SNP Profiles of "LP 4 /32 [POU]"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-07-069-4-05
______GGGGAT___GG______CTTTCCCC___
2. _GC-07-069-4-05
______CGGGTT___GG______CCTTCCTT___
3. _GC-07-081-5-03
______GGGGAT___GG______CTTTCCCC___
4. _GC-07-081-5-03
______GGGGAT___GG______CTTTCCCC___
5. _GC-07-081-5-03
______GGGGAT___GG______CTTTCCCC___
6. _GC-07-081-5-03
______GGGGAT___GG______CTTTCCCC___
7. _7405_2_>_FP
______GG___AT___________________________
8. _7503_1
______GG___AT___________________________
9. _7503_2
______GG___AT___________________________
10. _7503_4
______GG___AT___________________________
11. _7503_3_>_FP
______GG___AT___________________________
12. _7405_3_>_FP
______CG___TT___________________________
13. _RUQ_883
CTCC_________TT___CCGG____________GT
14. _RUQ_883
______GGCCAT___GG______AGAACCGG___
15. _RUQ_883
______________________________TTCC______
16. _RUQ_883
______GG___AT___________________________
17. _Marper_C752
______GG___AT___________________________
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-07-069-4-05
___ACGGCCATGG______AC___CGGGGGCT
2. _GC-07-069-4-05
___CCTTCTATGG______AC___CCAGGGCC
3. _GC-07-081-5-03
___ACGGCCATGG______AC___CGGGGGCT
4. _GC-07-081-5-03
___ACGGCCATGG______AC___CGGGGGCT
5. _GC-07-081-5-03
___ACGGCCATGG______AC___CGGGGGCT
6. _GC-07-081-5-03
___ACGGCCATGG______AC___CGGGGGCT
7. _7405_2_>_FP
___ACGGCC____________AC___CGGG___CT
8. _7503_1
___ACGGCC____________AC___CGGG___CT
9. _7503_2
___ACGGCC____________AC___CGGG___CT
10. _7503_4
___ACGGCC____________AC___CGGG___CT
11. _7503_3_>_FP
___ACGGCC____________AC___CGGG___CT
12. _7405_3_>_FP
___CCTTCT____________AC___CCAG___CC
13. _RUQ_883
TTCC____________CTAG___GT___AA______
14. _RUQ_883
___ACCCGGATGG______AC___CGGGGGAG
15. _RUQ_883
___ACGGCC___GG______AC___CGGG___CT
16. _RUQ_883
___ACGGCC____________AC___CGGG___CT
17. _Marper_C752
___ACGGCC____________AC______GG___CT
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-07-069-4-05
______ATAG___GGTTCCAG___GGAAGGAG
2. _GC-07-069-4-05
______ATAG___GGAACTAG___AGTTCCAA
3. _GC-07-081-5-03
______ATAG___GGTTCCAG___GGAAGGAG
4. _GC-07-081-5-03
______ATAG___GGTTCCAG___GGAAGGAG
5. _GC-07-081-5-03
______ATAG___GGTTCCAG___GGAAGGAG
6. _GC-07-081-5-03
______ATAG___GGTTCCAG___GGAAGGAG
7. _7405_2_>_FP
__________________TT_________GG______AG
8. _7503_1
__________________TT_________GG______AG
9. _7503_2
__________________TT_________GG______AG
10. _7503_4
__________________TT_________GG______AG
11. _7503_3_>_FP
__________________TT_________GG______AG
12. _7405_3_>_FP
__________________AA_________AG______AA
13. _RUQ_883
TTAA___AGAC____________TT____________
14. _RUQ_883
______ATAG___GGTTGGAG___GGAACC___
15. _RUQ_883
_________AG___GGTT_______________GGAG
16. _RUQ_883
__________________TT_________GG______AG
17. _Marper_C752
__________________TT_________GG______AG
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-07-069-4-05
______CC___CCCT___GGGTAACC___CCCT
2. _GC-07-069-4-05
______AC___AC______AGGTAGCC___ACCT
3. _GC-07-081-5-03
______CC___CCCT___GGGTAACC___CCCT
4. _GC-07-081-5-03
______CC___CC______GGGTAACC___CCCT
5. _GC-07-081-5-03
