SNP Profiles of "GU 144 /C"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _1409_6
GG___AA_______________AATTTT______AA
2. _GC-01-73-4-9
GGCCAAGGGGAACCAAAAAAAATTGGAA
3. _1409_12_>_F
GG___AA_______________AATTTT______AA
4. _GC-01-073-4-09
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
5. _8619_9
GG___AA_______________AATTTT______AA
6. _GC-01-073-4-09
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
7. _8620_3
GG___AA_______________AATTTT______AA
8. _GC-08-223-6-19
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
9. _1409_9
GG___TT_______________AATTTT______AA
10. _GC-08-224-6-20
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
11. _GC-01-73-4-9
GGCCAAGGGGAACCAAAAAAAATTGGAA
12. _1409_13
GG___AA_______________AATTTT______AA
13. _GC-01-073-4-09
GGGGTTGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
14. _8619_5
GG___AA_______________AATTTT______AA
15. _GC-01-073-4-09
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
16. _8620_1
GG___AA_______________AATTTT______AA
17. _GC-08-223-6-19
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
18. _8619_1_>_FP
CG___AT_______________ACGT_________AC
19. _GC-08-224-6-20
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
20. _GC-08-224-6-20
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
21. _1409_8
GG___AA_______________AATTTT______AA
22. _GC-01-073-4-09
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
23. _1409_5_>_FP
GG___AA_______________AATTTT______AA
24. _GC-01-073-4-09
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
25. _8619_10
GG___AA_______________AATTTT______AA
26. _GC-08-223-6-19
CGGTATAGCCTTCCCTACGT___AAGGAC
27. _8620_8
GG___AA_______________AATTTT______AA
28. _GC-08-223-6-19
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
29. _8620_7
GG___TT_______________AATTTT______AA
30. _GC-08-224-6-20
CGGTATAGCCTTCCTTCCGGTTTTGGAC
31. _1409_2
GG___AA_______________AATTTT______AA
32. _GC-01-73-4-9
GGCCTTGGGGAACCAAAAAAAATTGGAA
33. _1409_1_>_FP
GG___AA_______________AATTTT______AA
34. _GC-01-073-4-09
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
35. _8619_7
GG___AA_______________AATTTT______AA
36. _GC-01-073-4-09
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
37. _8620_2
GG___AA_______________AATTTT______AA
38. _GC-08-223-6-19
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
39. _8620_5
CG___AT_______________CCGGTT______AC
40. _GC-08-224-6-20
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
41. _1409_10
GG___AA_______________AATTTT______AA
42. _GC-01-073-4-09
GGGGAAGG___TTCCTTAATTTTAAGGAA
43. _8619_2
GG___AA_______________AATTTT______AA
44. _GC-01-073-4-09
GGGGTTGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
45. _8619_3_>_FP
GG___AA_______________AATTTT______AA
46. _GC-08-223-6-19
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
47. _1409_3
GG___TT_______________AATTTT______AA
48. _GC-08-223-6-19
GGGGAAGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
49. _GC-08-224-6-20
GGGGTTGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
50. _RUQ_191
GG___AA_______________AATTTT______AA
51. _RUQ_191
_______________TTCC___AATTTT___GGAA
52. _RUQ_191
GGCCAAGGGGAACCAAAAAAAATTGGAA
53. _MITC-000578
GGCCAAGGGGAACCAAAAAAAATTGGAA
54. _MITC-000615
GGCCAAGGGGAACCAAAAAAAATTGGAA
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _1409_6
CCGG___CC_________AA______GG______GG
2. _GC-01-73-4-9
GGGGGGGGTTGGGGAAAGGGGGTTGG___
3. _1409_12_>_F
CCGG___CC_________AA______GG______GG
4. _GC-01-073-4-09
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
5. _8619_9
CCGG___CC_________AA______GG______GG
6. _GC-01-073-4-09
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
7. _8620_3
CCGG___CC_________AA______GG______GG
8. _GC-08-223-6-19
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
9. _1409_9
CCGG___CC_________AA______GG______AG
10. _GC-08-224-6-20
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
11. _GC-01-73-4-9
GGGGGGGGTTGGGGAAAGGGGGTTGG___
12. _1409_13
CCGG___CC_________AA______GG______GG
13. _GC-01-073-4-09
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAG
