SNP Profiles of "AMAZ 3 /2"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-03-022-2-11
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
2. _GC-03-022-2-11
______GGGTTT___AG______CCTTCCTT___
3. _GC-03-022-2-11
______GGGTTT___AG______CCTTCCTT___
4. _GC-03-022-2-11
______GGGTTT___AG______CCTTCCTT___
5. _GC-03-022-2-11
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
6. _GC-03-022-2-11
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
7. _GC-03-022-2-11
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
8. _GC-03-022-2-11
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
9. _GC-03-022-2-11
______GGGTTT___AG______CCTTCCTT___
10. _GC-03-022-2-11
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
11. _GC-03-022-2-11
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
12. _GC-03-022-2-11
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
13. _GC-03-022-2-11
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
14. _GC-03-022-2-11
______GGGGAT___GG______CCTTCCTT___
15. _3211_7
______GG___AT___________________________
16. _3211_8
______GG___AT___________________________
17. _3211_9
______GG___AT___________________________
18. _3211_12
______GG___AT___________________________
19. _3211_13
______GG___AT___________________________
20. _3211_15
______GG___AT___________________________
21. _3211_16
______GG___AT___________________________
22. _3211_1_>_FP
______GG___AT___________________________
23. _3211_14_>_F
______GG___AT___________________________
24. _3211_5_>_FP
______GG___AT___________________________
25. _3211_2
______GG___TT___________________________
26. _3211_4
______GG___TT___________________________
27. _3211_3_>_FP
______GG___TT___________________________
28. _3211_10
______GG___TT___________________________
29. _RUQ_91
CTAC_________TT___CCGG____________TT
30. _RUQ_91
______GGCCAT___GG______GGAACCAA___
31. _RUQ_91
______________________________TTCC______
32. _RUQ_91
______GG___AT___________________________
33. _P97_225
______GG___AT___________________________
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-03-022-2-11
___AAGTCCATGG______AA___GGAAGGTT
2. _GC-03-022-2-11
___ACGGCTTTGG______AC___CCGGGGCT
3. _GC-03-022-2-11
___ACGGCTTTGG______AC___CCGGGGCT
4. _GC-03-022-2-11
___ACGGCTTTGG______AC___CCGGGGCT
5. _GC-03-022-2-11
___AAGTCCATGG______AA___GGAAGGTT
6. _GC-03-022-2-11
___AAGT___ATGG______AA___GGAAGGTT
7. _GC-03-022-2-11
___AAGTCCATGG______AA___GGAAGGTT
8. _GC-03-022-2-11
___AAGTCCATGG______AA___GGAAGGTT
9. _GC-03-022-2-11
___ACGGCTTTGG______AC___CCGGGGCT
10. _GC-03-022-2-11
___AAGTCCATGG______AA___GGAAGGTT
11. _GC-03-022-2-11
___AAGTCCATGG______AA___GGAAGGTT
12. _GC-03-022-2-11
___AAGTCCATGG______AA___GGAAGGTT
13. _GC-03-022-2-11
___AAGTCCATGG______AA___GGAAGGTT
14. _GC-03-022-2-11
___AAGTCCATGG______AA___GGAAGGTT
15. _3211_7
___AAGT_______________AA___GGAA___TT
16. _3211_8
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
17. _3211_9
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
18. _3211_12
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
19. _3211_13
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
20. _3211_15
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
21. _3211_16
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