______CC___CCCT___GGGTAACC___CCCT
6. _GC-07-081-5-03
______CC___CCCT___GGGTAACC___CCCT
7. _7405_2_>_FP
____________CCCT______GT___CC___CC___
8. _7503_1
____________CCCT______GT___CC___CC___
9. _7503_2
____________CC_________GT___CC___CC___
10. _7503_4
____________CCCT______GT___CC___CC___
11. _7503_3_>_FP
____________CCCT______GT___CC___CC___
12. _7405_3_>_FP
____________AC_________GT___CC___AC___
13. _RUQ_883
___AC___CCAA___AA_________CGAACCCT
14. _RUQ_883
AA___CC___CC______GGACAACC___CCAG
15. _RUQ_883
____________CCCT______GT___CC___CCCT
16. _RUQ_883
____________CCCT______GT___CC___CC___
17. _Marper_C752
____________CCCT______GT___CC___CC___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-07-069-4-05
AGCT_________GGGG___AATTCTGTAG___
2. _GC-07-069-4-05
AACT_________AGAA___AACTCTGGGG___
3. _GC-07-081-5-03
AGCT_________GGGG___AATTCTGTAG___
4. _GC-07-081-5-03
AGCT_________GGGG___AATTCTGTAG___
5. _GC-07-081-5-03
AGCT_________GGGG___AATTCTGTAG___
6. _GC-07-081-5-03
AGCT_________GGGG___AATTCTGTAG___
7. _7405_2_>_FP
___CT_________GG_______________GT______
8. _7503_1
___CT_________GG_______________GT______
9. _7503_2
___CT_________GG_______________GT______
10. _7503_4
___CT_________GG_______________GT______
11. _7503_3_>_FP
___CT_________GG_______________GT______
12. _7405_3_>_FP
___CT_________AG_______________GG______
13. _RUQ_883
______CTAACCAA___CC______CTGTAGTT
14. _RUQ_883
___AG____________AG___GG______ACAG___
15. _RUQ_883
___CT________________________TTGTAG___
16. _RUQ_883
___CT_________AG_______________GT______
17. _Marper_C752
___CT_________AG_______________GT______
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-07-069-4-05
GTGTGT___CC___GGAACGCGCCCCAGTT
2. _GC-07-069-4-05
TTTTTT___AC___CGAACGCCCTCCAGCT
3. _GC-07-081-5-03
GTGTGT___CC___GGAACGCGCCCCAGTT
4. _GC-07-081-5-03
GTGTGT___CC___GGAACGCGCCCCAGTT
5. _GC-07-081-5-03
GTGTGT___CC___GGAACGCGCCCCAGTT
6. _GC-07-081-5-03
GTGTGT___CC___GGAACGCGCCCCAGTT
7. _7405_2_>_FP
________________________CG___CC______TT
8. _7503_1
________________________CG___CC______TT
9. _7503_2
________________________CG___CC______TT
10. _7503_4
________________________CG___CC______TT
11. _7503_3_>_FP
________________________CG___CC______TT
12. _7405_3_>_FP
________________________CG___CT______CT
13. _RUQ_883
_________CTACAACT___GG_________AG___
14. _RUQ_883
ACACAC___CC___CCAGCG___GGGGAGAA
15. _RUQ_883
______GT___CC_________CGCGCC___AG___
16. _RUQ_883
________________________CG___CC______TT
17. _Marper_C752
________________________CG___CC______TT
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1. _GC-07-069-4-05
GGCT___AATTAGCT______CTCC___TTAA
2. _GC-07-069-4-05
CGCC___AATTAGCT______TTCC___CTAG
3. _GC-07-081-5-03
GGCT___AATTAGCT______CTCC___TTAA
4. _GC-07-081-5-03
GGCT___AATTAGCT______CTCC___TTAA
5. _GC-07-081-5-03
GGCT___AATTAGCT______CTCC___TTAA
6. _GC-07-081-5-03
GGCT___AATTAGCT______CTCC___TTAA
7. _7405_2_>_FP
GG______AATTAG__________________TTAA
8. _7503_1
GG______AATTAG__________________TTAA
9. _7503_2
GG______AATTAG__________________TTAA
10. _7503_4
GG______AATTAG__________________TTAA
11. _7503_3_>_FP
GG______AATTAG__________________TTAA