14. _8619_5
CCGG___CC_________AA______GG______GG
15. _GC-01-073-4-09
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
16. _8620_1
CCGG___CC_________AA______GG______GG
17. _GC-08-223-6-19
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
18. _8619_1_>_FP
CCAA___CC_________AA______GG______AA
19. _GC-08-224-6-20
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
20. _GC-08-224-6-20
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
21. _1409_8
CCGG___CC_________AA______GG______GG
22. _GC-01-073-4-09
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
23. _1409_5_>_FP
CCGG___CC_________AA______GG______GG
24. _GC-01-073-4-09
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
25. _8619_10
CCGG___CC_________AA______GG______GG
26. _GC-08-223-6-19
CCAAGGCCAAGGGGAACCAGGGATCGAA
27. _8620_8
CCGG___CC_________AA______GG______GG
28. _GC-08-223-6-19
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
29. _8620_7
CCGG___CC_________AA______GG______AG
30. _GC-08-224-6-20
CCAAGGTTATAGGGAACTAGAGAACGAG
31. _1409_2
CCGG___CC_________AA______GG______GG
32. _GC-01-73-4-9
GGGGGGGGTTGGGGAAAAGGGGTTGG___
33. _1409_1_>_FP
CCGG___CC_________AA______GG______GG
34. _GC-01-073-4-09
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
35. _8619_7
CCGG___CC_________AA______GG______GG
36. _GC-01-073-4-09
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
37. _8620_2
CCGG___CC_________AA______GG______GG
38. _GC-08-223-6-19
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
39. _8620_5
CCAA___TT_________AA______AG______AG
40. _GC-08-224-6-20
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
41. _1409_10
CCGG___CC_________AA______GG______GG
42. _GC-01-073-4-09
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
43. _8619_2
CCGG___CC_________AA______GG______GG
44. _GC-01-073-4-09
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAG
45. _8619_3_>_FP
CCGG___CC_________AA______GG______GG
46. _GC-08-223-6-19
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
47. _1409_3
CCGG___CC_________AA______GG______AG
48. _GC-08-223-6-19
CCGGGGCCAAGGGGAACTGGGGTTCCGG
49. _GC-08-224-6-20
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCAG
50. _RUQ_191
CCGG___CC_________AA______GG______GG
51. _RUQ_191
CCGG___CC___GGGGAA____________CCGG
52. _RUQ_191
GGGGGGGGTTGGGGAAAGGGGGTTGG___
53. _MITC-000578
GGGGGGGGTTGGGGAAAGGGGGTTGG___
54. _MITC-000615
GGGGGGGGTTGGGGAAAGGGGGTTGG___
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _1409_6
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
2. _GC-01-73-4-9
AACCAA___GGCCAGCCCCGG___GG___GG
3. _1409_12_>_F
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
4. _GC-01-073-4-09
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
5. _8619_9
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
6. _GC-01-073-4-09
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
7. _8620_3
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
8. _GC-08-223-6-19
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
9. _1409_9
______AACC___GG___CCAC______CCGG___
10. _GC-08-224-6-20
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
11. _GC-01-73-4-9
AACCAA___GGCCAGCCCCGG___GG___GG
12. _1409_13
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
13. _GC-01-073-4-09
___CCAACCGGGGGGCCACCCAACCGGAA
14. _8619_5
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
15. _GC-01-073-4-09
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
16. _8620_1
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
17. _GC-08-223-6-19
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
18. _8619_1_>_FP
______CCTT___TT___CCAC______TTGG___
19. _GC-08-224-6-20
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
20. _GC-08-224-6-20
___CCAACCGGGGAGCCCC___AACCGGAA
21. _1409_8
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
22. _GC-01-073-4-09
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
23. _1409_5_>_FP
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
24. _GC-01-073-4-09
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
25. _8619_10