22. _3211_1_>_FP
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
23. _3211_14_>_F
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
24. _3211_5_>_FP
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
25. _3211_2
___ACGGCT____________AC___CCGG___CT
26. _3211_4
___ACGGCT____________AC___CCGG___CT
27. _3211_3_>_FP
___ACGGCT____________AC___CCGG___CT
28. _3211_10
___ACGGCT____________AC___CCGG___CT
29. _RUQ_91
AAAA____________TTAG___TT___AA______
30. _RUQ_91
___AAACGGATGG______AA___CCAAGGAA
31. _RUQ_91
___AAGTCC___GG______AA___GGAA___-
32. _RUQ_91
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
33. _P97_225
___AAGTCC____________AA___GGAA___TT
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-03-022-2-11
______ATGG___GGATCCGG___GGAACCAA
2. _GC-03-022-2-11
______AAGG___GGATCCAG___GGAACGAG
3. _GC-03-022-2-11
______AAGG___GGATCCAG___GGAACGAG
4. _GC-03-022-2-11
______AAGG___GGATCCAG___GGAACGAG
5. _GC-03-022-2-11
______ATGG___GGATCCGG___GGAACCAA
6. _GC-03-022-2-11
______ATGG___GGATCCGG___GGAACCAA
7. _GC-03-022-2-11
______ATGG___GGATCCGG___GGAACCAA
8. _GC-03-022-2-11
______ATGG___GGATCCGG___GGAACCAA
9. _GC-03-022-2-11
______AAGG___GGATCCAG___GGAACGAG
10. _GC-03-022-2-11
______ATGG___GGATCCGG___GGAACCAA
11. _GC-03-022-2-11
______ATGG___GGATCCGG___GGAACCAA
12. _GC-03-022-2-11
______ATGG___GGATCCGG___GGAACCAA
13. _GC-03-022-2-11
______ATGG___GGATCCGG___GGAACCAA
14. _GC-03-022-2-11
______ATGG___GGATCCGG___GGAACCAA
15. _3211_7
__________________AT_________GG______AA
16. _3211_8
__________________AT_________GG______AA
17. _3211_9
__________________AT_________GG______AA
18. _3211_12
__________________AT_________GG______AA
19. _3211_13
__________________AT_________GG______AA
20. _3211_15
__________________AT_________GG______AA
21. _3211_16
__________________AT_________GG______AA
22. _3211_1_>_FP
__________________AT_________GG______AA
23. _3211_14_>_F
__________________AT_________GG______AA
24. _3211_5_>_FP
__________________AT_________GG______AA
25. _3211_2
__________________AT_________GG______AG
26. _3211_4
__________________AT_________GG______AG
27. _3211_3_>_FP
__________________AT_________GG______AG
28. _3211_10
__________________AT_________GG______AG
29. _RUQ_91
TTAA___GGAA____________CT____________
30. _RUQ_91
______ATGG___GGATGGGG___GGAAGG___
31. _RUQ_91
_________GG___GGAT_______________--
32. _RUQ_91
__________________AT_________GG______AA
33. _P97_225
__________________AT_________GG______AA
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-03-022-2-11
______CC___CCCC___AAGGAG______AATT
2. _GC-03-022-2-11
______AA___CCCT___AGGGGGGG___ACCC
3. _GC-03-022-2-11
______AA___CCCT___AGGGGGGG___ACCC
4. _GC-03-022-2-11
______AA___CCCT___AGGGGGGG___ACCC
5. _GC-03-022-2-11
______CC___CCCC___AAGGAG______AATT
6. _GC-03-022-2-11
______CC___CCCC___AAGGAG______AATT
7. _GC-03-022-2-11
______CC___CCCC___AAGGAG______AATT
8. _GC-03-022-2-11
______CC___CCCC___AAGGAG______AATT
9. _GC-03-022-2-11
______AA___CCCT___AGGGGGGG___ACCC
10. _GC-03-022-2-11
______CC___CCCC___AAGGAG______AATT
11. _GC-03-022-2-11
______CC___CCCC___AAGGAG______AATT
12. _GC-03-022-2-11
______CC___CCCC___AAGGAG______AATT
13. _GC-03-022-2-11
______CC___CCCC___AAGGAG______AATT
14. _GC-03-022-2-11
______CC___CCCC___AAGGAG______AATT
15. _3211_7
