SNP Profiles of NA-33   View Data

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
1._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
2._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
3._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
4._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
5._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
6._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
7._GC-01-006-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
8._GC-01-6-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
9._GC-01-6-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGG__CTTT
10._GC-01-6-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCTTT
11._GC-01-6-1-06
AAAACTACAGAGCTCTCCCCGGTTCT__
12._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
13._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
14._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
15._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
16._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
17._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
18._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
19._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
20._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
21._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
22._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
23._NA_33
AAAACTAC________CCCCGG__CT__
24._NA_33
AAACCTAC________CCCCGG__CT__
25._NA_33
AAACCTAC________CCCCGG__CT__
26._NA33
______AC________CC______CT__
27._RUQ_1577
____CTAA____TT__CC____TTCC__
28._RUQ_1577
AAACCTAA________CCCCGG__CC__
29._NA_33
AACCCTAA________CTCCGG__CC__
30._NA_33
AAACCTAA________CCCCGG__CC__
31._RUQ_1577
______AA____TT______________
32._NA_33
AA____ACAGAG__AGGG__GGAAAGAA
33._GC-01-6-1-6
AAAC__ACAGAG__AGGG__GGAAAGAA
34._MITC-000715
AAAC__ACAGAG__AGGG__GGAAAGAA
35._RUQ_1577
AAAC__AAGGAG__AGGG__GGAAGGAA
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
1._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
2._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
3._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
4._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
5._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
6._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
7._GC-01-006-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
8._GC-01-6-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
9._GC-01-6-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
10._GC-01-6-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
11._GC-01-6-1-06
AAAAAGCGCGCGCCAATTGGTTATCGGG
12._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
13._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
14._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
15._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
16._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
17._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
18._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
19._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
20._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
21._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
22._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
23._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
24._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
25._NA_33
____AG____CG________TTAT__GG
26._NA33
________CG__CC____GG__ATCGCC
27._RUQ_1577
________CC________GG__AACCCG
28._RUQ_1577
____GG____GG________TTAA__CG
29._NA_33
____AG____GG________ATAT__CC
30._NA_33
____GG____GG________TTAA__CG
31._RUQ_1577
____GGTT__________________CG
32._NA_33
TTAAAGCG__CGGGAAAAGGTTATCGCC
33._GC-01-6-1-6
TTAAAGCG__CGGGAAAAGGTTATCGCC
34._MITC-000715
TTAAAGCG__CGGGAAAAGGTTATCGCC
35._RUQ_1577
TTACGGCG__GGGGAAAAGGTTAAGGCG
 2930313233343536373839404142
_Input profile
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
1._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
2._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
3._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
4._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
5._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
6._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
7._GC-01-006-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
8._GC-01-6-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
9._GC-01-6-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
10._GC-01-6-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
11._GC-01-6-1-06
AATTGGAGGGCCAGGGGTTTAGCCGGCC
12._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
13._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
14._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
15._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
16._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
17._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
18._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
19._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
20._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
21._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
22._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
23._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
24._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
25._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
26._NA33
______AGGG________TT__CC____
27._RUQ_1577
______AGGGCCAGGG____AACC____
28._RUQ_1577
AA______GG__AGGG____AG______
29._NA_33
AA______GG__AGGG____AG______
30._NA_33
AA______GG__AGGG____AA______
31._RUQ_1577
________GG__AG________CC____
32._NA_33
AAAACCAGGGCCAGCCACAAAGGGGGGG
33._GC-01-6-1-6
AAAACCAGGGCCAGCCACAAAGGGGGGG
34._MITC-000715
AAAACCAGGGCCAGCCACAAAGGGGGGG
35._RUQ_1577
AAAACCAGGGCCAGCCACAAAAGGGGCG
 4344454647484950515253545556
_Input profile
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
1._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
2._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
3._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
4._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
5._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
6._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
7._GC-01-006-1-06
GGTTTTAAGGAACCCC__AGGGTTCTCC
8._GC-01-6-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
9._GC-01-6-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
10._GC-01-6-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
11._GC-01-6-1-06
GGTTTTAAGGAACCCCGGAGGGTTCTCC
12._NA_33
____TT__________________CTCC
13._NA_33
____TT__________________CTCC
14._NA_33
____TT__________________CTCC
15._NA_33
____TT__________________CTCC
16._NA_33
____TT__________________CTCC
17._NA_33
____TT__________________CTCC
18._NA_33
____TT__________________CTCC
19._NA_33