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
26. _GC-08-223-6-19
___CCCCTTGGTTAGCCACCTAATTGGAA
27. _8620_8
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
28. _GC-08-223-6-19
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
29. _8620_7
______AACC___GG___CCAC______CCGG___
30. _GC-08-224-6-20
___AAACCTAGGGGGGGACCCAGTTAAAA
31. _1409_2
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
32. _GC-01-73-4-9
AACCAA___GGCCGGCCACGG___GG___GG
33. _1409_1_>_FP
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
34. _GC-01-073-4-09
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
35. _8619_7
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
36. _GC-01-073-4-09
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
37. _8620_2
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
38. _GC-08-223-6-19
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
39. _8620_5
______ACCT___GG___GGAC______TTAA___
40. _GC-08-224-6-20
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
41. _1409_10
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
42. _GC-01-073-4-09
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
43. _8619_2
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
44. _GC-01-073-4-09
___CCAACCGGGGGGCCACCCAACCGGAA
45. _8619_3_>_FP
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
46. _GC-08-223-6-19
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
47. _1409_3
______AACC___GG___CCAC______CCGG___
48. _GC-08-223-6-19
___CCAACCGGGGAGCCCCCCAACCGGAA
49. _GC-08-224-6-20
___CCAACCGGGGGGCCACCCAACCGGAA
50. _RUQ_191
______AACC___GG___CCCC______CCAG___
51. _RUQ_191
______AACC___GG___CCCCCC___CC______
52. _RUQ_191
AACCAA___GGCCAGCCCCGG___GG___GG
53. _MITC-000578
AACCAA___GGCCAGCCCCGG___GG___GG
54. _MITC-000615
AACCAA___GGCCAGCCCCGG___GG___GG
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _1409_6
_________GG_____________________GG___CC
2. _GC-01-73-4-9
AA______CCAACCAAAAAACCGGCC___GG
3. _1409_12_>_F
_________GG_____________________GG___CC
4. _GC-01-073-4-09
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
5. _8619_9
_________GG_____________________GG___CC
6. _GC-01-073-4-09
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
7. _8620_3
_________GG_____________________GG___CC
8. _GC-08-223-6-19
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
9. _1409_9
_________GG_____________________GG___CC
10. _GC-08-224-6-20
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
11. _GC-01-73-4-9
AA______CCAACCAAAAAACCGGCC___GG
12. _1409_13
_________GG_____________________GG___CC
13. _GC-01-073-4-09
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
14. _8619_5
_________GG_____________________GG___CC
15. _GC-01-073-4-09
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
16. _8620_1
_________GG_____________________GG___CC
17. _GC-08-223-6-19
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
18. _8619_1_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
19. _GC-08-224-6-20
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
20. _GC-08-224-6-20
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
21. _1409_8
_________GG_____________________GG___CC
22. _GC-01-073-4-09
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
23. _1409_5_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
24. _GC-01-073-4-09
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
25. _8619_10
_________GG_____________________GG___CC
26. _GC-08-223-6-19
AATTCTGGGGTTGTTTAACG___GGCCCC
27. _8620_8
_________GG_____________________GG___CC
28. _GC-08-223-6-19
AACCTTGGAAGGTT___AAGG___GGCCCC
29. _8620_7
_________GG_____________________GG___CC
30. _GC-08-224-6-20
AATTCTGGAGTTGGTTCCCGAACCCGCT
31. _1409_2
_________GG_____________________GG___CC
32. _GC-01-73-4-9
AA______CCAACCAAAAAACCGGCC___GG
33. _1409_1_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
34. _GC-01-073-4-09
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
35. _8619_7
_________GG_____________________GG___CC
36. _GC-01-073-4-09
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
37. _8620_2
_________GG_____________________GG___CC
38. _GC-08-223-6-19