____________CCCC______GG_________AA___
16. _3211_8
____________CCCC______GG_________AA___
17. _3211_9
____________CCCC______GG_________AA___
18. _3211_12
____________CCCC______GG_________AA___
19. _3211_13
____________CCCC______GG_________AA___
20. _3211_15
____________CCCC______GG_________AA___
21. _3211_16
____________CCCC______GG_________AA___
22. _3211_1_>_FP
____________CCCC______GG_________AA___
23. _3211_14_>_F
____________CCCC______GG_________AA___
24. _3211_5_>_FP
____________CCCC______GG_________AA___
25. _3211_2
____________CCCT______GG___GG___AC___
26. _3211_4
____________CCCT______GG___GG___AC___
27. _3211_3_>_FP
____________CCCT______GG___GG___AC___
28. _3211_10
____________CCCT______GG___GG___AC___
29. _RUQ_91
___AA___CCCC___AA____________ATAATT
30. _RUQ_91
AA___CC___CC______AACCAGCC___AAAA
31. _RUQ_91
____________CCCC______-___CC___AATT
32. _RUQ_91
____________CCCC______GG___CC___AA___
33. _P97_225
____________CCCC______GG___CC___AA___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-03-022-2-11
AACC_________AAAA___AATTTTGTAA___
2. _GC-03-022-2-11
AACT_________AAAA___AATTCTGGGG___
3. _GC-03-022-2-11
AACT_________AAAA___AATTCTGGGG___
4. _GC-03-022-2-11
AACT____________AA___AATTCTGGGG___
5. _GC-03-022-2-11
AACC_________AAAA___AATTTTGTAA___
6. _GC-03-022-2-11
AACC_________AAAA___AATTTTGTAA___
7. _GC-03-022-2-11
AACC_________AAAA___AATTTTGTAA___
8. _GC-03-022-2-11
AACC_________AAAA___AATTTTGTAA___
9. _GC-03-022-2-11
AACT_________AAAA___AATTCTGGGG___
10. _GC-03-022-2-11
AACC_________AAAA___AATTTTGTAA___
11. _GC-03-022-2-11
AACC_________AAAA___AATTTTGTAA___
12. _GC-03-022-2-11
AACC_________AAAA___AATTTTGTAA___
13. _GC-03-022-2-11
AACC_________AAAA___AATTTTGTAA___
14. _GC-03-022-2-11
AACC_________AAAA___AATTTTGTAA___
15. _3211_7
___CC_________AA_______________GT______
16. _3211_8
___CC_________AA_______________GT______
17. _3211_9
___CC_________AA_______________GT______
18. _3211_12
___CC_________AA_______________GT______
19. _3211_13
___CC_________AA_______________GT______
20. _3211_15
___CC_________AA_______________GT______
21. _3211_16
___CC_________AA_______________GT______
22. _3211_1_>_FP
___CC_________AA_______________GT______
23. _3211_14_>_F
___CC_________AA_______________GT______
24. _3211_5_>_FP
___CC_________AA_______________GT______
25. _3211_2
___CT_________AA_______________GG______
26. _3211_4
___CT___________________________GG______
27. _3211_3_>_FP
___CT_________AA_______________GG______
28. _3211_10
___CT_________AA_______________GG______
29. _RUQ_91
______TTAACCAA___CG______TTGTAACC
30. _RUQ_91
___GG____________AA___AA______ACAA___
31. _RUQ_91
___CC________________________TTGT-___
32. _RUQ_91
___CC_________AA_______________GT______
33. _P97_225
___CC_________AA_______________GT______
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-03-022-2-11
TTTTTT___AA___CGAACGCGCCCCGGCT
2. _GC-03-022-2-11
TTGGTT___CC___CG___GGCGCTCCGGCC
3. _GC-03-022-2-11
TTGGTT___CC___CG___GGCGCTCCGGCC
4. _GC-03-022-2-11
TTGGTT___CC___CG___GGCGCTCCGGCC
5. _GC-03-022-2-11
TTTTTT___AA___CGAACGCGCCCCGGCT
6. _GC-03-022-2-11
TTTTTT___AA___CGAACGCGCCCCGGCT
7. _GC-03-022-2-11
TTTTTT___AA___CGAACGCGCCCCGGCT
8. _GC-03-022-2-11
TTTTTT___AA___CGAACGCGCCCCGGCT
9. _GC-03-022-2-11
TTGGTT___CC___CG___GGCGCTCCGGCC