____TT__________________CTCC
20._NA_33
____TT__________________CTCC
21._NA_33
____TT__________________CTCC
22._NA_33
____TT__________________CTCC
23._NA_33
____TT__________________CTCC
24._NA_33
____TT__________________CTCC
25._NA_33
____TT__________________CTCC
26._NA33
__TT__AA________________CT__
27._RUQ_1577
GGTT____GG____________TTCC__
28._RUQ_1577
____TT__________________CCCC
29._NA_33
____TT__________________CTCC
30._NA_33
____TT__________________CCCC
31._RUQ_1577
________GG__________________
32._NA_33
CC__AA__GGAAGG__GGAGCCAAAGGG
33._GC-01-6-1-6
CC__AA__GGAAGG__GGAGCCAAAGGG
34._MITC-000715
CC__AA__GGAAGG__GGAGCCAAAGGG
35._RUQ_1577
CC__AA__GGAAGG__GGAGCCAAGGGG
 5758596061626364656667686970
_Input profile
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
1._GC-01-006-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
2._GC-01-006-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
3._GC-01-006-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
4._GC-01-006-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
5._GC-01-006-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
6._GC-01-006-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
7._GC-01-006-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
8._GC-01-6-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
9._GC-01-6-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
10._GC-01-6-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
11._GC-01-6-1-06
TTGGCCCCTTACGGGGACGGGGGGGGTT
12._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
13._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
14._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
15._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
16._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
17._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
18._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
19._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
20._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
21._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
22._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
23._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
24._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
25._NA_33
____CC__TTACGG__ACGGGGGG____
26._NA33
____GGCC__AC__GGACGG________
27._RUQ_1577
TT__CGCCTTAC__GGCCAGGGGGAG__
28._RUQ_1577
____CG__TTACGG__CCAGGGGG____
29._NA_33
____CG__TTAAGG__ACAGGGGG____
30._NA_33
____GG__TTACGG__CCAGGGGG____
31._RUQ_1577
__GG____________CCAG__GGAG__
32._NA_33
AAGGGGGGAAACGGGGACGGCCCCGG__
33._GC-01-6-1-6
AAGGGGGGAAACGGGGACGGCCCCGG__
34._MITC-000715
AAGGGGGGAAACGGGGACGGCCCCGG__
35._RUQ_1577
AAGGCGGGAAACGGGGCCAGCCCCAG__
 7172737475767778798081828384
_Input profile
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
1._GC-01-006-1-06
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
2._GC-01-006-1-06
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
3._GC-01-006-1-06
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
4._GC-01-006-1-06
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
5._GC-01-006-1-06
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
6._GC-01-006-1-06
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
7._GC-01-006-1-06
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
8._GC-01-6-1-06
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
9._GC-01-6-1-06
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
10._GC-01-6-1-06
CGAACCCC__CCCCAACCCCCCAACCCT
11._GC-01-6-1-06
CGAACCCCAACCCCAACCCCCCAACCCT
12._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
13._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
14._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
15._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
16._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
17._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
18._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
19._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
20._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
21._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
22._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
23._NA_33
__AACC__________CCCC______CT
24._NA_33
__AGCC__________CCCC______CT
25._NA_33
__AGCC__________CCCC______CT
26._NA33
CG________________GG________
27._RUQ_1577
________________CCCC____CCCT
28._RUQ_1577
__AGCC__________CCCC______CT
29._NA_33
__AACC__________CCCG______CT
30._NA_33
__AGCC__________CCCC______CT
31._RUQ_1577
__AG____________CCCC____CC__
32._NA_33
____GGCCAACCCC__CCGGGGAACCAG
33._GC-01-6-1-6
____GGCCAACCCC__CCGGGGAACCAG
34._MITC-000715
____GGCCAACCCC__CCGGGGAACCAG
35._RUQ_1577
____GGCCAACCCC__CCGGGGAACCAG
 85868788899091929394    
_Input profile
CTCCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
1._GC-01-006-1-06
CTCCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
2._GC-01-006-1-06
CTCCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
3._GC-01-006-1-06
CTCCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
4._GC-01-006-1-06
CTCCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
5._GC-01-006-1-06
CTCCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
6._GC-01-006-1-06
CTCCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
7._GC-01-006-1-06
CTCCTTAGCCCTGTTTTTGGX_XX_XX_XX_X
8._GC-01-6-1-06
CTCCTTAGCCCTGTTT____X_XX_XX_XX_X
9._GC-01-6-1-06
CTCCTTAGCCCTGTTT____X_XX_XX_XX_X
10._GC-01-6-1-06
CTCCTTAGCCCTGTTT____X_XX_XX_XX_X
11._GC-01-6-1-06
CTCCTTAGCCCT__TT____X_XX_XX_XX_X
12._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
13._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
14._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
15._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
16._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
17._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
18._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
19._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
20._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
21._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
22._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
23._NA_33
CTCC__AG__CT__TT____X_XX_XX_XX_X
24._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
25._NA_33
CTCC__AG__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
26._NA33
CT__________________X_XX_XX_XX_X
27._RUQ_1577
______AACCCTGT______X_XX_XX_XX_X
28._RUQ_1577
TTCC__AA__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
29._NA_33
CTCC__AA__TTTTTT____X_XX_XX_XX_X
30._NA_33
TTCC__AA__CTGTTT____X_XX_XX_XX_X
31._RUQ_1577
__CC____CC__GT______X_XX_XX_XX_X
32._NA_33
AG__AA____AGACAAAAGGX_XX_XX_XX_X
33._GC-01-6-1-6
AG__AA____AGACAAAAGGX_XX_XX_XX_X
34._MITC-000715
AG__AA____AGACAAAAGGX_XX_XX_XX_X
35._RUQ_1577
AA__AG____AGACAAATGGX_XX_XX_XX_X