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
39. _8620_5
_________GG_____________________CC___CT
40. _GC-08-224-6-20
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
41. _1409_10
_________GG_____________________GG___CC
42. _GC-01-073-4-09
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
43. _8619_2
_________GG_____________________GG___CC
44. _GC-01-073-4-09
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
45. _8619_3_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
46. _GC-08-223-6-19
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
47. _1409_3
_________GG_____________________GG___CC
48. _GC-08-223-6-19
AACCTTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
49. _GC-08-224-6-20
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GG___CC
50. _RUQ_191
_________GG_____________________GG___CC
51. _RUQ_191
______CCGGAA______TTAA______GGCCCC
52. _RUQ_191
AA______CCAACCAAAAAACCGGCC___GG
53. _MITC-000578
AA______CCAACCAAAAAACCGGCC___GG
54. _MITC-000615
AA______CCAACCAAAAAACCGGCC___GG
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _1409_6
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
2. _GC-01-73-4-9
GGGGGGGGGGAAGGAA___AA___GGGGCC
3. _1409_12_>_F
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
4. _GC-01-073-4-09
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
5. _8619_9
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
6. _GC-01-073-4-09
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
7. _8620_3
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
8. _GC-08-223-6-19
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
9. _1409_9
______CCGG___AACTGG_________CCGG___
10. _GC-08-224-6-20
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
11. _GC-01-73-4-9
GGGGGGGGGGAAGGAA___AA___GGGGCC
12. _1409_13
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
13. _GC-01-073-4-09
CCGGCCGGCCAACTGGCCTTCCCCGGGG
14. _8619_5
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
15. _GC-01-073-4-09
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
16. _8620_1
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
17. _GC-08-223-6-19
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
18. _8619_1_>_FP
______TTCC___AATTGG_________CCAA___
19. _GC-08-224-6-20
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
20. _GC-08-224-6-20
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
21. _1409_8
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
22. _GC-01-073-4-09
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
23. _1409_5_>_FP
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
24. _GC-01-073-4-09
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
25. _8619_10
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
26. _GC-08-223-6-19
CCAATTCCCCAATTGGCTTTCCCCAAGG
27. _8620_8
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
28. _GC-08-223-6-19
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
29. _8620_7
______CCGG___AACTGG_________CCGG___
30. _GC-08-224-6-20
CCGGCCCGCCATCCAGCTTTCCCCGGGG
31. _1409_2
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
32. _GC-01-73-4-9
GGGGGGGGGGAAAGGG___AA___GGGGCC
33. _1409_1_>_FP
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
34. _GC-01-073-4-09
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
35. _8619_7
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
36. _GC-01-073-4-09
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
37. _8620_2
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
38. _GC-08-223-6-19
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
39. _8620_5
______CCCG___ATCCAG_________CCGG___
40. _GC-08-224-6-20
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
41. _1409_10
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
42. _GC-01-073-4-09
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
43. _8619_2
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
44. _GC-01-073-4-09
CCGGCCGGCCAACTGGCCTTCCCCGGGG
45. _8619_3_>_FP
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
46. _GC-08-223-6-19