12. _7405_3_>_FP
CG______AATTAG__________________CTAG
13. _RUQ_883
______CC______AACCCTAA______CC___AG
14. _RUQ_883
GGAG___AAAAAG_________AG______AAAA
15. _RUQ_883
_______________AG-_______________TT___
16. _RUQ_883
GG______AATTAG__________________TTAA
17. _Marper_C752
GG______AATTAG__________________TTAA
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1. _GC-07-069-4-05
GGAACCAG___ATTTTTTTCTGT______CC
2. _GC-07-069-4-05
GGAACTGG___TTCTTTCTCTGG______CC
3. _GC-07-081-5-03
GGAACCAG___ATTTTTTTCTGT______CC
4. _GC-07-081-5-03
GGAACCAG___ATTTTTTTCTGT______CC
5. _GC-07-081-5-03
GGAACCAG___ATTTTTTTCTGT______CC
6. _GC-07-081-5-03
GGAACCAG___ATTTTTTTCTGT______CC
7. _7405_2_>_FP
___AA____________TT______CT____________
8. _7503_1
___AA____________TT______CT____________
9. _7503_2
___AA____________TT______CT____________
10. _7503_4
___AA____________TT______CT____________
11. _7503_3_>_FP
___AA____________TT______CT____________
12. _7405_3_>_FP
___AA____________CT______CT____________
13. _RUQ_883
____________TT___CC____________GGAC___
14. _RUQ_883
CCAAGGAG_________AAAA___AC_________
15. _RUQ_883
GG______AG___AT________________________
16. _RUQ_883
___AA____________CT______CT____________
17. _Marper_C752
___AA____________TT______CT____________
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1. _GC-07-069-4-05
TTCC______TTAAGG______TTCTCCCGAA
2. _GC-07-069-4-05
GTCT_________ACGG______CTCTCCCGAA
3. _GC-07-081-5-03
TTCC______TTAAGG______TTCTCCCGAA
4. _GC-07-081-5-03
TTCC______TTAAGG______TTCTCCCGAA
5. _GC-07-081-5-03
TTCC______TTAAGG______TTCTCCCGAA
6. _GC-07-081-5-03
TTCC______TTAAGG______TTCTCCCGAA
7. _7405_2_>_FP
TTCC_________AA_________TT___CCCGAA
8. _7503_1
TTCC_________AA_________TT___CCCGAA
9. _7503_2
TTCC_________AA_________TT___CCCGAA
10. _7503_4
TTCC_________AA_________TT___CCCGAA
11. _7503_3_>_FP
TTCC_________AA_________TT___CCCGAA
12. _7405_3_>_FP
GTCT_________AC_________CT___CCCGAA
13. _RUQ_883
GT___GGTT_________AGGG_________CC___
14. _RUQ_883
AAGG______AGAAGG______AAAGGGCCAA
15. _RUQ_883
TT_________CT_______________CTCCCGAA
16. _RUQ_883
TTCC_________AA_________CT___CCCGAG
17. _Marper_C752
TTCC_________AA_________TT___CCGGAA
 127 128 129 130 131 132 133 134       
1. _GC-07-069-4-05
CT______CCAGCCGGAAX_XX_XX_XX_XX_XX_X
2. _GC-07-069-4-05
CT______ACAACCAAACX_XX_XX_XX_XX_XX_X
3. _GC-07-081-5-03
CT______CCAGCCGGAAX_XX_XX_XX_XX_XX_X
4. _GC-07-081-5-03
CT______CCAGCCGGAAX_XX_XX_XX_XX_XX_X
5. _GC-07-081-5-03
CT______CCAGCCGGAAX_XX_XX_XX_XX_XX_X
6. _GC-07-081-5-03
CT______CCAGCCGGAAX_XX_XX_XX_XX_XX_X
7. _7405_2_>_FP
CT_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
8. _7503_1
CT_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
9. _7503_2
CT_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
10. _7503_4
CT_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
11. _7503_3_>_FP
CT_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
12. _7405_3_>_FP
CT_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
13. _RUQ_883
___CTAA_______________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
14. _RUQ_883
AG______CC___CCGGAAX_XX_XX_XX_XX_XX_X
15. _RUQ_883
