SNP Profiles of "OC 61 [VEN]"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-05-039-1-39
GGGGTTGGCTTTCCCCACTTCCAAAGAA
2. _GC-05-039-1-39
GGGGTTGGCTTTCCCCACTTCCAAAGAA
3. _GC-05-039-1-39
GGGGTTGGCTTTCCCCCCTTCCAAAGAA
4. _GC-05-039-1-39
GGGGTTGGCTTTCCCCCCTTCCAAAGAA
5. _GC-05-039-1-39
GGGGTTGGCTTTCCCCCCTTCCAAAGAA
6. _GC-05-040-1-40
GGGGTTGGCTTTCCCCCCTTCCAAAGAA
7. _GC-05-040-1-40
GGGGTTGGCTTTCCCCCCTTCCAAAGAA
8. _GC-05-040-1-40
GGGGTTGGCTTTCCCCCCTTCCAAAGAA
9. _GC-05-040-1-40
GGGGTTGGCTTTCCCCCCTTCCAAAGAA
10. _5139_2
GG___TT_______________ACTTCC______AA
11. _5139_1_>_FP
GG___TT_______________ACTTCC______AA
12. _5139_3_>_FP
GG___TT_______________CCTTCC______AA
13. _5139_4_>_FP
GG___TT_______________CCTTCC______AA
14. _5139_5_>_FP
GG___TT_______________CCTTCC______AA
15. _5140_1_>_FP
GG___TT_______________CCTTCC______AA
16. _5140_3_>_FP
GG___TT_______________CCTTCC______AA
17. _5140_4_>_FP
GG___TT_______________CCTTCC______AA
18. _5140_5_>_FP
GG___TT_______________CCTTCC______AA
19. _4A_C317_T1
GG___AT_______________ACGTTT______AC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-05-039-1-39
CGAGGGCCATAGGGAATTAGGGAACCAA
2. _GC-05-039-1-39
CGAGGGCCATAGGGAATTAGGGAACCAA
3. _GC-05-039-1-39
CGAGGGCCATAGGGAATTAGGGAACCAA
4. _GC-05-039-1-39
CGAGGGCCATAGGGAATTAGGGAACCAA
5. _GC-05-039-1-39
CGAGGGCCATAGGGAATTAGGGAACCAA
6. _GC-05-040-1-40
CGAGGGCCATAGGGAATTAGGGAACCAA
7. _GC-05-040-1-40
CGAGGGCCATAGGGAATTAGGGAACCAA
8. _GC-05-040-1-40
CGAGGGCCATAGGGAATTAGGGAACCAA
9. _GC-05-040-1-40
CGAGGGCCATAGGGAATTAGGGAACCAA
10. _5139_2
CGAG___CC_________AA______GG______AA
11. _5139_1_>_FP
CGAG___CC_________AA______GG______AA
12. _5139_3_>_FP
CGAG___CC_________AA______GG______AA
13. _5139_4_>_FP
CGAG___CC_________AA______GG______AA
14. _5139_5_>_FP
CGAG___CC_________AA______GG______AA
15. _5140_1_>_FP
CGAG___CC_________AA______GG______AA
16. _5140_3_>_FP
CGAG___CC_________AA______GG______AA
17. _5140_4_>_FP
CGAG___CC_________AA______GG______AA
18. _5140_5_>_FP
CGAG___CC_________AA______GG______AA
19. _4A_C317_T1
___GG___CT_________AT______GG______AG
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-05-039-1-39
CCCCTTGGTTAACCCCCTAGTTGGAGAA
2. _GC-05-039-1-39
CCCCTTGGTTAACCCCCTAGTTGGAGAA
3. _GC-05-039-1-39
CCCCTTGGTTAACCCCCTAGTTGGAGAA
4. _GC-05-039-1-39
CCCCTTGGTTAACCCCCTAGTTGGAGAA
5. _GC-05-039-1-39
CCCCTTGGTTAACCCCCTAGTTGGAGAA
6. _GC-05-040-1-40
CCCCTTGGTTAACCCCCTAGTTGGAGAA
7. _GC-05-040-1-40
CCCCTTGGTTAACCCCCTAGTTGGAGAA
8. _GC-05-040-1-40
CCCCTTGGTTAACCCCCTAGTTGGAGAA
9. _GC-05-040-1-40
CCCCTTGGTTAACCCCCTAGTTGGAGAA
10. _5139_2
___CCTT___TT___CCCC______TTGG______
11. _5139_1_>_FP
___CCTT___TT___CCCC______TTGG______
12. _5139_3_>_FP
___CCTT___TT___CCCC______TTGG______
13. _5139_4_>_FP
___CCTT___TT___CCCC______TTGG______
14. _5139_5_>_FP
___CCTT___TT___CCCC______TTGG______
15. _5140_1_>_FP
___CCTT___TT___CCCC______TTGG______
16. _5140_3_>_FP
___CCTT___TT___CCCC______TTGG______
17. _5140_4_>_FP
___CCTT___TT___CCCC______TTGG______
18. _5140_5_>_FP
___CCTT___TT___CCCC______TTGG______
19. _4A_C317_T1
___CCCC___GT___CGCC______CTAG______
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-05-039-1-39
CTTTGGGGTTGGTTCCGGAACGCCCCCC
2. _GC-05-039-1-39
CTTTGGGGTTGGTTCCGGAACGCCCCCC
3. _GC-05-039-1-39
