SNP Profiles of "NA 26"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-04-021-2-03
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
2. _GC-04-021-2-03
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
3. _GC-04-021-2-03
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
4. _GC-04-021-2-03
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
5. _GC-04-021-2-03
______GGGGTT___GG______CCTTCCTT___
6. _4203_2
______GG___TT___________________________
7. _4203_4_>_FP
______GG___TT___________________________
8. _4203_6_>_FP
______GG___TT___________________________
9. _4203_7_>_FP
______GG___TT___________________________
10. _4203_8_>_FP
______GG___TT___________________________
11. _RUQ_1230
__________________________________________
12. _RUQ_1230
CTCC_________TT___CCGG____________GG
13. _RUQ_1230
______GGCCTT___GG______GGAACCAA___
14. _RUQ_1230
______________________________TTCC______
15. _RUQ_1230
______GG___TT___________________________
16. _5B_E352_T5
______CG___AT___________________________
17. _MITC-000034
______GGCCTT___GG______GGAACCAA___
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-04-021-2-03
___ACGGCTATGG___AA___CGAGGGCT___
2. _GC-04-021-2-03
___ACGGCTATGG___AA___CGAGGGCT___
3. _GC-04-021-2-03
___ACGGCTATGG___AA___CGAGGGCT___
4. _GC-04-021-2-03
___ACGGCTATGG___AA___CGAGGGCT___
5. _GC-04-021-2-03
___ACGGCTATGG___AA___CGAGGGCT___
6. _4203_2
___ACGGCT_________AA___CGAG___CT___
7. _4203_4_>_FP
___ACGGCT_________AA___CGAG___CT___
8. _4203_6_>_FP
___ACGGCT_________AA___CGAG___CT___
9. _4203_7_>_FP
___ACGGCT_________AA___CGAG___CT___
10. _4203_8_>_FP
___ACGGCT_________AA___CGAG___CT___
11. _RUQ_1230
___AC___CT___GG___AA___CGAG_________
12. _RUQ_1230
TTAC____________AG___GG___AG______CT
13. _RUQ_1230
___ACCCAGATGG___AA___CGAGGGAG___
14. _RUQ_1230
___ACGGCT___GG___AA___CGAG___CT___
15. _RUQ_1230
___ACGGCT_________AA___CGAG___CT___
16. _5B_E352_T5
___CCTTCT_________AC___GGAG___CT___
17. _MITC-000034
___ACCCAGATGG___AA___CGAGGGAG___
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-04-021-2-03
___AAGG___GGATCTGG___GGAACCAA___
2. _GC-04-021-2-03
___AAGG___GGATCTGG___GGAACCAA___
3. _GC-04-021-2-03
___AAGG___GGATCTGG___GGAACCAA___
4. _GC-04-021-2-03
___AAGG___GGATCTGG___GGAACCAA___
5. _GC-04-021-2-03
___AAGG___GGATCTGG___GGAACCAA___
6. _4203_2
_______________AT_________GG______AA___
7. _4203_4_>_FP
_______________AT_________GG______AA___
8. _4203_6_>_FP
_______________AT_________GG______AA___
9. _4203_7_>_FP
_______________AT_________GG______AA___
10. _4203_8_>_FP
_______________AT_________GG______AA___
11. _RUQ_1230
____________GGATCT____________CC______
12. _RUQ_1230
AC___GGAA____________CC_______________
13. _RUQ_1230
___TTGG___GGATAGGG___GGAAGG___AG
14. _RUQ_1230
______GG___GGAT_______________CCAA___
15. _RUQ_1230
_______________AT_________GG______AA___
16. _5B_E352_T5
_______________AT_________AG______AA___
17. _MITC-000034
___TTGG___GGATAGGG___GGAAGG___AG
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-04-021-2-03
___AA___CCCT___AAGGGGGG___ACCCAA
2. _GC-04-021-2-03
___AA___CCCT___AAGGGGGG___ACCCAA
3. _GC-04-021-2-03
___AA___CCCT___AAGGGGGG___ACCCAA
4. _GC-04-021-2-03
___AA___CCCT___AAGGGGGG___ACCCAA
5. _GC-04-021-2-03
