SNP Profiles of "GU 125 /C"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-01-138-7-17
______GGGGAA___GG______CCTTCCTT___
2. _GC-01-138-7-17
______GGGGAA___GG______CCTTCCTT___
3. _GC-01-138-7-17
______GGGGAA___GG______CCTTCCTT___
4. _GC-01-138-7-17
______GGGGAA___GG______CCTTCCTT___
5. _GC-01-138-7-17
______GGGGAA___GG______CCTTCCTT___
6. _GC-01-138-7-17
______GGGGAA___GG______CCTTCCTT___
7. _GC-01-138-7-17
______GGCCAA___GG______GGAACCAA___
8. _1717_3
______GG___AA___________________________
9. _1717_9
______GG___AA___________________________
10. _1717_11
______GG___AA___________________________
11. _1717_1_>_FP
______GG___AA___________________________
12. _1717_10_>_F
______GG___AA___________________________
13. _1717_4_>_FP
______GG___AA___________________________
14. _RUQ_188
TTCC_________TT___CCGG____________TT
15. _RUQ_188
______GGCCAT___GG______GGAACCAA___
16. _RUQ_188
______________________________TTCC______
17. _RUQ_188
______GG___AT___________________________
18. _RUQ_188
______GG___AT___________________________
19. _Q6_EXT_2_20
______GG___AA___________________________
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-01-138-7-17
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
2. _GC-01-138-7-17
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
3. _GC-01-138-7-17
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
4. _GC-01-138-7-17
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
5. _GC-01-138-7-17
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
6. _GC-01-138-7-17
___AATTTTAAGG______AA___CCGGGGCC
7. _GC-01-138-7-17
___AAAAAATTGG______AA___GGGGGGGG
8. _1717_3
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
9. _1717_9
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
10. _1717_11
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
11. _1717_1_>_FP
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
12. _1717_10_>_F
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
13. _1717_4_>_FP
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
14. _RUQ_188
AAAA____________CCGG___GG___GG______
15. _RUQ_188
___AAAAAATTGG______AA___GGGGGGGG
16. _RUQ_188
___AATTTT___GG______AA___CCGG___CC
17. _RUQ_188
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
18. _RUQ_188
___AAGTTT____________AA___CCGG___CC
19. _Q6_EXT_2_20
___AATTTT____________AA___CCGG___CC
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-01-138-7-17
_________GG___GGAATTGG___GGTTCCGG
2. _GC-01-138-7-17
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
3. _GC-01-138-7-17
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
4. _GC-01-138-7-17
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
5. _GC-01-138-7-17
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
6. _GC-01-138-7-17
______AAGG___GGAATTGG___GGTTCCGG
7. _GC-01-138-7-17
______TTGG___GGAAAAGG___GGTTGG___
8. _1717_3
__________________AA_________GG______GG
9. _1717_9
__________________AA_________GG______GG
10. _1717_11
__________________AA_________GG______GG
11. _1717_1_>_FP
__________________AA_________GG______GG
12. _1717_10_>_F
__________________AA_________GG______GG
13. _1717_4_>_FP
__________________AA_________GG______GG
14. _RUQ_188
CCAA___GGAA____________CT____________
15. _RUQ_188
______TTGG___GGAAAGGG___GGTTGG___
16. _RUQ_188
_________GG___GGAA_______________CCGG
17. _RUQ_188
__________________AA_________GG______GG
18. _RUQ_188
__________________AA_________GG______GG
19. _Q6_EXT_2_20
__________________AA_________GG______GG
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-01-138-7-17
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
2. _GC-01-138-7-17
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
