SNP Profiles of NA-33   View Data

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
1._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
2._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
3._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
4._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
5._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
6._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
7._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
8._GC-01-6-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
9._GC-01-6-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGG__CTTT
10._GC-01-6-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
11._GC-01-6-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCT__
12._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
13._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
14._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
15._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
16._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
17._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
18._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
19._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
20._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
21._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
22._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
23._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
24._NA_33
AAACCTAC________CCCCGG__CT__
25._NA_33
AAACCTAC________CCCCGG__CT__
26._NA33
______AC________CC______CT__
27._RUQ_1577
____CTAA____TT__CC____TTCC__
28._RUQ_1577
AAACCTAA________CCCCGG__CC__
29._NA_33
AACCCTAA________CTCCGG__CC__
30._NA_33
AAACCTAA________CCCCGG__CC__
31._RUQ_1577
______AA____TT______________
32._NA_33
AA____ACAGAG__AGGG__GGAAAGAA
33._GC-01-6-1-6
AAAC__ACAGAG__AGGG__GGAAAGAA
34._MITC-000715
AAAC__ACAGAG__AGGG__GGAAAGAA
35._RUQ_1577
AAAC__AAGGAG__AGGG__GGAAGGAA
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
1._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
2._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
3._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
4._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
5._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
6._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
7._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
8._GC-01-6-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
9._GC-01-6-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
10._GC-01-6-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
11._GC-01-6-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
12._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
13._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
14._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
15._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
16._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
17._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
18._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
19._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
20._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
21._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
22._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
23._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
24._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
25._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
26._NA33
________CG__CC____GG__ATCGCC
27._RUQ_1577
________CC________GG__AACCCG
28._RUQ_1577
____GG____GG________TTAA__CG
29._NA_33
____AG____GG________ATAT__CC
30._NA_33
____GG____GG________TTAA__CG
31._RUQ_1577
____GGTT__________________CG
32._NA_33
TTAAAGCG__CGGGAAAAGGTTATCGCC
33._GC-01-6-1-6
TTAAAGCG__CGGGAAAAGGTTATCGCC
34._MITC-000715
TTAAAGCG__CGGGAAAAGGTTATCGCC
35._RUQ_1577
TTACGGCG__GGGGAAAAGGTTAAGGCG
 2930313233343536373839404142
_Input profile
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
1._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
2._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
3._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
4._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
5._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
6._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
7._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
8._GC-01-6-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
9._GC-01-6-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
10._GC-01-6-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
11._GC-01-6-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
12._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
13._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
14._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
15._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
16._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
17._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
18._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
19._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
20._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
21._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
22._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
23._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
24._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
25._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
26._NA33
______AGGG________TT__CC____
27._RUQ_1577
______AGGGCCAGGG____AACC____
28._RUQ_1577
AA______GG__AGGG____AG______
29._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
30._NA_33
AA______GG__AGGG____AA______
31._RUQ_1577
________GG__AG________CC____
32._NA_33
AAAACCAGGGCCAGCCACAAAGGGGGGG
33._GC-01-6-1-6
AAAACCAGGGCCAGCCACAAAGGGGGGG
34._MITC-000715
AAAACCAGGGCCAGCCACAAAGGGGGGG
35._RUQ_1577
AAAACCAGGGCCAGCCACAAAAGGGGCG
 4344454647484950515253545556
_Input profile
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
1._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
2._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
3._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
4._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
5._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
6._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
7._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
8._GC-01-6-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
9._GC-01-6-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
10._GC-01-6-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
11._GC-01-6-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCAGGGTTCTCCTT
12._NA_33
____TT________________CTCC__
13._NA_33
____TT________________CTCC__
14._NA_33
____TT________________CTCC__
15._NA_33
____TT________________CTCC__
16._NA_33
____TT________________CTCC__
17._NA_33
____TT________________CTCC__
18._NA_33
____TT________________CTCC__
19._NA_33
____TT________________CTCC__
20._NA_33
____TT________________CTCC__
21._NA_33
____TT________________CTCC__
22._NA_33
