SNP Profiles of "SCA 11"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-01-117-6-14
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
2. _GC-01-117-6-14
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
3. _GC-01-117-6-14
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
4. _GC-01-117-6-14
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
5. _GC-01-117-6-14
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
6. _GC-01-117-6-14
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
7. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
8. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
9. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
10. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
11. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
12. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
13. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
14. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
15. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
16. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
17. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
18. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
19. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
20. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
21. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
22. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
23. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
24. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
25. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTT___TTAAGGTTTTGGCC
26. _GC-08-157-3-56
CGTTAAAGCCTTCCTTAAGGTTTTGGCC
27. _1614_9
CG___AA_______________AAGGTT______CC
28. _1614_13
CG___AA_______________AAGGTT______CC
29. _1614_1_>_FP
CG___AA_______________AAGGTT______CC
30. _1614_10_>_F
CG___AA_______________AAGGTT______CC
31. _1614_2_>_FP
CG___AA_______________AAGGTT______CC
32. _1614_3_>_FP
CG___AA_______________AAGGTT______CC
33. _8356_1
CG___AA_______________AAGGTT______CC
34. _8356_2
CG___AA_______________AAGGTT______CC
35. _8356_3
CG___AA_______________AAGGTT______CC
36. _8356_4
CG___AA_______________AAGGTT______CC
37. _8356_5
CG___AA_______________AAGGTT______CC
38. _8356_6
CG___AA_______________AAGGTT______CC
39. _8356_8
CG___AA_______________AAGGTT______CC
40. _8356_9
CG___AA_______________AAGGTT______CC
41. _8356_10
CG___AA_______________AAGGTT______CC
42. _8356_11
CG___AA_______________AAGGTT______CC
43. _8356_13
CG___AA_______________AAGGTT______CC
44. _8356_14
CG___AA_______________AAGGTT______CC
45. _8356_15
CG___AA_______________AAGGTT______CC
46. _8356_18
CG___AA_______________AAGGTT______CC
47. _8356_19
CG___AA_______________AAGGTT______CC
48. _8356_20
CG___AA_______________AAGGTT______CC
49. _8356_23
CG___AA_______________AAGGTT______CC
50. _8356_24
CG___AA_______________AAGGTT______CC
51. _8356_25
CG___AA_______________AAGGTT______CC
52. _8356_26
CG___AA_______________AAGGTT______CC
53. _RUQ_1686
________________________AC___CC___GGAA
54. _RUQ_1686
CGAAAAAGGGAACCAAAACCAAAAGGCC
55. _RUQ_374
_______________TTCC___CCGGTT___GGCC
56. _RUQ_374
CG___AA_______________ACGGTT______CC
57. _Marper_D_639
CG___AA_______________ACGGTT______CC
58. _SCA_11
GG___TT_______________CCTTCT______AC
59. _MITC-000057
CGAAAAGGGGAACCAAACCCAAAAGGCC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-01-117-6-14
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
2. _GC-01-117-6-14
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
3. _GC-01-117-6-14
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
4. _GC-01-117-6-14
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
5. _GC-01-117-6-14
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
6. _GC-01-117-6-14
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
7. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
8. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
9. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
10. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
11. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
12. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
13. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
14. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
15. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
16. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
17. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
18. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
19. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAG___AAGGGG
20. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
21. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
22. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
23. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
24. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
25. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACCAGAGAAGGGG
26. _GC-08-157-3-56
CCAAGGTTATAGGGAACC___AGAAGGGG
27. _1614_9
CCAA___TT_________AA______AG______GG
28. _1614_13
CCAA___TT_________AA______AG______GG
29. _1614_1_>_FP
CCAA___TT_________AA______AG______GG
30. _1614_10_>_F
CCAA___TT_________AA______AG______GG
31. _1614_2_>_FP
CCAA___TT_________AA______AG______GG
32. _1614_3_>_FP
CCAA___TT_________AA______AG______GG
33. _8356_1
CCAA___TT_________AA______AG______GG
34. _8356_2
CCAA___TT_________AA______AG______GG
35. _8356_3
CCAA___TT_________AA______AG______GG
36. _8356_4
CCAA___TT_________AA______AG______GG
37. _8356_5
CCAA___TT_________AA______AG______GG
38. _8356_6
CCAA___TT_________AA______AG______GG
39. _8356_8
CCAA___TT_________AA______AG______GG
40. _8356_9
CCAA___TT_________AA______AG______GG
41. _8356_10
CCAA___TT_________AA______AG______GG
42. _8356_11
CCAA___TT_________AA______AG______GG
43. _8356_13
CCAA___TT_________AA______AG______GG
44. _8356_14