3. _GC-01-138-7-17
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
4. _GC-01-138-7-17
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
5. _GC-01-138-7-17
______CC___AACC___GGGGGGCC___CCCC
6. _GC-01-138-7-17
______CC___AACC___GG___GGCC___CCCC
7. _GC-01-138-7-17
AA___CC___AA______GGCCGGCC___CCGG
8. _1717_3
____________AACC______GG___CC___CC___
9. _1717_9
____________AACC______GG___CC___CC___
10. _1717_11
____________AACC____________CC___CC___
11. _1717_1_>_FP
____________AACC______GG___CC___CC___
12. _1717_10_>_F
____________AACC______GG___CC___CC___
13. _1717_4_>_FP
____________AACC______GG___CC___CC___
14. _RUQ_188
___AA___CCAA___AG_________CCATACCC
15. _RUQ_188
AA___CC___AA______GGCCGGCC___ACGG
16. _RUQ_188
____________AACC______GG___CC___ACCC
17. _RUQ_188
____________AACC______GG___CC___AC___
18. _RUQ_188
____________AACC______GG___CC___AC___
19. _Q6_EXT_2_20
____________AACC______GG___CC___CC___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-01-138-7-17
AACC_________AAAA___AACCCCGGAA___
2. _GC-01-138-7-17
AACC_________AAAA___AACCCCGGAA___
3. _GC-01-138-7-17
AACC_________AAAA___AACCCCGGAA___
4. _GC-01-138-7-17
AACC_________AAAA___AACCCCGGAA___
5. _GC-01-138-7-17
AACC_________AAAA___AACCCCGGAA___
6. _GC-01-138-7-17
AACC_________AAAA___AACCCCGGAA___
7. _GC-01-138-7-17
___GG____________AA___AA______CCAA___
8. _1717_3
___CC_________AA_______________GG______
9. _1717_9
___CC_________AA_______________GG______
10. _1717_11
___CC_________AA_______________GG______
11. _1717_1_>_FP
___CC_________AA_______________GG______
12. _1717_10_>_F
___CC_________AA_______________GG______
13. _1717_4_>_FP
___CC_________AA_______________GG______
14. _RUQ_188
______CTGGCCAG___CC______CCGGAATT
15. _RUQ_188
___GG____________GG___AA______CCAA___
16. _RUQ_188
___CC________________________CCGGAA___
17. _RUQ_188
___CC_________AG_______________GG______
18. _RUQ_188
___CC_________AG_______________GG______
19. _Q6_EXT_2_20
___CC_________AA_______________GG______
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-01-138-7-17
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
2. _GC-01-138-7-17
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
3. _GC-01-138-7-17
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
4. _GC-01-138-7-17
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
5. _GC-01-138-7-17
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
6. _GC-01-138-7-17
GGTTTT___AA___GG___GGCCCCCCGGCC
7. _GC-01-138-7-17
CCAAAA___AA___CCGGCC___GGGGGGGG
8. _1717_3
________________________GG___CC______CC
9. _1717_9
________________________GG___CC______CC
10. _1717_11
________________________GG___CC______CC
11. _1717_1_>_FP
________________________GG___CC______CC
12. _1717_10_>_F
________________________GG___CC______CC
13. _1717_4_>_FP
________________________GG___CC______CC
14. _RUQ_188
_________TTAAAACT___GG_________GG___
15. _RUQ_188
CCAAAA___AA___CCGGCC___GGGGGGGG
16. _RUQ_188
______TT___AA_________GGCCCC___-___
17. _RUQ_188
________________________GG___CC______CC
18. _RUQ_188
________________________GG___CC______CC
19. _Q6_EXT_2_20
________________________GG___CC______CC
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1. _GC-01-138-7-17
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
2. _GC-01-138-7-17
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
3. _GC-01-138-7-17
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
4. _GC-01-138-7-17
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
5. _GC-01-138-7-17
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
6. _GC-01-138-7-17
GGCC___AACCGGCC______TTCC___CCGG
7. _GC-01-138-7-17
GGGG___AAGGGG_________AA______GGGG