10. _GC-03-022-2-11
TTTTTT___AA___CGAACGCGCCCCGGCT
11. _GC-03-022-2-11
TTTTTT___AA___CGAACGCGCCCCGGCT
12. _GC-03-022-2-11
TTTTTT___AA___CGAACGCGCCCCGGCT
13. _GC-03-022-2-11
TTTTTT___AA___CGAACGCGCCCCGGCT
14. _GC-03-022-2-11
TTTTTT___AA___CGAACGCGCCCCGGCT
15. _3211_7
________________________CG___CC______CT
16. _3211_8
________________________CG___CC______CT
17. _3211_9
________________________CG___CC______CT
18. _3211_12
________________________CG___CC______CT
19. _3211_13
________________________CG___CC______CT
20. _3211_15
________________________CG___CC______CT
21. _3211_16
________________________CG___CC______CT
22. _3211_1_>_FP
________________________CG___CC______CT
23. _3211_14_>_F
________________________CG___CC______CT
24. _3211_5_>_FP
________________________CG___CC______CT
25. _3211_2
________________________GG___CT______CC
26. _3211_4
________________________GG___CT______CC
27. _3211_3_>_FP
________________________GG___CT______CC
28. _3211_10
________________________GG___CT______CC
29. _RUQ_91
_________TTAAAATT___CG_________GG___
30. _RUQ_91
AAAAAA___AA___CGAGCG___GGGGGGAG
31. _RUQ_91
______TT___-_________-CGCC___-___
32. _RUQ_91
________________________CG___CC______CT
33. _P97_225
________________________CG___CC______CT
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1. _GC-03-022-2-11
GGCC___ATCTAACC______TTCG___CCGG
2. _GC-03-022-2-11
CGCC___AACTAGCC______TTCG___CCAG
3. _GC-03-022-2-11
CGCC___AACTAGCC______TTCG___CCAG
4. _GC-03-022-2-11
CGCC___AACTAGCC______TTCG___CCAG
5. _GC-03-022-2-11
GGCC___ATCTAACC______TTCG___CCGG
6. _GC-03-022-2-11
GGCC___ATCTAACC______TTCG___CCGG
7. _GC-03-022-2-11
GGCC___ATCTAACC______TTCG___CCGG
8. _GC-03-022-2-11
GGCC___ATCTAACC______TTCG___CCGG
9. _GC-03-022-2-11
CGCC___AACTAGCC______TTCG___CCAG
10. _GC-03-022-2-11
GGCC___ATCTAACC______TTCG___CCGG
11. _GC-03-022-2-11
GGCC___ATCTAACC______TTCG___CCGG
12. _GC-03-022-2-11
GGCC___ATCTAACC______TTCG___CCGG
13. _GC-03-022-2-11
GGCC___ATCTAACC______TTCG___CCGG
14. _GC-03-022-2-11
GGCC___ATCTAACC______TTCG___CCGG
15. _3211_7
GG______ATCTAA__________________CCGG
16. _3211_8
GG______ATCTAA__________________CCGG
17. _3211_9
GG______ATCTAA__________________CCGG
18. _3211_12
GG______ATCTAA__________________CCGG
19. _3211_13
GG______ATCTAA__________________CCGG
20. _3211_15
GG______ATCTAA__________________CCGG
21. _3211_16
GG______ATCTAA__________________CCGG
22. _3211_1_>_FP
GG______ATCTAA__________________CCGG
23. _3211_14_>_F
GG______ATCTAA__________________CCGG
24. _3211_5_>_FP
GG______ATCTAA__________________CCGG
25. _3211_2
CG______AACTAG__________________CCAG
26. _3211_4
CG______AACTAG__________________CCAG
27. _3211_3_>_FP
CG______AACTAG__________________CCAG
28. _3211_10
CG______AACTAG__________________CCAG
29. _RUQ_91
______CC______AACCCCAA______CC___GG
30. _RUQ_91
GGGG___ATAGAA_________AA______GGGG
31. _RUQ_91
_______________AA-_______________CC___
32. _RUQ_91
GG______ATCTAA__________________CTGG
33. _P97_225
GG______ATCTAA__________________CCGG
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1. _GC-03-022-2-11
GGAACCGG___TTCCTTCTCTGT______AC
2. _GC-03-022-2-11
GGAACTAG___TTCCTTTTCCGG______CC
3. _GC-03-022-2-11
GGAACTAG___TTCCTTTTCCGG______CC
4. _GC-03-022-2-11
GGAACTAG___TTCCTTTTCCGG______CC
5. _GC-03-022-2-11