CTTTGGGGTTGGTTCCGGAACGCCCCCC
4. _GC-05-039-1-39
CTTTGGGGTTGGTTCCGGAACGCCCCCC
5. _GC-05-039-1-39
CTTTGGGGTTGGTTCCGGAACGCCCCCC
6. _GC-05-040-1-40
CTTTGGGGTTGGTTCCGGAACGCCCCCC
7. _GC-05-040-1-40
CTTTGGGGTTGGTTCCGGAACGCCCCCC
8. _GC-05-040-1-40
CTTTGGGGTTGGTTCCGGAACGCCCCCC
9. _GC-05-040-1-40
CTTTGGGGTTGGTTCCGGAACGCCCCCC
10. _5139_2
______GG_____________________CG___CC___
11. _5139_1_>_FP
______GG_____________________CG___CC___
12. _5139_3_>_FP
______GG_____________________CG___CC___
13. _5139_4_>_FP
______GG_____________________CG___CC___
14. _5139_5_>_FP
______GG_____________________CG___CC___
15. _5140_1_>_FP
______GG_____________________CG___CC___
16. _5140_3_>_FP
______GG_____________________CG___CC___
17. _5140_4_>_FP
______GG_____________________CG___CC___
18. _5140_5_>_FP
______GG_____________________CG___CC___
19. _4A_C317_T1
______TT_____________________CG___CC___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-05-039-1-39
GGTTGGCTAATTAGCCTTCCTTAAGGAA
2. _GC-05-039-1-39
GGTTGGCTAATTAGCCTTCCTTAAGGAA
3. _GC-05-039-1-39
GGTTGGCTAATTAGCCTTCCTTAAGGAA
4. _GC-05-039-1-39
GGTTGGCTAATTAGCCTTCCTTAAGGAA
5. _GC-05-039-1-39
GGTTGGCTAATTAGCCTTCCTTAAGGAA
6. _GC-05-040-1-40
GGTTGGCTAATTAGCCTTCCTTAAGGAA
7. _GC-05-040-1-40
GGTTGGCTAATTAGCCTTCCTTAAGGAA
8. _GC-05-040-1-40
GGTTGGCTAATTAGCCTTCCTTAAGGAA
9. _GC-05-040-1-40
GGTTGGCTAATTAGCCTTCCTTAAGGAA
10. _5139_2
___TTGG___AATTAG_________TTAA___AA
11. _5139_1_>_FP
___TTGG___AATTAG_________TTAA___AA
12. _5139_3_>_FP
___TTGG___AATTAG_________TTAA___AA
13. _5139_4_>_FP
___TTGG___AATTAG_________TTAA___AA
14. _5139_5_>_FP
___TTGG___AATTAG_________TTAA___AA
15. _5140_1_>_FP
___TTGG___AATTAG_________TTAA___AA
16. _5140_3_>_FP
___TTGG___AATTAG_________TTAA___AA
17. _5140_4_>_FP
___TTGG___AATTAG_________TTAA___AA
18. _5140_5_>_FP
___TTGG___AATTAG_________TTAA___AA
19. _4A_C317_T1
___TTGG___AACTAA_________TTAA___AT
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-05-039-1-39
CCAATTTTTTTTCTGGCCTTCCTTAAGG
2. _GC-05-039-1-39
CCAATTTTTTTTCTGGCCTTCCTTAAGG
3. _GC-05-039-1-39
CCAATTTTTTTTCTGGCCTTCCTTAAGG
4. _GC-05-039-1-39
CCAATTTTTTTTCTGGCCTTCCTTAAGG
5. _GC-05-039-1-39
CCAATTTTTTTTCTGGCCTTCCTTAAGG
6. _GC-05-040-1-40
CCAATTTTTTTTCTGGCCTTCCTTAAGG
7. _GC-05-040-1-40
CCAATTTTTTTTCTGGCCTTCCTTAAGG
8. _GC-05-040-1-40
CCAATTTTTTTTCT___CCTTCCTTAAGG
9. _GC-05-040-1-40
CCAATTTTTTTTCTGGCCTTCCTTAAGG
10. _5139_2
_________TT______CT______TTCC___AA___
11. _5139_1_>_FP
_________TT______CT______TTCC___AA___
12. _5139_3_>_FP
_________TT______CT______TTCC___AA___
13. _5139_4_>_FP
_________TT______CT______TTCC___AA___
14. _5139_5_>_FP
_________TT______CT______TTCC___AA___
15. _5140_1_>_FP
_________TT______CT______TTCC___AA___
16. _5140_3_>_FP
_________TT______CT______TTCC___AA___
17. _5140_4_>_FP
_________TT______CT______TTCC___AA___
18. _5140_5_>_FP
_________TT______CT______TTCC___AA___
19. _4A_C317_T1
__________________CT______GTCC___AA___
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95    
1. _GC-05-039-1-39
TTTTCTGGAATTCCGGACAGAAX_XX_XX_X
2. _GC-05-039-1-39
TTTTCTGGAATTCCGGACAGAAX_XX_XX_X
3. _GC-05-039-1-39
TTTTCTGGAATTCCGGACAGAAX_XX_XX_X
4. _GC-05-039-1-39
TTTTCTGGAATTCCGGACAGAAX_XX_XX_X
5. _GC-05-039-1-39
TTTTCTGGAATTCCGGACAGAAX_XX_XX_X
6. _GC-05-040-1-40
