SNP Profiles of "CRU 156 (MIS_TTOICGT_GU 175 /P)"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-01-131-7-08
______GGGGAT___GG______CCCTCCCC___
2. _GC-01-131-7-08
______GGGGAT___GG______CCCTCCCC___
3. _GC-01-131-7-08
______GGGGAT___GG______CCCTCCCC___
4. _GC-01-131-7-08
______GGGGAT___GG______CCCTCCCC___
5. _GC-01-131-7-08
______GGGGAT___GG______CCCTCCCC___
6. _1708_1
______GG___AT___________________________
7. _1708_2
______GG___AT___________________________
8. _1708_3
______GG___AT___________________________
9. _1708_5
______GG___AT___________________________
10. _1708_6
______GG___AT___________________________
11. _RUQ_880
TTAC_________CC___CCGG____________TT
12. _RUQ_880
______GGCCTT___GG______GGAACCAA___
13. _RUQ_880
______________________________TTCC______
14. _RUQ_880
______GG___TT___________________________
15. _CAMPUS_1_A_X2_Y1
______GG___TT___________________________
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-01-131-7-08
___AAGTCTTTGG______AC___GGAGGGCT
2. _GC-01-131-7-08
___AAGTCTTTGG______AC___GGAGGGCT
3. _GC-01-131-7-08
___AAGTCTTTGG______AC___GGAGGGCT
4. _GC-01-131-7-08
___AAGTCTTTGG______AC___GGAGGGCT
5. _GC-01-131-7-08
___AAGTCTTTGG______AC___GGAGGGCT
6. _1708_1
___AAGTCT____________AC___GGAG___CT
7. _1708_2
___AAGTCT____________AC___GGAG___CT
8. _1708_3
___AAGTCT____________AC___GGAG___CT
9. _1708_5
___AAGTCT____________AC___GGAG___CT
10. _1708_6
___AAGTCT____________AC___GGAG___CT
11. _RUQ_880
TTCC____________TTGG___TT___AG______
12. _RUQ_880
___AAAAAATTGG______AA___GGGGGGGG
13. _RUQ_880
___AATTTT___GG______AA___CCGG___CC
14. _RUQ_880
___AAGTTT____________AA___CCGG___CC
15. _CAMPUS_1_A_X2_Y1
___ACGTCT____________CC___GGAA___CT
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-01-131-7-08
______AAAG___AGATCTAG___GGAACGAA
2. _GC-01-131-7-08
______AAAG___AGATCTAG___GGAACGAA
3. _GC-01-131-7-08
______AAAG___AGATCTAG___GGAACGAA
4. _GC-01-131-7-08
______AAAG___AGATCTAG___GGAACGAA
5. _GC-01-131-7-08
______AAAG___AGATCTAG___GGAACGAA
6. _1708_1
__________________AT_________GG______AA
7. _1708_2
__________________AT_________GG______AA
8. _1708_3
__________________AT_________GG______AA
9. _1708_5
__________________AT_________GG______AA
10. _1708_6
__________________AT_________GG______AA
11. _RUQ_880
TTAA___AGAC____________CC____________
12. _RUQ_880
______TTGG___GGAAAAGG___GGTTGG___
13. _RUQ_880
_________GG___GGAA_______________CCAG
14. _RUQ_880
__________________AA_________GG______AG
15. _CAMPUS_1_A_X2_Y1
__________________AA_________GG______AA
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-01-131-7-08
______CC___CCCC___GGGTGGCC___ACCC
2. _GC-01-131-7-08
______CC___CCCC___GGGTGGCC___ACCC
3. _GC-01-131-7-08
______CC___CCCC___GGGTGGCC___ACCC
4. _GC-01-131-7-08
______CC___CCCC___GGGTGGCC___ACCC
5. _GC-01-131-7-08
______CC___CCCC___GGGTGGCC___ACCC
6. _1708_1
____________CCCC______GT___CC___AC___
7. _1708_2
____________CCCC______GT___CC___AC___
8. _1708_3
____________CCCC______GT___CC___AC___
9. _1708_5
____________CCCC______GT___CC___AC___
10. _1708_6
____________CCCC______GT___CC___AC___
11. _RUQ_880
___AC___CTCC___AA_________CCAACCCC
12. _RUQ_880
AA___CC___AA______GGCCAGCC___CCGG
13. _RUQ_880
____________AACC______GG___CC___CCCC
14. _RUQ_880
____________AACC______GG___CC___CC___
15. _CAMPUS_1_A_X2_Y1
____________ACCT______GG___GG___AC___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-01-131-7-08
GGCT_________AGAG___AGTTCCGGGG___
2. _GC-01-131-7-08
GGCT_________AGAG___AGTTCCGGGG___
3. _GC-01-131-7-08
GGCT_________AGAG___AGTTCCGGGG___
4. _GC-01-131-7-08
GGCT_________AGAG___AGTTCCGGGG___
5. _GC-01-131-7-08
GGCT_________AGAG___AGTTCCGGGG___
6. _1708_1
___CT_________AG_______________GG______
7. _1708_2
___CT_________AG_______________GG______
8. _1708_3
___CT_________AG_______________GG______
9. _1708_5
___CT_________AG_______________GG______
10. _1708_6
___CT_________AG_______________GG______
11. _RUQ_880
______TTAGCGAA___CC______CCGTGGTT
12. _RUQ_880
