SNP Profiles of "IMC 14"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
2. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
3. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
4. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
5. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
6. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
7. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
8. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
9. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
10. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
11. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
12. _GC-03-030-3-09
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
13. _GC-04-054-3-18
GGGGTTGGCCTTCCTTACGTCTATGGAA
14. _GC-03-30-3-9
GGCCTTGGGGAACCAAACACAGATGGAC
15. _3309_1
GG___TT_______________ACGTCT______AA
16. _3309_2
GG___TT_______________ACGTCT______AA
17. _3309_3
GG___TT_______________ACGTCT______AA
18. _3309_4
GG___TT_______________ACGTCT______AA
19. _3309_5
GG___TT_______________ACGTCT______AA
20. _3309_6
GG___TT_______________ACGTCT______AA
21. _3309_9
GG___TT_______________ACGTCT______AA
22. _3309_10
GG___TT_______________ACGTCT______AA
23. _3309_11
GG___TT_______________ACGTCT______AA
24. _3309_12
GG___TT_______________ACGTCT______AA
25. _3309_13
GG___TT_______________ACGTCT______AA
26. _3309_16
GG___TT_______________ACGTCT______AA
27. _4318_4_>_FP
GG___TT_______________ACGTCT______AA
28. _RUQ_1634
GGCCTTGGGGAACCAAACACAGATGGAC
29. _RUQ_1634
_______________TTCC___ACGTCT___GGAC
30. _RUQ_1634
GG___TT_______________CCGTCT______AC
31. _Marper_D600
GG___TT_______________ACGTCT______AC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
2. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
3. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
4. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACC___GGATCCAA
5. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
6. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
7. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
8. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
9. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
10. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
11. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
12. _GC-03-030-3-09
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
13. _GC-04-054-3-18
CGAGGGTTAAAGGGAACCAGGGATCCAA
14. _GC-03-30-3-9
CGAGGGAATTAGGGAAGGAGGGATGG___
15. _3309_1
CGAG___TT_________AA______GG______AA
16. _3309_2
CGAG___TT_________AA______GG______AA
17. _3309_3
CGAG___TT_________AA______GG______AA
18. _3309_4
CGAG___TT_________AA______GG______AA
19. _3309_5
CGAG___TT_________AA______GG______AA
20. _3309_6
CGAG___TT_________AA______GG______AA
21. _3309_9
CGAG___TT_________AA______GG______AA
22. _3309_10
CGAG___TT_________AA______GG______AA
23. _3309_11
CGAG___TT_________AA______GG______AA
24. _3309_12
CGAG___TT_________AA______GG______AA
25. _3309_13
CGAG___TT_________AA______GG______AA
26. _3309_16
CGAG___TT_________AA______GG______AA
27. _4318_4_>_FP
CGAG___TT_________AA______GG______AA
28. _RUQ_1634
CGAGGGAATTAGGGAAGGAGGGATGG___
29. _RUQ_1634
CGAG___TT___AGGGAA____________CCAA
30. _RUQ_1634
CCAA___CT_________AA______GG______AG
31. _Marper_D600
___AG___TT_________AA______GG______AA
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACCAGCCAAAA
2. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACC___CC___AA
3. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACCAGCC___AA
4. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACC___CC___AA
5. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACCAGCCAAAA
6. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACC___CC___AA
7. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACCAGCCAAAA
8. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACC___CC___AA
9. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACCAGCCAAAA
10. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACC___CC___AA
11. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACCAGCCAAAA
12. _GC-03-030-3-09
___AACCCTAGGGGGGGAACCAGCCAAAA
13. _GC-04-054-3-18
___AACCCTAGGGGGGGAACCAGCCAAAA
14. _GC-03-30-3-9
AGAACC___AGCCGGGGAAGG___GG___AA
15. _3309_1
______CCCT___GG___GGAA______CCAA___
16. _3309_2
______CCCT___GG___GGAA______CC______
17. _3309_3
______CCCT___GG___GGAA______CC______
18. _3309_4
______CCCT___GG___GGAA______CC______
19. _3309_5
______CCCT___GG___GGAA______CCAA___
20. _3309_6
______CCCT___GG___GGAA______CC______
21. _3309_9
______CCCT___GG___GGAA______CCAA___
22. _3309_10
______CCCT___GG___GGAA______CC______
23. _3309_11
______CCCT___GG___GGAA______CCAA___
24. _3309_12
______CCCT___GG___GGAA______CC______
25. _3309_13
______CCCT___GG___GGAA______CCAA___
26. _3309_16
______CCCT___GG___GGAA______CCAA___
27. _4318_4_>_FP
______CCCT___GG___GGAA______CCAA___
28. _RUQ_1634
AGAACC___AGCCGGGGAAGG___GG___AA
29. _RUQ_1634
______CCCT___GG___GGAACC___CC______
30. _RUQ_1634
______CCCT___TT___CCCC______CTAG___
31. _Marper_D600
______CCCT___GG___GGAA______CCAA___
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-03-030-3-09
AATTCCGGGGTTTTTTACCG___CCCCCC
2. _GC-03-030-3-09
AATTCCGGGGTTTTTT___CG___CCCCCC
3. _GC-03-030-3-09
AATTCCGGGGTTTTTT___CG___CCCCCC
4. _GC-03-030-3-09
___TTCCGGGGTTTTTT_________CCCCCC
5. _GC-03-030-3-09
AATTCCGGGGTTTTTTACCG___CCCCCC
6. _GC-03-030-3-09
___TTCCGGGGTTTTTT___CG___CCCCCC
7. _GC-03-030-3-09
AATTCCGGGGTTTTTTACCG___CCCCCC
8. _GC-03-030-3-09
___TTCCGGGGTTTTTT___CG___CCCCCC
9. _GC-03-030-3-09
AATTCCGGGGTTTTTTACCG___CCCCCC
10. _GC-03-030-3-09
___TTCCGGGGTTTTTT___CG___CCCCCC
11. _GC-03-030-3-09
___TTCCGGGGTTTTTTACCG___CCCCCC
12. _GC-03-030-3-09
___TTCCGGGGTTTTTTACCG___CCCCCC
13. _GC-04-054-3-18
AATTCCGGGGTTTTTTACCG___CCCCCC
14. _GC-03-30-3-9
AA______CCGGAAAAAAACCGGGGG___GG
15. _3309_1
_________GG_____________________CC___CC
16. _3309_2
_________GG_____________________CC___CC
17. _3309_3
_________GG_____________________CC___CC
18. _3309_4
_________GG_____________________CC___CC
19. _3309_5
_________GG_____________________CC___CC
20. _3309_6
_________GG_____________________CC___CC
21. _3309_9
_________GG_____________________CC___CC
22. _3309_10
_________GG_____________________CC___CC
23. _3309_11
_________GG_____________________CC___CC
24. _3309_12
_________GG_____________________CC___CC
25. _3309_13
_________GG_____________________CC___CC
26. _3309_16
_________GG_____________________CC___CC
27. _4318_4_>_FP
_________GG_____________________CC___CC
28. _RUQ_1634
AA______CCGGAAAAAAACCGGGGG___GG
29. _RUQ_1634
______TTGGGG______TTAC______CCCCCC
30. _RUQ_1634
_________GG_____________________GG___CC
31. _Marper_D600
_________GG_____________________CC___CC
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
2. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
3. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
4. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
5. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
6. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
7. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
8. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAA___AACCTTCCCTGGGG
9. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
10. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
11. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
12. _GC-03-030-3-09
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
13. _GC-04-054-3-18
CCGGCCGGCCAATTAACCTTCCCTGGGG
14. _GC-03-30-3-9
GGGGGGGGGGAAAAAA___AA___AGGGCC
15. _3309_1
