021-2-03
AACCCTACGGGGCCCCCTCCGGTTCCTT
27._GC-01-111-6-08
AA_TTAAGGGGCCCCCCCCGGTTCCTT
28._GC-01-111-6-08
AA_TTAAGGGGCCCCCCCCGGTTCCTT
29._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
30._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
31._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
32._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
33._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
34._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
35._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
36._GC-01-114-6-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
37._GC-01-114-6-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
38._GC-01-114-6-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
39._GC-01-114-6-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
40._GC-01-114-6-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
41._GC-01-114-6-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
42._GC-01-066-4-02
AA_CCAAGGGGCCCCCCCCGGTTTTTT
43._GC-01-111-6-08
AA_TTAAGGGGCCCCCCCCGGTTCCTT
44._GC-01-111-6-08
AA_TTAAGGGGCCCCCCCCGGTTCCTT
45._GC-01-111-6-08
AA_TTAAGGGGCCCCCCCCGGTTCCTT
46._GC-01-111-6-08
AA_TTAAGGGGCCCCCCCCGGTTCCTT
47._GC-01-111-6-08
AA_TTAAGGGGCCCCCCCCGGTTCCTT
48._GC-01-111-6-08
AA_TTAAGGGGCCCCCCCCGGTTCCTT
49._GC-01-114-6-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
50._GC-01-114-6-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
51._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
52._GC-01-066-4-02
AA_CCAAGGGGCCCCCCCCGGTTTTTT
53._RUQ_1089
AAACCCAA____CTCCGG_CC_
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTATCCCC
1._GC-08-282-8-54
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTATCCCC
2._GC-08-282-8-54
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTATCCCC
3._GC-08-282-8-54
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTATCCCC
4._GC-01-112-6-09
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTATCCCC
5._GC-01-112-6-09
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTATCCCC
6._GC-01-112-6-09
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTATCCCC
7._GC-08-282-8-54
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTATCCCC
8._GC-01-112-6-09
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTAT_CC
9._GC-01-112-6-09
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTATCCCC
10._GC-01-112-6-09
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTATCCCC
11._GU_255_/P
__GG__GG____TTAT_CC
12._GU_255_/P
__GG__GG____TTAT_CC
13._GU_255_/P
__GG__GG____TTAT_CC
14._GU_255_/P
__GG__GG____TTAT_CC
15._NA_168
__GG__GG____TTAT_CC
16._NA_168
__GG__GG____TTAT_CC
17._NA_168
__GG__GG____TTAT_CC
18._NA_168
__GG__GG____TTAT_CC
19._NA_168
__GG__GG____TTAT_CC
20._GU_255_/P
__GG__GG____TTAT_CC
21._NA_168
__GG__GG____TTAT_CC
22._GC-04-021-2-03
AAAAAGGGCCGGCTAATTGGTTATCCCC
23._GC-04-021-2-03
AAAAAGGGCCGGCTAATTGGTTATCCCC
24._GC-04-021-2-03
AAAAAGGGCCGGCTAATTGGTTATCCCC
25._GC-04-021-2-03
AAAAAGGGCCGGCTAATTGGTTATCCCC
26._GC-04-021-2-03
AAAAAGGGCCGGCTAATTGGTTATCCCC
27._GC-01-111-6-08
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCG
28._GC-01-111-6-08
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCG
29._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
30._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
31._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
32._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
33._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
34._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
35._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
36._GC-01-114-6-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
37._GC-01-114-6-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
38._GC-01-114-6-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
39._GC-01-114-6-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
40._GC-01-114-6-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
41._GC-01-114-6-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
42._GC-01-066-4-02
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTAACCCG
43._GC-01-111-6-08
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCG
44._GC-01-111-6-08
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCG
45._GC-01-111-6-08
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCG
46._GC-01-111-6-08
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCG
47._GC-01-111-6-08
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCG
48._GC-01-111-6-08
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCG
49._GC-01-114-6-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
50._GC-01-114-6-11
AAAAGGGGCCGGCTAA_GGTTAACCCC
51._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
52._GC-01-066-4-02
AAAAGGGGCCGGTTAATTGGTTAACCCG
53._RUQ_1089
__AG__GG____TTAT_CC
 2930313233343536373839404142
_Input profile
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
1._GC-08-282-8-54
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
2._GC-08-282-8-54
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
3._GC-08-282-8-54
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
4._GC-01-112-6-09
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
5._GC-01-112-6-09
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
6._GC-01-112-6-09
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
7._GC-08-282-8-54
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
8._GC-01-112-6-09
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
9._GC-01-112-6-09