GGAACCGG___TTCCTTCTCTGT______AC
6. _GC-03-022-2-11
GGAACCGG___TTCCTTCTCTGT______AC
7. _GC-03-022-2-11
GGAACCGG___TTCCTTCTCTGT______AC
8. _GC-03-022-2-11
GGAACCGG___TTCCTTCTCTGT______AC
9. _GC-03-022-2-11
GGAACTAG___TTCCTTTTCCGG______CC
10. _GC-03-022-2-11
GGAACCGG___TTCCTTCTCTGT______AC
11. _GC-03-022-2-11
GGAACCGG___TTCCTTCTCTGT______AC
12. _GC-03-022-2-11
GGAACCGG___TTCCTTCTCTGT______AC
13. _GC-03-022-2-11
GGAACCGG___TTCCTTCTCTGT______AC
14. _GC-03-022-2-11
GGAACCGG___TTCCTTCTCTGT______AC
15. _3211_7
___AA____________CC______CT____________
16. _3211_8
___AA____________CC______CT____________
17. _3211_9
___AA____________CC______CT____________
18. _3211_12
___AA____________CC______CT____________
19. _3211_13
___AA____________CC______CT____________
20. _3211_15
___AA____________CC______CT____________
21. _3211_16
___AA____________CC______CT____________
22. _3211_1_>_FP
___AA____________CC______CT____________
23. _3211_14_>_F
___AA____________CC______CT____________
24. _3211_5_>_FP
___AA____________CC______CT____________
25. _3211_2
___AA____________CC______CC____________
26. _3211_4
___AA____________CC______CC____________
27. _3211_3_>_FP
___AA____________CC______CC____________
28. _3211_10
___AA____________CC______CC____________
29. _RUQ_91
____________CC___CC____________GTAA___
30. _RUQ_91
CCAAGGGG_________AAAG___AC_________
31. _RUQ_91
GG______AA___TT________________________
32. _RUQ_91
___AA____________CC______CT____________
33. _P97_225
___AA____________CC______CT____________
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1. _GC-03-022-2-11
TTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAA
2. _GC-03-022-2-11
GTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAG
3. _GC-03-022-2-11
GTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAG
4. _GC-03-022-2-11
GTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAG
5. _GC-03-022-2-11
TTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAA
6. _GC-03-022-2-11
TTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAA
7. _GC-03-022-2-11
TTTT______TT___GG______TTCCTTCCAA
8. _GC-03-022-2-11
TTTT______TTAAGG_________CCTTCCAA
9. _GC-03-022-2-11
GTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAG
10. _GC-03-022-2-11
TTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAA
11. _GC-03-022-2-11
TTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAA
12. _GC-03-022-2-11
TTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAA
13. _GC-03-022-2-11
TTTT______TTAAGG______TTCCTTCCAA
14. _GC-03-022-2-11
TTTT______TTAAGG______TTCCTTCC___
15. _3211_7
TTTT_________AA_________TT___TTCCAA
16. _3211_8
TTTT_____________________TT___TTCCAA
17. _3211_9
TTTT_________AA_______________TTCCAA
18. _3211_12
TTTT_________AA_________TT___TTCCAA
19. _3211_13
TTTT_________AA_________TT___TTCCAA
20. _3211_15
TTTT_________AA_________TT___TTCCAA
21. _3211_16
TTTT_________AA_________TT___TTCC___
22. _3211_1_>_FP
TTTT_________AA_________TT___TTCCAA
23. _3211_14_>_F
TTTT_________AA_________TT___TTCCAA
24. _3211_5_>_FP
TTTT_________AA_________TT___TTCCAA
25. _3211_2
GTTT_________AA_________TT___TTCCAG
26. _3211_4
GTTT_________AA_________TT___TTCCAG
27. _3211_3_>_FP
GTTT_________AA_________TT___TTCCAG
28. _3211_10
GTTT_________AA_________TT___TTCCAG
29. _RUQ_91