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
16. _3309_2
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
17. _3309_3
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
18. _3309_4
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
19. _3309_5
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
20. _3309_6
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
21. _3309_9
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
22. _3309_10
______CCGG___AA___AA_________CTGG___
23. _3309_11
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
24. _3309_12
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
25. _3309_13
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
26. _3309_16
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
27. _4318_4_>_FP
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
28. _RUQ_1634
GGGGGGGGGGAAAAAA___AA___AGGGCC
29. _RUQ_1634
___-_______________AACC______CT___GG
30. _RUQ_1634
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
31. _Marper_D600
______CCGG___AATTAA_________CTGG___
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCCTTCTCCGGCCGTTTTTCC
2. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCCTTCTCCGGCCGTTT___CC
3. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCCTTCTCCGGCCGTTTTTCC
4. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCC___CTCCGGCC___TT______
5. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCCTTCTCCGGCCGTTTTTCC
6. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCC___CTCCGGCC___TT______
7. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCCTTCTCCGGCCGTTTTTCC
8. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCC___CTCCGGCC___TT______
9. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCCTTCTCCGGCCGTTTTTCC
10. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCC___CTCCGGCC___TT___CC
11. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCCTTCTCCGGCC___TTTTCC
12. _GC-03-030-3-09
AACCGGTTCC___CTCCGGCC___TTTTCC
13. _GC-04-054-3-18
AACCGGTTCCTTCTCCGGCCGTTTTTCC
14. _GC-03-30-3-9
AAGGGG______AAAG___CC___AAAAAACC
15. _3309_1
AA_________CC______CC______GTTT___CC
16. _3309_2
AA_________CC______CC______GTTT___CC
17. _3309_3
AA_________CC______CC______GTTT___CC
18. _3309_4
AA_________CC______CC_________TT______
19. _3309_5
AA_________CC______CC______GTTT___CC
20. _3309_6
AA_________CC______CC_________TT______
21. _3309_9
AA_________CC______CC______GTTT___CC
22. _3309_10
AA_________CC______CC_________TT______
23. _3309_11
AA_________CC______CC______GTTT___CC
24. _3309_12
AA_________CC______CC_________TT___CC
25. _3309_13
AA_________CC______CC_________TT___CC
26. _3309_16
AA_________CC______CC_________TT___CC
27. _4318_4_>_FP
AA_________CC______CC______GTTT___CC
28. _RUQ_1634
AAGGGG______AAAG___CC___AAAAAACC
29. _RUQ_1634
______GGTT__________________GT___TT___
30. _RUQ_1634
AA_________CT______CT______TTCC___AA
31. _Marper_D600
AA__________________CC______GTTT___CC
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   
1. _GC-03-030-3-09
GGTTCCTTCGAGCCACAGAAAAACX_XX_X
2. _GC-03-030-3-09
GGTT___TTCGAGCCACAGAAAAACX_XX_X
3. _GC-03-030-3-09
GGTTCCTTCGAGCCACAGAAAAACX_XX_X
4. _GC-03-030-3-09
GGTT___TTCGAGCC___AGAAAAACX_XX_X
5. _GC-03-030-3-09
GGTTCCTTCGAGCCACAGAAAAACX_XX_X
6. _GC-03-030-3-09
GGTT___TTCGAGCC______AA___ACX_XX_X
7. _GC-03-030-3-09
GGTTCCTTCGAGCCACAGAAAAACX_XX_X
8. _GC-03-030-3-09
GGTT___TTCGAGCC______AA___ACX_XX_X
9. _GC-03-030-3-09
GGTTCCTTCGAGCCACAGAAAAACX_XX_X
10. _GC-03-030-3-09
GGTT___TTCGAGCC______AAAAACX_XX_X
11. _GC-03-030-3-09
GGTTCCTTCGAGCCACAGAAAAACX_XX_X
12. _GC-03-030-3-09
GGTTCCTTCGAGCCACAGAAAAACX_XX_X
13. _GC-04-054-3-18
GGTTCCTTCGAGCCACAGAAAAACX_XX_X
14. _GC-03-30-3-9
GGAAGGAACGAGGGAC___AAAAACX_XX_X
15. _3309_1
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