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
47. _1409_3
______CCGG___AACTGG_________CCGG___
48. _GC-08-223-6-19
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
49. _GC-08-224-6-20
CCGGCCGGCCAACTGGCCTTCCCCGGGG
50. _RUQ_191
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
51. _RUQ_191
___-_______________AACC______CC___GG
52. _RUQ_191
GGGGGGGGGGAAGGAA___AA___GGGGCC
53. _MITC-000578
GGGGGGGGGGAAGGAA___AA___GGGGCC
54. _MITC-000615
GGGGGGGGGGAAGGAA___AA___GGGGCC
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _1409_6
AA_________CC______CC______TTTT___CC
2. _GC-01-73-4-9
AAGGGG______AAGG___AA___AAAAAG___
3. _1409_12_>_F
AA_________CC______CC______TTTT______
4. _GC-01-073-4-09
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTTCC
5. _8619_9
AA_________CC______CC______TTTT______
6. _GC-01-073-4-09
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
7. _8620_3
AA_________CC______CC______TTTT______
8. _GC-08-223-6-19
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
9. _1409_9
AA_________CC______CC______TTTT______
10. _GC-08-224-6-20
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
11. _GC-01-73-4-9
AAGGGG______AAGG___AA___AAAAAGCC
12. _1409_13
AA_________CC______CC______TTTT______
13. _GC-01-073-4-09
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
14. _8619_5
AA_________CC______CC______TTTT______
15. _GC-01-073-4-09
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
16. _8620_1
AA_________CC______CC______TTTT______
17. _GC-08-223-6-19
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
18. _8619_1_>_FP
AT_________TT______CC______TTCC___AC
19. _GC-08-224-6-20
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
20. _GC-08-224-6-20
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
21. _1409_8
AA_________CC______CC______TTTT______
22. _GC-01-073-4-09
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
23. _1409_5_>_FP
AA_________CC______CC______TTTT______
24. _GC-01-073-4-09
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
25. _8619_10
AA_________CC______CC______TTTT______
26. _GC-08-223-6-19
ATCTGGTTTTTTCCCCGTCCTTCCTTAC
27. _8620_8
AA_________CC______CC______TTTT______
28. _GC-08-223-6-19
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
29. _8620_7
AA_________CC______CC______TTTT______
30. _GC-08-224-6-20
ATCTGGTTCCCTCTCTGTAAGTTTTTAC
31. _1409_2
AA_________CC______CC______TTTT______
32. _GC-01-73-4-9
AAGGGG______AAGG___AA___AAAAAGCC
33. _1409_1_>_FP
AA_________CC______CC______TTTT______
34. _GC-01-073-4-09
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
35. _8619_7
AA_________CC______CC______TTTT______
36. _GC-01-073-4-09
AACCGGTTCC___CCCCTTCCTTTTTT___
37. _8620_2
AA_________CC______CC______TTTT______
38. _GC-08-223-6-19
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
39. _8620_5
AT_________CC______CT______GTTT___AC
40. _GC-08-224-6-20
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
41. _1409_10
AA_________CC______CC______TTTT______
42. _GC-01-073-4-09
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
43. _8619_2
AA_________CC______CC______TTTT______
44. _GC-01-073-4-09
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
45. _8619_3_>_FP
AA_________CC______CC______TTTT______
46. _GC-08-223-6-19
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
47. _1409_3
AA_________CC______CC______TTTT______
48. _GC-08-223-6-19
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
49. _GC-08-224-6-20
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
50. _RUQ_191
AA_________CC______CC______TTTT___CC
51. _RUQ_191
______GGTT__________________TT___CT___
52. _RUQ_191
AAGGGG______AAGG___AA___AAAAAGCC
53. _MITC-000578
AAGGGG______AAGG___AA___AAAAAGCC
54. _MITC-000615
AAGGGG______AAGG___AA___AAAAAGCC
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   
1. _1409_6
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
2. _GC-01-73-4-9
GGAAGGGGCCGGGGCC___AAAGCCX_XX_X
3. _1409_12_>_F
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
4. _GC-01-073-4-09
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
5. _8619_9