___GG____________AA___AA______CCAA___
13. _RUQ_880
___CC________________________CCGGAA___
14. _RUQ_880
___CC_________AA_______________GG______
15. _CAMPUS_1_A_X2_Y1
_______________AG_______________GG______
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-01-131-7-08
TTGTGT___AC___GG___CCCCCCCCGGTT
2. _GC-01-131-7-08
TTGTGT___AC___GG___CCCCCCCCGGTT
3. _GC-01-131-7-08
TTGTGT___AC___GG___CCCCCCCCGGTT
4. _GC-01-131-7-08
TTGTGT___AC___GG___CCCCCCCCGGTT
5. _GC-01-131-7-08
TTGTGT___AC___GG___CCCCCCCCGGTT
6. _1708_1
________________________CC___CC______TT
7. _1708_2
________________________CC___CC______TT
8. _1708_3
________________________CC___CC______TT
9. _1708_5
________________________CC___CC______TT
10. _1708_6
________________________CC___CC______TT
11. _RUQ_880
_________CTCCAATT___GG_________AG___
12. _RUQ_880
CCAAAA___AA___CCGGCC___GGGGGGGG
13. _RUQ_880
______TT___AA_________GGCCCC_________
14. _RUQ_880
________________________GG___CC______CC
15. _CAMPUS_1_A_X2_Y1
________________________CC___CT______CT
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1. _GC-01-131-7-08
GGCT___AACTAATT______CTCG___CTAG
2. _GC-01-131-7-08
GGCT___AACTAATT______CTCG___CTAG
3. _GC-01-131-7-08
GGCT___AACTAATT______CTCG___CTAG
4. _GC-01-131-7-08
GGCT___AACTAATT______CTCG___CTAG
5. _GC-01-131-7-08
GGCT___AACTAATT______CTCG___CTAG
6. _1708_1
GG______AACTAA__________________CTAG
7. _1708_2
GG______AACTAA__________________CTAG
8. _1708_3
GG______AACTAA__________________CTAG
9. _1708_5
GG______AACTAA__________________CTAG
10. _1708_6
GG______AACTAA__________________CTAG
11. _RUQ_880
______CG______AGTTTTAT______CT___AA
12. _RUQ_880
GGGG___AAGGAA_________AA______GGGG
13. _RUQ_880
_______________AACC_______________CC___
14. _RUQ_880
GG______AACCAG__________________CCGG
15. _CAMPUS_1_A_X2_Y1
GG______AACTAA__________________CTGG
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1. _GC-01-131-7-08
GTAACCAG___ATCCTTTTCCGG______AC
2. _GC-01-131-7-08
GTAACCAG___ATCCTTTTCCGG______AC
3. _GC-01-131-7-08
GTAACCAG___ATCCTTTTCCGG______AC
4. _GC-01-131-7-08
GTAACCAG___ATCCTTTTCCGG______AC
5. _GC-01-131-7-08
GTAACCAG___ATCCTTTTCCGG______AC
6. _1708_1
___AA____________CC______CC____________
7. _1708_2
___AA____________CC______CC____________
8. _1708_3
___AA____________CC______CC____________
9. _1708_5
___AA____________CC______CC____________
10. _1708_6
___AA____________CC______CC____________
11. _RUQ_880
____________TT___TT____________GTAC___
12. _RUQ_880
CCAAGGGG_________AAGG___AA_________
13. _RUQ_880
GG______GG___TT________________________
14. _RUQ_880
___AA____________CC______CC____________
15. _CAMPUS_1_A_X2_Y1
___AA_____________________CC____________
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1. _GC-01-131-7-08
GTCC______TTAAGG______TTCCCTCGAA
2. _GC-01-131-7-08
GTCC______TTAAGG______TTCCCTCGAA
3. _GC-01-131-7-08
GTCC______TTAAGG______TTCCCTCGAA
4. _GC-01-131-7-08
GTCC______TTAAGG______TTCCCTCGAA
5. _GC-01-131-7-08
GTCC______TTAAGG______TTCCCTCGAA
6. _1708_1
GTCC_________AA_________TT___CTCGAA
7. _1708_2
GTCC_________AA_________TT___CTCGAA
8. _1708_3
GTCC_________AA_________TT___CTCGAA
9. _1708_5
GTCC_________AA_________TT___CTCGAA
10. _1708_6
GTCC_________AA_________TT___CTCGAA
11. _RUQ_880
GT___TTTT_________GGGG_________CG___
12. _RUQ_880
AAAA______AACCGG______AAGGGGCCGG
13. _RUQ_880
TT_________TT_______________CCCCGGGG
14. _RUQ_880
TTTT_________CC_________TT___CCGGGG
15. _CAMPUS_1_A_X2_Y1
GTCT_________AA_________CT___CTCGGG
 127 128 129 130 131 132 133 134       
1. _GC-01-131-7-08
CC______CCAGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
2. _GC-01-131-7-08
CC______CCAGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
3. _GC-01-131-7-08
CC______CCAGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
4. _GC-01-131-7-08
CC______CCAGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
5. _GC-01-131-7-08
CC______CCAGCCAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
6. _1708_1