16. _3309_2
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
17. _3309_3
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
18. _3309_4
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
19. _3309_5
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
20. _3309_6
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
21. _3309_9
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
22. _3309_10
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
23. _3309_11
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
24. _3309_12
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
25. _3309_13
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
26. _3309_16
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
27. _4318_4_>_FP
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X
28. _RUQ_1634
GGAAGGAACGAGGGAC___AAAAACX_XX_X
29. _RUQ_1634
______CCTTCGAG__________________X_XX_X
30. _RUQ_1634
___TT___CT___AGCT_______________X_XX_X
31. _Marper_D600
___TT___TTCGAGCC_______________X_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
2._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
3._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
4._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
5._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
6._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
7._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
8._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
9._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
10._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018
11._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
12._IMC_14 GC-03-030-3-09
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018
13._IMC_14 GC-04-054-3-18
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP2
 Mars, 2018
14._IMC_14 GC-03-30-3-9
Location: Field: 3, Block: 3, Rep: 9, Tree: 1
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018
15._IMC_14
Location: 3309 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
16._IMC_14
Location: 3309 2
 Dapeng Zhang, 2016
17._IMC_14
Location: 3309 3
 Dapeng Zhang, 2016
18._IMC_14
Location: 3309 4
 Dapeng Zhang, 2016
19._IMC_14
Location: 3309 5
 Dapeng Zhang, 2016
20._IMC_14
Location: 3309 6
 Dapeng Zhang, 2016
21._IMC_14
Location: 3309 9
 Dapeng Zhang, 2016
22._IMC_14
Location: 3309 10
 Dapeng Zhang, 2016
23._IMC_14
Location: 3309 11
 Dapeng Zhang, 2016
24._IMC_14
Location: 3309 12
 Dapeng Zhang, 2016
25._IMC_14
Location: 3309 13
 Dapeng Zhang, 2016
26._IMC_14
Location: 3309 16
 Dapeng Zhang, 2016
27._IMC_14
Location: 4318 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

28._IMC_14 RUQ 1634
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018
29._IMC_14 RUQ 1634
 Dapeng Zhang, 2014
30._IMC_14 RUQ 1634
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T) Trinidad and Tobago

31._IMC_14
Location: Marper D600
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP497 30TcSNP521
31TcSNP529 32TcSNP534 33TcSNP547 34TcSNP560 35TcSNP561
36TcSNP577 37TcSNP591 38TcSNP602 39TcSNP606 40TcSNP619
41TcSNP645 42TcSNP653 43TcSNP689 44TcSNP701 45TcSNP702
46TcSNP723 47TcSNP731 48TcSNP751 49TcSNP776 50TcSNP799
51TcSNP823 52TcSNP836 53TcSNP860 54TcSNP872 55TcSNP878
56TcSNP891 57TcSNP894 58TcSNP899 59TcSNP917 60TcSNP929
61TcSNP944 62TcSNP953 63TcSNP994 64TcSNP998 65TcSNP999
66TcSNP1034 67TcSNP1041 68TcSNP1060 69TcSNP1062 70TcSNP1063
71TcSNP1075 72TcSNP1096 73TcSNP1111 74TcSNP1126 75TcSNP1144
76TcSNP1149 77TcSNP1156 78TcSNP1165 79TcSNP1175 80TcSNP1242
81TcSNP1253 82TcSNP1270 83TcSNP1309 84TcSNP1350 85TcSNP1383
86TcSNP1414 87TcSNP1439 88TcSNP1442 89TcSNP1458 90TcSNP1484
91TcSNP1520 92Tcm001s00947643 93Tcm002s20575712 94Tcm003s01336581 95Tcm003s07402719
96Tcm006s26664133