________________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
16. _RUQ_883
CT_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
17. _Marper_C752
CT_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._LP_4_/32_[POU] GC-07-069-4-05
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP1
 Mars, 2018
2._LP_4_/32_[POU] GC-07-069-4-05
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP2
 Mars, 2018
3._LP_4_/32_[POU] GC-07-081-5-03
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
4._LP_4_/32_[POU] GC-07-081-5-03
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
5._LP_4_/32_[POU] GC-07-081-5-03
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP4
 Mars, 2018
6._LP_4_/32_[POU] GC-07-081-5-03
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
7._LP_4_/32_[POU]
Location: 7405 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
8._LP_4_/32_[POU]
Location: 7503 1
 Dapeng Zhang, 2016
9._LP_4_/32_[POU]
Location: 7503 2
 Dapeng Zhang, 2016
10._LP_4_/32_[POU]
Location: 7503 4
 Dapeng Zhang, 2016
11._LP_4_/32_[POU]
Location: 7503 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
12._LP_4_/32_[POU]
Location: 7405 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

13._LP_4_/32_[POU] RUQ 883
 Lambert Motilal, 2023
14._LP_4_/32_[POU] RUQ 883
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018
15._LP_4_/32_[POU] RUQ 883
 Dapeng Zhang, 2014
16._LP_4_/32_[POU] RUQ 883
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T) Trinidad and Tobago

17._LP_4_/32_[POU]
Location: Marper C752
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP25 4TcSNP28 5TcSNP32
6TcSNP33 7TcSNP42 8TcSNP49 9TcSNP52 10TcSNP60
11TcSNP75 12TcSNP90 13TcSNP122 14TcSNP131 15TcSNP143
16TcSNP144 17TcSNP150 18TcSNP151 19TcSNP154 20TcSNP174
21TcSNP176 22TcSNP189 23TcSNP193 24TcSNP194 25TcSNP226
26TcSNP230 27TcSNP240 28TcSNP242 29TcSNP290 30TcSNP305
31TcSNP316 32TcSNP329 33TcSNP363 34TcSNP364 35TcSNP372
36TcSNP413 37TcSNP418 38TcSNP421 39TcSNP429 40TcSNP430
41TcSNP448 42TcSNP469 43TcSNP497 44TcSNP519 45TcSNP521
46TcSNP522 47TcSNP529 48TcSNP534 49TcSNP546 50TcSNP547
51TcSNP560 52TcSNP561 53TcSNP577 54TcSNP589 55TcSNP591
56TcSNP602 57TcSNP606 58TcSNP619 59TcSNP640 60TcSNP642
61TcSNP644 62TcSNP645 63TcSNP653 64TcSNP660 65TcSNP689
66TcSNP701 67TcSNP702 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP739
71TcSNP751 72TcSNP776 73TcSNP799 74TcSNP800 75TcSNP823
76TcSNP835 77TcSNP836 78TcSNP860 79TcSNP872 80TcSNP878
81TcSNP891 82TcSNP894 83TcSNP899 84TcSNP917 85TcSNP929
86TcSNP944 87TcSNP945 88TcSNP953 89TcSNP994 90TcSNP998
91TcSNP999 92TcSNP1010 93TcSNP1019 94TcSNP1034 95TcSNP1041
96TcSNP1053 97TcSNP1060 98TcSNP1062 99TcSNP1063 100TcSNP1075
101TcSNP1096 102TcSNP1111 103TcSNP1112 104TcSNP1126 105TcSNP1144
106TcSNP1149 107TcSNP1156 108TcSNP1165 109TcSNP1175 110TcSNP1205
111TcSNP1230 112TcSNP1242 113TcSNP1253 114TcSNP1270 115TcSNP1275
116TcSNP1293 117TcSNP1309 118TcSNP1350 119TcSNP1383 120TcSNP1401
121TcSNP1404 122TcSNP1414 123TcSNP1439 124TcSNP1442 125TcSNP1458
126TcSNP1484 127TcSNP1520 128TcSNP1524 129TcSNP1527 130Tcm001s00947643
131Tcm002s20575712 132Tcm003s01336581 133Tcm003s07402719 134Tcm006s26664133