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
6. _GC-01-073-4-09
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
7. _8620_3
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
8. _GC-08-223-6-19
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
9. _1409_9
___TT___CCCGGGCC_______________X_XX_X
10. _GC-08-224-6-20
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
11. _GC-01-73-4-9
GGAAGGGGCCGGGGCC___AAAGCCX_XX_X
12. _1409_13
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
13. _GC-01-073-4-09
GGTTCCCCCGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
14. _8619_5
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
15. _GC-01-073-4-09
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
16. _8620_1
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
17. _GC-08-223-6-19
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
18. _8619_1_>_FP
___CT___CCGGAATT_______________X_XX_X
19. _GC-08-224-6-20
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
20. _GC-08-224-6-20
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
21. _1409_8
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
22. _GC-01-073-4-09
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
23. _1409_5_>_FP
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
24. _GC-01-073-4-09
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
25. _8619_10
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
26. _GC-08-223-6-19
GGCTCTCCGGAATTCCAACCAGAAX_XX_X
27. _8620_8
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
28. _GC-08-223-6-19
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
29. _8620_7
___TT___CCCGGGCC_______________X_XX_X
30. _GC-08-224-6-20
AGCTCCTTCCAACCCCAAACAGCCX_XX_X
31. _1409_2
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
32. _GC-01-73-4-9
GGAAGGGGCGGGGGCC___AAAGCCX_XX_X
33. _1409_1_>_FP
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
34. _GC-01-073-4-09
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
35. _8619_7
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
36. _GC-01-073-4-09
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
37. _8620_2
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
38. _GC-08-223-6-19
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
39. _8620_5
___CT___TTCCAACC_______________X_XX_X
40. _GC-08-224-6-20
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
41. _1409_10
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
42. _GC-01-073-4-09
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
43. _8619_2
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
44. _GC-01-073-4-09
GGTTCCCCCGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
45. _8619_3_>_FP
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
46. _GC-08-223-6-19
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
47. _1409_3
___TT___CCCGGGCC_______________X_XX_X
48. _GC-08-223-6-19
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
49. _GC-08-224-6-20
GGTTCCCCCGGGCCCCGGAAAGCCX_XX_X
50. _RUQ_191
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
51. _RUQ_191
______CCCCGGGG__________________X_XX_X
52. _RUQ_191
GGAAGGGGCCGGGGCC___AAAGCCX_XX_X
53. _MITC-000578
GGAAGGGGCCGGGGCC___AAAGCCX_XX_X
54. _MITC-000615
GGAAGGGGCCGGGGCC___AAAGCCX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._GU_144_/C
Location: 1409 6
 Dapeng Zhang, 2016
2._GU_144_/C GC-01-73-4-9
Location: Field: 1, Block: 4, Rep: 9, Tree: 2
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018
3._GU_144_/C
Location: 1409 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016
4._GU_144_/C GC-01-073-4-09
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
5._GU_144_/C
Location: 8619 9
 Dapeng Zhang, 2016
6._GU_144_/C GC-01-073-4-09
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
7._GU_144_/C
Location: 8620 3
 Dapeng Zhang, 2016
8._GU_144_/C GC-08-223-6-19
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
9._GU_144_/C
Location: 1409 9
 Dapeng Zhang, 2016
10._GU_144_/C GC-08-224-6-20
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
11._GU_144_/C GC-01-73-4-9
