SNP Profiles of "MAN 15 /60 [BRA]"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _RUQ_87
TTAC_________CT___CCGG____________TT
2. _RUQ_87
______GGCCAT___GG______GGAACCAG___
3. _RUQ_87
______________________________TTCC______
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _RUQ_87
ATCC____________CCAG___GT___AA______
2. _RUQ_87
___CCACGGATGG______AC___CGAAGGAA
3. _RUQ_87
___CCGTCC___GG______AC___CGAA___TT
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _RUQ_87
CCAA___AGAC____________CT____________
2. _RUQ_87
______ATAG___GGAAAGAG___GGAACG___
3. _RUQ_87
_________AG___GGAA_______________-AG
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _RUQ_87
___AC___CTAC___GG_________CGATACCT
2. _RUQ_87
AA___CC___AC______AGACGGCG___ACAG
3. _RUQ_87
____________ACCC______GT___CG___ACCT
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _RUQ_87
___TTAGCCAA___CG___CCGGAGCT______
2. _RUQ_87
GG____________AA___AA___CCAG___ACAC
3. _RUQ_87
CC_____________________CCGGAG_________
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _RUQ_87
___TTACATTT___GG_________GG_________
2. _RUQ_87
AA___AC___CCAGCC___AGGGGGAGGGGG
3. _RUQ_87
TT___AC_________GGCCTT___-_________
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
1. _RUQ_87
CC______AACCCTAA___CC___GG_________
2. _RUQ_87
___AAAGAA_________AA___AGGGCCAAGG
3. _RUQ_87
_________AACC____________CT___GG______
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
1. _RUQ_87
___TT___TT_________GTAAGT___GGAT___
2. _RUQ_87
AG_________AAAACC______AAAA______AG
3. _RUQ_87
AG___TT__________________-_________CT
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1. _RUQ_87
______GGGG_________CG______TTAT______
2. _RUQ_87
CCGG______AGAGGGCGAAGG______ACCC
3. _RUQ_87
_______________CTCCCGAA_______________
 127 128             
1. _RUQ_87
______X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
2. _RUQ_87
AGACX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
3. _RUQ_87
______X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X

 Key

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

1._MAN_15_/60_[BRA] RUQ 87
 Lambert Motilal, 2023
2._MAN_15_/60_[BRA] RUQ 87
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018
3._MAN_15_/60_[BRA] RUQ 87
 Dapeng Zhang, 2014

  Key to SNP Markers

1TcSNP13 2TcSNP19 3TcSNP25 4TcSNP28 5TcSNP32
6TcSNP33 7TcSNP42 8TcSNP49 9TcSNP52 10TcSNP60
11TcSNP75 12TcSNP90 13TcSNP122 14TcSNP131 15TcSNP143
16TcSNP144 17TcSNP150 18TcSNP151 19TcSNP154 20TcSNP174
21TcSNP176 22TcSNP189 23TcSNP193 24TcSNP194 25TcSNP226
26TcSNP230 27TcSNP240 28TcSNP242 29TcSNP290 30TcSNP305
31TcSNP316 32TcSNP329 33TcSNP363 34TcSNP364 35TcSNP372
36TcSNP413 37TcSNP418 38TcSNP421 39TcSNP429 40TcSNP430
41TcSNP448 42TcSNP469 43TcSNP497 44TcSNP519 45TcSNP521
46TcSNP522 47TcSNP529 48TcSNP534 49TcSNP546 50TcSNP547
51TcSNP560 52TcSNP561 53TcSNP577 54TcSNP589 55TcSNP591
56TcSNP602 57TcSNP619 58TcSNP640 59TcSNP642 60TcSNP644
61TcSNP645 62TcSNP653 63TcSNP660 64TcSNP689 65TcSNP702
66TcSNP723 67TcSNP731 68TcSNP739 69TcSNP751 70TcSNP776
71TcSNP799 72TcSNP800 73TcSNP823 74TcSNP835 75TcSNP836
76TcSNP860 77TcSNP872 78TcSNP878 79TcSNP891 80TcSNP894
81TcSNP899 82TcSNP917 83TcSNP929 84TcSNP944 85TcSNP945
86TcSNP953 87TcSNP994 88TcSNP998 89TcSNP999 90TcSNP1010
91TcSNP1019 92TcSNP1034 93TcSNP1053 94TcSNP1060 95TcSNP1062
96TcSNP1063 97TcSNP1075 98TcSNP1096 99TcSNP1111 100TcSNP1112
101TcSNP1126 102TcSNP1144 103TcSNP1149 104TcSNP1156 105TcSNP1175
106TcSNP1205 107TcSNP1230 108TcSNP1253 109TcSNP1270 110TcSNP1275
111TcSNP1293 112TcSNP1309 113TcSNP1350 114TcSNP1383 115TcSNP1401
116TcSNP1404 117TcSNP1414 118TcSNP1439 119TcSNP1442 120TcSNP1458
121TcSNP1484 122TcSNP1520 123TcSNP1524 124TcSNP1527 125Tcm001s00947643
126Tcm003s01336581 127Tcm003s07402719 128Tcm006s26664133