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
10._GC-01-112-6-09
ATTTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
11._GU_255_/P
AT___GG_AGGG__AA___
12._GU_255_/P
AT___GG_AGGG__AA___
13._GU_255_/P
AT___GG_AGGG__AA___
14._GU_255_/P
AT___GG_AGGG__AA___
15._NA_168
AT___GG_AGGG__AA___
16._NA_168
AT___GG_AGGG__AA___
17._NA_168
AT___GG_AGGG__AA___
18._NA_168
AT___GG_AGGG__AA___
19._NA_168
AT___GG_AGGG__AA___
20._GU_255_/P
AT___GG_AGGG__AA___
21._NA_168
AT___GG_AGGG__AA___
22._GC-04-021-2-03
AATTGTGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
23._GC-04-021-2-03
AATTGTGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
24._GC-04-021-2-03
AATTGTGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
25._GC-04-021-2-03
AATTGTGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
26._GC-04-021-2-03
AATTGTGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
27._GC-01-111-6-08
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
28._GC-01-111-6-08
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
29._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
30._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
31._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
32._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
33._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
34._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
35._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
36._GC-01-114-6-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
37._GC-01-114-6-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
38._GC-01-114-6-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
39._GC-01-114-6-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
40._GC-01-114-6-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
41._GC-01-114-6-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
42._GC-01-066-4-02
AATTGGGGGGCCGGGGGGTTAACCGGCC
43._GC-01-111-6-08
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
44._GC-01-111-6-08
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
45._GC-01-111-6-08
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
46._GC-01-111-6-08
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
47._GC-01-111-6-08
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
48._GC-01-111-6-08
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
49._GC-01-114-6-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
50._GC-01-114-6-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
51._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
52._GC-01-066-4-02
AATTGGGGGGCCGGGGGGTTAACCGGCC
53._RUQ_1089
AT___GG_AGGG__AG___
 4344454647484950515253545556
_Input profile
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
1._GC-08-282-8-54
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
2._GC-08-282-8-54
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
3._GC-08-282-8-54
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
4._GC-01-112-6-09
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
5._GC-01-112-6-09
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
6._GC-01-112-6-09
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
7._GC-08-282-8-54
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
8._GC-01-112-6-09
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
9._GC-01-112-6-09
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTT_CC
10._GC-01-112-6-09
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
11._GU_255_/P
__TT_________CTCC
12._GU_255_/P
__TT_________CTCC
13._GU_255_/P
__TT_________CTCC
14._GU_255_/P
__TT_________CTCC
15._NA_168
__TT_________CTCC
16._NA_168
__TT_________CTCC
17._NA_168
__TT_________CTCC
18._NA_168
__TT_________CTCC
19._NA_168
__TT_________CTCC
20._GU_255_/P
__TT_________CTCC
21._NA_168
__TT__________CC
22._GC-04-021-2-03
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
23._GC-04-021-2-03
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
24._GC-04-021-2-03
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
25._GC-04-021-2-03
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGTTTCTCC
26._GC-04-021-2-03
GGTTTTAAGG_CCCCGGAAGTTTCTCC
27._GC-01-111-6-08
GGTTCTAAGGAACCCCGGGGGGTTCTCC
28._GC-01-111-6-08
GGTTCTAAGGAACCCCGGGGGGTT_CC
29._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
30._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
31._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
32._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
33._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
34._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
35._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
36._GC-01-114-6-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
37._GC-01-114-6-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
38._GC-01-114-6-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
39._GC-01-114-6-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
40._GC-01-114-6-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
41._GC-01-114-6-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
42._GC-01-066-4-02
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGGTTCTCC
43._GC-01-111-6-08
GGTTCTAAGGAACCCCGGGGGGTTCCCC
44._GC-01-111-6-08
GGTTCTAAGGAACCCCGGGGGGTTCCCC
45._GC-01-111-6-08
GGTTCTAAGGAACCCCGGGGGGTTCCCC
46._GC-01-111-6-08
GGTTCTAAGGAACCCCGGGGGGTTCCCC
47._GC-01-111-6-08
GGTTCTAAGGAACCCCGGGGGGTTCCCC
48._GC-01-111-6-08
GGTTCTAAGGAACCCCGGGGGGTTCCCC
49._GC-01-114-6-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