____TT________________CTCC__
23._NA_33
____TT________________CTCC__
24._NA_33
____TT________________CTCC__
25._NA_33
____TT________________CTCC__
26._NA33
__TT__AA______________CT____
27._RUQ_1577
GGTT____GG__________TTCC__TT
28._RUQ_1577
____TT________________CCCC__
29._NA_33
____TT________________CTCC__
30._NA_33
____TT________________CCCC__
31._RUQ_1577
________GG__________________
32._NA_33
CC__AA__GGAAGG__AGCCAAAGGGAA
33._GC-01-6-1-6
CC__AA__GGAAGG__AGCCAAAGGGAA
34._MITC-000715
CC__AA__GGAAGG__AGCCAAAGGGAA
35._RUQ_1577
CC__AA__GGAAGG__AGCCAAGGGGAA
 5758596061626364656667686970
_Input profile
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
1._GC-01-006-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
2._GC-01-006-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
3._GC-01-006-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
4._GC-01-006-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
5._GC-01-006-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
6._GC-01-006-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
7._GC-01-006-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
8._GC-01-6-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
9._GC-01-6-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
10._GC-01-6-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
11._GC-01-6-1-06
GGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTTCG
12._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
13._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
14._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
15._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
16._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
17._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
18._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
19._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
20._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
21._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
22._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
23._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
24._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
25._NA_33
__CC__TTACGG__ACGGGGGG______
26._NA33
__GGCC__AC__GGACGG________CG
27._RUQ_1577
__CGCCTTAC__GGCCAGGGGGAG____
28._RUQ_1577
__CG__TTACGG__CCAGGGGG______
29._NA_33
__CG__TTAAGG__ACAGGGGG______
30._NA_33
__GG__TTACGG__CCAGGGGG______
31._RUQ_1577
GG____________CCAG__GGAG____
32._NA_33
GGGGGGAAACGGGGACGGCCCCGG____
33._GC-01-6-1-6
GGGGGGAAACGGGGACGGCCCCGG____
34._MITC-000715
GGGGGGAAACGGGGACGGCCCCGG____
35._RUQ_1577
GGCGGGAAACGGGGCCAGCCCCAG____
 7172737475767778798081828384
_Input profile
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
1._GC-01-006-1-06
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
2._GC-01-006-1-06
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
3._GC-01-006-1-06
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
4._GC-01-006-1-06
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
5._GC-01-006-1-06
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
6._GC-01-006-1-06
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
7._GC-01-006-1-06
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
8._GC-01-6-1-06
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
9._GC-01-6-1-06
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
10._GC-01-6-1-06
AACCCC__CCCCAACCCCCCAACCCTCT
11._GC-01-6-1-06
AACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCTCT
12._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
13._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
14._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
15._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
16._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
17._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
18._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
19._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
20._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
21._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
22._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
23._NA_33
AACC__________CCCC______CTCT
24._NA_33
AGCC__________CCCC______CTCT
25._NA_33
AGCC__________CCCC______CTCT
26._NA33
________________GG________CT
27._RUQ_1577
______________CCCC____CCCT__
28._RUQ_1577
AGCC__________CCCC______CTTT
29._NA_33
AACC__________CCCG______CTCT
30._NA_33
AGCC__________CCCC______CTTT
31._RUQ_1577
AG____________CCCC____CC____
32._NA_33
__GGCCAACCCC__CCGGGGAACCAGAG
33._GC-01-6-1-6
__GGCCAACCCC__CCGGGGAACCAGAG
34._MITC-000715
__GGCCAACCCC__CCGGGGAACCAGAG
35._RUQ_1577
__GGCCAACCCC__CCGGGGAACCAGAA
 858687888990919293     
_Input profile
CCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_XX_X
1._GC-01-006-1-06
CCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_XX_X
2._GC-01-006-1-06
CCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_XX_X
3._GC-01-006-1-06
CCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_XX_X
4._GC-01-006-1-06
CCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_XX_X
5._GC-01-006-1-06
CCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_XX_X
6._GC-01-006-1-06
CCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_XX_X
7._GC-01-006-1-06
CCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_XX_X
8._GC-01-6-1-06
CCTTAGCCCTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
9._GC-01-6-1-06
CCTTAGCCCTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
10._GC-01-6-1-06
CCTTAGCCCTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
11._GC-01-6-1-06
CCTTAGCCCT__TT____X_XX_XX_XX_XX_X
12._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
13._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
14._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
15._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
16._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
17._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
18._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
19._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
20._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
21._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
22._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
23._NA_33
CC__AG__CT__TT____X_XX_XX_XX_XX_X
24._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
25._NA_33
CC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
26._NA33
__________________X_XX_XX_XX_XX_X
27._RUQ_1577
____AACCCTGT______X_XX_XX_XX_XX_X
28._RUQ_1577
CC__AA__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
29._NA_33
CC__AA__TTTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
30._NA_33
CC__AA__CTGTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
31._RUQ_1577
CC____CC__GT______X_XX_XX_XX_XX_X
32._NA_33
__AA____AGACAAAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
33._GC-01-6-1-6
__AA____AGACAAAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
34._MITC-000715
__AA____AGACAAAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
35._RUQ_1577
__AG____AGACAAATGGX_XX_XX_XX_XX_X