8. _1717_3
GG______AACCGG__________________CCGG
9. _1717_9
GG______AACCGG__________________CCGG
10. _1717_11
GG______AACCGG__________________CCGG
11. _1717_1_>_FP
GG______AACCGG__________________CCGG
12. _1717_10_>_F
GG______AACCGG__________________CCGG
13. _1717_4_>_FP
GG______AACCGG__________________CCGG
14. _RUQ_188
______CC______AGCCCCAA______CC___GG
15. _RUQ_188
GGGG___AAGGAG_________AA______GGGG
16. _RUQ_188
_______________AGCC_______________CC___
17. _RUQ_188
GG______AACCAG__________________CCGG
18. _RUQ_188
GG______AACCAG__________________CCGG
19. _Q6_EXT_2_20
GG______AACCGG__________________CCGG
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1. _GC-01-138-7-17
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
2. _GC-01-138-7-17
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
3. _GC-01-138-7-17
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
4. _GC-01-138-7-17
GG___CCGG___TTCCTTCCCCTT_________
5. _GC-01-138-7-17
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
6. _GC-01-138-7-17
GGAACCGG___TTCCTTCCCCTT_________
7. _GC-01-138-7-17
CCAAGGGG_________AAGG___AA_________
8. _1717_3
___AA____________CC______CC____________
9. _1717_9
__________________CC______CC____________
10. _1717_11
___AA____________CC______CC____________
11. _1717_1_>_FP
___AA____________CC______CC____________
12. _1717_10_>_F
___AA____________CC______CC____________
13. _1717_4_>_FP
___AA____________CC______CC____________
14. _RUQ_188
____________CT___CC____________GGAATT
15. _RUQ_188
CCAAGGGG_________AAGG___AA_________
16. _RUQ_188
GG______GG___TT________________________
17. _RUQ_188
___AA____________CC______CC____________
18. _RUQ_188
___AA____________CC______CC____________
19. _Q6_EXT_2_20
___AA____________CC______CC____________
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1. _GC-01-138-7-17
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
2. _GC-01-138-7-17
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
3. _GC-01-138-7-17
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
4. _GC-01-138-7-17
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
5. _GC-01-138-7-17
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
6. _GC-01-138-7-17
CCTTTT______TT___GG______TTCCCCCC
7. _GC-01-138-7-17
___AAAA______AA___GG______AAGGGGGG
8. _1717_3
___TTTT_____________________TT___CCCC
9. _1717_9
___TTTT_____________________TT___CCCC
10. _1717_11
___TTTT_____________________TT___CCCC
11. _1717_1_>_FP
___TTTT_____________________TT___CCCC
12. _1717_10_>_F
___TTTT_____________________TT___CCCC
13. _1717_4_>_FP
___TTTT_____________________TT___CCCC
14. _RUQ_188
___TT___GGTT_________AAGG_________CG
15. _RUQ_188
___AAAA______AACCGG______AAGGGGCG
16. _RUQ_188
___TT_________TT_______________CCCCCG
17. _RUQ_188
___TTTT_________CC_________TT___CCCG
18. _RUQ_188
___TTTT_________CC_________TT___CCCG
19. _Q6_EXT_2_20
___TTTT_____________________TT___CCCC
 127 128 129 130 131 132 133 134 135      
1. _GC-01-138-7-17
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
2. _GC-01-138-7-17
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
3. _GC-01-138-7-17
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
4. _GC-01-138-7-17
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
5. _GC-01-138-7-17
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
6. _GC-01-138-7-17
GGCC______CCGGAAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
7. _GC-01-138-7-17
GGGG______CC___AAAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
8. _1717_3
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
9. _1717_9
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
10. _1717_11