TT___GGAT_________AGGG_________CC___
30. _RUQ_91
AAAA______AAAAGG______AAGGAAGGAA
31. _RUQ_91
TT_________TT_______________--CCAA
32. _RUQ_91
TTTT_________AA_________TT___TTCCAG
33. _P97_225
TTTT_________AA_________TT___TTCCAA
 127 128 129 130 131 132 133 134       
1. _GC-03-022-2-11
CC______CCAAACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
2. _GC-03-022-2-11
CC______CCAACCAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
3. _GC-03-022-2-11
CC______CCAACCAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
4. _GC-03-022-2-11
CC______CCAACCAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
5. _GC-03-022-2-11
CC______CCAAACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
6. _GC-03-022-2-11
CC______CCAAACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
7. _GC-03-022-2-11
CC______CCAAACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
8. _GC-03-022-2-11
CC______CCAAACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
9. _GC-03-022-2-11
CC______CCAACCAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
10. _GC-03-022-2-11
CC______CCAAACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
11. _GC-03-022-2-11
CC______CCAAACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
12. _GC-03-022-2-11
CC______CCAAACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
13. _GC-03-022-2-11
CC______CCAAACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
14. _GC-03-022-2-11
CC______CCAAACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
15. _3211_7
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
16. _3211_8
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
17. _3211_9
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
18. _3211_12
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
19. _3211_13
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
20. _3211_15
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
21. _3211_16
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
22. _3211_1_>_FP
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
23. _3211_14_>_F
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
24. _3211_5_>_FP
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
25. _3211_2
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
26. _3211_4
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
27. _3211_3_>_FP
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
28. _3211_10
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
29. _RUQ_91
___TTTT_______________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
30. _RUQ_91
GG______CC___ACAACCX_XX_XX_XX_XX_XX_X
31. _RUQ_91
________________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
32. _RUQ_91
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X
33. _P97_225
CC_____________________X_XX_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP4
 Mars, 2018
2._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
3._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP3
 Mars, 2018
4._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
5._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 5
Notes: 5 > FP4
 Mars, 2018
6._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
7._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
8._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