Input profile: NA_33 GC-01-006-1-06

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6 > FP11
 Mars, 2018

1._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP5
 Mars, 2018

2._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP6
 Mars, 2018

3._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10 > FP8
 Mars, 2018

4._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11 > FP9
 Mars, 2018

5._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15 > FP13
 Mars, 2018

6._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16 > FP14
 Mars, 2018

7._NA_33 GC-01-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP12
 Mars, 2018

8._NA_33 GC-01-6-1-06

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 4, Tree: PL3
Notes: PL3 FP2
 Mars, 2018

9._NA_33 GC-01-6-1-06

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 4, Tree: PL12
Notes: PL12 FP4
 Mars, 2018

10._NA_33 GC-01-6-1-06

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 4, Tree: PL14
Notes: PL14 FP3
 Mars, 2018

11._NA_33 GC-01-6-1-06

identical
90 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 4, Tree: PL9
Notes: PL9 FP1
 Mars, 2018

12._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 14 > F
 Dapeng Zhang, 2016

13._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

14._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 10 > F
 Dapeng Zhang, 2016

15._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 11 > F
 Dapeng Zhang, 2016

16._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016

17._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 15 > F
 Dapeng Zhang, 2016

18._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 16 > F
 Dapeng Zhang, 2016

19._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

20._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

21._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

22._NA_33

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

23._NA_33

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1104 9 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

24._NA_33

97.5 %
40 shared markers

Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (ICCRI), Indonesia
Location: KW 397 I-032
 Dapeng Zhang, 2016

25._NA_33

97.5 %
40 shared markers

Malaysian Cocoa Board (MCB), Malaysia
Location: Row 24 C0211 44
 Dapeng Zhang, 2016

26._NA_33 NA33

88 %
25 shared markers

Center for Forestry Research and Technology Transfer, Vietnam
Location: CEFORTT
 Jocelyn De Wever et al., 2019

27._NA_33 RUQ_1577

83.3 %
42 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

28._NA_33 RUQ_1577

82.5 %
40 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

29._NA_33

80 %
40 shared markers

Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG), Ghana
Location: M6 18, 19
 Dapeng Zhang, 2016

30._NA_33

80 %
40 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 4A D371 T2
 Dapeng Zhang, 2016

31._NA_33 RUQ_1577

76.2 %
21 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Lambert Motilal, 2023

32._NA_33

50.6 %
79 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: FP 4
 Mars, 2018

33._NA_33 GC-01-6-1-6

50.6 %
80 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 4, Tree: 1 > FP5
Notes: Brazil_Selections_Poss_grandparent
 Mars, 2018

34._NA_33 MITC-000715

50.6 %
80 shared markers

USDA-SHRS, United States of America
 Mars, 2018

35._NA_33 RUQ_1577

46.3 %
80 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1075 2TcSNP1350 3TcSNP534 4TcSNP591 5TcSNP42
6TcSNP418 7TcSNP702 8TcSNP1096 9TcSNP1060 10TcSNP1165
11TcSNP429 12TcSNP75 13TcSNP891 14TcSNP122 15TcSNP316
16TcSNP521 17TcSNP1062 18TcSNP836 19TcSNP878 20TcSNP929
21TcSNP413 22TcSNP653 23TcSNP1149 24TcSNP174 25TcSNP32
26TcSNP372 27TcSNP448 28TcSNP872 29TcSNP953 30TcSNP1034
31TcSNP1175 32TcSNP1111 33TcSNP577 34TcSNP90 35TcSNP998
36TcSNP150 37TcSNP28 38TcSNP751 39TcSNP1484 40TcSNP602
41TcSNP561 42TcSNP894 43TcSNP1063 44TcSNP1126 45TcSNP1270
46TcSNP606 47TcSNP329 48TcSNP689 49TcSNP944 50TcSNP1242
51TcSNP1383 52TcSNP547 53TcSNP776 54TcSNP1309 55TcSNP151
56TcSNP1520 57TcSNP799 58TcSNP899 59TcSNP226 60TcSNP1439
61TcSNP1442 62TcSNP193 63TcSNP25 64TcSNP364 65TcSNP144
66TcSNP230 67TcSNP560 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP701
71TcSNP1041 72TcSNP645 73TcSNP917 74Tcm003s01336581 75Tcm003s07402719
76Tcm001s00947643 77Tcm006s26664133 78Tcm002s20575712 79TcSNP529 80TcSNP1458
81TcSNP60 82TcSNP430 83TcSNP823 84TcSNP619 85TcSNP994
86TcSNP1144 87TcSNP1156 88TcSNP469 89TcSNP999 90TcSNP242
91TcSNP1253 92TcSNP1414 93TcSNP154 94TcSNP240