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
11. _1717_1_>_FP
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
12. _1717_10_>_F
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
13. _1717_4_>_FP
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
14. _RUQ_188
______TTAA_______________X_XX_XX_XX_XX_X
15. _RUQ_188
GGGG______CC___ACAACCX_XX_XX_XX_XX_X
16. _RUQ_188
GG________________________X_XX_XX_XX_XX_X
17. _RUQ_188
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
18. _RUQ_188
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X
19. _Q6_EXT_2_20
GGCC_____________________X_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._GU_125_/C GC-01-138-7-17
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018
2._GU_125_/C GC-01-138-7-17
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
3._GU_125_/C GC-01-138-7-17
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP3
 Mars, 2018
4._GU_125_/C GC-01-138-7-17
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
5._GU_125_/C GC-01-138-7-17
Location: Tree: 10
Notes: 10 > FP2
 Mars, 2018
6._GU_125_/C GC-01-138-7-17
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
7._GU_125_/C GC-01-138-7-17
Location: Field: 1, Block: 7, Rep: 17, Tree: 3
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018
8._GU_125_/C
Location: 1717 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
9._GU_125_/C
Location: 1717 9
 Dapeng Zhang, 2016
10._GU_125_/C
Location: 1717 11
 Dapeng Zhang, 2016
11._GU_125_/C
Location: 1717 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
12._GU_125_/C
Location: 1717 10 > F
 Dapeng Zhang, 2016
13._GU_125_/C
Location: 1717 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

14._GU_125_/C RUQ 188
 Lambert Motilal, 2023
15._GU_125_/C RUQ 188
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018
16._GU_125_/C RUQ 188
 Dapeng Zhang, 2014
17._GU_125_/C RUQ 188
 Dapeng Zhang, 2016
18._GU_125_/C RUQ 188
 Dapeng Zhang, 2016

Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG) Ghana

19._GU_125_/C
Location: Q6_EXT_2 20
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP25 4TcSNP28 5TcSNP32
6TcSNP33 7TcSNP42 8TcSNP49 9TcSNP52 10TcSNP60
11TcSNP75 12TcSNP90 13TcSNP122 14TcSNP131 15TcSNP143
16TcSNP144 17TcSNP150 18TcSNP151 19TcSNP154 20TcSNP174
21TcSNP176 22TcSNP189 23TcSNP193 24TcSNP194 25TcSNP226
26TcSNP230 27TcSNP240 28TcSNP242 29TcSNP290 30TcSNP305
31TcSNP316 32TcSNP329 33TcSNP363 34TcSNP364 35TcSNP372
36TcSNP413 37TcSNP418 38TcSNP421 39TcSNP429 40TcSNP430
41TcSNP448 42TcSNP469 43TcSNP497 44TcSNP519 45TcSNP521
46TcSNP522 47TcSNP529 48TcSNP534 49TcSNP546 50TcSNP547
51TcSNP560 52TcSNP561 53TcSNP577 54TcSNP589 55TcSNP591
56TcSNP602 57TcSNP606 58TcSNP619 59TcSNP640 60TcSNP642
61TcSNP644 62TcSNP645 63TcSNP653 64TcSNP660 65TcSNP689
66TcSNP701 67TcSNP702 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP739
71TcSNP751 72TcSNP776 73TcSNP799 74TcSNP800 75TcSNP823
76TcSNP835 77TcSNP836 78TcSNP860 79TcSNP872 80TcSNP878
81TcSNP891 82TcSNP894 83TcSNP899 84TcSNP917 85TcSNP929
86TcSNP944 87TcSNP945 88TcSNP953 89TcSNP994 90TcSNP998
91TcSNP999 92TcSNP1010 93TcSNP1019 94TcSNP1034 95TcSNP1041
96TcSNP1053 97TcSNP1060 98TcSNP1062 99TcSNP1063 100TcSNP1075
101TcSNP1096 102TcSNP1111 103TcSNP1112 104TcSNP1126 105TcSNP1144
106TcSNP1149 107TcSNP1156 108TcSNP1165 109TcSNP1175 110TcSNP1205
111TcSNP1230 112TcSNP1237 113TcSNP1242 114TcSNP1253 115TcSNP1270
116TcSNP1275 117TcSNP1293 118TcSNP1309 119TcSNP1350 120TcSNP1383
121TcSNP1401 122TcSNP1404 123TcSNP1414 124TcSNP1439 125TcSNP1442
126TcSNP1458 127TcSNP1484 128TcSNP1520 129TcSNP1524 130TcSNP1527
131Tcm001s00947643 132Tcm002s20575712 133Tcm003s01336581 134Tcm003s07402719 135Tcm006s26664133