CCAA___TT_________AA______AG______GG
45. _8356_15
CCAA___TT_________AA_______________GG
46. _8356_18
CCAA___TT_________AA______AG______GG
47. _8356_19
CCAA___TT_________AA______AG______GG
48. _8356_20
CCAA___TT_________AA______AG______GG
49. _8356_23
CCAA___TT_________AA______AG______GG
50. _8356_24
CCAA___TT_________AA______AG______GG
51. _8356_25
CCAA___TT_________AA______AG______GG
52. _8356_26
CCAA___TT_________AA______AG______GG
53. _RUQ_1686
CGAG____________GGATCT_________CC___
54. _RUQ_1686
GGAAGGAAATAGGGAAGGAGAGAACC___
55. _RUQ_374
CGAG___CT___AAGGAA____________GGGG
56. _RUQ_374
CGAG___CT_________AA______AA______GG
57. _Marper_D_639
CGAG___CT_________AA______AA______GG
58. _SCA_11
CCAA___CT_________AT______GG______AG
59. _MITC-000057
CGAGGGAGAAAAGGAAGGAAAAAA______
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-01-117-6-14
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
2. _GC-01-117-6-14
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
3. _GC-01-117-6-14
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
4. _GC-01-117-6-14
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
5. _GC-01-117-6-14
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
6. _GC-01-117-6-14
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
7. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
8. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAA___GGCGCCCCGGTTAAAA
9. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
10. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
11. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
12. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
13. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
14. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
15. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
16. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
17. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
18. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
19. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
20. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
21. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
22. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
23. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
24. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGG___CGCCCCGGTTAAAA
25. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
26. _GC-08-157-3-56
___AAAACCAAGGGGCGCCCCGGTTAAAA
27. _1614_9
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
28. _1614_13
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
29. _1614_1_>_FP
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
30. _1614_10_>_F
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
31. _1614_2_>_FP
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
32. _1614_3_>_FP
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
33. _8356_1
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
34. _8356_2
______AACC_________CGCC______TTAA___
35. _8356_3
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
36. _8356_4
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
37. _8356_5
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
38. _8356_6
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
39. _8356_8
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
40. _8356_9
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
41. _8356_10
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
42. _8356_11
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
43. _8356_13
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
44. _8356_14
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
45. _8356_15
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
46. _8356_18
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
47. _8356_19
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
48. _8356_20
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
49. _8356_23
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
50. _8356_24
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
51. _8356_25
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
52. _8356_26
______AACC___GG___CGCC______TTAA___
53. _RUQ_1686
_____________________GGAACCAA_________
54. _RUQ_1686
GGAAAA___AACCGGCGCCGG___AA___AA
55. _RUQ_374
______AACC___GG___CCCCCC___TT______
56. _RUQ_374
______AACC___GG___CCCC______TTGG___
57. _Marper_D_639
______AACC___GG___CCCC______TTGG___
58. _SCA_11
______CCTT___TT___CCCC______CCAA___
59. _MITC-000057
GGACAA___AACCGGCCCCGG___AA___AG
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-01-117-6-14
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
2. _GC-01-117-6-14
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
3. _GC-01-117-6-14
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
4. _GC-01-117-6-14
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCG___
5. _GC-01-117-6-14
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
6. _GC-01-117-6-14
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
7. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
8. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
9. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
10. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
11. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
12. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
13. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
14. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
15. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAA___GGTTCCCCAACCCGTT
16. _GC-08-157-3-56
___CTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
17. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAA___CGTT
18. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
19. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
20. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAA___CGTT
21. _GC-08-157-3-56
___CTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
22. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
23. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
24. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
25. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
26. _GC-08-157-3-56
AACTTTGGAATTGGTTCCCCAACCCGTT
27. _1614_9
_________GG_____________________CC______
28. _1614_13
_________GG_____________________CC___TT
29. _1614_1_>_FP
_________GG_____________________CC___TT
30. _1614_10_>_F
_________GG_____________________CC___TT
31. _1614_2_>_FP
_________GG_____________________CC___TT
32. _1614_3_>_FP
_________GG_____________________CC___TT
33. _8356_1
_________GG_____________________CC___TT
34. _8356_2
_________GG_____________________CC___TT
35. _8356_3
_________GG_____________________CC___TT
36. _8356_4
_________GG_____________________CC___TT
37. _8356_5
_________GG_____________________CC___TT
38. _8356_6
_________GG_____________________CC___TT
39. _8356_8
_________GG_____________________CC___TT
40. _8356_9
_________GG_____________________CC___TT
41. _8356_10
_________GG_____________________CC___TT
42. _8356_11
_________GG_____________________CC___TT
43. _8356_13
_________GG___________________________TT
44. _8356_14
_________GG_____________________CC___TT
45. _8356_15
_________GG_____________________CC___TT
46. _8356_18
_________GG___________________________TT
47. _8356_19
_________GG_____________________CC___TT
48. _8356_20
_________GG_____________________CC___TT
49. _8356_23
_________GG_____________________CC___TT
50. _8356_24
_________GG_____________________CC___TT
51. _8356_25
_________GG_____________________CC___TT
52. _8356_26
_________GG_____________________CC___TT
53. _RUQ_1686
_______________TT____________GGGGGGCT
54. _RUQ_1686
AA______CCAAAACCAACCGGAAGG___AA
55. _RUQ_374
______CCGGAA______TTCC______CCGGTT
56. _RUQ_374
_________GG_____________________CC___TT
57. _Marper_D_639
_________GG_____________________CC___TT
58. _SCA_11
_________GG_____________________CG___CC
59. _MITC-000057
AA______CCAAAACCAACCGGAAGG___AA
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-01-117-6-14
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
2. _GC-01-117-6-14
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
3. _GC-01-117-6-14
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
4. _GC-01-117-6-14
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
5. _GC-01-117-6-14
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
6. _GC-01-117-6-14
CC___CTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
7. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
8. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
9. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
10. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
11. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
12. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
13. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
14. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
15. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
16. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
17. _GC-08-157-3-56
CCAG___CCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
18. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
19. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
20. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
21. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
22. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
23. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
24. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
25. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
26. _GC-08-157-3-56
CCAGCTCCCCTTCCAACCTTCCCCGGGG
27. _1614_9
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
28. _1614_13
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
29. _1614_1_>_FP
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
30. _1614_10_>_F
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
31. _1614_2_>_FP
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
32. _1614_3_>_FP
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
33. _8356_1
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
34. _8356_2
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
35. _8356_3
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
36. _8356_4
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
37. _8356_5
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
38. _8356_6
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
39. _8356_8
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
40. _8356_9
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
41. _8356_10
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
42. _8356_11
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
43. _8356_13
_________CC___TTCCAA_________CCGG___
44. _8356_14
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
45. _8356_15
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
46. _8356_18
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
47. _8356_19
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
48. _8356_20
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
49. _8356_23
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
50. _8356_24
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
51. _8356_25
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
52. _8356_26
______CTCC___TTCCAA_________CCGG___
53. _RUQ_1686
__________________CT_________CGCC______
54. _RUQ_1686
GGAGAGCCGGTTGGAA___AA___GGGGCC
55. _RUQ_374
___-_______________AACC______CC___GG
56. _RUQ_374
______CCCC___TTCCAA_________CCGG___
57. _Marper_D_639
______CCCC___TTCCAA_________CCGG___
58. _SCA_11
______TTGG___AACTAA_________CTAA___
59. _MITC-000057