___AA___CCCT___AAGGGGGG___ACCCAA
6. _4203_2
_________CCCT______GG___GG___AC______
7. _4203_4_>_FP
_________CCCT______GG___GG___AC______
8. _4203_6_>_FP
_________CCCT______GG___GG___AC______
9. _4203_7_>_FP
_________CCCT______GG___GG___AC______
10. _4203_8_>_FP
_________CCCT______GG___GG___AC______
11. _RUQ_1230
___________________________GG___ACCCAA
12. _RUQ_1230
AC___CCCC___AA_________GGATACCC___
13. _RUQ_1230
___AA___CC______AACCGGGG___ACGG___
14. _RUQ_1230
_________CCCT______GG___GG___ACCC___
15. _RUQ_1230
_________CCCT______GG___GG___AC______
16. _5B_E352_T5
_________ACCC______GG___GG___AC______
17. _MITC-000034
___AA___CC______AACCGGGG___ACGG___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-04-021-2-03
CC_________AAAA______TTCCGGGG___TT
2. _GC-04-021-2-03
CC_________AAAA___AATTCCGGGG___TT
3. _GC-04-021-2-03
CC_________AAAA___AATTCCGGGG___TT
4. _GC-04-021-2-03
CC_________AAAA___AATTCCGGGG___TT
5. _GC-04-021-2-03
CC_________AAAA___AATTCCGGGG___TT
6. _4203_2
CC_________AA_______________GG_________
7. _4203_4_>_FP
CC_________AA_______________GG_________
8. _4203_6_>_FP
CC_________AA_______________GG_________
9. _4203_7_>_FP
CC_________AA_______________GG_________
10. _4203_8_>_FP
CC_________AA_______________GG_________
11. _RUQ_1230
_______________________________________TT
12. _RUQ_1230
___TTAGCCAA___CC______TTGGGGTT___
13. _RUQ_1230
GG____________AA___AA______CCGG___AA
14. _RUQ_1230
CC________________________TTGGGG______
15. _RUQ_1230
CC_________AA_______________GG_________
16. _5B_E352_T5
CC_________AA_______________GG_________
17. _MITC-000034
GG____________AA___AA______CCGG___AA
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-04-021-2-03
GTTT___CC___GG___CCCCCCCCGGCTGG
2. _GC-04-021-2-03
GTTT___CC___GG___CCCCCCCCGGCTGG
3. _GC-04-021-2-03
GTTT___CC___GG___CCCCCCCCGGCTGG
4. _GC-04-021-2-03
GTTT___CC___GG___CCCCCCCCGGCTGG
5. _GC-04-021-2-03
GTTT___CC___GG___CCCCCCCCGGCTGG
6. _4203_2
_____________________CC___CC______CTGG
7. _4203_4_>_FP
_____________________CC___CC______CTGG
8. _4203_6_>_FP
_____________________CC___CC______CTGG
9. _4203_7_>_FP
_____________________CC___CC______CTGG
10. _4203_8_>_FP
_____________________CC___CC______CTGG
11. _RUQ_1230
__________________GGGGGGCC____________
12. _RUQ_1230
______TTCCATTT___CC_________GG______
13. _RUQ_1230
ACAA___CC___CCGGGG___GGGGGGAGGG
14. _RUQ_1230
___TT___CC_________CCCCCC___-______
15. _RUQ_1230
_____________________CC___CC______CTGG
16. _5B_E352_T5
_____________________CC___TT______CCGG
17. _MITC-000034
ACAA___CC___CCGGGG___GGGGGGAGGG
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1. _GC-04-021-2-03
CC___AACTAGCC______TTCG___CTAGGG
2. _GC-04-021-2-03
CC___AACTAGCC______TTCG___CTAGGG
3. _GC-04-021-2-03
CC___AACTAGCC______TTCG___CTAGGG
4. _GC-04-021-2-03
CC___AACTAGCC______TTCG___CTAGGG
5. _GC-04-021-2-03
CC___AACTAGCC______TTCG___CTAGGG
6. _4203_2
______AACTAG__________________CTAG___
7. _4203_4_>_FP
______AACTAG__________________CTAG___
8. _4203_6_>_FP
______AACTAG__________________CTAG___
9. _4203_7_>_FP
______AACTAG__________________CTAG___
10. _4203_8_>_FP
______AACTAG__________________CTAG___
11. _RUQ_1230
_________CT_______________CG___CT______
12. _RUQ_1230