Input profile: NA_33 GC-01-006-1-06

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP12
 Mars, 2018

1._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP5
 Mars, 2018

2._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP6
 Mars, 2018

3._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6 > FP11
 Mars, 2018

4._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10 > FP8
 Mars, 2018

5._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11 > FP9
 Mars, 2018

6._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15 > FP13
 Mars, 2018

7._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16 > FP14
 Mars, 2018

8._NA_33 GC-01-6-1-06

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 4, Tree: PL3
Notes: PL3 FP2
 Mars, 2018

9._NA_33 GC-01-6-1-06

identical
90 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 4, Tree: PL12
Notes: PL12 FP4
 Mars, 2018

10._NA_33 GC-01-6-1-06

identical
90 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 4, Tree: PL14
Notes: PL14 FP3
 Mars, 2018

11._NA_33 GC-01-6-1-06

identical
89 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 4, Tree: PL9
Notes: PL9 FP1
 Mars, 2018

12._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 14 > F
 Dapeng Zhang, 2016

13._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

14._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 10 > F
 Dapeng Zhang, 2016

15._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 11 > F
 Dapeng Zhang, 2016

16._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016

17._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 15 > F
 Dapeng Zhang, 2016

18._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 16 > F
 Dapeng Zhang, 2016

19._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

20._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

21._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

22._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

23._NA_33

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 9 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

24._NA_33

97.5 %
40 shared markers

Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (ICCRI), Indonesia
Location: KW 397 I-032
 Dapeng Zhang, 2016

25._NA_33

97.5 %
40 shared markers

Malaysian Cocoa Board (MCB), Malaysia
Location: Row 24 C0211 44
 Dapeng Zhang, 2016

26._NA_33 NA33

88 %
25 shared markers

Center for Forestry Research and Technology Transfer, Vietnam
Location: CEFORTT
 Jocelyn De Wever et al., 2019

27._NA_33 RUQ_1577

83.3 %
42 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

28._NA_33 RUQ_1577

82.5 %
40 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

29._NA_33

80 %
40 shared markers

Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG), Ghana
Location: M6 18, 19
 Dapeng Zhang, 2016

30._NA_33

80 %
40 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A D371 T2
 Dapeng Zhang, 2016

31._NA_33 RUQ_1577

76.2 %
21 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Lambert Motilal, 2023

32._NA_33

50 %
78 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: FP 4
 Mars, 2018

33._NA_33 GC-01-6-1-6

50 %
79 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 4, Tree: 1 > FP5
Notes: Brazil_Selections_Poss_grandparent
 Mars, 2018

34._NA_33 MITC-000715

50 %
79 shared markers

USDA-SHRS, United States of America
 Mars, 2018

35._NA_33 RUQ_1577

45.6 %
79 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1075 2TcSNP1350 3TcSNP534 4TcSNP591 5TcSNP42
6TcSNP418 7TcSNP702 8TcSNP1096 9TcSNP1060 10TcSNP1165
11TcSNP429 12TcSNP75 13TcSNP891 14TcSNP122 15TcSNP316
16TcSNP521 17TcSNP1062 18TcSNP836 19TcSNP878 20TcSNP929
21TcSNP413 22TcSNP653 23TcSNP1149 24TcSNP174 25TcSNP32
26TcSNP372 27TcSNP448 28TcSNP872 29TcSNP953 30TcSNP1034
31TcSNP1175 32TcSNP1111 33TcSNP577 34TcSNP90 35TcSNP998
36TcSNP150 37TcSNP28 38TcSNP751 39TcSNP1484 40TcSNP602
41TcSNP561 42TcSNP894 43TcSNP1063 44TcSNP1126 45TcSNP1270
46TcSNP606 47TcSNP329 48TcSNP689 49TcSNP944 50TcSNP1242
51TcSNP547 52TcSNP776 53TcSNP1309 54TcSNP151 55TcSNP1520
56TcSNP799 57TcSNP899 58TcSNP226 59TcSNP1439 60TcSNP1442
61TcSNP193 62TcSNP25 63TcSNP364 64TcSNP144 65TcSNP230
66TcSNP560 67TcSNP723 68TcSNP731 69TcSNP701 70TcSNP1041
71TcSNP645 72TcSNP917 73Tcm003s01336581 74Tcm003s07402719 75Tcm001s00947643
76Tcm006s26664133 77Tcm002s20575712 78TcSNP529 79TcSNP1458 80TcSNP60
81TcSNP430 82TcSNP823 83TcSNP619 84TcSNP994 85TcSNP1144
86TcSNP1156 87TcSNP469 88TcSNP999 89TcSNP242 90TcSNP1253
91TcSNP1414 92TcSNP154 93TcSNP240