50._GC-01-114-6-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
51._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGG_CTCC
52._GC-01-066-4-02
GGTTTTAAGGAACCCCGGAAGGTT_CC
53._RUQ_1089
__TT_________CTCC
 5758596061626364656667686970
_Input profile
TTGGCCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
1._GC-08-282-8-54
TTGGCCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
2._GC-08-282-8-54
TTGGCCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
3._GC-08-282-8-54
TTGGCCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
4._GC-01-112-6-09
TTGGCCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
5._GC-01-112-6-09
TTGGCCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
6._GC-01-112-6-09
TTGGCCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
7._GC-08-282-8-54
TTGGCCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
8._GC-01-112-6-09
TTGGCCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
9._GC-01-112-6-09
TTGGCCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
10._GC-01-112-6-09
TT_CCCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
11._GU_255_/P
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
12._GU_255_/P
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
13._GU_255_/P
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
14._GU_255_/P
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
15._NA_168
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
16._NA_168
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
17._NA_168
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
18._NA_168
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
19._NA_168
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
20._GU_255_/P
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
21._NA_168
__CC_TTAAGG_ACAGGTGG__
22._GC-04-021-2-03
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGGGGGGTT
23._GC-04-021-2-03
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGGGGGGTT
24._GC-04-021-2-03
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGGGGGGTT
25._GC-04-021-2-03
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGGGGGGTT
26._GC-04-021-2-03
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGGGGGGTT
27._GC-01-111-6-08
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
28._GC-01-111-6-08
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
29._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
30._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
31._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
32._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
33._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
34._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
35._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
36._GC-01-114-6-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
37._GC-01-114-6-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
38._GC-01-114-6-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
39._GC-01-114-6-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
40._GC-01-114-6-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
41._GC-01-114-6-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
42._GC-01-066-4-02
TTGGCCCCTTAAGGGGAAGGTTGGGGTT
43._GC-01-111-6-08
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
44._GC-01-111-6-08
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
45._GC-01-111-6-08
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
46._GC-01-111-6-08
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
47._GC-01-111-6-08
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
48._GC-01-111-6-08
TTGGCGCCTTAAGGGGACAGGTGGGGTT
49._GC-01-114-6-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
50._GC-01-114-6-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
51._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTAAGGGGACAAGTGGGGTT
52._GC-01-066-4-02
TTGGCCCCTTAAGGGGAAGGTTGGGGTT
53._RUQ_1089
__CC_TTACGG_ACAGGTGG__
 7172737475767778798081828384
_Input profile
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
1._GC-08-282-8-54
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
2._GC-08-282-8-54
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
3._GC-08-282-8-54
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
4._GC-01-112-6-09
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
5._GC-01-112-6-09
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
6._GC-01-112-6-09
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
7._GC-08-282-8-54
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
8._GC-01-112-6-09
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
9._GC-01-112-6-09
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
10._GC-01-112-6-09
CGAACTACAACCACAACCCGCCAAACCC
11._GU_255_/P
_AACT_____CCCG___CC
12._GU_255_/P
_AACT_____CCCG___CC
13._GU_255_/P
_AACT_____CCCG___CC
14._GU_255_/P
_AACT_____CCCG___CC
15._NA_168
_AACT_____CCCG___CC
16._NA_168
_AACT_____CCCG___CC
17._NA_168
_AACT_____CCCG___CC
18._NA_168
_AACT_____CCCG___CC
19._NA_168
_AACT_____CCCG___CC
20._GU_255_/P
_AACT_____CCCG___CC
21._NA_168
_AACT_____CCCG___CC
22._GC-04-021-2-03
CGAACTACAACCACAACCCGCCAACCCC
23._GC-04-021-2-03
CGAACTACAACCACAACCCGCCAACCCC
24._GC-04-021-2-03
CGAACTACAACCACAACCCGCCAACCCC
25._GC-04-021-2-03
CGAACTACAACCACAACCCGCCAACCCC
26._GC-04-021-2-03
CGAACTACAACCACAACCCGCCAACCCC
27._GC-01-111-6-08
CCAACTAA_CCACAACCCGCCAACCCC
28._GC-01-111-6-08
CCAACTAAAACCACAACCCGCCAACCCC