GGAGGGCCGGTTGGAA___AA___GGGGCC
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-01-117-6-14
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
2. _GC-01-117-6-14
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
3. _GC-01-117-6-14
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
4. _GC-01-117-6-14
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
5. _GC-01-117-6-14
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
6. _GC-01-117-6-14
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTT___CC
7. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTT___
8. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
9. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
10. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
11. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
12. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
13. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
14. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
15. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
16. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
17. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
18. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
19. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
20. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
21. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
22. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
23. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
24. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
25. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
26. _GC-08-157-3-56
ATTTGGTTCCCTCCTTTTCCGGTTTTCC
27. _1614_9
AT_________CC______TT______GGTT___CC
28. _1614_13
AT_________CC______TT______GGTT___CC
29. _1614_1_>_FP
AT_________CC______TT______GGTT___CC
30. _1614_10_>_F
AT_________CC______TT______GGTT___CC
31. _1614_2_>_FP
AT_________CC______TT______GGTT___CC
32. _1614_3_>_FP
AT_________CC______TT______GGTT___CC
33. _8356_1
AT_________CC______TT______GGTT______
34. _8356_2
AT_________CC______TT______GGTT___CC
35. _8356_3
AT_________CC______TT______GGTT___CC
36. _8356_4
AT_________CC______TT______GGTT___CC
37. _8356_5
AT_________CC______TT______GGTT___CC
38. _8356_6
AT_________CC______TT______GGTT___CC
39. _8356_8
AT_________CC______TT______GGTT___CC
40. _8356_9
AT_________CC______TT______GGTT___CC
41. _8356_10
AT_________CC______TT______GGTT___CC
42. _8356_11
AT_________CC______TT______GGTT___CC
43. _8356_13
AT_________CC______TT______GGTT___CC
44. _8356_14
AT_________CC______TT______GGTT___CC
45. _8356_15
AT_________CC______TT______GGTT___CC
46. _8356_18
AT_________CC______TT______GGTT___CC
47. _8356_19
AT_________CC______TT______GGTT___CC
48. _8356_20
AT_________CC______TT______GGTT___CC
49. _8356_23
AT_________CC______TT______GGTT___CC
50. _8356_24
AT_________CC______TT______GGTT___CC
51. _8356_25
AT_________CC______TT______GGTT___CC
52. _8356_26
AT_________CC______TT______GGTT___CC
53. _RUQ_1686
______GGTT______________________________
54. _RUQ_1686
ATAAGG______AGGG___AA___CCAAAGCC
55. _RUQ_374
______AGTT__________________GT___CC___
56. _RUQ_374
AA_________CC______CT______GTTT___CC
57. _Marper_D_639
AA_________CC______TT______GTTT___CC
58. _SCA_11
AA_________TT______TT______GGCC___AA
59. _MITC-000057
AAAAAG______GGGG___AA___ACAAGGCC
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   
1. _GC-01-117-6-14
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
2. _GC-01-117-6-14
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
3. _GC-01-117-6-14
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
4. _GC-01-117-6-14
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
5. _GC-01-117-6-14
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
6. _GC-01-117-6-14
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
7. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
8. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
9. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
10. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
11. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
12. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
13. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
14. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
15. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
16. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
17. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
18. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
19. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
20. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
21. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
22. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
23. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
24. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
25. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
26. _GC-08-157-3-56
AACCCCTTCCAGCCCCAACCGGCCX_XX_X
27. _1614_9
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
28. _1614_13
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
29. _1614_1_>_FP
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
30. _1614_10_>_F
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
31. _1614_2_>_FP
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
32. _1614_3_>_FP
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
33. _8356_1
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
34. _8356_2
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
35. _8356_3
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
36. _8356_4
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
37. _8356_5
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
38. _8356_6
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
39. _8356_8
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