TTTTCTGGAATTCCGGACAGAAX_XX_XX_X
7. _GC-05-040-1-40
TTTTCTGGAATTCCGGACAGAAX_XX_XX_X
8. _GC-05-040-1-40
TTTTCTGGAATTCCGGACAGAAX_XX_XX_X
9. _GC-05-040-1-40
TTTTCTGGAATTCCGGACAGAAX_XX_XX_X
10. _5139_2
TT___CTGGAATT_______________X_XX_XX_X
11. _5139_1_>_FP
TT___CTGGAATT_______________X_XX_XX_X
12. _5139_3_>_FP
TT___CTGGAATT_______________X_XX_XX_X
13. _5139_4_>_FP
TT___CTGGAATT_______________X_XX_XX_X
14. _5139_5_>_FP
TT___CTGGAATT_______________X_XX_XX_X
15. _5140_1_>_FP
TT___CTGGAATT_______________X_XX_XX_X
16. _5140_3_>_FP
TT___CTGGAATT_______________X_XX_XX_X
17. _5140_4_>_FP
TT___CTGGAATT_______________X_XX_XX_X
18. _5140_5_>_FP
TT___CTGGAATT_______________X_XX_XX_X
19. _4A_C317_T1
TT___CTGGGGCT_______________X_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._OC_61_[VEN] GC-05-039-1-39
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018
2._OC_61_[VEN] GC-05-039-1-39
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
3._OC_61_[VEN] GC-05-039-1-39
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP4
 Mars, 2018
4._OC_61_[VEN] GC-05-039-1-39
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP2
 Mars, 2018
5._OC_61_[VEN] GC-05-039-1-39
Location: Tree: 5
Notes: 5 > FP3
 Mars, 2018
6._OC_61_[VEN] GC-05-040-1-40
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018
7._OC_61_[VEN] GC-05-040-1-40
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP2
 Mars, 2018
8._OC_61_[VEN] GC-05-040-1-40
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP3
 Mars, 2018
9._OC_61_[VEN] GC-05-040-1-40
Location: Tree: 5
Notes: 5 > FP4
 Mars, 2018
10._OC_61_[VEN]
Location: 5139 2
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
11._OC_61_[VEN]
Location: 5139 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
12._OC_61_[VEN]
Location: 5139 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
13._OC_61_[VEN]
Location: 5139 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
14._OC_61_[VEN]
Location: 5139 5 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
15._OC_61_[VEN]
Location: 5140 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
16._OC_61_[VEN]
Location: 5140 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
17._OC_61_[VEN]
Location: 5140 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
18._OC_61_[VEN]
Location: 5140 5 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T) Trinidad and Tobago

19._OC_61_[VEN]
Location: 4A C317 T1
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP521 30TcSNP529
31TcSNP534 32TcSNP547 33TcSNP560 34TcSNP561 35TcSNP577
36TcSNP591 37TcSNP602 38TcSNP606 39TcSNP619 40TcSNP645
41TcSNP653 42TcSNP689 43TcSNP701 44TcSNP702 45TcSNP723
46TcSNP731 47TcSNP751 48TcSNP776 49TcSNP799 50TcSNP823
51TcSNP836 52TcSNP860 53TcSNP872 54TcSNP878 55TcSNP891
56TcSNP894 57TcSNP899 58TcSNP917 59TcSNP929 60TcSNP944
61TcSNP953 62TcSNP994 63TcSNP998 64TcSNP999 65TcSNP1034
66TcSNP1041 67TcSNP1060 68TcSNP1062 69TcSNP1063 70TcSNP1075
71TcSNP1096 72TcSNP1111 73TcSNP1126 74TcSNP1144 75TcSNP1149
76TcSNP1156 77TcSNP1165 78TcSNP1175 79TcSNP1242 80TcSNP1253
81TcSNP1270 82TcSNP1309 83TcSNP1350 84TcSNP1383 85TcSNP1414
86TcSNP1439 87TcSNP1442 88TcSNP1458 89TcSNP1484 90TcSNP1520
91Tcm001s00947643 92Tcm002s20575712 93Tcm003s01336581 94Tcm003s07402719 95Tcm006s26664133