29._GC-03-032-3-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
30._GC-03-032-3-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
31._GC-03-032-3-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
32._GC-03-032-3-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
33._GC-03-032-3-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
34._GC-03-032-3-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
35._GC-03-032-3-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
36._GC-01-114-6-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
37._GC-01-114-6-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
38._GC-01-114-6-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
39._GC-01-114-6-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
40._GC-01-114-6-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
41._GC-01-114-6-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
42._GC-01-066-4-02
CCAATTAAAACCCCAACCGGCCAACCCC
43._GC-01-111-6-08
CCAACTAAAACCACAACCCGCCAACCCC
44._GC-01-111-6-08
CCAACTAAAACCACAACCCGCCAACCCC
45._GC-01-111-6-08
CCAACTAAAACCACAACCCGCCAACCCC
46._GC-01-111-6-08
CCAACTAAAACCACAACCCGCCAACCCC
47._GC-01-111-6-08
CCAACTAAAACCACAACCCGCCAACCCC
48._GC-01-111-6-08
CCAACTAAAACCACAACCCGCCAACCCC
49._GC-01-114-6-11
CGAACTAC_CCCCAACCCCCCAAACCT
50._GC-01-114-6-11
CGAACTACAACCCCAACCCCCCAAACCT
51._GC-03-032-3-11
CGAACTAC_CCCCAACCCCCCAAACCT
52._GC-01-066-4-02
CCAATTAAAACCCCAACCGGCCAACCCC
53._RUQ_1089
_AACT_____CCCC___CC
 85868788899091929394    
_Input profile
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
1._GC-08-282-8-54
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
2._GC-08-282-8-54
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
3._GC-08-282-8-54
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
4._GC-01-112-6-09
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
5._GC-01-112-6-09
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
6._GC-01-112-6-09
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
7._GC-08-282-8-54
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
8._GC-01-112-6-09
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
9._GC-01-112-6-09
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
10._GC-01-112-6-09
TTCCTTAGCCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
11._GU_255_/P
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
12._GU_255_/P
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
13._GU_255_/P
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
14._GU_255_/P
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
15._NA_168
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
16._NA_168
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
17._NA_168
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
18._NA_168
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
19._NA_168
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
20._GU_255_/P
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
21._NA_168
TTCC_AG_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X
22._GC-04-021-2-03
CTCCCTAACCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
23._GC-04-021-2-03
CTCCCTAACCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
24._GC-04-021-2-03
CTCCCTAACCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
25._GC-04-021-2-03
CTCCCTAACCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
26._GC-04-021-2-03
CTCCCTAACCCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
27._GC-01-111-6-08
TTCCTTAACCCTTTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
28._GC-01-111-6-08
TTCCTTAACCCTTTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
29._GC-03-032-3-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
30._GC-03-032-3-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
31._GC-03-032-3-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
32._GC-03-032-3-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
33._GC-03-032-3-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
34._GC-03-032-3-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
35._GC-03-032-3-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
36._GC-01-114-6-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
37._GC-01-114-6-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
38._GC-01-114-6-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
39._GC-01-114-6-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
40._GC-01-114-6-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
41._GC-01-114-6-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
42._GC-01-066-4-02
TTCCTTAACCCCTTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
43._GC-01-111-6-08
TTCCTTAACCCTTTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
44._GC-01-111-6-08
TTCCTTAACCCTTTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
45._GC-01-111-6-08
TTCCTTAACCCTTTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
46._GC-01-111-6-08
TTCCTTAACCCTTTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
47._GC-01-111-6-08
TTCCTTAACCCTTTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
48._GC-01-111-6-08
TTCCTTAACCCTTTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
49._GC-01-114-6-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
50._GC-01-114-6-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
51._GC-03-032-3-11
CTCCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
52._GC-01-066-4-02
TTCCTTAACCCCTTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
53._RUQ_1089
TTCC_AA_CTTTTT__X_XX_XX_XX_X