___CC______AGCCTTAA______CC___AG___
13. _RUQ_1230
GG___AAAGAG_________AA______AGAGCC
14. _RUQ_1230
____________AGCC_______________CT___GG
15. _RUQ_1230
______AACTAG__________________CTAG___
16. _5B_E352_T5
______AATTAA__________________CCGG___
17. _MITC-000034
GG___AAAGAG_________AA______AGAGCC
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1. _GC-04-021-2-03
AACCGG___TTCCTTCTCCGT______CCTT
2. _GC-04-021-2-03
AACCGG___TTCCTTCTCCGT______CCTT
3. _GC-04-021-2-03
AACCGG___TTCCTTCTCCGT______CCTT
4. _GC-04-021-2-03
AACCGG___TTCCTTCTCCGT______CCTT
5. _GC-04-021-2-03
AACCGG___TTCCTTCTCCGT______CCTT
6. _4203_2
AA____________CC______CC____________TT
7. _4203_4_>_FP
AA____________CC______CC____________TT
8. _4203_6_>_FP
AA____________CC______CC____________TT
9. _4203_7_>_FP
AA____________CC______CC____________TT
10. _4203_8_>_FP
AA____________CC______CC____________TT
11. _RUQ_1230
______GG___TT___________________________
12. _RUQ_1230
_________TT___CC____________GGAA___TT
13. _RUQ_1230
AAGGGG_________AAAG___AC_________AA
14. _RUQ_1230
______GG___TT________________________TT
15. _RUQ_1230
AA____________CC______CC____________TT
16. _5B_E352_T5
AT____________CC______CT____________GT
17. _MITC-000034
AAGGGG_________AAAG___AC_________AA
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1. _GC-04-021-2-03
TT______TTCCGG______TTCCTTCGAACC
2. _GC-04-021-2-03
TT______TTCCGG______TTCCTTCGAACC
3. _GC-04-021-2-03
TT______TTCCGG______TTCCTTCGAACC
4. _GC-04-021-2-03
TT______TTCCGG______TTCCTTCGAACC
5. _GC-04-021-2-03
TT______TTCCGG______TTCCTTCGAACC
6. _4203_2
TT_________CC_________TT___TTCGAACC
7. _4203_4_>_FP
TT_________CC_________TT___TTCGAACC
8. _4203_6_>_FP
TT_________CC_________TT___TTCGAACC
9. _4203_7_>_FP
TT_________CC_________TT___TTCGAACC
10. _4203_8_>_FP
TT_________CC_________TT___TTCGAACC
11. _RUQ_1230
___________________________CC___CG______
12. _RUQ_1230
___GGAT_________AGGG_________CG______
13. _RUQ_1230
AA______AACCGG______AAGGAACGAAGG
14. _RUQ_1230
_________TT_______________CCTTCGAA___
15. _RUQ_1230
TT_________CC_________TT___TTCGAGCC
16. _5B_E352_T5
TT_________CC_________CT___TTCGAGCC
17. _MITC-000034
AA______AACCGG______AAGGAACGAAGG
 127 128 129 130 131 132 133        
1. _GC-04-021-2-03
______CCAAACAAACX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
2. _GC-04-021-2-03
______CCAAACAAACX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
3. _GC-04-021-2-03
______CCAAACAAACX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
4. _GC-04-021-2-03
______CCAAACAAACX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
5. _GC-04-021-2-03
______CCAAACAAACX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
6. _4203_2
_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
7. _4203_4_>_FP
_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
8. _4203_6_>_FP
_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
9. _4203_7_>_FP
_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
10. _4203_8_>_FP
_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
11. _RUQ_1230
_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
12. _RUQ_1230
TTAA_______________X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
