SNP Profiles of "COCA 3348 /44 [CHA]"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
2. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
3. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
4. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
5. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
6. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
7. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
8. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
9. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
10. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
11. _GC-08-072-1-94
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
12. _GC-08-092-2-15
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
13. _GC-08-092-2-15
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
14. _GC-08-092-2-15
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
15. _GC-08-092-2-15
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
16. _GC-08-092-2-15
______CGGTTT___GG______CTCTCCCT___
17. _RUQ_1723
TTAC_________TT___CCGG____________GG
18. _RUQ_1723
______CGACTT___GG______AGAGCCAG___
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-08-072-1-94
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
2. _GC-08-072-1-94
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
3. _GC-08-072-1-94
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
4. _GC-08-072-1-94
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
5. _GC-08-072-1-94
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
6. _GC-08-072-1-94
___CCGG___ATAG______AA___CCAAGGTT
7. _GC-08-072-1-94
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
8. _GC-08-072-1-94
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
9. _GC-08-072-1-94
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
10. _GC-08-072-1-94
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
11. _GC-08-072-1-94
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
12. _GC-08-092-2-15
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
13. _GC-08-092-2-15
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
14. _GC-08-092-2-15
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
15. _GC-08-092-2-15
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
16. _GC-08-092-2-15
___CCGGTTATAG______AA___CCAAGGTT
17. _RUQ_1723
AACC____________TTAG___GG___AA______
18. _RUQ_1723
___CCCCAAATAG______AA___GGAAGGAA
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
2. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
3. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
4. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
5. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
6. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
7. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
8. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
9. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
10. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
11. _GC-08-072-1-94
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
12. _GC-08-092-2-15
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
13. _GC-08-092-2-15
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
14. _GC-08-092-2-15
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
15. _GC-08-092-2-15
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
16. _GC-08-092-2-15
______ATAG___GGAACCAG___GGATCCGG
17. _RUQ_1723
TTAA___AGAA____________CT____________
18. _RUQ_1723
______ATAG___GGAAGGAG___GGATGG___
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
2. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
3. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
4. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
5. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
6. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
7. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
8. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
9. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
10. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
11. _GC-08-072-1-94
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
12. _GC-08-092-2-15
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
13. _GC-08-092-2-15
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
14. _GC-08-092-2-15
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
15. _GC-08-092-2-15
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
16. _GC-08-092-2-15
______CC___CCCT___AGGTAGCG___CCCT
17. _RUQ_1723
___AC___CCAC___AG_________CGATCCCT
18. _RUQ_1723
AG___CC___CC______AGACAGCG___CCAG
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
2. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA______TTCCGGGG___
3. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
4. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
5. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
6. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
7. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
8. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
9. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
10. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
11. _GC-08-072-1-94
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
12. _GC-08-092-2-15
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
13. _GC-08-092-2-15
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
14. _GC-08-092-2-15
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
15. _GC-08-092-2-15
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
16. _GC-08-092-2-15
AGCT_________AAAA___AATTCCGGGG___
17. _RUQ_1723
______TTGGCCAA___CG______TTGGGGCC
18. _RUQ_1723
___AG____________AA___AA______CCGG___
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
2. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
3. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
4. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
5. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
6. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
7. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
8. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
9. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
10. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
11. _GC-08-072-1-94
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
12. _GC-08-092-2-15
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
13. _GC-08-092-2-15
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
14. _GC-08-092-2-15
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
15. _GC-08-092-2-15
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
16. _GC-08-092-2-15
TTGTGT___AC___CCAACCCGCCCCGGCC
17. _RUQ_1723
_________TTACAACT___CC_________GG___
18. _RUQ_1723
AAACAC___AC___GGAAGG___GGGGGGGG
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
2. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
3. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
4. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
5. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
6. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
7. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
8. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
9. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
10. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
11. _GC-08-072-1-94
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
12. _GC-08-092-2-15
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
13. _GC-08-092-2-15
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
14. _GC-08-092-2-15
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
15. _GC-08-092-2-15
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
16. _GC-08-092-2-15
GGCC___ATTTAGCT______TTGG___CTGG
17. _RUQ_1723
______CG______AGCTTTAA______CT___GG
18. _RUQ_1723
GGGG___ATAAAG_________AA______AGGG
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1. _GC-08-072-1-94
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
2. _GC-08-072-1-94
GGAA___GG___TTCCCTTTCCGT_________
3. _GC-08-072-1-94
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
4. _GC-08-072-1-94
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
5. _GC-08-072-1-94
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
6. _GC-08-072-1-94
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
7. _GC-08-072-1-94
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
8. _GC-08-072-1-94
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
9. _GC-08-072-1-94
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
10. _GC-08-072-1-94
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
11. _GC-08-072-1-94
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
12. _GC-08-092-2-15
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
13. _GC-08-092-2-15
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
14. _GC-08-092-2-15
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
15. _GC-08-092-2-15
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
16. _GC-08-092-2-15
GGAACCGG___TTCCCTTTCCGT_________
17. _RUQ_1723
____________CT___CC____________TTAACC
18. _RUQ_1723
CCAAGGGG_________AGAA___AC_________
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
2. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
3. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
4. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
5. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
6. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
7. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
8. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
9. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
10. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
11. _GC-08-072-1-94
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
12. _GC-08-092-2-15
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
13. _GC-08-092-2-15
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
14. _GC-08-092-2-15
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
15. _GC-08-092-2-15
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
16. _GC-08-092-2-15
AAGGTT______TTCCAG______CTCTCCCG
17. _RUQ_1723
___GG___GTTT_________AGGG_________CG
18. _RUQ_1723
___CCAA______AGCCAG______AGAGGGCC
 127 128 129 130 131 132 133 134 135      
1. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
2. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
3. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
4. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
5. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
6. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
7. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
8. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
9. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
10. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
11. _GC-08-072-1-94
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
12. _GC-08-092-2-15
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
13. _GC-08-092-2-15
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
14. _GC-08-092-2-15
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
15. _GC-08-092-2-15
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
16. _GC-08-092-2-15
AACT______CCAGACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X
17. _RUQ_1723
______TTAT_______________X_XX_XX_XX_XX_X
18. _RUQ_1723
AAAG______CC___ACAGCCX_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
2._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP1
 Mars, 2018
3._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP2
 Mars, 2018
4._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP3
 Mars, 2018
5._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
6._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
7._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
8._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
9._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
10._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
11._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-072-1-94
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
12._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-092-2-15
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
13._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-092-2-15
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
14._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-092-2-15
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
15._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-092-2-15
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
16._COCA_3348_/44_[CHA] GC-08-092-2-15
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

17._COCA_3348_/44_[CHA] RUQ 1723
 Lambert Motilal, 2023
18._COCA_3348_/44_[CHA] RUQ 1723
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP25 4TcSNP28 5TcSNP32
6TcSNP33 7TcSNP42 8TcSNP49 9TcSNP52 10TcSNP60
11TcSNP75 12TcSNP90 13TcSNP122 14TcSNP131 15TcSNP143
16TcSNP144 17TcSNP150 18TcSNP151 19TcSNP154 20TcSNP174
21TcSNP176 22TcSNP189 23TcSNP193 24TcSNP194 25TcSNP226
26TcSNP230 27TcSNP240 28TcSNP242 29TcSNP290 30TcSNP305
31TcSNP316 32TcSNP329 33TcSNP363 34TcSNP364 35TcSNP372
36TcSNP413 37TcSNP418 38TcSNP421 39TcSNP429 40TcSNP430
41TcSNP448 42TcSNP469 43TcSNP497 44TcSNP519 45TcSNP521
46TcSNP522 47TcSNP529 48TcSNP534 49TcSNP546 50TcSNP547
51TcSNP560 52TcSNP561 53TcSNP577 54TcSNP589 55TcSNP591
56TcSNP602 57TcSNP606 58TcSNP619 59TcSNP640 60TcSNP642
61TcSNP644 62TcSNP645 63TcSNP653 64TcSNP660 65TcSNP689
66TcSNP701 67TcSNP702 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP739
71TcSNP751 72TcSNP776 73TcSNP799 74TcSNP800 75TcSNP823
76TcSNP835 77TcSNP836 78TcSNP860 79TcSNP872 80TcSNP878
81TcSNP891 82TcSNP894 83TcSNP899 84TcSNP917 85TcSNP929
86TcSNP944 87TcSNP945 88TcSNP953 89TcSNP994 90TcSNP998
91TcSNP999 92TcSNP1010 93TcSNP1019 94TcSNP1034 95TcSNP1041
96TcSNP1053 97TcSNP1060 98TcSNP1062 99TcSNP1063 100TcSNP1075
101TcSNP1096 102TcSNP1111 103TcSNP1112 104TcSNP1126 105TcSNP1144
106TcSNP1149 107TcSNP1156 108TcSNP1165 109TcSNP1175 110TcSNP1205
111TcSNP1230 112TcSNP1237 113TcSNP1242 114TcSNP1253 115TcSNP1270
116TcSNP1275 117TcSNP1293 118TcSNP1309 119TcSNP1350 120TcSNP1383
121TcSNP1401 122TcSNP1404 123TcSNP1414 124TcSNP1439 125TcSNP1442
126TcSNP1458 127TcSNP1484 128TcSNP1520 129TcSNP1524 130TcSNP1527
131Tcm001s00947643 132Tcm002s20575712 133Tcm003s01336581 134Tcm003s07402719 135Tcm006s26664133