Input profile: GU_255 GC-08-282-8-54

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

1._GU_255 GC-08-282-8-54

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

2._GU_255 GC-08-282-8-54

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

3._GU_255 GC-08-282-8-54

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

4._NA_168 GC-01-112-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6 > FP4
 Mars, 2018

5._NA_168 GC-01-112-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

6._NA_168 GC-01-112-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

7._GU_255 GC-08-282-8-54

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

8._NA_168 GC-01-112-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

9._NA_168 GC-01-112-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP2
 Mars, 2018

10._NA_168 GC-01-112-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP3
 Mars, 2018

11._GU_255_/P

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8854 9
 Dapeng Zhang, 2016

12._GU_255_/P

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8854 6
 Dapeng Zhang, 2016

13._GU_255_/P

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8854 4
 Dapeng Zhang, 2016

14._GU_255_/P

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8854 3
 Dapeng Zhang, 2016

15._NA_168

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1609 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

16._NA_168

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1609 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

17._NA_168

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1609 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

18._NA_168

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1609 12
 Dapeng Zhang, 2016

19._NA_168

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1609 10
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

20._GU_255_/P

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8854 1
 Dapeng Zhang, 2016

21._NA_168

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1609 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

22._NA_26 GC-04-021-2-03

91.5 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP4
 Mars, 2018

23._NA_26 GC-04-021-2-03

91.5 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6 > FP1
 Mars, 2018

24._NA_26 GC-04-021-2-03

91.5 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP2
 Mars, 2018

25._NA_26 GC-04-021-2-03

91.5 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8 > FP3
 Mars, 2018

26._NA_26 GC-04-021-2-03

91.4 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

27._NA_45 GC-01-111-6-08

90.8 %
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

28._NA_45 GC-01-111-6-08

90.8 %
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14 > FP3
 Mars, 2018

29._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

30._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP2
 Mars, 2018

31._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP3
 Mars, 2018

32._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

33._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

34._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

35._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

36._POUND_7_/B GC-01-114-6-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

37._POUND_7_/B GC-01-114-6-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

38._POUND_7_/B GC-01-114-6-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP3
 Mars, 2018

39._POUND_7_/B GC-01-114-6-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

40._POUND_7_/B GC-01-114-6-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10 > FP2
 Mars, 2018

41._POUND_7_/B GC-01-114-6-11

90.4 %
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

42._EET_400_[ECU] GC-01-066-4-02

90.3 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

43._NA_45 GC-01-111-6-08

90.3 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

44._NA_45 GC-01-111-6-08

90.3 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

45._NA_45 GC-01-111-6-08

90.3 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP4
 Mars, 2018

46._NA_45 GC-01-111-6-08

90.3 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

47._NA_45 GC-01-111-6-08

90.3 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

48._NA_45 GC-01-111-6-08

90.3 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11 > FP2
 Mars, 2018

49._POUND_7_/B GC-01-114-6-11

90.3 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

50._POUND_7_/B GC-01-114-6-11

90.3 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11 > FP4
 Mars, 2018

51._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

90.2 %
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

52._EET_400_[ECU] GC-01-066-4-02

90.2 %
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10 > FP2
 Mars, 2018

53._ICS_39 RUQ_1089

90 %
40 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1075 2TcSNP1350 3TcSNP534 4TcSNP591 5TcSNP42
6TcSNP418 7TcSNP702 8TcSNP1096 9TcSNP1060 10TcSNP1165
11TcSNP429 12TcSNP75 13TcSNP891 14TcSNP122 15TcSNP316
16TcSNP521 17TcSNP1062 18TcSNP836 19TcSNP878 20TcSNP929
21TcSNP413 22TcSNP653 23TcSNP1149 24TcSNP174 25TcSNP32
26TcSNP372 27TcSNP448 28TcSNP872 29TcSNP953 30TcSNP1034
31TcSNP1175 32TcSNP1111 33TcSNP577 34TcSNP90 35TcSNP998
36TcSNP150 37TcSNP28 38TcSNP751 39TcSNP1484 40TcSNP602
41TcSNP561 42TcSNP894 43TcSNP1063 44TcSNP1126 45TcSNP1270
46TcSNP606 47TcSNP329 48TcSNP689 49TcSNP944 50TcSNP1242
51TcSNP1383 52TcSNP547 53TcSNP776 54TcSNP1309 55TcSNP151
56TcSNP1520 57TcSNP799 58TcSNP899 59TcSNP226 60TcSNP1439
61TcSNP1442 62TcSNP193 63TcSNP25 64TcSNP364 65TcSNP144
66TcSNP230 67TcSNP560 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP701
71TcSNP1041 72TcSNP645 73TcSNP917 74Tcm003s01336581 75Tcm003s07402719
76Tcm001s00947643 77Tcm006s26664133 78Tcm002s20575712 79TcSNP529 80TcSNP1458
81TcSNP60 82TcSNP430 83TcSNP823 84TcSNP619 85TcSNP994
86TcSNP1144 87TcSNP1156 88TcSNP469 89TcSNP999 90TcSNP242
91TcSNP1253 92TcSNP1414 93TcSNP154 94TcSNP240