SNP Profiles of "EET 48 [ECU]"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _RUQ_1693
TTCCCCCCGGGGTTCCCCGGTTAATTAA
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _RUQ_1693
GGAACCCCTTCCGGCCTTAATTTTAACC
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _RUQ_1693
AAGGTTGGGGTTTTAAAATTGGAACCGG
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _RUQ_1693
TTCCAACCAATTTTTTAATTGGTTGGGG
 57 58 59            
1. _RUQ_1693
GGCCTTX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X

 Key

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

1._EET_48_[ECU] RUQ 1693
 Lambert Motilal, 2023

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP33 4TcSNP49 5TcSNP52
6TcSNP131 7TcSNP143 8TcSNP144 9TcSNP176 10TcSNP189
11TcSNP194 12TcSNP230 13TcSNP290 14TcSNP305 15TcSNP329
16TcSNP363 17TcSNP421 18TcSNP519 19TcSNP522 20TcSNP529
21TcSNP546 22TcSNP577 23TcSNP589 24TcSNP591 25TcSNP602
26TcSNP640 27TcSNP642 28TcSNP644 29TcSNP645 30TcSNP660
31TcSNP702 32TcSNP723 33TcSNP731 34TcSNP739 35TcSNP800
36TcSNP823 37TcSNP835 38TcSNP836 39TcSNP872 40TcSNP899
41TcSNP945 42TcSNP998 43TcSNP999 44TcSNP1010 45TcSNP1019
46TcSNP1053 47TcSNP1062 48TcSNP1112 49TcSNP1144 50TcSNP1205
51TcSNP1230 52TcSNP1253 53TcSNP1275 54TcSNP1293 55TcSNP1401
56TcSNP1404 57TcSNP1458 58TcSNP1524 59TcSNP1527