40. _8356_9
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
41. _8356_10
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
42. _8356_11
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
43. _8356_13
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
44. _8356_14
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
45. _8356_15
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
46. _8356_18
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
47. _8356_19
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
48. _8356_20
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
49. _8356_23
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
50. _8356_24
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
51. _8356_25
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
52. _8356_26
___CC___TTCCAGCC_______________X_XX_X
53. _RUQ_1686
______CC___GG_____________________X_XX_X
54. _RUQ_1686
AAGGGGAAGGAGGGCC___CCGGCCX_XX_X
55. _RUQ_374
______CCTTCCAA__________________X_XX_X
56. _RUQ_374
___CT___TTCCAGCC_______________X_XX_X
57. _Marper_D_639
___CT___TTCCAACC_______________X_XX_X
58. _SCA_11
___TT___CTGGAACT_______________X_XX_X
59. _MITC-000057
AAAGGGAAGGAAGGCC___CCGGCCX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._SCA_11 GC-01-117-6-14
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018
2._SCA_11 GC-01-117-6-14
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP2
 Mars, 2018
3._SCA_11 GC-01-117-6-14
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP3
 Mars, 2018
4._SCA_11 GC-01-117-6-14
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
5._SCA_11 GC-01-117-6-14
Location: Tree: 10
Notes: 10 > FP4
 Mars, 2018
6._SCA_11 GC-01-117-6-14
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
7._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
8._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
9._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
10._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
11._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
12._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
13._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
14._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
15._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
16._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
17._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
18._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018
19._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018
20._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 18
Notes: 18
 Mars, 2018
21._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 19
Notes: 19
 Mars, 2018
22._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 20
Notes: 20
 Mars, 2018
23._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 23
Notes: 23
 Mars, 2018
24._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 24
Notes: 24
 Mars, 2018
25._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 25
Notes: 25
 Mars, 2018
26._SCA_11 GC-08-157-3-56
Location: Tree: 26
Notes: 26
 Mars, 2018
27._SCA_11
Location: 1614 9
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
28._SCA_11
Location: 1614 13
 Dapeng Zhang, 2016
29._SCA_11
Location: 1614 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
30._SCA_11
Location: 1614 10 > F
 Dapeng Zhang, 2016
31._SCA_11
Location: 1614 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
32._SCA_11
Location: 1614 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
33._SCA_11
Location: 8356 1
 Dapeng Zhang, 2016
34._SCA_11
Location: 8356 2
 Dapeng Zhang, 2016
35._SCA_11
Location: 8356 3
 Dapeng Zhang, 2016
36._SCA_11
Location: 8356 4
 Dapeng Zhang, 2016
37._SCA_11
Location: 8356 5
 Dapeng Zhang, 2016
38._SCA_11
Location: 8356 6
 Dapeng Zhang, 2016
39._SCA_11
Location: 8356 8
 Dapeng Zhang, 2016
40._SCA_11
Location: 8356 9
 Dapeng Zhang, 2016
41._SCA_11
Location: 8356 10
 Dapeng Zhang, 2016
42._SCA_11
Location: 8356 11
 Dapeng Zhang, 2016
43._SCA_11
Location: 8356 13
 Dapeng Zhang, 2016
44._SCA_11
Location: 8356 14
 Dapeng Zhang, 2016
45._SCA_11
Location: 8356 15
 Dapeng Zhang, 2016
46._SCA_11
Location: 8356 18
 Dapeng Zhang, 2016
47._SCA_11
Location: 8356 19
 Dapeng Zhang, 2016
48._SCA_11
Location: 8356 20
 Dapeng Zhang, 2016
49._SCA_11
Location: 8356 23
 Dapeng Zhang, 2016
50._SCA_11
Location: 8356 24
 Dapeng Zhang, 2016
51._SCA_11
Location: 8356 25
 Dapeng Zhang, 2016
52._SCA_11
Location: 8356 26
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

53._SCA_11 RUQ 1686
 Jocelyn De Wever et al., 2019
54._SCA_11 RUQ 1686
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018
55._SCA_11 RUQ 374
 Dapeng Zhang, 2014
56._SCA_11 RUQ 374
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T) Trinidad and Tobago

57._SCA_11
Location: Marper D 639
 Dapeng Zhang, 2016
58._SCA_11
 Dapeng Zhang, 2016

USDA-SHRS United States of America

59._SCA_11 MITC-000057
 Mars, 2018

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP497 30TcSNP521
31TcSNP529 32TcSNP534 33TcSNP547 34TcSNP560 35TcSNP561
36TcSNP577 37TcSNP591 38TcSNP602 39TcSNP606 40TcSNP619
41TcSNP645 42TcSNP653 43TcSNP689 44TcSNP701 45TcSNP702
46TcSNP723 47TcSNP731 48TcSNP751 49TcSNP776 50TcSNP799
51TcSNP823 52TcSNP836 53TcSNP860 54TcSNP872 55TcSNP878
56TcSNP891 57TcSNP894 58TcSNP899 59TcSNP917 60TcSNP929
61TcSNP944 62TcSNP953 63TcSNP994 64TcSNP998 65TcSNP999
66TcSNP1034 67TcSNP1041 68TcSNP1060 69TcSNP1062 70TcSNP1063
71TcSNP1075 72TcSNP1096 73TcSNP1111 74TcSNP1126 75TcSNP1144
76TcSNP1149 77TcSNP1156 78TcSNP1165 79TcSNP1175 80TcSNP1242
81TcSNP1253 82TcSNP1270 83TcSNP1309 84TcSNP1350 85TcSNP1383
86TcSNP1414 87TcSNP1439 88TcSNP1442 89TcSNP1458 90TcSNP1484
91TcSNP1520 92Tcm001s00947643 93Tcm002s20575712 94Tcm003s01336581 95Tcm003s07402719
96Tcm006s26664133