13. _RUQ_1230
______CC___ACAAACX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
14. _RUQ_1230
_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
15. _RUQ_1230
_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
16. _5B_E352_T5
_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
17. _MITC-000034
______CC___ACAAACX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._NA_26 GC-04-021-2-03
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
2._NA_26 GC-04-021-2-03
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP4
 Mars, 2018
3._NA_26 GC-04-021-2-03
Location: Tree: 6
Notes: 6 > FP1
 Mars, 2018
4._NA_26 GC-04-021-2-03
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP2
 Mars, 2018
5._NA_26 GC-04-021-2-03
Location: Tree: 8
Notes: 8 > FP3
 Mars, 2018
6._NA_26
Location: 4203 2
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
7._NA_26
Location: 4203 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
8._NA_26
Location: 4203 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
9._NA_26
Location: 4203 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
10._NA_26
Location: 4203 8 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

11._NA_26 RUQ 1230
 Jocelyn De Wever et al., 2019
12._NA_26 RUQ 1230
 Lambert Motilal, 2023
13._NA_26 RUQ 1230
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018
14._NA_26 RUQ 1230
 Dapeng Zhang, 2014
15._NA_26 RUQ 1230
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T) Trinidad and Tobago

16._NA_26
Location: 5B E352 T5
 Dapeng Zhang, 2016

USDA-SHRS United States of America

17._NA_26 MITC-000034
 Mars, 2018

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP25 4TcSNP28 5TcSNP32
6TcSNP33 7TcSNP42 8TcSNP49 9TcSNP52 10TcSNP60
11TcSNP75 12TcSNP90 13TcSNP122 14TcSNP131 15TcSNP143
16TcSNP144 17TcSNP150 18TcSNP151 19TcSNP154 20TcSNP174
21TcSNP189 22TcSNP193 23TcSNP194 24TcSNP226 25TcSNP230
26TcSNP240 27TcSNP242 28TcSNP290 29TcSNP305 30TcSNP316
31TcSNP329 32TcSNP363 33TcSNP364 34TcSNP372 35TcSNP413
36TcSNP418 37TcSNP421 38TcSNP429 39TcSNP430 40TcSNP448
41TcSNP469 42TcSNP497 43TcSNP519 44TcSNP521 45TcSNP522
46TcSNP529 47TcSNP534 48TcSNP546 49TcSNP547 50TcSNP560
51TcSNP561 52TcSNP577 53TcSNP589 54TcSNP591 55TcSNP602
56TcSNP606 57TcSNP619 58TcSNP640 59TcSNP642 60TcSNP644
61TcSNP645 62TcSNP653 63TcSNP660 64TcSNP689 65TcSNP701
66TcSNP702 67TcSNP723 68TcSNP731 69TcSNP739 70TcSNP751
71TcSNP776 72TcSNP799 73TcSNP800 74TcSNP823 75TcSNP835
76TcSNP836 77TcSNP860 78TcSNP872 79TcSNP878 80TcSNP891
81TcSNP894 82TcSNP899 83TcSNP917 84TcSNP929 85TcSNP944
86TcSNP945 87TcSNP953 88TcSNP994 89TcSNP998 90TcSNP999
91TcSNP1010 92TcSNP1019 93TcSNP1034 94TcSNP1041 95TcSNP1053
96TcSNP1060 97TcSNP1062 98TcSNP1063 99TcSNP1075 100TcSNP1096
101TcSNP1111 102TcSNP1112 103TcSNP1126 104TcSNP1144 105TcSNP1149
106TcSNP1156 107TcSNP1165 108TcSNP1175 109TcSNP1205 110TcSNP1230
111TcSNP1242 112TcSNP1253 113TcSNP1270 114TcSNP1275 115TcSNP1293
116TcSNP1309 117TcSNP1350 118TcSNP1383 119TcSNP1401 120TcSNP1404
121TcSNP1414 122TcSNP1439 123TcSNP1442 124TcSNP1458 125TcSNP1484
126TcSNP1520 127TcSNP1524 128TcSNP1527 129Tcm001s00947643 130Tcm002s20575712
131Tcm003s01336581 132Tcm003s07402719 133Tcm006s26664133