9._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
10._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018
11._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
12._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 14
Notes: 14 > FP2
 Mars, 2018
13._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018
14._AMAZ_3_/2 GC-03-022-2-11
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018
15._AMAZ_3_/2
Location: 3211 7
 Dapeng Zhang, 2016
16._AMAZ_3_/2
Location: 3211 8
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
17._AMAZ_3_/2
Location: 3211 9
 Dapeng Zhang, 2016
18._AMAZ_3_/2
Location: 3211 12
 Dapeng Zhang, 2016
19._AMAZ_3_/2
Location: 3211 13
 Dapeng Zhang, 2016
20._AMAZ_3_/2
Location: 3211 15
 Dapeng Zhang, 2016
21._AMAZ_3_/2
Location: 3211 16
 Dapeng Zhang, 2016
22._AMAZ_3_/2
Location: 3211 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
23._AMAZ_3_/2
Location: 3211 14 > F
 Dapeng Zhang, 2016
24._AMAZ_3_/2
Location: 3211 5 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
25._AMAZ_3_/2
Location: 3211 2
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
26._AMAZ_3_/2
Location: 3211 4
 Dapeng Zhang, 2016
27._AMAZ_3_/2
Location: 3211 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
28._AMAZ_3_/2
Location: 3211 10
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

29._AMAZ_3_/2 RUQ 91
 Lambert Motilal, 2023
30._AMAZ_3_/2 RUQ 91
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018
31._AMAZ_3_/2 RUQ 91
 Dapeng Zhang, 2014
32._AMAZ_3_/2 RUQ 91
 Dapeng Zhang, 2016

Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG) Ghana

33._AMAZ_3_/2
Location: P97 225
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP25 4TcSNP28 5TcSNP32
6TcSNP33 7TcSNP42 8TcSNP49 9TcSNP52 10TcSNP60
11TcSNP75 12TcSNP90 13TcSNP122 14TcSNP131 15TcSNP143
16TcSNP144 17TcSNP150 18TcSNP151 19TcSNP154 20TcSNP174
21TcSNP176 22TcSNP189 23TcSNP193 24TcSNP194 25TcSNP226
26TcSNP230 27TcSNP240 28TcSNP242 29TcSNP290 30TcSNP305
31TcSNP316 32TcSNP329 33TcSNP363 34TcSNP364 35TcSNP372
36TcSNP413 37TcSNP418 38TcSNP421 39TcSNP429 40TcSNP430
41TcSNP448 42TcSNP469 43TcSNP497 44TcSNP519 45TcSNP521
46TcSNP522 47TcSNP529 48TcSNP534 49TcSNP546 50TcSNP547
51TcSNP560 52TcSNP561 53TcSNP577 54TcSNP589 55TcSNP591
56TcSNP602 57TcSNP606 58TcSNP619 59TcSNP640 60TcSNP642
61TcSNP644 62TcSNP645 63TcSNP653 64TcSNP660 65TcSNP689
66TcSNP701 67TcSNP702 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP739
71TcSNP751 72TcSNP776 73TcSNP799 74TcSNP800 75TcSNP823
76TcSNP835 77TcSNP836 78TcSNP860 79TcSNP872 80TcSNP878
81TcSNP891 82TcSNP894 83TcSNP899 84TcSNP917 85TcSNP929
86TcSNP944 87TcSNP945 88TcSNP953 89TcSNP994 90TcSNP998
91TcSNP999 92TcSNP1010 93TcSNP1019 94TcSNP1034 95TcSNP1041
96TcSNP1053 97TcSNP1060 98TcSNP1062 99TcSNP1063 100TcSNP1075
101TcSNP1096 102TcSNP1111 103TcSNP1112 104TcSNP1126 105TcSNP1144
106TcSNP1149 107TcSNP1156 108TcSNP1165 109TcSNP1175 110TcSNP1205
111TcSNP1230 112TcSNP1242 113TcSNP1253 114TcSNP1270 115TcSNP1275
116TcSNP1293 117TcSNP1309 118TcSNP1350 119TcSNP1383 120TcSNP1401
121TcSNP1404 122TcSNP1414 123TcSNP1439 124TcSNP1442 125TcSNP1458
126TcSNP1484 127TcSNP1520 128TcSNP1524 129TcSNP1527 130Tcm001s00947643
131Tcm002s20575712 132Tcm003s01336581 133Tcm003s07402719 134Tcm006s26664133