Location: Field: 1, Block: 4, Rep: 9, Tree: 1 > FP1
Notes: Brazil_Selections_Poss_grandparent
 Mars, 2018
12._GU_144_/C
Location: 1409 13
 Dapeng Zhang, 2016
13._GU_144_/C GC-01-073-4-09
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
14._GU_144_/C
Location: 8619 5
 Dapeng Zhang, 2016
15._GU_144_/C GC-01-073-4-09
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
16._GU_144_/C
Location: 8620 1
 Dapeng Zhang, 2016
17._GU_144_/C GC-08-223-6-19
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP3
 Mars, 2018
18._GU_144_/C
Location: 8619 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
19._GU_144_/C GC-08-224-6-20
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
20._GU_144_/C GC-08-224-6-20
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
21._GU_144_/C
Location: 1409 8
 Dapeng Zhang, 2016
22._GU_144_/C GC-01-073-4-09
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018
23._GU_144_/C
Location: 1409 5 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
24._GU_144_/C GC-01-073-4-09
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
25._GU_144_/C
Location: 8619 10
 Dapeng Zhang, 2016
26._GU_144_/C GC-08-223-6-19
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP2
 Mars, 2018
27._GU_144_/C
Location: 8620 8
 Dapeng Zhang, 2016
28._GU_144_/C GC-08-223-6-19
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
29._GU_144_/C
Location: 8620 7
 Dapeng Zhang, 2016
30._GU_144_/C GC-08-224-6-20
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
31._GU_144_/C
Location: 1409 2
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
32._GU_144_/C GC-01-73-4-9
Location: Field: 1, Block: 4, Rep: 9, Tree: 3
Notes: Brazil_Selections_Poss_grandparent
 Mars, 2018
33._GU_144_/C
Location: 1409 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
34._GU_144_/C GC-01-073-4-09
Location: Tree: 5
Notes: 5 > FP4
 Mars, 2018
35._GU_144_/C
Location: 8619 7
 Dapeng Zhang, 2016
36._GU_144_/C GC-01-073-4-09
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP3
 Mars, 2018
37._GU_144_/C
Location: 8620 2
 Dapeng Zhang, 2016
38._GU_144_/C GC-08-223-6-19
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
39._GU_144_/C
Location: 8620 5
 Dapeng Zhang, 2016
40._GU_144_/C GC-08-224-6-20
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
41._GU_144_/C
Location: 1409 10
 Dapeng Zhang, 2016
42._GU_144_/C GC-01-073-4-09
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
43._GU_144_/C
Location: 8619 2
 Dapeng Zhang, 2016
44._GU_144_/C GC-01-073-4-09
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
45._GU_144_/C
Location: 8619 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
46._GU_144_/C GC-08-223-6-19
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
47._GU_144_/C
Location: 1409 3
 Dapeng Zhang, 2016
48._GU_144_/C GC-08-223-6-19
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
49._GU_144_/C GC-08-224-6-20
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

50._GU_144_/C RUQ 191
 Dapeng Zhang, 2016
51._GU_144_/C RUQ 191
 Dapeng Zhang, 2014
52._GU_144_/C RUQ 191
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018

USDA-SHRS United States of America

53._GU_144_/C MITC-000578
 Mars, 2018
54._GU_144_/C MITC-000615
 Mars, 2018

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP497 30TcSNP521
31TcSNP529 32TcSNP534 33TcSNP547 34TcSNP560 35TcSNP561
36TcSNP577 37TcSNP591 38TcSNP602 39TcSNP606 40TcSNP619
41TcSNP645 42TcSNP653 43TcSNP689 44TcSNP701 45TcSNP702
46TcSNP723 47TcSNP731 48TcSNP751 49TcSNP776 50TcSNP799
51TcSNP823 52TcSNP836 53TcSNP860 54TcSNP872 55TcSNP878
56TcSNP891 57TcSNP894 58TcSNP899 59TcSNP917 60TcSNP929
61TcSNP944 62TcSNP953 63TcSNP994 64TcSNP998 65TcSNP999
66TcSNP1034 67TcSNP1041 68TcSNP1060 69TcSNP1062 70TcSNP1063
71TcSNP1075 72TcSNP1096 73TcSNP1111 74TcSNP1126 75TcSNP1144
76TcSNP1149 77TcSNP1156 78TcSNP1165 79TcSNP1175 80TcSNP1242
81TcSNP1253 82TcSNP1270 83TcSNP1309 84TcSNP1350 85TcSNP1383
86TcSNP1414 87TcSNP1439 88TcSNP1442 89TcSNP1458 90TcSNP1484
91TcSNP1520 92Tcm001s00947643 93Tcm002s20575712 94Tcm003s01336581 95Tcm003s07402719
96Tcm006s26664133