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
7. _1708_2
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
8. _1708_3
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
9. _1708_5
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
10. _1708_6
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
11. _RUQ_880
___TTTT_______________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
12. _RUQ_880
GG______CC___ACAGCCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
13. _RUQ_880
________________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
14. _RUQ_880
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
15. _CAMPUS_1_A_X2_Y1
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P) GC-01-131-7-08
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
2._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P) GC-01-131-7-08
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
3._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P) GC-01-131-7-08
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
4._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P) GC-01-131-7-08
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
5._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P) GC-01-131-7-08
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
6._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P)
Location: 1708 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
7._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P)
Location: 1708 2
 Dapeng Zhang, 2016
8._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P)
Location: 1708 3
 Dapeng Zhang, 2016
9._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P)
Location: 1708 5
 Dapeng Zhang, 2016
10._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P)
Location: 1708 6
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

11._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P) RUQ 880
 Lambert Motilal, 2023
12._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P) RUQ 880
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018
13._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P) RUQ 880
 Dapeng Zhang, 2014
14._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P) RUQ 880
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T) Trinidad and Tobago

15._CRU_156_(MIS_TTOICGT_GU_175_/P)
Location: CAMPUS 1 A X2 Y1
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP25 4TcSNP28 5TcSNP32
6TcSNP33 7TcSNP42 8TcSNP49 9TcSNP52 10TcSNP60
11TcSNP75 12TcSNP90 13TcSNP122 14TcSNP131 15TcSNP143
16TcSNP144 17TcSNP150 18TcSNP151 19TcSNP154 20TcSNP174
21TcSNP176 22TcSNP189 23TcSNP193 24TcSNP194 25TcSNP226
26TcSNP230 27TcSNP240 28TcSNP242 29TcSNP290 30TcSNP305
31TcSNP316 32TcSNP329 33TcSNP363 34TcSNP364 35TcSNP372
36TcSNP413 37TcSNP418 38TcSNP421 39TcSNP429 40TcSNP430
41TcSNP448 42TcSNP469 43TcSNP497 44TcSNP519 45TcSNP521
46TcSNP522 47TcSNP529 48TcSNP534 49TcSNP546 50TcSNP547
51TcSNP560 52TcSNP561 53TcSNP577 54TcSNP589 55TcSNP591
56TcSNP602 57TcSNP606 58TcSNP619 59TcSNP640 60TcSNP642
61TcSNP644 62TcSNP645 63TcSNP653 64TcSNP660 65TcSNP689
66TcSNP701 67TcSNP702 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP739
71TcSNP751 72TcSNP776 73TcSNP799 74TcSNP800 75TcSNP823
76TcSNP835 77TcSNP836 78TcSNP860 79TcSNP872 80TcSNP878
81TcSNP891 82TcSNP894 83TcSNP899 84TcSNP917 85TcSNP929
86TcSNP944 87TcSNP945 88TcSNP953 89TcSNP994 90TcSNP998
91TcSNP999 92TcSNP1010 93TcSNP1019 94TcSNP1034 95TcSNP1041
96TcSNP1053 97TcSNP1060 98TcSNP1062 99TcSNP1063 100TcSNP1075
101TcSNP1096 102TcSNP1111 103TcSNP1112 104TcSNP1126 105TcSNP1144
106TcSNP1149 107TcSNP1156 108TcSNP1165 109TcSNP1175 110TcSNP1205
111TcSNP1230 112TcSNP1242 113TcSNP1253 114TcSNP1270 115TcSNP1275
116TcSNP1293 117TcSNP1309 118TcSNP1350 119TcSNP1383 120TcSNP1401
121TcSNP1404 122TcSNP1414 123TcSNP1439 124TcSNP1442 125TcSNP1458
126TcSNP1484 127TcSNP1520 128TcSNP1524 129TcSNP1527 130Tcm001s00947643
131Tcm002s20575712 132Tcm003s01336581 133Tcm003s07402719 134Tcm006s26664133